HOTĂRÂRE nr. 5 din 18 decembrie 2020pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 25 ianuarie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (2), art. 19 lit. h) și art. 60 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018, Consiliul Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 15 aprilie 2013, Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România și a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 10.04.2017**), precum și orice alte dispoziții legale contrare, cuprinse în acte cu putere juridică echivalentă sau inferioară prezentei hotărâri.**) Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România și a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 18 decembrie 2020.Nr. 5.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale ColegiuluiPsihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor dinRomânia