HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 iulie 2020pentru modificarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 26 ianuarie 2021    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 37, 38 și 39 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul INormele privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 9 aprilie 2019 se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În vederea derulării practicii supervizate obligatorii, psihologii practicanți sub supervizare pot să își desfășoare activitatea în sectorul public sau privat, în cadrul structurilor de psihologie pe o poziție în specialitate, sau în regim de liberă practică - prin înființarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog reglementate de CPR. Aceștia se pot înscrie în programe de voluntariat la organizații în domeniu, în baza unui contract de voluntariat încheiat în condițiile legii, și pot parcurge stagii clinice supervizate sau programe de internship în clinici, în baza unui contract de internship.2. La articolul 9 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) supervizarea se derulează în cadrul unei relații contractuale între psihologul supervizor și psihologul supervizat, derulată prin intermediul formei de exercitare a profesiei în care își derulează activitatea supervizorul sau în cadrul structurii de psihologie, după caz;b) în situația în care supervizarea se derulează într-o altă formă de exercitare a profesiei decât cabinetul individual de psihologie, contractul de supervizare va preciza atât forma de exercitare sau, după caz, structura de psihologie avizată de către Colegiul Psihologilor din România, cât și supervizorul.3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Supervizarea profesională în psihologie, în specialitățile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se derulează cu respectarea următoarelor prevederi:1. la data solicitării dreptului de supervizare profesională, precum și pe întreaga perioadă a derulării contractului de supervizare profesională, supervizorul trebuie să își desfășoare activitatea în una dintre formele legale de exercitare a profesiei de psiholog sau în cadrul unei structuri de psihologie din cadrul instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, avizate în specialitate de către Colegiul Psihologilor din România;2. în situația în care psihologul supervizat desfășoară activități cu caracter clasificat, supervizorul trebuie să dețină în mod obligatoriu autorizația de acces la informații clasificate, eliberată de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, de nivel cel puțin egal cu supervizatul;3. în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, supervizarea profesională reprezintă atribuție de serviciu;4. activitatea de supervizare profesională va fi desfășurată după un program de minimum 8 ore lunar;5. psihologii practicanți în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat trebuie să efectueze un număr minim de evaluări de specialitate pe durata stagiului de supervizare. Numărul minim de evaluări va fi stabilit la propunerea comisiei de specialitate, prin hotărâre a Consiliului.(2) Supervizarea profesională a psihologilor care își desfășoară activitatea într-o anumită specialitate în cadrul structurilor de psihologie din cadrul instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se va realiza exclusiv de către psihologii care dețin calitatea de supervizor și care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de psihologie din cadrul instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale avizate în specialitatea aferentă de către Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 4 iulie 2020.Nr. 3.----