HOTĂRÂRE nr. 1.128 din 30 decembrie 2020privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1318 din 31 decembrie 2020  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 467/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69“, județul Timiș,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69“, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Timișoara, Sânandrei, Giarmata și Pișchia din județul Timiș, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Timișoara, Sânandrei, Giarmata și Pișchia din județul Timiș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69“, aflate pe raza localităților Timișoara, Sânandrei, Giarmata și Pișchia din județul Timiș, sunt în cuantum total de 8.459 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condițiile legii, cu încadrare în prevederile aprobate, la capitolul 84.01 ,,Transporturi“ subcapitolul 03 „Transport Rutier“ titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 1.128.  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  „Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69“, pe raza localităților Timișoara, Sânandrei, Giarmata și Pișchia din județul Timiș,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  -----