ORDIN nr. 68/101/2021pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 68 din 29 ianuarie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 101 din 28 ianuarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 29 ianuarie 2021  Notă
  Reproducem prevederile art. II și III din ORDINUL nr. 645/501/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 490 din 11 mai 2021:
  Articolul II
  Măsurile prevăzute de prezentul ordin cu privire la administrarea vaccinului de către medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, se aplică până la data de 30 septembrie 2021.
  Articolul III
  (1) Contractele încheiate de medicii de familie cu casele de asigurări de sănătate, potrivit Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu privire la informare, programarea la vaccinare, monitorizare și raportare a reacțiilor adverse, își încetează valabilitatea cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2021.
  (2) Activitatea desfășurată conform contractelor prevăzute la alin. (1) se decontează potrivit dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2021.
  Ținând cont de:– Referatul de aprobare nr. VVV 960 din 29 ianuarie 2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 312 din 28 ianuarie 2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere dispozițiile:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;– Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unitățile sanitare aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru activitatea realizată în etapele a II-a și a III-a de vaccinare, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare.(2) Plata medicilor de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea realizată începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară. (la 11-05-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Capitolul IIAbrogat. (la 11-05-2021, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 2 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 3 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 4 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 11-05-2021, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Capitolul II^1 Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în cabinete medicale din asistența medicală primară aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate (la 11-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^1(1) Activitatea de vaccinare se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistența medicală primară de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniți într-o localitate, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară și cuprinde: consultația medicală, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare (inocularea), raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse postvaccinale.(2) În vederea încheierii contractului, reprezentantul legal al furnizorului transmite o cerere casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, asumată prin semnătură electronică extinsă calificată.(3) Activitatea de vaccinare prevăzută la alin. (1) se realizează la cabinet, în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistența medicală primară sau în afara acestuia. În situația în care este necesară prelungirea programului, numărul de ore suplimentare nu va influența programul în care medicul furnizează servicii medicale în asistența medicală primară în cadrul contractului cu casa de asigurări de sănătate. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^2(1) De activitățile prevăzute la art. 9^1 alin. (1) beneficiază toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile la vaccinare, precum și persoanele eligibile la vaccinare care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie care nu le asigură aceste servicii.(2) Activitățile prevăzute la art. 9^1 alin. (1) se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.(3) Persoanele eligibile la vaccinare îndeplinesc următoarele condiții:a) au vârsta corespunzătoare rezumatului caracteristicilor produsului, respectiv al vaccinului;b) nu sunt raportate în Registrul electronic național de vaccinare, denumit în continuare RENV. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^3(1) Activitatea de vaccinare a pacienților desfășurată în cabinetele medicilor de familie se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.11 «Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate».(2) Finanțarea activității de la alin. (1) se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^4Documentele necesare desfășurării activității de vaccinare sunt următoarele:a) registrul de consultații al cabinetului medical, în care se vor consemna activitățile ce fac obiectul contractului;b) fișele de consultații în care se consemnează activitățile realizate;c) chestionar triaj vaccinare adulți, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1 la Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările și completările ulterioare;d) formularul pentru consimțământ informat prevăzut la cap. IV pct. 2 subpct. 2.3 din Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările și completările ulterioare;e) fișă raportare RAPI, pentru cazurile apariției unei reacții adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), acestea fiind investigate și raportate în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI - http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi, potrivit anexei nr. 2 la Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările și completările ulterioare, la semnalarea acestora de către persoana vaccinată;f) fișa de declarare a profesionistului în domeniul sănătății pentru raportarea RAPI la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), potrivit modelului din anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările și completările ulterioare, în cazul autosesizării privind posibile reacții adverse asociate administrării vaccinurilor;g) registrul de vaccinare;h) adeverința de vaccinare pe format hârtie, pentru cazurile în care aceasta nu poate fi generată automat din RENV. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^5Datele înregistrate în Registrul electronic național de vaccinare se transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către Institutul Național de Sănătate Publică pe bază de protocol de transmitere de date. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^6(1) Validarea și decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activității de vaccinare se realizează pentru fiecare persoană care a fost raportată în RENV cu schema de vaccinare completă.(2) În cazul în care nu a fost posibilă introducerea datelor în RENV, adeverința de vaccinare este completată pe format hârtie de către medicul de familie, care păstrează o copie, în vederea validării serviciului.(3) Serviciul se consideră validat la finalizarea schemei de vaccinare, potrivit rezumatului caracteristicilor produsului, respectiv al vaccinului.(4) Modelul centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condițiile de plată este prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 3 la prezentul ordin. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^7Modalitatea de plată a activității de vaccinare realizată de medicii de familie este tarif pe serviciu exprimat în lei, potrivit reglementărilor art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 9^8Modelul de contract prevăzut la art. 1 care se încheie între furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară și casele de asigurări de sănătate este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (la 11-05-2021, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )  +  Capitolul III Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în centre de vaccinare organizate de către unitățile sanitare aflate în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate  +  Articolul 10Centrele de vaccinare se organizează, autorizează și funcționează în una dintre formele de organizare a activității de vaccinare prevăzute de Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Personalul care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentat de medici, asistenți medicali, care își exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, de medici rezidenți cu drept de practică supravegheată, titulari ai unui aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România, precum și de registratori medicali. Responsabilitatea privind lista personalului, precum și privind programul de activitate în cadrul centrelor de vaccinare revine unității sanitare. (la 29-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 29 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021 ) (2) Personalul care desfășoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfășura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale va anunța casa de asigurări de sănătate despre aceste situații cel târziu în ziua în care personalul medico-sanitar începe activitatea în cadrul centrului de vaccinare.  +  Articolul 12(1) Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unitățile sanitare, cu excepția personalului delegat sau detașat, se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“.(2) Finanțarea cheltuielilor privind plata personalului medico-sanitar și registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unitățile sanitare se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 13(1) Pentru plata activității prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, reprezentantul legal al unității sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract distinct cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract de furnizare de servicii, în baza următoarelor documente asumate prin semnătură electronică extinsă calificată:a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;b) decizie de înființare;c) lista personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare și programul de activitate al acestuia, conform anexei nr. 4 la prezentul ordin.(2) În situația în care după încheierea contractului prevăzut la alin. (1) lista personalului se modifică, reprezentantul legal anunță casa de asigurări de sănătate despre aceste situații cel târziu în ziua producerii modificării și se încheie act adițional la contract.  +  Articolul 14(1) Casa de asigurări de sănătate decontează întreaga activitate realizată conform art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, pe baza facturii însoțite de borderoul centralizator al prezenței personalului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.(2) Borderoul prevăzut la alin. (1) se transmite în format electronic, asumat pentru realitatea și exactitatea datelor prin semnătură electronică extinsă calificată a reprezentantului legal al unității sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19.(3) Reprezentantul legal al unității sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 este direct răspunzător de corectitudinea datelor cuprinse în borderoul centralizator, care se întocmește pe baza foii colective de prezență. În caz contrar se aplică prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 15Pentru activitatea prestată de către personalul medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de unitățile sanitare se utilizează tariful orar, prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021.  +  Articolul 16Modelul de contract prevăzut la art. 1 care se încheie între unitățile sanitare care au organizate centre de vaccinare împotriva COVID-19 și casele de asigurări de sănătate este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 17Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile medicale ori structurile similare din ministerele și instituțiile centrale cu rețea sanitară proprie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum și personalul implicat în asigurarea activității prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 19Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
   +  Anexa nr. 1
  CONTRACT
  pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri
  pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19
  și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
  - model -
  I. Părțile contractanteCasa de Asigurări de Sănătate .........................., cu sediul în municipiul/orașul ..........................., str. ....................... nr. ....., județul/sectorul ..............................., tel./fax ..................., adresă de email ............................., reprezentată prin director general ........................,șiCabinetul medical de asistență medicală primară ......................................., organizat astfel:– cabinet individual ................................, cu sau fără punct secundar de lucru .............................., reprezentat prin medicul titular ...............................;– cabinet asociat sau grupat ......................., cu sau fără punct secundar de lucru ..........................., reprezentat prin medicul delegat .................................;– societate civilă medicală ........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................, reprezentată prin administratorul ...............................;– unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ........................., reprezentată prin .............................;– cabinet care funcționează în structura sau în coordonarea unei unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie ..........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................., reprezentat prin ..............................,având sediul cabinetului medical în municipiul/orașul/comuna ............................, str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......................., telefon fix/mobil ......................., adresă de e-mail ..........................., și sediul punctului secundar de lucru în localitatea ......................., str. ........................ nr. ...., telefon fix/mobil .........................., adresă de e-mail .................................II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, după caz, astfel:a) consultația, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse postvaccinale pentru persoanele aflate pe listele proprii;b) consultația, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.  +  Articolul 2Activitățile ce fac obiectul prezentului contract se realizează de către următorii medici de familie:a) Medic de familieNumele ........................, prenumele ........................Cod numeric personal ..............................................Codul de parafă al medicului ......................................b) Medic de familie ...............................................Numele ............................, prenumele ....................Cod numeric personal ..............................................Codul de parafă al medicului ......................................c) ................................................................III. Durata contractului  +  Articolul 3Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 30 septembrie 2021.IV. Obligațiile părților  +  Articolul 4Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară pentru plata activităților prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinație potrivit legii;b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, contravaloarea activității desfășurate, raportate și validate;c) să efectueze controlul activității, împreună cu direcțiile de sănătate publică, după caz, în limita competențelor;d) să înmâneze, la momentul efectuării controlului, procesele-verbale sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanților legali ai cabinetelor de medicină de familie notele de constatare, ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;e) să afișeze pe site-ul casei de asigurări de sănătate programul și datele de contact ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară cu care au încheiat contract pentru realizarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligații:a) să realizeze activitățile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare;b) să completeze documentele medicale prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare;c) să respecte legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;d) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activității - factura însoțită de centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condițiile de plată;e) să solicite, în cazul administrării vaccinului în cabinetul medical, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgență 112, trimiterea unei ambulanțe;f) să pună la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate și/sau ale direcțiilor de sănătate publică, după caz, documentele medicale și administrative existente la nivelul entității controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul prezentului contract;g) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât și ulterior încetării valabilității acestuia, până la recuperarea sumelor alocate în acest sens în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății;h) să aducă la cunoștința casei de asigurări de sănătate orice modificare cu privire la condițiile care au stat la baza încheierii contractului, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractului.(2) În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii au următoarele drepturi:a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii, contravaloarea activității efectuate și validate;b) să fie informați de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condițiile de contractare, precum și despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 3 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate și/sau prin poșta electronică;c) să fie îndrumați în vederea aplicării corecte și unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.V. Modalități de plată  +  Articolul 6(1) Medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază, pentru serviciile de administrare a vaccinului în cabinetele proprii, de un tarif de 40 de lei/ inoculare.(2) Serviciile de administrare a vaccinului în cabinetele proprii se acordă:a) persoanelor înscrise pe listele proprii;b) persoanelor care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie;c) persoanelor pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru serviciile de administrare a vaccinului validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) include și consultația medicală, precum și raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse postvaccinale.(5) Decontarea activității realizate de la data prevăzută la art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 se face lunar, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii și a centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condițiile de plată asumate de către reprezentantul legal al furnizorului.VI. Controlul activității  +  Articolul 7(1) Controlul privind activitatea realizată de către medicii de familie se exercită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligațiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract.VII. Clauză specială  +  Articolul 8(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.(3) Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.VIII. Condiții de suspendare și încetare a contractului  +  Articolul 9(1) Contractul se suspendă în situația în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeași perioadă.(2) Contractul încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară a încetat sau a fost reziliat, după caz.(3) Contractul încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzută la art. 3.(4) Contractul poate înceta prin acordul părților.IX. Corespondența  +  Articolul 10(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris sau prin poșta electronică.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situația în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua producerii modificării.X. Modificarea contractului  +  Articolul 11În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți, care devine anexă la prezentul contract.  +  Articolul 12Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printro altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, cu acordul părților.  +  Articolul 13Prezentul contract se poate modifica la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare prin încheierea unui act adițional.  +  Articolul 14(1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanțele de judecată, după caz.Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Casa de asigurări de sănătate
  Director general,
  ..............................
  Director executiv al Direcției economice,
  ..............................
  Director executiv al Direcției relații contractuale,
  ...............................
  Vizat
  Juridic, contencios
  ..............................
  Furnizor de servicii medicale
  Reprezentant legal,
  ..........................
  (la 11-05-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  CONTRACT
  pentru activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021
  privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare
  împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
  - model -
  I. Părțile contractanteCasa de Asigurări de Sănătate .........................., cu sediul în municipiul/orașul .............................., str. ............................ nr. ......, județul/sectorul ..........................................., tel./fax ..............., adresă de e-mail ......................, reprezentată prin director general .............................,șiUnitatea sanitară ...................., cu sediul în ...................., str. ................................ nr. ...., telefon: fix/mobil ...................., fax .................... e-mail ...................., reprezentată prin ....................II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie plata activității prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.  +  Articolul 2Activitățile ce fac obiectul prezentului contract se realizează de către personalul medico-sanitar și registratorii medicali, conform listei anexate care face parte integrantă din prezentul contract.III. Durata contractului  +  Articolul 3(1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2021.(2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata derulării procesului de vaccinare împotriva COVID-19, potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea unui act adițional semnat de ambele părți.IV. Obligațiile părților  +  Articolul 4Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) să încheie contracte distincte cu unitățile sanitare pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, în limita sumelor alocate cu această destinație potrivit legii;b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activității desfășurate în centrele de vaccinare;c) să efectueze controlul activității, împreună cu direcțiile de sănătate publică, după caz, în limita competențelor;d) să înmâneze la momentul efectuării controlului procesele-verbale sau, după caz, să comunice reprezentanților legali notele de constatare, ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;e) să afișeze pe site-ul casei de asigurări de sănătate programul și datele de contact ale centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în cadrul unităților sanitare.  +  Articolul 5(1) Unitatea sanitară are următoarele obligații:a) să realizeze activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, în cadrul programului de activitate asumat prin prezentul contract; b) să înștiințeze casa de asigurări de sănătate cu privire la schimbarea personalului sau a programului de lucru al personalului care desfășoară activitate în centrele de vaccinare cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte; schimbarea personalului se consemnează printr-un act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru plata personalului care își desfășoară activitatea în centre de vaccinare împotriva COVID-19;c) să respecte legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal;d) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activității - factura însoțită de borderoul centralizator al prezenței personalului în centrul de vaccinare; e) să utilizeze, să completeze și să păstreze, potrivit legii, la nivelul centrului de vaccinare foaia colectivă de prezență a personalului care își desfășoară activitatea în centrul de vaccinare;f) să pună la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate și/sau ale direcțiilor de sănătate publică, după caz, documentele justificative necesare decontării, documentele medicale și administrative existente la nivelul entității controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul prezentului contract;g) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât și ulterior încetării valabilității acestuia, până la recuperarea sumelor alocate în acest sens în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.(2) În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii au următoarele drepturi:a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de formularele de raportare a activității specifice, contravaloarea activității contractate, efectuate și raportate;b) să fie informați de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condițiile de contractare, precum și despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate și/sau prin poșta electronică;c) să fie îndrumați în vederea aplicării corecte și unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.V. Modalități de plată  +  Articolul 6(1) Pentru activitatea realizată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează: a) 90 lei/oră pentru medici; b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali; c) 20 lei/oră pentru registratori medicali.(2) Lunar, până la data de…………., furnizorul transmite casei de asigurări de sănătate factura și borderoul centralizator al prezenței personalului în centrul de vaccinare pentru luna precedentă. (3) Decontarea activității se face lunar în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare decontării. VI. Controlul activității  +  Articolul 7(1) Controlul privind activitatea care face obiectul prezentului contract se exercită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligațiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract.(3) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate neconcordanțe între borderoul centralizator al prezenței personalului în centrul de vaccinare și foaia colectivă de prezență de la nivelul centrului de vaccinare, se calculează și se rețin sumele necuvenite. (4) Reținerea sumei potrivit prevederilor alin. (3) se face prin plată directă sau executare silită. (5) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.(6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3), casele de asigurări de sănătate țin evidența distinct pe fiecare furnizor.VII. Clauză specială  +  Articolul 8(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.(3) Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.VIII. Condiții de suspendare și încetare a contractului  +  Articolul 9(1) Contractul se suspendă în situația în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeași perioadă. (2) Contractul încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale a încetat sau a fost reziliat, după caz, sau de la data la care centrul de vaccinare a fost desființat.(3) Contractul încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzută la art. 3. (4) Contractul poate înceta prin acordul părților.IX. Corespondența  +  Articolul 10(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris sau prin poșta electronică.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situația în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua produceri modificării.X. Modificarea contractului  +  Articolul 11(1) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți, care devine anexă la prezentul contract.(2) În condițiile modificării listei personalului, reprezentantul legal anunță casa de asigurări de sănătate despre aceste situații cel târziu în ziua producerii modificării și se încheie act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 12Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, cu acordul părților.  +  Articolul 13(1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanțele de judecată, după caz.Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.Casa de Asigurări de Sănătate Director general, .............................. Director executiv al Direcției economice,..............................Director executiv al Direcției relații contractuale,..............................VizatJuridic, contencios..............................Furnizor de servicii medicaleReprezentant legal,.............................
   +  Anexa nr. 3Furnizor ...............................................Medic .................................................. (numele și prenumele)CNP ....................................................Luna ......................../an .......................1. Centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condițiile de plată - model -  +  Tabelul 1.1. - pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPData primei inoculăriData celei de-a doua inoculări (după caz)Data la care schema de vaccinare este completă (din RENV)Tarif/inoculareSuma de plată/persoană - lei -
  c1c2c3c4c5c6c7 = 40 leiC8 = 1 inoculare x 40 lei sau 2 inoculări x 40 lei
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTALxxxxxx
  Tabelul se completează numai pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.
   +  Tabelul 1.2. - pentru persoanele care nu sunt înscrise pe lista medicului de familie
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPData primei inoculăriData celei de-a doua inoculări (după caz)Data la care schema de vaccinare este completă (din RENV)Tarif/inoculareSuma de plată/persoană - lei -
  c1c2c3c4c5c6c7 = 40 leiC8 = 1 inoculare x 40 lei sau 2 inoculări x 40 lei
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTALxxxxxx
  Tabelul se completează numai pentru persoanele care nu sunt înscrise pe lista medicului de familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.
  2. Centralizatorul serviciilor de vaccinare realizate de medicii de familie - model -  +  Tabelul 2.1.
  Nr. crt.Nr. total de persoane vaccinate de medicii de familie, cu schemă completă de vaccinare, din care:Nr. de persoaneTarif/inoculareNr. de inoculări din schema completă de vaccinareSuma de plată
  c1c2c3c4c5c6 = c3 * c4 * c5
  1.Nr. de persoane pentru care schema completă de vaccinare cuprinde 1 inoculare40 lei1
  2.Nr. de persoane pentru care schema completă de vaccinare cuprinde 2 inoculări40 lei2
  TOTALXX
  Suma din coloana c6 se decontează pentru luna în care schema de vaccinare este completă; raportarea în vederea decontării se face în luna următoare celei în care schema de vaccinare este completă.
  NOTĂ:Total col. c6 din tabelul 2.1 = total col. c8 din tabelul 1.1 + total col. c8 din tabelul 1.2Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
  .............................................................
  (numele și prenumele)
  (la 11-05-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 645 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 11 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 4
  LISTA
  personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare organizat de către unitățile sanitare
  - model -
  Nr. crt.Nume și prenumeCNPCategorie personal* (medic/asistent/registrator)Cod parafă**Număr de ore/lunăMedic coordonator***
  *) Cu excepția personalului delegat sau detașat. **) Se completează numai pentru medici.***) Se completează cu „DA“ pentru persoana care are calitatea de medic coordonator.Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.Reprezentant legal unitate sanitară,................................. (la 26-02-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 220 din 23 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 5Centrul de vaccinare din cadrul unității sanitare ...................Județul: .................................................................................Medic coordonator ...............................................................Reprezentant legal: ..............................................................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al prezenței personalului în centrul de vaccinare
  - model -
  Luna ........./anul ......
  Nr. crt.Nume și prenume medicNume și prenume asistent medicalNume și prenume registrator medicalData desfășurării activitățiiNumăr ore efectuate*Tarif orar (lei/oră)Contravaloarea orelor efectuate
  MARMARMAR
  90 lei45 lei20 lei
  C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12 = C6 X C9C13 = C7 X C10C14 = C8 X C11
  1.........904520
  2.........904520
  3.........904520
  4.........904520
  5.................................904520
  n.........904520
  TOTALXXXXXXXMAR
  TOTAL GENERALXXXXXXXXXM + A + R
  * Conform documentelor de prezență existente la nivelul unității sanitare.M = medicA = asistent medicalR = registrator medicalRăspundem de realitatea și exactitatea datelor.Reprezentant legal unitate sanitară
  -----