ORDIN nr. 2.303 din 18 decembrie 2020privind modificarea și completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.534/2016
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.259/DPSS din 16.09.2020 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.534/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 9 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) fracțiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară și secundară pe teritoriul României a lemnului recoltat de pe teritoriul național sau provenit din import/schimburi intracomunitare - coajă, rumeguș, lemnul sub formă de așchii sau particule, tocătura provenită din liniile de profilare, capetele și flancurile buștenilor, resturi de lemn, rezultate în urma prelucrării sau reciclării materialelor lemnoase, precum și materialele lemnoase declasate în incinta proprie ca urmare a procesului tehnologic de prelucrare a materialelor lemnoase;2. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) borderoul avizelor de însoțire a materialelor lemnoase;3. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situația menționării în avizul de însoțire a materialelor lemnoase/avizul de însoțire a mărfii a grupelor de specii forestiere la «specie», se va lua în considerare specia din cadrul grupei respective cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidității de 30%.4. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Gelu Puiu,
  secretar de stat
  București, 18 decembrie 2020.Nr. 2.303.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la procedură)Operatorul economic ............................. (date de contact)Nr. *) ................/..........................*) Fiecare borderou va fi înregistrat distinct.
  BORDEROUL
  avizelor de însoțire a materialelor lemnoase/avizelor de însoțire a mărfii și al recepțiilor efectuate
  1. Sortimentul - conform categoriilor înscrise la art. 1 din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.534/20162. Specia/Grupa de specii
  Nr. crt.Aviz de însoțire a materialelor lemnoase/ Aviz de însoțire a mărfiiCantitatea înscrisă în avizul de însoțire a materialelor lemnoase/avizul de însoțire a mărfiiCantitatea recepționată
  emitentserianr. datamcmc necompacttonemcmcmc necompacttoneatrotone
  Reprezentant legal,...............................
  ----