ORDIN nr. 4.156 din 21 decembrie 2020pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020    Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 404 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.565 din 10.12.2020,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 28 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 67 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) să păstreze produsele la locul de recepție pentru o posibilă verificare din partea autorității vamale de destinație, care, în urma analizei de risc sau selecției aleatorii, informează primitorul prin intermediul sistemului informatizat în legătură cu oportunitatea efectuării/neefectuării controlului, în conformitate cu pct. 88. În cazul în care primitorul este informat în legătură cu efectuarea controlului, acesta are posibilitatea de a descărca produsele din mijlocul de transport. Autoritatea vamală competentă va proceda la identificarea mărfurilor prin numărare, cântărire, măsurare, ținând cont inclusiv de stocul inițial dacă în depozite/rezervoare se găsesc mărfuri similare. După informarea privind efectuarea controlului, controlul mărfurilor la destinație se efectuează cel mai târziu până la ora 12 din următoarea zi lucrătoare.2. Punctul 68 va avea următorul cuprins:68. Primitorul destinatar scutit de la plata accizelor în sensul art. 395 din Codul fiscal are obligația să anunțe sosirea produselor accizabile la autoritatea vamală de destinație, la momentul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize și să păstreze produsele la locul de recepție pentru o posibilă verificare din partea autorității vamale de destinație, care, în urma analizei de risc sau selecției aleatorii, informează primitorul în legătură cu oportunitatea efectuării controlului fizic la destinație, prin orice mijloace de comunicare. După informarea privind efectuarea controlului, controlul mărfurilor la destinație se efectuează cel mai târziu până la ora 12 din următoarea zi lucrătoare.3. Punctul 88 va avea următorul cuprins:88. În urma rezultatului analizei de risc efectuate, autoritatea vamală de destinație informează primitorul în legătură cu efectuarea/neefectuarea controlului prin intermediul sistemului EMCS-RO-Mișcări.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 10 zile de la data publicării.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 21 decembrie 2020.Nr. 4.156.-----