ORDIN nr. 3.641 din 23 decembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2021  Având în vedere:– art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;– Regulamentul (UE) nr. 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante,în temeiul:– art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei și Comerțului, cu modificările ulterioare,ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 25 iunie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Schemele prevăzute la art. 1 nu au în vedere ajutoarele destinate înființării și exploatării unei rețele de distribuție în alte state membre sau în țări terțe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările ulterioare.2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al schemelor prevăzute la art. 1, în care se va statua dreptul legal de acordare și se va preciza valoarea finală a ajutorului de minimis în termenii și condițiile stabilite prin prezentul ordin.3. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:a) Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Implementarea schemei este necesară în vederea susținerii acțiunilor operatorilor economici români pentru promovarea pe piețele externe a produselor/serviciilor realizate în România.b) La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care un operator economic își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta. Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.c) La articolul 8, litera e) va avea următorul cuprins:e) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;d) Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 3.000.e) La articolul 11, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Selectarea operatorilor economici participanți la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecție constituită prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii.(2) Comisia de selecție va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat/de minimis, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecție a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condițiile legii), va comunica rezultatele selecției operatorilor economici. MEEMA va înștiința operatorii economici selectați asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat.f) Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2023.g) Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 250 milioane lei, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.h) La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2), ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/ de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MEEMA va informa în scris Consiliul Concurenței cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.i) Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MEEMA, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.4. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:a) La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care un operator economic își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta. Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.b) Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 1.500.c) La articolul 11, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Selectarea operatorilor economici participanți la misiuni economice organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecție constituită prin ordin al ministrului, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii.(2) Comisia de selecție va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat/de minimis, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecție a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condițiile legii), va comunica rezultatele selecției operatorilor economici. MEEMA va înștiința operatorii economici selectați asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat.d) Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2023.e) Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 30 milioane lei, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.f) La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2), ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/ de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MEEMA va informa în scris Consiliul Concurenței cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.g) Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MEEMA, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.5. Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:a) La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care un operator economic își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta. Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.b) La articolul 9, litera c) va avea următorul cuprins:c) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;c) Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin această schemă este de 1.000.d) La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) MEEMA va încheia și va derula contracte cu prestatori de servicii pentru realizarea de studii de piață și pe produse, conform legislației în vigoare. Prestatorii de servicii vor fi selectați ca urmare a unei proceduri de licitație publică, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii.e) La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) MEEMA, prin Comisia de selecție, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat/de minimis, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de o întreprindere unică pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali, în anul fiscal în curs și suma care urmează a se acorda în baza schemei fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare nu depășește pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.f) Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2023.g) Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 10 milioane lei, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.h) La articolul 19, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:(2) Furnizorul păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat/de minimis, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.………………………………......................................…………(4) În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (3), ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/ de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MEEMA va informa în scris Consiliul Concurenței cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.i) Articolul 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MEEMA, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.6. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 4CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE^1privind participarea la acțiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanțare de la bugetul statului,administrat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA)^1 Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere se completează prin tehnoredactare. Modificarea textului sau a condițiilor înscrise în cererea de înscriere, precum și completarea eronată sau parțială a rubricilor atrag respingerea solicitantului de către comisia de selecție din cadrul MEEMA.Acțiunea promoțională (târg internațional/misiune economică/ titlul studiului de piață sau pe produse): ....................................Perioada de desfășurare a acțiunii promoționale: ...................I. Datele de identificare ale solicitantului1. Denumirea societății^2: ......................................................^2 Se înscrie denumirea completă a societății conform înregistrării acesteia în registrul comerțului.Organizațiile cooperatiste cu activitate de export, înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societățile înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor înscrie în cerere numărul de înregistrare legal.2. Adresa (sediul social): ......................................................, tel.: ......................., fax: ........................, e-mail: ........................3. Numărul de ordine din registrul comerțului: ......................4. Codul de identificare fiscală (CUI): ...................................5. Persoana de contact (numele, prenumele, tel., adresa de e-mail): ..............................6. Codurile CAEN (codurile CAEN principal și/sau secundar autorizate/autorizat, conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, de la ONRC, care corespund profilului acțiunii promoționale)Ajutorul de minimis va fi alocat pentru primul cod CAEN menționat de dumneavoastră.Detaliați codurile CAEN (în cifre și cuvinte): ............................II. Condiții de eligibilitate ale solicitantuluiSocietatea/Întreprinderea unică trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate din Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.882/2020, cu modificările ulterioare, și cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare, după cum urmează:1. Forma de constituire a societății (completați «DA» în dreptul variantei alese):a) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ...................b) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare ...................2. Societatea/Întreprinderea unică NU se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau în insolvență colectivă și NU îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor.3. La data prezentei cereri de înscriere, societatea/ întreprinderea unică NU înregistrează debite la bugetul de stat sau la bugetul local^3.^3 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face mențiune în acest sens.4. Împotriva societății/întreprinderii unice NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.5. Societatea/Întreprinderea unică are în obiectul de activitate operațiuni comerciale de export.6. Societatea/Întreprinderea unică nu este în dificultate^4, în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene.^4 Întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:– în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;– în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; și (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.7. Nomenclatorul de export corespunde cu profilul acțiunii la care se solicită participarea.8. Produsele/Serviciile sunt de concepție și/sau marcă proprie, de calitate și cu valoare adăugată ridicată.Enumerați produsele/serviciile promovate de societatea dumneavoastră în cadrul acțiunii (acestea trebuie să fie conform codurilor CAEN de la cap. I pct. 6 din prezenta cerere):....................................................................................................................9. Numărul de participări ale unui operator economic la târgurile și expozițiile internaționale organizate în străinătate cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.10. Societatea/Întreprinderea unică cunoaște și respectă normele privind principalele activități/acțiuni care se realizează de societățile comerciale participante la acțiuni din programul de promovare a exportului, cu finanțare parțială de la bugetul de stat, elaborate de MEEMA.11. Societatea/Întreprinderea unică a obținut rezultate privind eficiența în urma participării la acțiunile din programul de promovare a exportului, cu sprijin de la bugetul de stat.Se vor menționa următoarele:– valoarea estimată a contractelor de export:............... euro;– alte avantaje:...............................III. Condiții de participare ale solicitantului la acțiunea promoțională1. Societatea/Întreprinderea unică are nevoie de următoarele dotări specifice (de exemplu, podiumuri, vitrine, standere, stativ rotativ pentru mostre etc.): .................................2. Societatea/Întreprinderea unică va expune/va distribui în standul repartizat în cadrul acțiunii următoarele materiale promoționale (de exemplu: mostre, cataloage, pliante, postere etc.): ...................................3. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, în ultima zi de desfășurare a acțiunii, să completeze formularul de eficiență și să îl predea patronatului/delegaților MEEMA coordonatori ai respectivei acțiuni.4. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, la 6 luni de la încheierea acțiunii, să transmită MEEMA o situație actualizată privind eficiența participării la acțiune.5. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să suporte costul transportului, cazării și asigurării medicale pentru delegatul desemnat și să transmită societății organizatoare documentele justificative pentru aceste cheltuieli, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziționale. Decontarea acestor cheltuieli către societatea/întreprinderea unică se va face de societatea organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către minister a sumelor aferente decontului final al acțiunii.6. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să păstreze evidența informațiilor privind ajutoarele de minimis primite de la MEEMA pentru a participa la acțiunile din Programul de promovare a exportului pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a primit ultima alocare specifică.IV. Documente anexate și depuse în același timp cu cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere1. Declarația pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis, conform anexei nr. 5 la ordin. Această declarație pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării, prin sondaj, de către MEEMA și este asumată de beneficiar. La data intrării în funcțiune a RegAS (Registrul ajutoarelor de stat), MEEMA va verifica declarația tuturor aplicanților.2. Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF (fără obligații de plată restante^5 și valabil la data înscrierii)^6^5 Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 157 alin. (3), nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face mențiune în acest sens.^6 Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF se va transmite la MEEMA, în original. În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acțiuni promoționale în termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscală (adică certificatele eliberate de ANAF și de autoritatea locală), operatorul economic anexează copii «conform cu originalul» ale acestor documente și indică manifestarea la care a depus originalul certificatelor.3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locală competentă^7 (fără obligații de plată restante și valabil la data înscrierii)^7 Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea locală se va transmite la MEEMA, în original.4. Certificat constatator de la registrul comerțului (format extins)5. Dovada plății garanției bancare, în valoare de 2.000 lei (în cazul solicitării de participare la târguri internaționale)^8^8 Garanția se depune în contul MEEMA deschis la Trezoreria Municipiului București nr. RO05TREZ7005005XXX002305, CUI 24931499. Garanția se va returna sau, după caz, se va executa în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, cu modificările și completările ulterioare.6. Înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II pct. 8 din prezenta cerere7. Înscrisuri sub semnătură privată, însușite de operatorul economic, privind calitatea și valoarea adăugată ridicată a produselor8. Nomenclatorul de produse/servicii la exportCompletarea prezentei cereri de înscriere - declarație pe propria răspundere se face cu asumarea conținutului de către solicitant, care ia cunoștință despre faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere - declarație pe propria răspundere poate fi efectuată și de alte autorități competente.
  Data: .................
  Reprezentantul societății:
  .........................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  sau, acolo unde este cazul,
  Reprezentantul întreprinderii unice^9
  ....................................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  ^9 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, o «întreprindere unică» include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.
  7. Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 5DECLARAȚIE pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea reguliiprivind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis și situația de dificultateSubsemnatul/a, ....................................., având funcția de ....................................., posesor/posesoare al BI/CI seria ...... nr. .............. domiciliat(ă) în ...................................................., în calitate de reprezentant legal, declar pe propria răspundere că până la data înscrierii la acțiunea .....................................................................societatea/întreprinderea unică^1 ................................................................................................ :– a beneficiat, în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, de o valoare cumulată^2 de ajutor de minimis de ............. euro;– nu va beneficia de finanțare de la alți furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile;– nu se află în dificultate conform definiției din Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, cu modificările ulterioare.
  Data: .....................................
  Reprezentantul legal al societății
  ...................................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  și/sau, acolo unde este cazul,
  Reprezentantul întreprinderii unice
  ........................................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  ^1 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare, o «întreprindere unică» include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.^2 Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, valoarea cumulată din surse ale statului, autorităților locale sau din surse comunitare a ajutoarelor de minimis acordate unei societăți sau întreprinderi unice nu trebuie să depășească, în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, în cazul operatorilor economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2023. Plățile în cadrul schemelor prevăzute la art. I se pot efectua până la data de 31 decembrie 2024.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în termen de 15 zile de la data publicării se va transmite spre informare Consiliului Concurenței și se va publica pe pagina de internet a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 23 decembrie 2020.Nr. 3.641.----