PROCEDURĂ din 18 decembrie 2020privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 bis din 25 ianuarie 2021  Notă
  Aprobată prin Hotărârea nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 77 din 25 ianuarie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură reglementează organizarea, desfășurarea și metodologia alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, precum și pentru forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România.(2) Calendarul alegerilor pentru forurile de conducere se stabilește prin Hotărâre a Comitetului director cu cel puțin 4 luni înainte de data ședinței Convenției naționale.(3) Perioada alegerilor începe cu cel puțin 90 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale a Colegiului și se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor.(4) Perioada alegerilor din cadrul filialelor teritoriale va începe în termen de cinci zile de la data adoptării hotărârii menționate la alin. (2) și va avea o întindere de 2 luni, după cum urmează:(a) în etapa I, cu o durată de cel puțin 45 de zile, se vor realiza toate procedurile privind organizarea alegerilor filialelor teritoriale, inclusiv, dar fără a se limita la, înscrierea candidaturilor, validarea candidaturilor, întocmirea listelor de alegeri, întocmirea buletinelor de vot.(b) în etapa a II-a, cu o durată de cel puțin 10 zile de la data finalizării etapei I, vor avea loc convențiile pentru alegeri ale filialelor teritoriale, prima și a doua convocare, după caz, cu respectarea termenului de 7 zile între cele două ședințe prevăzut de art. 11 alin. (3) din prezenta hotărâre.(5) În termen de 5 zile la data adoptării hotărârii menționate la alin. (2), comitetele filialelor teritoriale stabilesc data alegerilor filialelor teritoriale, prima și a doua convocare, în condițiile alin. (3) și (4).(6) În termen de 10 zile de la data ședințelor comitetelor filialelor în cadrul cărora s-au stabilit datele alegerilor filialelor teritoriale, președinții filialelor teritoriale, președintele Colegiului sau persoana desemnată de către majoritatea simplă a Comitetului filialei convoacă ședințele convențiilor teritoriale.(7) Ședința Convenției naționale a Colegiului este convocată prin dispoziție a președintelui Colegiului, cu cel puțin 3 luni înainte de data stabilită prin Hotărârea Comitetului director prevăzută la alin. (1), în condițiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.  +  Capitolul II Metodologia alegerii membrilor forurilor de conducere ale colegiului  +  Articolul 2(1) Psihologii cu drept de liberă practică, denumiți în continuare psihologi, au dreptul de a alege și de a fi aleși ca membri în forurile de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale, în condițiile prezentei proceduri.(2) Pentru a fi validați în calitate de candidați, psihologii trebuie să îndeplinească criteriile de alegere prevăzute în prezenta procedură.(3) Persoanele sancționate pe linie deontologică nu au dreptul de a candida la primele alegeri generale organizate după primirea sancțiunii.(4) Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului au în vedere obținerea următoarelor mandate: președinte al Colegiului, membru în Comitetul director al Colegiului și reprezentant la Convenția națională a Colegiului.(5) Persoanele alese în forurile de conducere exercită un mandat de 4 ani și nu mai mult de două ori consecutiv în fiecare for de conducere al Colegiului, respectiv cel mult două mandate consecutive pentru poziția de reprezentant în Convenția Națională, cel mult două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului, cel mult două mandate consecutive pentru poziția de membru al Comitetului director al Colegiului, cel mult două mandate consecutive pentru poziția de Președinte al Colegiului. Cele două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deținute petru poziția de președinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Președinte al Colegiului.(6) Alegerile pentru forurile de conducere ale filialei teritoriale au în vedere obținerea următoarelor mandate: președinte al filialei teritoriale a Colegiului și membru în Comitetul filialei teritoriale a Colegiului.  +  Articolul 3(1) Dreptul de vot se exercită personal de către fiecare psiholog, în cadrul convențiilor filialelor teritoriale.(2) În cadrul Convenției naționale a Colegiului dreptul de vot se exercită personal de către fiecare reprezentant al filialei teritoriale la Convenția națională a Colegiului, denumit în continuare reprezentant.(3) Votul este secret, iar dreptul de vot se exercită cu asigurarea secretului acestuia, prin intermediul buletinelor de vot și al urnelor de vot. Buletinele de vot și urnele de vot se asigură la nivel local, prin grija Comitetelor filialelor teritoriale.(4) Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului se desfășoară în două etape distincte, succesive, după cum urmează:(a) depunerea candidaturilor la filialele teritoriale ale Colegiului și desemnarea candidaților filialei teritoriale pentru funcțiile de președinte al Colegiului și membru în Comitetul director; și(b) alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului în cadrul Convenției naționale a Colegiului.(5) În cazul acelor poziții înscrise pe buletinul de vot care presupun alegerea unei singure persoane, fiecare psiholog cu drept de vot poate vota un singur candidat de pe buletinul de vot. În cazul acelor poziții înscrise pe buletinul de vot care presupun alegerea mai multor persoane, fiecare psiholog cu drept de vot poate vota un număr de candidați la poziția respectivă de pe buletinul de vot mai mic sau egal cu numărul pozițiilor pentru care se organizează alegerile.  +  Articolul 4(1) Norma de reprezentare pentru alegerea membrilor în Convenția rațională a Colegiului este de un reprezentant delegat la 35 de psihologi.(2) În cazul filialelor teritoriale în care se înregistrează o diferență constând dintr-un număr al psihologilor mai mic de 35, va fi desemnat încă un reprezentant în Convenția națională a Colegiului.  +  Articolul 5(1) Psihologii votează în baza actului de identitate, iar reprezentanții delegați la Convenția națională a Colegiului, în baza mandatului acordat de către convențiile filialelor teritoriale și a actului de identitate.  +  Articolul 6(1) În vederea asigurării transparenței și publicității procesului de desfășurare a alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale, prin hotărârea Comitetului director prin care stabilește data alegerilor pentru forurile de conducere și calendarul pentru alegerile filialelor teritoriale. Comitetul director numește Comisia pentru alegeri, compusă din 5 membri ai Comitetului director sau ai Consiliului Colegiului, care nu candidează pentru o poziție în cadrul forurilor de conducere prevăzute la art. 2 alin. (4) și (6).(2) Pe pagina de internet www.alegericpr.ro vor fi publicate toate documentele prevăzute de prezentele proceduri în condițiile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.(3) Listele de alegeri se întocmesc de către Comitetele filialelor teritoriale conform anexei 4a și se trimit pentru verificare la Comisia pentru alegeri, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea convențiilor filialelor teritoriale. În urma verificărilor, Comisia pentru alegeri redactează listele de alegeri pentru fiecare filială teritorială și comunică Comitetelor filialelor rezultatele verificărilor efectuate de către aceasta, în termen de 10 zile de la data primirii listelor de alegeri.(4) Listele de alegeri cuprind numele, prenumele și codul personal al psihologului care are dreptul de a alege, pentru fiecare filială teritorială înregistrată și se publică pe pagina de internet www.alegericpr.ro de către Comisia pentru alegeri cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea convențiilor filialelor teritoriale.(5) Plângerile privind omisiunile, înscrierile greșite sau oricare alte erori din cuprinsul listelor, precum și cu privire la refuzul de a permite verificarea înscrierii în listele de alegeri se formulează în scris în cel mult cinci zile lucrătoare de la publicare și se adresează președintelui filialei teritoriale, pentru alegerile pentru forurile de conducere ale filialei teritoriale a Colegiului, acesta fiind obligat să se pronunțe în termen cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizării. Rezultatul soluționării plângerii va fi comunicat, de îndată, petentului. În situația în care se constată omisiuni sau erori, acestea vor fi îndreptate de îndată, listele de alegeri cuprinzând mențiunile corecte fiind publicate pe site-ul www.alegericpr.ro cu 5 zile înainte de data alegerilor filialei teritoriale respective.(6) Plângerile privind omisiunile, înscrierile greșite sau oricare erori din cuprinsul listelor reprezentanților delegați pentru Convenția națională se adresează Comisiei pentru alegeri, aceasta fiind obligată să se pronunțe în termen cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizării. Rezultatul soluționării plângerii va fi comunicat, de îndată, petentului. În situația în care se constată omisiuni sau erori, acestea vor fi îndreptate de îndată, listele reprezentanților delegați cuprinzând mențiunile corecte fiind publicate pe site-ul www.alegericpr.ro cu 5 zile înainte de data ședinței Convenției naționale.  +  Articolul 7(1) Candidatul la forurile de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale poate fi orice psiholog care îndeplinește criteriile de alegere prevăzute în prezentele proceduri și a cărui candidatură a fost declarată validă în conformitate cu principiu1 competenței și al autonomiei profesionale.(2) Cererea de depunere a candidaturii pentru forurile de conducere ale Colegiului se depune la una sau mai multe filiale teritoriale.(3) Conducerea filialei teritoriale poate solicita avizul juridic în vederea validării candidaturilor. Avizul juridic nu este obligatoriu.(4) Filialele teritoriale având un număr de maximum 700 de membri desemnează câte un candidat pentru fiecare poziție din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere și potrivit principiului specializării.(5) Filialele teritoriale având un număr de membri cuprins între 700 și 1.000 pot desemna cel mult 2 candidați pentru fiecare poziție din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere și potrivit principiului specializării.(6) Filialele teritoriale având un număr de peste 1.000 de membri pot desemna cel mult 3 candidați pentru fiecare poziție din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere și potrivit principiului specializării.(7) Orice candidat, la orice for de conducere al Colegiului, își poate depune candidatura la orice filială teritorială, indiferent de domiciliul acestuia.  +  Articolul 8(1) Prin criterii de alegere se înțelege totalitatea condițiilor ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ de către un psiholog pentru a fi ales în forurile de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale, stabilite prin prezentele proceduri.(2) Conflictul de interese se exprimă în raport cu deținerea calității de membru al forurilor de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale și reprezintă situația în care psihologul are un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin, definită prin prezentele proceduri.(3) Situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 20 și 21 din lege sunt operabile și în cazul deținerii calității de membru în forurile de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale.  +  Articolul 9(1) În cadrul alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului și ale filialelor teritoriale trebuie să se asigure accesul tuturor membrilor Colegiului, indiferent de treapta de specializare și specialitatea procesională a acestora, în acord cu principiul competenței, principiul specializării și principiul nediscriminării, egalității și autonomiei.(2) Potrivit principiului competenței, pentru deținerea calității de membru într-o comisie aplicativă din cadrul Comitetului director al Colegiului candidatul trebuie să dețină atestat de liberă practică în aceeași specialitate profesională a comisiei pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog principal.(3) Potrivit principiului specializării, pentru deținerea calității de membru într-o comisie aplicativă din cadrul Comitetului director al Colegiului, candidatul poate să își depună candidatura doar pentru o singură specialitate profesională.(4) Conform principiului nediscriminării, egalității și autonomiei, pentru deținerea calității de membru în orice for de conducere, orice psiholog care deține atestatul de liberă practică autonomă poate candida pentru un mandat de membru în forurile de conducere ale Colegiului, cu excepția membrilor Comitetului director al Colegiului și a președintelui Colegiului, cărora li se aplică în mod complementar criteriile descrise în capitolul III, secțiunea IV din prezentele proceduri.(5) Președintele Colegiului, membrii Comitetului directori și președinții de filială nu pot cumula nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, cu excepția celei de reprezentant în Convenția națională.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea alegerilor în filialele teritoriale  +  Secţiunea 1 Convocarea alegerilor  +  Articolul 10(1) Alegerile pentru forurile de conducere ale filialelor teritoriale au loc o dată la 4 ani, în cadrul ședinței convenției filialei, pe baza calendarului alegerilor, aprobat conform art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre.(2) Convenția filialei teritoriale este constituită din totalitatea psihologilor, cu drept de vot, cu domiciliul în raza teritorială a filialei respective.(3) În cadrul Convenției filialei pot participa în calitate de alegători psihologii care îndeplinesc următoarele condiții:a) domiciliază în raza teritorială a filialei;b) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege și la art. 8 din prezenta procedură;c) au fost atestați și au obținut calitatea de membru al Colegiului până la data emiterii dispoziției de convocare a ședinței de alegeri pentru filiala teritorială.(4) În cazuri speciale, președintele filialei teritoriale poate propune motivat o altă dată privind organizarea alegerilor, asupra căreia Comitetul director se pronunță prin hotărâre.  +  Secţiunea 2 Ședința de alegere  +  Articolul 11(1) Ședința de alegeri a convenției filialei teritoriale, convocată în condițiile prezentei proceduri, este condusă de către președintele în funcție al filialei teritoriale.(2) Convenția filialei teritoriale este legal constituită în prezența majorității membrilor, raportată la numărul psihologilor din filiala teritorială ce se regăsesc pe listele de alegeri întocmite potrivit art. 6 din prezenta procedură.(3) În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, comitetul filialei teritoriale stabilește o nouă dată, în termen de 7 zile calendaristice. În această situație, ședința convenției filialei teritoriale este legal constituită în prezența membrilor prezenți și adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.(4) Condițiile pentru organizarea ședinței sunt asigurate de către comitetul filialei teritoriale. Accesul și votul în cadrul ședinței convenției filialei teritoriale pentru membrii săi, înscriși pe listele de alegeri întocmite potrivit art. 6 din prezentele proceduri, sunt garantate.(5) Pe baza actului de identitate, fiecare membru al filialei teritoriale are acces în sala de ședință, semnând lista de prezență pentru confirmarea participării sale Ia convenție.(6) Buletinele de vot se întocmesc de către Comitetul fiecărei filiale teritoriale, conform, după caz, formularelor ce constituie Anexele 3a, 3b, 3c la prezenta hotărâre și se printează de către fiecare filială teritorială, în număr de exemplare egal cu numărul psihologilor cu drept de vot, potrivit listelor de alegeri. Fiecare exemplar va fi semnat de către președintele filialei teritoriale.  +  Articolul 12(1) În debutul ședinței convenției filialei teritoriale sunt desemnați prin vot membrii Comisiei de numărare a voturilor și ai Comisiei de validare a alegerilor din rândul psihologilor prezenți care nu candidează. Fiecare comisie va fi formată dintr-un număr impar de membri, în funcție de mărimea filialei, fără a putea fi mai mare de 5. Membrii celor două comisii sunt propuși din rândul membrilor prezenți, care nu candidează la nicio funcție în forurile de conducere. Componența comisiilor se aprobă prin vot deschis.(2) Pe baza actului de identitate, fiecare membru al filialei teritoriale, prezent la convenție, primește un buletin de vot în care sunt înscriși candidații validați pentru obținerea calității de membru în comitetul filialei teritoriale, de președinte al filialei teritoriale sau de reprezentant delegat la Convenția națională a Colegiului, precum și propunerile pentru funcțiile de președinte al Colegiului și de membru în Comitetul director al Colegiului. Fiecare psiholog va semna pentru primirea buletinului de vot respectiv.(3) Exercitarea dreptului de vot individual, personal, egal, direct și secret se finalizează cu introducerea buletinului de vot în urna de votare, special amenajată în acest scop.(4) Înainte de exercitarea dreptului de vot, urna este verificată, sigilată și preluată de către Comisia de numărare a voturilor, în prezența membrilor filialei teritoriale participanți la convenția filialei teritoriale.(5) Comisia de numărare a voturilor poartă întreaga răspundere pentru siguranța și integritatea urnei de vot, pe toată durata lucrărilor convenției.(6) După finalizarea votului, urna de vot se desigilează de către Comisia de numărare a voturilor, care procedează la numărarea voturilor exprimate.(7) După numărarea voturilor și încheierea procesului-verbal privind numărarea voturilor, urna de vot se predă președintelui filialei teritoriale.(8) Procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil exprimate, anulate și neutilizate se predau Comisiei pentru alegeri, numită conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 din prezenta hotărâre.  +  Secţiunea 3 Candidații  +  Articolul 13(1) Pentru a fi ales în funcția de președinte de filială, membru în comitetul filialei teritoriale sau reprezentant delegat la Convenția națională a Colegiului, fiecare candidat trebuie să fie înscris și să aibă domiciliul în circumscripția filialei teritoriale pentru care candidează.(2) Candidații la funcția de membru în comitetul filialei teritoriale sau la funcția de reprezentant delegat la Convenția națională a Colegiului trebuie să fi obținut atestatul de liberă practică la data convocării ședințelor de alegere în convențiile filialelor teritoriale.(3) Candidaturile la funcțiile de membru în comitetul filialei teritoriale, președinte al filialei teritoriale sau reprezentant la Convenția națională a Colegiului, cât și propunerile pentru funcțiile de președinte al Colegiului sau de membru în Comitetul director al Colegiului se transmit spre înregistrare la comitetul filialei teritoriale, în termen de 15 zile de la data începerii perioadei alegerilor filialelor teritoriale - etapa I stabilită potrivit art. 1 din prezenta procedură. Candidaturile se depun la sediul comitetului filialei teritoriale, utilizând, după caz, unul sau mai multe dintre formularele ce constituie Anexele 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f sau 1g la prezenta procedură.(4) În vederea validării candidaților, președintele filialei teritoriale poate solicita avizul juridic. Avizul juridic nu este obligatoriu.  +  Secţiunea 4 Criteriile de alegere, dosarul de candidatură și criteriile de validare a candidaturilor  +  Articolul 14(1) Candidații la obținerea calității de membru în comitetul filialei teritoriale trebuie să îndeplinească condițiile generale pentru obținerea mandatului în forurile de conducere și să fie atestați în specialitatea profesională pentru care candidează.(2) Candidații la obținerea calității de reprezentant delegat în Convenția națională a Colegiului trebuie să îndeplinească condițiile generale pentru obținerea mandatului în forurile de conducere.(3) Cererea de depunere a candidaturii conține în mod obligatoriu și declarația de asumare a candidaturii, în scris, conform, după caz, Anexelor 1a, 1b, 1c la prezenta hotărâre.(4) Candidații la obținerea calității de președinte al comitetului filialei teritoriale trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute în prezentele proceduri și următoarele condiții specifice:a) au obținut un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condițiile legii;b) își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege și la art. 8 din prezenta procedură.(5) Pozițiile de candidatură, aferente mandatelor în forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România sunt:a) mandat de președinte al filialei - o poziție,b) mandat de membru în Comitetul filialei - într-un număr de poziții variabil conform hotărârii Comitetului director;  +  Articolul 14^1 Dosarul de candidatură va conține următoarele:1. cererea de candidatură, completată, semnată și parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziției pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se și declarația pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplinește toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului potrivit din Anexele 1a - g; se depune câte o cerere distinctă pentru fiecare candidatură depusă;2. CV, în format Europass în care se completează poziția sau pozițiile vizate;  +  Articolul 14^2 Procedura de validare a candidaturilor:(1) Validarea candidaturilor se face la nivel teritorial, de către comitetele filialelor teritoriale utilizând Anexele 2a-g din prezentele proceduri.(2) În termen de cel mult 5 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor. Comitetul filialei teritoriale va analiza fiecare candidatură și, în urma analizei, va emite o hotărâre de validare, invalidare sau completare a dosarului de candidatură. Deciziile de invalidare sau completare a dosarului vor fi comunicate, în termen de cel mult 3 zile calendaristice, respectivului candidat prin e-mail, la adresa specificată pe cererea de candidatură.(3) Împotriva hotărârii menționate la alin. (2), candidatul nemulțumit poate face plângere motivată, în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii menționate la alin. (2), pe care o va depune la Comisia pentru alegeri. Comisia pentru alegeri este obligată să soluționeze plângerea și să comunice rezultatul petentului, precum și comitetului filialei respective în vederea întocmirii buletinelor de vot, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.(4) Împotriva hotărârii menționate la alin. (3), petentul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.(5) Centralizatorul cu rezoluțiile finale (Anexele 2a-g), toate dosarele de candidatură depuse la filială și buletinele de vot (Anexele 3a-c) sunt transmise, în format electronic, Comisiei pentru alegeri în vederea publicării pe site-ul www.alegericpr.ro.  +  Secţiunea 5 Ședința convenției filialei teritoriale  +  Articolul 15(1) Ședința convenției filialei teritoriale este prezidată de către președintele comitetului filialei teritoriale care va îndeplini și funcția de președinte de ședință.(2) Ședința debutează cu verificarea listelor de prezență, în vederea aprobării condiției de cvorum. În cazul lipsei cvorumului, ședința se reconvoacă, potrivit prezentelor proceduri.(3) În cazul îndeplinirii condițiilor de cvorum, ședința continuă cu prezentarea evidenței membrilor filialei teritoriale de către președintele de ședință, potrivit listei întocmite conform art. 6.(4) După prezentarea listei participanților, președintele de ședință supune spre aprobarea convenției alegerea secretarului de ședință, din rândul psihologilor prezenți, care întocmește, după desemnare, un proces-verbal al ședinței de alegeri.(5) În continuare, președintele de ședință supune spre aprobarea convenției membrii Comisiei de numărare a voturilor și membrii Comisiei de validare.  +  Articolul 16(1) Membrii Comisiei de numărare a voturilor întocmesc procesul-verbal privind numărarea voturilor, stabilind ordinea candidaților potrivit numărului de voturi exprimate în convenția filialei teritoriale.(2) Procesul-verbal privind numărarea voturilor se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii Comisiei de numărare a voturilor și se înmânează președintelui de ședință.(3) După validarea rezultatelor alegerilor, Comisia de numărare a voturilor își încetează existența.  +  Secţiunea 6 Validarea rezultatelor alegerilor  +  Articolul 17(1) Pe baza procesului-verbal privind numărarea voturilor, președintele de ședință dispune începerea procedurilor de validare a rezultatelor alegerilor.(2) Membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor își aleg un președinte și verifică procesul-verbal privind numărarea voturilor și ordinea candidaților, după care validează rezultatele alegerilor, prin întocmirea unui proces verbal de validare a rezultatelor alegerilor, care se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii comisiei.(3) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor se comunică președintelui de ședință, care îl citește în fața psihologilor prezenți și enumeră candidații care au obținut calitatea de membru în comitetul filialei teritoriale, de președinte al comitetului filialei teritoriale și de reprezentant delegat la Convenția națională a Colegiului.(4) Președintele de ședință asigură centralizarea și păstrarea în siguranță a tuturor documentelor și materialelor utilizate în cadrul lucrărilor convenției filialei teritoriale și declară ședința închisă.  +  Secţiunea 7 Comunicarea rezultatelor alegerilor din filialele teritoriale și procedura de urmat în lipsa validării rezultatelor alegerilor sau în alte situații  +  Articolul 18(1) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, procesul-verbal privind numărarea voturilor, procesul-verbal al ședinței convenției filialei teritoriale și lista de prezență se comunică, sub semnătura președintelui Comisiei de validare, Comisiei pentru alegeri și Secretariatului Colegiului, în vederea publicării pe site-ul www.alegericpr.ro, în termen de cel mult 3 zile.(2) Prin excepția de la alin. (1), procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor filialelor teritoriale se publică pe site-ul www.alegericpr.ro în termen de 24 de ore.(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia pentru alegeri publică documentele sus menționate pe site-ul www.alegericpr.ro.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la ultima ședință a convențiilor teritoriale, Comisia pentru alegeri întocmește lista reprezentanților delegați pentru Convenția națională a Colegiului, conform formularului ce reprezintă Anexa 4b la prezenta hotărâre și dispune publicarea listei reprezentanților aleși, precum și a buletinelor de vot pentru Convenția națională a Colegiului (Anexa 3d) pe site-ul www.alegericpr.ro.  +  Articolul 18^1 Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului și pentru membrii comitetelor filialelor teritoriale pot fi suspendate, amânate sau anulate în următoarele situații:a) în situația în care listele de alegeri puvăzute la art. 6 nu conțin toți psihologii cu drept de vot, cu domiciliul în raza teritorială a filialei respective;b) în situația în care lista reprezentanților aleși prevăzută la art. 18 nu conține toți reprezentanții filialelor teritoriale aleși în cadrul convențiilor filialelor teritoriale;c) în situația în care buletinele de vot nu conțin toți candidații validați sau desemnați, după caz, în condițiile prezentelor proceduri;d) în situația în care numărul buletinelor de vot este mai mic decât numărul psihologilor cu drept de vot înscriși pe listele de alegeri din filiala respectivă, respectiv numărul reprezentanților aleși pentru Convenția națională;e) în situația în care numărul candidaților pentru funcția de membru în comitetul filialei teritoriale nu este suficient pentru a asigura numărul minim al membrilor comitetului filialei teritoriale stabilit în condițiile art. 14 alin. (6) din prezenta hotărâre;f) în situația în care numărul candidaților pentru funcția de reprezentant delegat nu este suficientă pentru a asigura norma de reprezentare stabilită de art. 4 alin. (1) din prezentele proceduri;g) în situația în care alegerile filialelor teritoriale nu sunt finalizate cu validarea acestora.  +  Articolul 18^2(1) În situația în care rezultatele alegerilor locale nu sunt finalizate cu validarea acestora sau în situația suspendării, amânării, anulării a procedurilor de alegeri în convențiile teritoriale, procesul verbal al ședinței, împreună cu toate celelalte documente întocmite se transmit, în aceeași zi, prin email la Comisia pentru alegeri, de către comitetele filialelor teritoriale, care le rândul ei va înștiința membrii Comitetului director.(2) În termen cel mult 3 zile de la primirea documentației prevăzute la alin. (1), Comisia pentru alegeri va analiza motivele pentru care ședința convenției teritoriale nu s-a finalizat cu validarea rezultatelor alegerilor și va comunica soluția către comitetul filialei.(3) Odată cu stabilirea noii perioade pentru alegerile teritoriale, Comisia pentru alegeri stabilește prin hotărâre o nouă dată pentru Convenția națională, pe care o prezintă președintelui Colegiului, împreună cu solicitarea de publicare a dispoziției acestuia de convocare pe site-ui www.alegericpr.ro în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.(4) În situația în care rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiul Psihologilor din România în ședința Convenției naționale nu sunt finalizate cu validarea acestora sau în situația suspendării, amânării, anulării a procedurilor de alegeri în Convenția națională, procesul verbal al ședinței, împreună cu toate celelalte documente întocmite se comunică Comisiei pentru alegeri.(5) În termen de cel mult 3 zile de la primirea documentației prevăzute la alin. (4), Comisia pentru alegeri va analiza motivele pentru care ședința Convenției naționale nu s-a finalizat cu validarea rezultatelor alegerilor și va stabili, prin hotărâre, o nouă dată pentru Convenția națională, pe care o prezintă președintelui Colegiului, împreună cu solicitarea de publicare a dispoziției acestuia de convocare pe site-ul www.alegericpr.ro în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România  +  Secţiunea 1 Convocarea alegerilor  +  Articolul 19(1) Potrivit calendarului alegerilor, ședința Convenției naționale a Colegiului nu poate fi stabilită mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data finalizării alegerilor în filialele teritoriale ale Colegiului.  +  Secţiunea 2 Ședința de alegere  +  Articolul 20(1) În baza convocatorului, la data, ora și în locația stabilite pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale a Colegiului, se prezintă reprezentanții filialelor teritoriale la Convenția națională a Colegiului, în conformitate cu lista reprezentanților desemnați întocmită potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (4).(2) La ședința Convenției naționale a Colegiului au acces numai președintele de ședință, reprezentanții desemnați de către filialele teritoriale ale Colegiului, personalul Secretariatului Colegiului și personalul Comisiei pentru alegeri care deservește organizarea ședinței de alegeri, precum și membrii Comitetului director în funcție, exclusiv pentru perioada de timp necesară prezentării raportului de activitate aferent mandatului acestora.(3) Prin excepție de la art. 20 alin. (2), la ședința Convenției naționale a Colegiului, pot participa și alte persoane în calitate de experți și/sau consultanți, urmare a aprobării participării acestora de către jumătate plus unu din membrii prezenți.(4) Candidații la forurile de conducere ale Colegiului care nu au și calitatea de reprezentanți părăsesc sala de ședință imediat după prezentarea și confirmarea candidaturii, aceștia neputând participa la ședința de desfășurare a alegerilor.  +  Articolul 21(1) Președintele Colegiului este și președintele de ședință al Convenției naționale, în condițiile legii.(2) În debutul ședinței, președintele de ședință verifică listele de prezență și comunică reprezentanților prezenți îndeplinirea sau neîndeplinirea condiției de cvorum. În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, ședința urmează să fie reconvocată la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice.(3) În cazul îndeplinirii condițiilor de cvorum, președintele de ședință declară deschisă ședința de alegere pentru forurile de conducere ale Colegiului.(4) Pentru consemnarea modului de desfășurare a lucrărilor Convenției naționale, președintele de ședință desemnează două persoane din cadrul Comisiei pentru alegeri pentru redactarea procesului-verbal al ședinței de alegeri.  +  Articolul 22(1) Pentru alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului, președintele de ședință prezintă procedura de votare.(2) Președintele de ședință solicită membrilor prezenți constituirea Comisiei pentru numărarea voturilor și a Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor, formate din câte 5 membri.(3) Membrii celor două comisii sunt propuși din rândul reprezentanților prezenți, care nu candidează la nicio funcție în forurile de conducere ale Colegiului. Componența comisiilor se aprobă prin vot deschis.(4) Președintele de ședință prezintă listele candidaților pentru forurile de conducere ale Colegiului.(5) Înregistrarea în listele de candidați a oricărei persoane înainte sau în timpul desfășurării ședinței de alegeri a Convenției naționale, fără desemnarea prealabilă a acestora de către convenția unei filiale teritoriale, este interzisă.  +  Articolul 23(1) Condițiile pentru organizarea ședinței sunt asigurate de către Comisia pentru alegeri, cu sprijinul Secretariatului Colegiului.(2) Pe baza actului de identitate, fiecare reprezentant la Convenția națională are acces în sala de ședință, semnând pentru confirmarea prezenței.(3) Buletinele de vot sunt întocmite de către Comisia pentru alegeri, conform formularului ce reprezintă Anexa 3d și sunt semnate pe fiecare pagină și poartă ștampila Colegiului, pentru conformitate. Buletinele de vot vor conține numele și prenumele candidatului, precum și poziția pentru care acesta candidează în cadrul Colegiului.(4) Președintele de ședință asigură prin intermediul Comisiei pentru alegeri utilizarea în siguranță a urnelor de vot.(5) Înainte de începerea procesului de votare, Comisia pentru alegeri afișează în locuri vizibile lista reprezentanților, în ordinea de exercitare a dreptului de vot în cabinele de votare.  +  Articolul 24(1) Reprezentanții primesc înainte de intrarea în cabinele de votare un buletin de vot securizat și ștampila cu mențiunea "Votat". În cabina de vot poate fi prezent numai un singur reprezentant, care își exercită dreptul de vot în condiții de confidențialitate. Votul se exercită prin aplicarea ștampilei înăuntrul patrulaterului corespunzător candidatului pentru care s-a optat.(2) După ce au votat, reprezentanții vor îndoi buletinul de vot, astfel încât pagina netipărită care poartă ștampila de control să rămână în afară, și le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ștampila încredințată pentru votare se restituie persoanei delegate de către președintele de ședință, care asigură ordinea de prezență în cabina de votare.(3) După finalizarea votului, urna de vot se desigilează de către Comisia de numărare a voturilor, care procedează la numărarea voturilor exprimate.(4) După numărarea voturilor și încheierea procesului-verbal privind numărarea voturilor, urna de vot se predă reprezentanților Comisiei pentru alegeri.(5) Procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil exprimate, anulate și/sau neutilizate se predau reprezentanților Comisiei pentru alegeri.  +  Secţiunea 3 Candidații  +  Articolul 25(1) Au calitatea de candidați psihologii care îndeplinesc criteriile de alegere pentru forurile de conducere ale Colegiului și care sunt înscriși în buletinele de vot, elaborate de către Comisia pentru alegeri.(2) Depunerea candidaturii se realizează pentru maximum două foruri de conducere ale Colegiului. Forurile de conducere ale Colegiului pentru care pot fi depuse candidaturi, în înțelesul acestui articol, sunt președintele Colegiului și Comitetul director.  +  Secţiunea 4 Criteriile de alegere pentru forurile de conducere, dosarul de candidatură și criteriile de validare a candidaturilor  +  Articolul 26 Candidații pentru mandatul de președinte al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de alegere:a) au obținut un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condițiile legii;b) își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege și la art. 8 din prezenta procedură.  +  Articolul 26^1 Dosarul de candidatură pentru mandatul de președinte al Colegiului va conține următoarele:1. cererea de candidatură, completată, semnată și parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziției pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se și declarația pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplinește toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1d;2. CV, în format Europass în care se completează poziția vizată;  +  Articolul 27 Candidații pentru mandatul de membru în comisiile aplicative din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de alegere:a) au obținut un atestat de liberă practică în specialitatea profesională pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog principal, în condițiile legii;b) își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege și la art. 8 din prezenta procedură.  +  Articolul 27^1Dosarul de candidatură pentru mandatul de membru în comisiile aplicative din cadrul Comitetului director al Colegiului va conține următoarele:1. cererea de candidatură, completată, semnată și parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziției pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se și declarația pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplinește toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1e;2. CV, în format Europass în care se completează poziția vizată.  +  Articolul 28 Candidații pentru mandatul de membru în Comisia metodologică din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de alegere:a) au obținut un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condițiile legii;b) își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;c) au experiență în domeniul cercetării științifice;d) dețin titlul de doctor în psihologie, în condițiile legii;e) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18, 19 din lege și la art. 8 din prezenta procedură.  +  Articolul 28^1 Dosarul de candidatură pentru mandatul de membru în Comisia metodologică din cadrul Comitetului director al Colegiului va conține următoarele:1. cererea de candidatură, completată, semnată și parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziției pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se și declarația pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplinește toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1f;2. CV, în format Europass în care se completează poziția vizată.  +  Articolul 29 Candidații pentru mandatul de membru în Comisia de deontologie și disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc următoarele criterii de alegere:a) au obținut un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog principal, în condițiile legii;b) își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege și la art. 8 din prezenta procedură.  +  Articolul 29^1 Dosarul de candidatură pentru mandatul de membru în Comisia de deontologie și disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului va conține următoarele:1. cererea de candidatură, completată, semnată și parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziției pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se și declarația pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplinește toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1g;2. CV, în format Europass în care se completează poziția vizată.  +  Articolul 30(1) Candidații își pot depune candidatura pentru maximum două foruri de conducere ale Colegiului și/sau pentru o singură poziție în cadrul Comitetului director.(2) Pozițiile de candidatură, aferente mandatelor în forurile de conducere ale Colegiului, sunt următoarele:a) mandatul de președinte al Colegiului - o poziție;b) mandatele de membri în Comitetul director, aferenta unui număr de 12 poziții, după cum urmează: Comisia de psihologie clinică și psihoterapie1. cinci mandate pentru specialitatea psihologie clinică;2. patru mandate pentru specialitatea psihoterapie;3. două mandate pentru specialitatea consiliere psihologică.Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor:4. trei mandate pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională;5. trei mandate pentru specialitatea psihologia transporturilor;6. un mandat pentru specialitatea psihologie aplicată în servicii.Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională:7. cinci mandate pentru specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;8. două mandate pentru specialitatea psihopedagogie specială.Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională:9. șase mandate pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale;10. un mandat pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.Comisia metodologică:11. șapte mandate.Comisia de deontologie și disciplină:12. nouă mandate.  +  Secţiunea 5 Comisia de numărare a voturilor  +  Articolul 31 În ședința Convenției naționale a Colegiului, președintele supune spre aprobare Convenției naționale a Colegiului membrii comisiei de numărare a voturilor, din rândul reprezentanților prezenți care nu candidează. Comisia de numărare a voturilor are 5 membri.  +  Articolul 32(1) Membrii Comisiei de numărare a voturilor, împreună cu secretarul de ședință, întocmesc procesul-verbal privind numărarea voturilor și consemnează ordinea candidaților potrivit numărului de voturi exprimate.(2) Procesul-verbal privind numărarea voturilor se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii Comisiei de numărare a voturilor și se comunică președintelui de ședință.(3) După numărarea voturilor, Comisia de numărare a voturilor își încetează existența.  +  Secţiunea 6 Validarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere  +  Articolul 33(1) Președintele de ședință supune procesul-verbal întocmit de către Comisia de numărare a voturilor spre analiza și verificarea acestuia de către membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor.(2) Membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor verifică procesul-verbal privind numărarea voturilor și ordinea candidaților, după care validează sau invalidează rezultatele alegerilor prin întocmirea unui proces-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, care se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii.(3) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor se înmânează președintelui de ședință, care îl citește în fața reprezentanților prezenți la Convenția națională.(4) Preluarea mandatului de către membrii forurilor de conducere nou - aleși se face în ziua următoare validării alegerilor de către Comisia de validare a alegerilor.(5) Președintele de ședință se asigură că toate documentele utilizate sau rezultate în cadrul alegerilor vor fi predate Comisiei pentru alegeri.(6) Președintele de ședință declară ședința de alegere închisă.  +  Secţiunea 7 Rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului  +  Articolul 34(1) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, procesul-verbal privind numărarea voturilor, procesul-verbal al ședinței Convenției naționale a Colegiului și listele de prezență se transmit, sub semnătura președintelui Comisiei de validare, și se înregistrează la Secretariatul Colegiului.(2) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor forurilor de conducere ale Colegiului se publică pe site-ul www.alegericpr.ro în termen de 24 de ore.(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării alegerilor, președintele ales al Comitetului director al Colegiului aprobă prin dispoziție înregistrarea rezultatelor alegerilor din Convenția națională a Colegiului și dispune organizarea activității Colegiului în noua componență.(4) Personalul din structura administrativă a Colegiului procedează la luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării funcționării noilor foruri de conducere ale Colegiului.(5) Dispoziția președintelui Colegiului privind înregistrarea rezultatelor alegerilor la Convenția națională a Colegiului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa nr. 1a
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU
  UN MANDAT DE PREȘEDINTE FILIALĂ TERITORIALĂ
  Subsemnatul/a ........................ psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială .........., domiciliat în .............., județul .........., având CNP: ............., cod personal: .............., email .............., îmi depun candidatura pentru un mandat de președinte al Filialei teritoriale ........... a Colegiului Psihologilor din România.
  Declarație de asumare a candidaturii
  Subsemnatul/a ...................., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziția menționată mai sus și îndeplinesc condițiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta: [] sunt membru în Filiala teritorială ........ a Colegiului Psihologilor din România, având domiciliul în .........., județul ..........;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Comitetului director al Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de Președinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deținute pentru poziția de președinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Președinte al Colegiului);[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condițiile legii;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfășor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii: [] titular/ [] angajat cabinet individual - .................., cod formă de exercitare ...........; [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ...................., cod formă de exercitare ...........; [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - ............, cod formă de exercitare ...........[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 14 alin. (4) lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, [] cu excepția celei de reprezentant în Convenția națională (excepția se bifează doar dacă este cazul).
  Data ....... /........
  Semnătura și parafa
   +  Anexa nr. 1b
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII
  PENTRU UN MANDAT DE MEMBRU ÎN COMITETUL FILIALEI TERITORIALE
  Subsemnatul/a .............., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............., domiciliat în ..............., județul ............., având CNP: ............, cod personal: ............, email ................., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în comitetul Filialei teritoriale ............ a Colegiului Psihologilor din România, pentru: [] specialitatea psihologie clinică; [] specialitatea psihoterapie; [] specialitatea consiliere psihologică; [] specialitatea psihologia muncii și organizațională; [] specialitatea psihologia transporturilor; [] specialitatea psihologie aplicată în servicii; [] specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; [] specialitatea psihopedagogie specială; [] specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale; [] specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Declarație de asumare a candidaturii
  Subsemnatul/a ...................., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziția menționată mai sus și îndeplinesc condițiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta: [] sunt membru în Filiala teritorială .......... a Colegiului Psihologilor din România, având domiciliul în .............., județul .......; [] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. (4) coroborat cu art. 14 alin. (1) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin minimum treapta de psiholog practicant, regim de exercitare autonom în specialitatea profesională pentru care candidez; [] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese și nici în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 20 și 21 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.
  Data ...... /..........
  Semnătura și parafa
   +  Anexa nr. 1c
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII
  PENTRU UN MANDAT DE REPREZENTANT ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ
  Subsemnatul/a ............, psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............., domiciliat în ..........., județul ........, având CNP: .........., cod personal: ..........., email ........, îmi depun candidatura pentru un mandat de reprezentant în Convenția Națională din partea Filialei teritoriale ............ a Colegiului Psihologilor din România.
  Declarație de asumare a candidaturii
  Subsemnatul/a ............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziția menționată mai sus și îndeplinesc condițiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta: [] sunt membru în Filiala teritorială .......... a Colegiului Psihologilor din România, având domiciliul în ........., județul ..........;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin minimum treapta de psiholog practicant, regim de exercitare autonom în cel puțin o specialitate profesională; [] îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese și nici în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 20 și 21 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de reprezentant în Convenția Națională;
  Data ....... /..........
  Semnătura și parafa
   +  Anexa nr. 1d
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII
  PENTRU UN MANDAT DE PREȘEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR
  Subsemnatul/a ............., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ......., CNP: .........., cod personal: ..........., email ........... îmi depun candidatura pentru un mandat de președinte al Colegiului Psihologilor din România.
  Declarație de asumare a candidaturii
  Subsemnatul/a .............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziția menționată mai sus și îndeplinesc condițiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de Președinte al Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Comitetului director al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deținute pentru poziția de președinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Președinte al Colegiului);[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 26 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condițiile legii;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 26 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfășor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii: [] titular/ [] angajat cabinet individual - .........., cod formă de exercitare .............; [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ............, cod formă de exercitare .............; [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - .........., cod formă de exercitare .......... .[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 26 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, [] cu excepția celei de reprezentant în Convenția națională (excepția se bifează doar dacă este cazul).
  Data ..... /...........
  Semnătura și parafă
   +  Anexa nr. 1e
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU UN MANDAT
  DE MEMBRU ÎNTR-O COMISIE APLICATIVĂ A COMITETULUI DIRECTOR
  Subsemnatul/a .................., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............, CNP: ..........., cod personal: ............, email ..........., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România, pentru: [] specialitatea psihologie clinică; [] specialitatea psihoterapia [] specialitatea consiliere psihologică; [] specialitatea psihologia muncii și organizațională; [] specialitatea psihologia transporturilor; [] specialitatea psihologie aplicată în servicii; [] specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; [] specialitatea psihopedagogie specială; [] specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale; [] specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Declarație de asumare a candidaturii
  Subsemnatul/a ................., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziția menționată mai sus și îndeplinesc condițiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Comitetului director al Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de Președinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deținute pentru poziția de președinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Președinte al Colegiului);[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin un atestat de liberă practică în specialitatea profesională pentru care candidez, având treapta de specializare psiholog principal, în condițiile legii;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 27 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfășor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii: [] titular/ [] angajat cabinet individual - ........., cod formă de exercitare ..........; [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ..........., cod formă de exercitare ..........; [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - .........., cod formă de exercitare .......... .[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 27 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, [] cu excepția celei de reprezentant în Convenția națională (excepția se bifează doar dacă este cazul).
  Data ..... /..........
  Semnătura și parafa
   +  Anexa nr. 1f
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU UN MANDAT
  DE MEMBRU ÎN COMISIA DE METODOLOGIE A COMITETULUI DIRECTOR
  Subsemnatul/a .............., psiholog cu drept de libera practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială .........., CNP: ..........., cod personal: .........., email .........., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în comisia de metodologie a Comitetului directoral Colegiului Psihologilor din România.
  Declarație de asumare a candidaturii
  Subsemnatul/a ..............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziția menționată mai sus și îndeplinesc condițiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conduccre ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Comitetului director al Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de Președinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deținute pentru poziția de președinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Președinte al Colegiului);[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 28 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condițiile legii;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 28 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfășor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii: [] titular/ [] angajat cabinet individual - ........, cod formă de exercitare ..........; [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ........., cod formă de exercitare ..........; [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - .........., cod formă de exercitare ........ .[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 28 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv am experiență în domeniul cercetării științifice pe care o confirm prin CV-ul anexat la această cerere;[] îndeplinesc condiția prevăzut în cuprinsul dispozițiilor art. 28 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin titlul de doctor în psihologie, în condițiile legii, pe care îl confirm prin copia diplomei, anexată la această cerere;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 28 lit. e) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, [] cu excepția celei de reprezentant în Convenția națională (excepția se bifează doar dacă este cazul).
  Data ..... /........
  Semnătura și parafa
   +  Anexa nr. 1g
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU UN MANDAT DE
  MEMBRU ÎN COMISIA DE DEONTOLOGIE ȘI DISCIPLINĂ A COMITETULUI DIRECTOR
  Subsemnatul/a ..................., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............, CNP: ............, cod personal: .........., email ..........., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în comisia de deontologie și disciplină a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.
  Declarație de asumare a candidaturii
  Subsemnatul/a .............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziția menționată mai sus și îndeplinesc condițiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Comitetului director al Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului, nu dețin două mandate consecutive pentru poziția de Președinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziția de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deținute pentru poziția de președinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Președinte al Colegiului);[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor la art. 29 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv dețin un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog principal, în condițiile legii;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 29 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfășor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii: [] titular/ [] angajat cabinet individual - ........., cod formă de exercitare .........; [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ........., cod formă de exercitare ..........; [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - ........, cod formă de exercitare ......... .[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 29 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;[] îndeplinesc condiția prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, [] cu excepția celei de reprezentant în Convenția națională (excepția se bifează doar dacă este cazul).
  Data ..... /.......
  Semnătura și parafa
   +  Anexa nr. 2a
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU POZIȚIA DE PREȘEDINTE FILIALĂ
  Nr. crt.Numele candidatuluiCod personalData depunerii candidaturiiNumărdeînregistrarecandidaturăNumărpaginicandidaturăMembruînfilială[Da/Nu]Domiciliul în circumscripția teritorială a filialeiÎndeplinește condiția prevăzută la art. 2, alin. (5) din Anexa la HCC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 14. alin. (4), lit. a) din Anexa la HCC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 14, alin. (4), lit. a) din Anexa la HCC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 14, alin. (4), lit. c) din Anexa la HCC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 9, alin. (5) din Anexa la HCC nr. 5/2020Rezoluție[Validat/Invalidat]Observații
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Președinte filială (nume, semnătură și parafa) Membrii comitetului filialei participanți la procesul de validare (lista cu nume, semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 2b
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR
  PENTRU UN MANDAT DE MEMBRU ÎN COMITETUL FILIALEI TERITORIALE
  Nr.crt.NumelecandidatuluiCodpersonalDatadepuneriicandidaturiiNumărdeînregistrarecandidaturăNumărpaginicandidaturăMembru în filială [Da/Nu]Domiciliulîncircumscripția teritorială a filialeiÎndeplinește condiția prevăzută la art. 9, alin. (4) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 14, alin. (1) din Anexa la HCC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 8 din Anexa la H CC nr.5/2020Rezoluție[Validat/Invalidat]Observații
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Președinte filială (nume, semnătură și parafă) Membrii comitetului filialei participanți la procesul de validare (lista cu nume, semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 2c
  Filiala teritorială ...............Nr. înregistrare ......./.....................

  CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR
  PENTRU UN MANDAT DE REPREZENTANT ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ
  Nr.crt.NumelecandidatuluiCodpersonalDatadepuneriicandidaturiiNumărdeînregistrarecandidaturăNumărpaginicandidaturăMembru în filială [Da/Nu]Domiciliulîncircumscripția teritorială a filialeiÎndeplinește condiția prevăzută la art. 9, alin. (4) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 8, din Anexa la HCC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 2, alin. (5) din Anexa la H CC nr.5/2020Rezoluție[Validat/Invalidat]Observații
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Președinte filială (nume, semnătură și parafă) Membrii comitetului filialei participanți la procesul de validare (lista cu nume, semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 2d
  Filiala teritorială.....................Nr. înregistrare ......./...................

  CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR
  PENTRU UN MANDAT DE PREȘEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  Nr.crt.NumelecandidatuluiCodpersonalDatadepuneriicandidaturiiNumărdeînregistrarecandidaturăNumărpaginicandidaturăÎndeplinește condiția prevăzută la art. 2, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 26, lit. a) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 20, lit. b) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 26, lit. c) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 9, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Rezoluție[Validat/Invalidat]Observații
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Președinte filială (nume, semnătură și parafă) Membrii comitetului filialei participanți la procesul de validare (lista cu nume, semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 2e
  Filiala teritorială.....................Nr. înregistrare ......./...................

  CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU UN MANDAT
  DE MEMBRU ÎNTR-O COMISIE APLICATIVĂ A COMITETULUI DIRECTOR
  Nr.crt.NumelecandidatuluiCodpersonalDatadepuneriicandidaturiiNumărdeînregistrarecandidaturăNumărpaginicandidaturăÎndeplinește condiția prevăzută la art. 2, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 27, lit. a) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 27, lit. b) din Anexa la H CCnr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 27, lit. c) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 9, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Rezoluție[Validat/Invalidat]Observații
  1.
  2.
  3.
  4.
  Președinte filială (nume, semnătură și parafă) Membrii comitetului filialei participanți la procesul de validare (lista cu nume, semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 2f
  Filiala teritorială.....................Nr. înregistrare ......./...................

  CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU UN MANDAT
  DE MEMBRU ÎN COMISIA DE METODOLOGIE A COMITETULUI DIRECTOR
  Nr.crt.NumelecandidatuluiCodpersonalDatadepuneriicandidaturiiNumărdeînregistrarecandidaturăNumărpaginicandidaturăÎndeplineștecondițiaprevăzută la art. 2, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplineștecondițiaprevăzută la art. 28, lit. a) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplineștecondițiaprevăzută la art. 28, lit. b) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplineștecondițiaprevăzută la art. 28, lit. c) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplineștecondițiaprevăzută la art. 28, lit. d) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplineștecondițiaprevăzută la art. 28, lit. e) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplineștecondițiaprevăzută la art. 9, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Rezoluție[Validat/Invalidat]Observații
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Președinte filială (nume, semnătură și parafă) Membrii comitetului filialei participanți la procesul de validare (lista cu nume, semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 2g
  Filiala teritorială.....................Nr. înregistrare ......./...................

  CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU UN MANDAT
  DE MEMBRI ÎN COMISIA DE DEONTOLOGIE Și DISCIPLINĂ A COMITETULUI DIRECTOR
  Nr.crt.NumelecandidatuluiCodpersonalDatadepuneriicandidaturiiNumărdeînregistrarecandidaturăNumărpaginicandidaturăÎndeplinește condiția prevăzută la art. 2, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 29, lit. a) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 29, lit. b) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 29, lit. c) din Anexa la H CC nr. 5/2020Îndeplinește condiția prevăzută la art. 9, alin. (5) din Anexa la H CC nr. 5/2020Rezoluție[Validat/Invalidat]Observații
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Președinte filială (nume, semnătură și parafă) Membrii comitetului filialei participanți la procesul de validare (lista cu nume, semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 3a COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........
  BULETIN DE VOT PENTRU CONVENȚIA FILIALEI
  În COMITETUL FILIALEI sunt aleși:a) un președinte al filialei;b) câte un candidat pentru fiecare poziție în Comitetul Filialei;c) un număr de .... candidați ca reprezentanți în Convenția Națională. Pentru FORURILE DE CONDUCERE NAȚIONALE SUNT PROPUȘI:d) un candidat pentru poziția de președinte al Colegiului;e) câte un candidat pentru fiecare poziție din Comitetului Director COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........I. BULETIN DE VOT - PREȘEDINTELE FILIALEI TERITORIALE
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie clinică
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihoterapie
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Consiliere psihologică
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologia muncii și organizațională
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologia transporturilor
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihopedagogie specială
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ Se votează un număr maxim de ...... candidați [a se completa cu numărul de reprezentanți care pot fi desemnați de filială]
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ Se votează un număr maxim de ...... candidați [a se completa cu numărul de reprezentanți care pot fi desemnați de filială]
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........IV. BULETIN DE VOT - PREȘEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie clinică
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihoterapie
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Consiliere psihologică
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologia muncii și organizațională
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologia transporturilor
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihopedagogie specială
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Comisia metodologică
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Comisia de deontologie și disciplină
  Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
   +  Anexa nr. 3b COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........
  BULETIN DE VOT PENTRU CONVENȚIA FILIALEI
  În COMITETUL FILIALEI sunt aleși:a) un președinte al filialei;b) doi candidați pentru fiecare poziție în Comitetul Filialei;c) un număr de .... candidați ca reprezentanți în Convenția Națională. Pentru FORURILE DE CONDUCERE NAȚIONALE SUNT PROPUȘI:d) doi candidați pentru poziția de președinte al Colegiului;e) câte doi candidați pentru fiecare poziție din Comitetului Director COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........I. BULETIN DE VOT - PREȘEDINTELE FILIALEI TERITORIALE Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie clinică
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihoterapie
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Consiliere psihologică
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologia muncii și organizațională
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologia transporturilor
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihopedagogie specială
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ Se votează un număr maxim de .... candidați [a se completa cu numărul de reprezentanți care pot fi desemnați de filială]
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ Se votează un număr maxim de .... candidați [a se completa cu numărul de reprezentanți care pot fi desemnați de filială]
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........IV. BULETIN DE VOT - PREȘEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie clinică
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihoterapie
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Consiliere psihologică
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologia muncii și organizațională
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologia transporturilor
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihopedagogie specială
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Comisia metodologică
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Comisia de deontologie și disciplină
  Se votează doi candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
   +  Anexa nr. 3c COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........
  BULETIN DE VOT PENTRU CONVENȚIA FILIALEI
  În COMITETUL FILIALEI sunt aleși:a) un președinte al filialei;b) trei candidați pentru fiecare poziție;c) un număr de ..... candidați ca reprezentanți în Convenția Națională. Pentru FORURILE DE CONDUCERE NAȚIONALE SUNT PROPUȘI:d) trei candidați pentru poziția de președinte al Colegiului;e) câte trei candidați pentru fiecare poziție din Comitetului Director. COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........I. BULETIN DE VOT - PREȘEDINTELE FILIALEI TERITORIALE Se votează un candidat
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie clinică
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihoterapie
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Consiliere psihologică
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologia muncii și organizațională
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologia transporturilor
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihopedagogie specială
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI
  Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........III. BULETIN PE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ Se votează un număr maxim de .... candidați [a se completa cu numărul de reprezentanți care pot fi desemnați de filială]
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........III. BULETIN PE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENȚIA NAȚIONALĂ Se votează un număr maxim de .... candidați [a se completa cu numărul de reprezentanți care pot fi desemnați de filială]
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........IV. BULETIN DE VOT - PREȘEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA CONVENȚIA FILIALEI TERITORIALE ........... Data ședinței: ...........V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR
  Specialitatea Psihologie clinică
  Se votează trei candidați
  Nr.crt.CodpsihologPsihologVOT
  1.
  2.
  3.