PROCEDURĂ din 30 mai 2008de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 10 iunie 2008  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 725 din 30 mai 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 434 din 10 iunie 2008.
  1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare Program, îl constituie creșterea competitivității și capitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului și a competiției la care sunt supuse aceste societăți pe piața unică.Prin Program se alocă fonduri în valoare de până la 100 mii lei/beneficiar, în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit.Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE.2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2008 este de 7.879,20 mii lei.Pentru anul 2008, prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis pentru un număr de 350 de operatori economici.3. Beneficiari eligibili(1) Pot beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:– sunt persoane juridice (societăți comerciale/societăți cooperative), așa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare: au numărul mediu scriptic anual de personal între 1 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate, respectiv 31 decembrie 2007. Active totale înseamnă active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.– nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;– au capital social integral privat, sunt înregistrate și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;– au cel puțin un an de la înființare la data depunerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri;– și-au îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor către bugetul general consolidat;– și-au îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor către bugetele locale;– au încheiat anul fiscal 2007 cu bilanț pozitiv și au reinvestit în tot sau în parte profitul;– au achiziționat active corporale și necorporale noi și acestea au fost puse în funcțiune până la 31 decembrie 2007;– nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru activele pentru care solicită fonduri în cadrul Programului;– nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate, publicată în JOCE nr. 244/2004.(2) Operatorul economic este obligat să mențină investiția pentru care va beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului pentru o perioadă de minimum 3 ani.(3) Nu se acordă alocații financiare în cadrul Programului pentru:a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind organizarea piețelor produselor de pescuit și acvacultură;b) activități legate de producția primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;c) activități de procesare și marketing al produselor agricole cuprinse în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:– când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari ori puse pe piață de operatorii economici respectivi;– când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);d) activități legate de export către state terțe sau state membre, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele destinate utilizării produselor naționale în detrimentul celor importate;f) sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carboniferă;g) sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achiziționării de mijloace de transport rutiere;h) operatorii economici care nu plătesc impozit pe profit conform Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.4. Cheltuieli eligibileSumele cheltuite în anul 2007, din profit, pentru investiții în:a) active corporale:– echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 -, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;– computere și echipamentele periferice ale acestora;b) active necorporale:– brevete, drepturi de autor, licențe, mărci de comerț sau de fabrică și alte valori similare, precum și achiziționarea ori producerea programelor informatice.5. Tipurile de ajutor financiar(1) Prin Program se alocă 16% din sumele cheltuite în anul 2007, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achiziționarea de active corporale și necorporale, prevăzute la pct. 4, facturate, achitate integral și puse în funcțiune în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.Exemplu de calcul:– în anul 2007 operatorul economic a achiziționat din profit un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei; prin Program se alocă 100 mii lei x 16% = 16 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depășească impozitul pe profit datorat și plătit, aferent anului 2007;– în anul 2007 un operator economic a achiziționat un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei - 60 mii lei din credit și 40 mii lei din profit; prin Program se alocă 40 mii lei x 16% = 6,4 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depășească impozitul pe profit datorat și plătit, aferent anului 2007.(2) Alocațiile financiare vor fi acordate numai dacă activele achiziționate sunt noi, introduse pe piață și puse în funcțiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) Nu se acordă alocații financiare pentru activele corporale și necorporale achiziționate în sistem de leasing și pentru activele corporale second-hand.(4) Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăți compensatorii între părțile contractante.6. Modalitatea de derulare a Programului6.1. (1) Programul se finanțează din bugetul pe anul 2008 al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (MIMMCTPL); MIMMCTPL are responsabilități de îndrumare metodologică și de administrare a aplicației on-line de înscriere în Program.(2) Programul se derulează prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (OTIMMC); OTIMMC este administrator al Programului și are responsabilități în implementarea Programului și în gestionarea fondurilor.6.2. În vederea administrării corespunzătoare (selecție, evaluare și monitorizare) a Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea de implementare a Programului, denumită în continuare UIP; numărul de persoane, atribuțiile și responsabilitățile vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.6.3 Pentru acordarea alocației financiare nerambursabile (AFN) se va constitui o unitate de plată la nivelul OTIMMC, ale cărei structură organizatorică, număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.6.4 MIMMCTPL, prin OTIMMC, demarează implementarea Programului în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.6.5. Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă - Procedura simplificată continuă(1) În cazul proiectelor din Program va fi urmată Procedura simplificată continuă.(2) Selectarea proiectelor prin această procedură se face continuu, în limita bugetului Programului.(3) Selecția se face în concordanță cu criteriile de eligibilitate și pe baza unei evaluări tehnice, economice și financiare simplificate.În acest caz nu se face o ierarhizare/listă, fiind stabilit doar un nivel minim de punctaj, astfel încât proiectele sunt evaluate și finanțate în ordinea înregistrării lor on-line, dar numai dacă sunt îndeplinite anumite criterii de selecție (punctaj minim) definite în formularul de preselecție.6.6. În vederea obținerii aprobării de principiu a finanțării, operatorul economic va completa și va transmite on-line formularul de preselecție (anexa nr.1 la prezenta procedură), conform aplicației software, care va fi disponibilă pe pagina web a instituției, la adresa www.mimmc.ro, începând cu ora 9,00 până la ora 20,00 a fiecărei zile din intervalul luni-vineri, până la epuizarea bugetului Programului, MIMMCTPL având obligația de a anunța pe site-ul instituției epuizarea acestuia.6.7. Aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obținut și cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, și cu punctajul minim prevăzut în formularul de preselecție.6.8. Formularul de preselecție corect și integral completat va putea fi transmis și înregistrat o singură dată în cadrul aplicației, programul nepermițând înregistrarea de două ori a aceluiași operator economic.6.9. - (1) MIMMCTPL va face publică pe site-ul instituției, la adresa www.mimmc.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la deschiderea aplicației, lista cu solicitanții înscriși în cadrul Programului. Proiectele vor fi evaluate și finanțate în ordinea înregistrării lor on-line.(2) Documentele corespunzătoare dosarului de solicitare a AFN (certificat constatator, certificate de atestare fiscală privind achitarea obligațiilor de plată către bugetul de stat consolidat și cele privind achitarea taxelor și impozitelor locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru etc.) trebuie să fie în termenele de valabilitate corespunzătoare la data depunerii cererii pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului.(3) MIMMCTPL va face cunoscută lista cu solicitanții declarați eligibili și acceptați pentru evaluare în scopul finanțării în cadrul Programului, în limita bugetului alocat, pe site-ul instituției, la adresa www.mimmc.ro.(4) UIP din cadrul OTIMMC va transmite în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) solicitanților prevăzuți la alin. (3) scrisori de înștiințare cu privire la acceptarea acestora la evaluare pentru a primi finanțare în cadrul Programului.6.10. - (1) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înștiințare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finanțare în cadrul Programului, solicitanții prevăzuți la pct. 6.9. alin. (3) au obligația depunerii cererii de solicitare a AFN, însoțită de documentele justificative, îndosariate, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură, personal sau prin poștă, la sediile OTIMMC de care aparține județul în care este înregistrată firma solicitanta. (anexa nr. 7 la prezenta procedură).(2) Dosarul cu toate documentele solicitate de procedura Programului va fi înregistrat în Registrul unic electronic al Programului, constituit la nivel național, menționându-se data și numărul de înregistrare.(3) Nedepunerea documentelor menționate la alin. (1) în intervalul de timp prevăzut atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.6.11. UIP din cadrul OTIMMC va evalua documentele depuse conform pct. 6.10, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora.6.12. UIP din cadrul OTIMMC va transmite solicitanților care au depus documentația conform pct. 6.10. alin. (1) incompletă și/sau incorectă (cererea nu conține toate datele solicitate sau conține informații contradictorii, cererea nu este însoțită de toate documentele solicitate ori acestea nu sunt în termenele de valabilitate) sau care nu îndeplinesc punctajul minim prevăzut în formularul de preselecție scrisori de respingere de la finanțare.7. Documente necesare7.1. - (1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta procedură, va fi însoțită de următoarele documente justificative:– certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul economic, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanții legali ai societății, domeniul de activitate principal, data autorizării activității/activităților pentru care se solicită AFN, sediul principal, sediile secundare, punctele de lucru, structura acționariatului, situația societății (dacă este în stare de funcționare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității), emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentelor pentru alocare de fonduri;– copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul economic, a anexelor la certificatul de înregistrare sau/și a certificatului constatator eliberat conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților de înregistrare în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, după caz, pentru toate activitățile autorizate pentru care solicită alocație;– dovada cifrei de afaceri anuale nete, a activelor totale și a numărului mediu anual de salariați (anexele nr. 4 și 5 la prezenta procedură);– certificate fiscale, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică, în termen de valabilitate corespunzător la data depunerii cererii pentru alocare de fonduri;– certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, în termen de valabilitate corespunzător la data depunerii cererii pentru alocare de fonduri;– copie certificată a situațiilor financiare pe anul 2007 (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația activelor, situația repartizării profitului) și a Declarației 101, depuse și înregistrate la administrația financiară; hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților de repartizare a profitului pe anul 2007;– documente în copie certificată care atestă achiziționarea și achitarea investiției (facturi și/sau declarații vamale, extrase de cont, ordine de plată, chitanțe fiscale, contracte);– documente în copie certificată care atestă achitarea impozitului pe profit, aferent exercițiului financiar al anului 2007 (ordine de plată, extrase de cont, foi de vărsământ etc.);– declarație pe propria răspundere că activul (activele) achiziționat (achiziționate) este (sunt) nou (noi), că nu aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și că acesta a fost pus în funcțiune până la 31 decembrie 2007 (anexa nr. 3 la prezenta procedura, pe suport hârtie și CD);– copie certificată de pe fișa de amortizare a activului achiziționat, cu codul de clasificare al acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004;– declarație pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activități solicită alocația, pentru operatorii economici care au declarate și autorizate activitățile prevăzute la pct. 3 alin. (3);– declarație pe propria răspundere privind valoarea investițiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocație financiară în situația în care investiția a fost efectuată parțial din profit.(2) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri și celelalte documente, copii certificate, declarații pe propria răspundere, poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic, caz în care se anexează la cerere o împuternicire în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului; se anexează, de asemenea, copia buletinului /cărții de identitate al/a persoanei autorizate/împuternicite.Cererile și celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit).(3) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanțare se completează în limba română, prin tehnoredactare sau prin scriere cu majuscule.(4) Prin copii certificate, în cadrul Programului, se înțelege fotocopii cu ștampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului și mențiunea "conform cu originalul".(5) Prin copie legalizată se înțelege fotocopie autentificată conform legii de notarul public sau de alt organism autorizat.(6) Formularul cererii-tip și modelul declarațiilor sunt disponibile pe pagina web a MIMMCTPL, la adresa www.mimmc.ro, la sediile OTIMMC sau în Monitorul Oficial al României, Partea I.7.2. Evaluarea cererilor-tip pentru alocarea de fonduri în condițiile prevăzute de Program va fi efectuată de către UIP din cadrul OTIMMC.8. Procedura de înregistrare, evaluare și selecție a beneficiarilor8.1. - (1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri și documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 7.1. alin. (1), vor fi transmise prin poștă sau depuse personal, în plic sigilat, la sediile OTIMMC de care aparține județul în care este înregistrată firma solicitantă. (anexa nr. 7 la prezenta procedură), și vor fi înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, constituit la nivel național, menționându-se data și numărul de înregistrare.(2) Întreaga documentație va fi depusă în 3 (trei) exemplare:– un original și două fotocopii certificate.Toate cele 3 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat și vor fi transmise prin poștă sau depuse personal la sediul OTIMMC (anexa nr. 7 la prezenta procedură).(3) Pe plicul sigilat se vor menționa:a) la rubrica "Destinatar":– OTIMMC - adresa (vezi anexa nr. 7 la prezenta procedură);– UIP pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit;b) la rubrica "Expeditor":– denumirea completă a solicitantului;– numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;– codul unic de înregistrare (CUI) și codul de înregistrare fiscală;– județul, adresa completă;– suma AFN solicitate;– numărul de înregistrare on-line.8.2. UIP din cadrul OTIMMC va efectua evaluarea dosarelor în ordinea înregistrării on-line a formularului de preselecție; condiția este ca solicitantul să obțină minimum 5 puncte.Evaluarea dosarelor se va face în limita bugetului alocat Programului, MIMMCTPL având obligația de a anunța pe site-ul instituției, www.mimmc.ro, epuizarea acestuia.8.3. UIP constituită în cadrul OTIMMC va transmite solicitanților contractul de finanțare (anexa nr. 8 la prezenta procedură).8.4. Beneficiarul va transmite către OTIMMC-UIP contractul de finanțare semnat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către beneficiar, dată prevăzută în confirmarea de primire înapoiată expeditorului.8.5. - (1) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului a reprezentantului OTIMMC în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii contractului de finanțare semnat de către beneficiar.(2) Acordarea fondurilor se face pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar și a certificării plății prin vizita la fața locului a persoanei desemnate prin decizie a directorului executiv pentru desfășurarea activității de monitorizare și certificare a plăților din cadrul Programului.8.6. Originalul și o copie a dosarului de finanțare, însoțite de contractul de finanțare semnat de beneficiar, aprobat de UIP, vor fi transmise pentru plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC.8.7. Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către OTIMMC prin unitatea de plată, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 7.1, pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luate în evidență fiscală societățile comerciale/societățile cooperative, în termen de 25 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 8.5, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.8.8. Procedura de transfer al fondurilor aferente Programului de la MIMMCTPL către OTIMMC se stabilește prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale, în termen de 30 de zile de la publicarea Procedurii de implementare a Programului în Monitorul Oficial al României, Partea I.8.9. Termenul maxim până la care se primesc cereri-tip pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului este 27 octombrie 2008, în condițiile în care bugetul alocat Programului nu se epuizează înainte de această dată. (la 14-10-2008, Subpunctul 8.9. din Punctul 8. a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 1.347 din 7 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008 ) 9. Confidențialitate9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii UIP având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.9.2. MIMMCTPL și OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul AFN acordate, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).10. Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea și raportarea ajutorului de minimis10.1. Beneficiarul finanțării nerambursabile va da o declarație, în cererea prevăzută la anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/200 6 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE, publicat în JOCE nr. 379/2006, de care a beneficiat pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului în curs.10.2. MIMMCTPL, prin UIP din cadrul OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 euro.10.3 - (1) MIMMCTPL va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la MIMMCTPL timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.(2) Pentru realizarea acestei evidențe, OTIMMC va transmite către MIMMCTPL toate datele solicitate de acesta la termenele ce vor fi prevăzute.10.4. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.10.5 Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine unității de plată din cadrul OTIMMC, care va transmite MIMMCTPL și Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România și a registrului ajutoarelor de minimis.10.6. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, MIMMCTPL va furniza în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condițiile impuse de legislația incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.11. Monitorizare și control11.1. Reprezentanții MIMMCTPL și cei ai OTIMMC au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât și al furnizorilor veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MIMMCTPL și OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.11.2. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanții MIMMCTPL și OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține alocația financiară, aceștia au obligația de a rambursa sumele primite, actualizate cu dobânzile și penalitățile aferente, calculate la data constatării.11.3 Procedura de monitorizare și control, cuprinzând atribuțiile și responsabilitățile celor care vor implementa Programul, se aprobă, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a Procedurii de implementare a Programului, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale.11.4. Componența nominală a echipelor care efectuează monitorizarea și controlul se aprobă prin decizie a directorului executiv al OTIMMC sau prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale, după caz.12. Prevederi finaleBeneficiarii alocațiilor financiare nerambursabile au obligația de a raporta efectele participării la Program către UIP din cadrul OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile, prin completarea și transmiterea prin poștă sau fax a formularului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exercițiului financiar de referință.În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanțare din bugetul MIMMCTPL pentru o perioadă de 3 ani.  +  Anexa nr. 1la procedură
  FORMULAR DE PRESELECȚIE
  Date de identificare:
  Denumirea solicitantului
  Codul unic de înregistrare
  Nr. de înregistrare la ONRC
  Adresa solicitantului
  Județul
  Codul poștal
  Nr. telefon
  Nr. fax
  Adresa de e-mail
  Cod CAEN aferent activităților pentru care se solicită AFN
  Suma solicitată (lei)
  Nr. crt. Criterii Punctaj TOTAL
  Categoria întreprinderii
  A 1 Microîntreprindere 3
  2 Întreprindere mică 2
  3 Întreprindere mijlocie 1
  Observații: La încadrarea întreprinderii se vor avea în vedere calculele făcute conform anexelor nr. 4 și 5 la procedură, având în vedere numărul de angajați din bilanțul contabil la 31 decembrie 2007.
  Achiziționarea activelor
  B 4 Activele corporale/necorporale pentru care se solicită alocație au fost achitate integral din profitul realizat în anul 2007. 2
  5 Activele corporale/necorporale pentru care se solicită alocație au fost achitate parțial din profitul realizat în anul 2007. 1
  Tipul activelor achiziționate
  C 6 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 - conform Hotărârii Guvernului nr.2.139/20043
  7 Brevete, drepturi de autor, licențe, mărci de comerț sau de fabricăși alte valori similare, precum șiachiziționarea ori producerea programelor informatice 2
  8 Computere și echipamentele periferice ale acestora 1
  Observații:În cazul în care au fost achiziționate mai multe tipuri de active, punctajul va fi obținut prin calcularea mediei aritmetice corespunzătoare
  Desfășoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN accesat
  D 9 12-24 de luni 1
  10 peste 24 de luni 2
  Observații: Dovada efectuării activității autorizate pe codul pe care accesează Programul, prin certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului
  TOTAL PUNCTE OBȚINUTE:
  Punctajul maxim care se poate obține este de 10,00 puncte.Punctajul minim pentru a fi selectat în vederea evaluării este de 5,00 puncte.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  CERERE - TIP
  pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Subscrisa:Denumirea societății comerciale/societății cooperative ....................Adresa ....................................................................Telefon .............., fax ............., e-mail .........................Data înregistrării societății comerciale ..................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ................Codul fiscal ..............................................................Codul unic de înregistrare ................................................Cont ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx ................................., deschis laTrezoreria ................................,solicit alocarea sumei de ........................ lei, reprezentând 16% dinsumele cheltuite din profit în anul 2007, dar nu mai mult de 100 mii lei șide valoarea impozitului pe profit datorat și achitat pe anul 2007, pentruinvestiții în active corporale/necorporale prevăzute la pct. 4 din Program.* Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusivanul în curs:nu am beneficiat de ajutor de stat și ajutoare de minimis;am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și ajutoare de minimis:
  Nr. crt. Anul acordării ajutorului Forma ajutorului Instituția finanțatoare Programul prin care a beneficiat de finanțare Cuantumul ajutorului acordat
  În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE, publicat în JOCE nr. 379/2006.Declar pe propria răspundere că societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate, publicată în JOCE nr. 244/2004.Anexez la prezenta următoarele documente prevăzute la pct. 7.1 alin. (1) din procedură:
  1. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din raza teritorială a sediului întreprinderii, care cuprinde:
  - datele de identificare ale societății;
  - codul unic de înregistrare;
  - acționarii/asociații;
  - reprezentanții legali ai societății;
  - domeniul de activitate principal și domeniile de activitate secundare, data autorizării activității/activităților pentru care se solicită AFN
  - punctele de lucru și alte sedii secundare ale societății;
  - fond de comerț;
  - situația societății (dacă este în stare de funcționare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență,faliment sau suspendare temporară a activității);
  2. Copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul economic
  3. Copie certificată a anexelor la certificatul de înregistrare sau/ și a certificatului constatator eliberat conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate activitățile autorizate pentru care se solicită alocația
  4. Dovada numărului mediu anual de salariați, a cifrei de afaceri anuale nete și a activelor totale; anexele nr. 4 și 5 la procedură
  5. Certificatul fiscal privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat de direcțiile generale teritoriale ale finanțelor publice, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică
  6. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberat de către direcțiile de impozite și taxe locale din cadrul primăriilor din raza/razele teritoriale unde societatea își desfășoa- ră activitatea, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru
  7. Copie certificată a situațiilor financiare depuse și înregistrate la administrația financiară pe anul 2007: - bilanțul contabil prescurtat; - contul de profit și pierdere; - Declarația 101 privind calculul impozitului pe profit; - situația activelor; - repartizarea profitului(hotărârea adunării generale a acționarilor/ asociaților).
  8. *) Documente în copie certificată, care atestă achitarea impozi- tului pe profit, aferent exercițiului financiar al anului 2007: - ordin de plată; - extras de cont; - foi de vărsământ.
  9. **) Documente în copie certificată, care atestă achiziționarea și achitarea integrală a investiției: - facturi și/sau declarații vamale; - ordine de plată - extrase de cont; - chitanțe fiscale.
  10. ***) Copie certificată de pe fișa de amortizare a activului achiziționat, cu codul de clasificare al acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004
  11. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activități solicită alocația, pentru operatorii economici care au declarate și autorizate activități prevăzute la pct. 3 alin. (3) din procedură
  12. Declarație pe propria răspundere privind valoarea investițiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocație financiară în cadrul Programului, în situația în care investiția a fost efectuată parțial din profit
  13. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că activul/ activele achiziționat/achiziționate este/sunt nou/noi și că nu se aplică pentru acestea amortizare accelerată conform Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, și că au fost puse în funcțiune până la 31 decembrie 2007 (anexa nr. 3 la procedură - pe suport hârtie și CD)
  14. Angajamentul persoanei juridice solicitante de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani către UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 6 la procedură
  15. Copia buletinului de identitate/cărții de identitate al/a reprezentantului legal
  16. Împuternicirea reprezentantului societății solicitante, care semnează documentele din cadrul Programului
  17. Copia buletinului de identitate/cărții de identitate al/a împuternicitului
  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economicNumele .......................................... ȘtampilaFuncția .........................................Semnătura .......................................Data semnării ...................................*) Fiecare ordin de plată va fi însoțit de extras de cont.**) Fiecare factură/declarație vamală va fi însoțită de documente de plată (chitanțe, ordine de plată și extrase de cont, pe care se va marca suma corespunzătoare achitată).***) Fișa de amortizare se atașează la factura/declarația vamală corespunzătoare.NOTĂ:Se va nota cu "X" în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar.Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții OTIMMC și MIMMCTPL pot discuta cu solicitanții toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.OTIMMC nu își asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
   +  Anexa nr. 3la procedurăDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ......................., eliberat de ............................... la data de ................, cu domiciliul în localitatea ...................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., sectorul/județul ............................, în calitate de reprezentant legal al societății ............................, declar pe propria răspundere: Activele achiziționate în anul 2007 pentru care se solicită alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit:
  Nr. crt. Denumire activ Clasificare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 Factura/ Declarație vamală/Nr. și data Valoare fără TVA Din care achitat din profit Ordin de plată/cec, bilet la ordin/Nr. și data Extras de cont Observații
  - sunt noi; - nu se aplică pentru acestea amortizare accelerată; - au fost puse în funcțiune până la 31 decembrie 2007. Semnătura .............. Ștampila ............... Data ...................
   +  Anexa nr. 4la procedură
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
  I. Datele de identificare ale întreprinderiiDenumirea întreprinderii ..................................................Adresa sediului social ....................................................Codul unic de înregistrare ................................................Numele și funcția ......................................................... (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii:Întreprindere autonomăÎn acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 5 la procedură. Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (lei/euro) Active totale (lei/euro)
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).NuDa (În acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior.)Semnătura .............................................(numele și funcția semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii ......................ȘtampilaSemnătura ............................*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006.*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar, raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.
   +  Anexa nr. 5la procedură
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (lei/euro) Total active (lei/euro)
  1. Datele*1)întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2)
  2. Datele cumulate*1)în mod proporțional ale tuturor între- prinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există), dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL:
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii", prevăzut în anexa nr. 4 la procedură.  +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.Date de identificare și date financiare preliminareTabelul A1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Activele totale (mii lei/mii euro)
  Numele saudenumirea întreprinderii Adresa sediului social Codul unic de înregistrare Numele și prenumele președintelui Consiliului de administrație, directorului general sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  TOTAL:
  NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar, raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau de asociați. În cazul întreprinderilor nou-înființate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
  FIȘA DE PARTENERIAT
  1. Date de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii ................................................. Adresa sediului social ................................................... Codul unic de înregistrare ............................................... Numele și funcția ........................................................ (președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent)2. Date referitoare la întreprinderea parteneră
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariați*1) Cifra de afaceri anuală netă (lei/euro) Activele totale (lei/euro)
  TOTAL:
  NOTĂ:
  Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă în procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*2) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: ........................................................................... Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): ........................................................................... ...........................................................................b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. Tabelul de parteneriat - A2
  Procent Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Activele totale*3) (mii lei/mii euro)
  Valoarea rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2
  Aceste date se vor introduce în tabelul A1.
   +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii:Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).*1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.*2) Procentul din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.*3) Active totale reprezintă activele imobilizate plus activele circulante plus cheltuielile în avans.*4) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 175/2006.2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*5) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Activele totale (mii lei/mii euro)
  TOTAL:
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare Adresa sediului social Codul unic de înregistrare Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A. Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprinderea numărul: Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Activele totale (mii lei/mii euro)
  1.*)
  2.*)
  3.*)
  4.*)
  5.*)
  TOTAL:
  NOTĂ: Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).*5) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.*) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare ale întreprinderiiDenumirea întreprinderii ..................................................Adresa sediului social .................................................... Codul unic de înregistrare ................................................Numele, prenumele și funcția ..............................................(președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent)2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariați*6) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Activele totale (mii lei/mii euro)
  TOTAL:
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A.*6) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
   +  Anexa nr. 6la procedură
  FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ *)
  pentru Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri
  în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Perioada pentru raportare: anul .................. Datele de identificare ale societății: Denumirea societății comerciale ........................................... Adresa .................................................................... Telefon ..............., fax ..............., e-mail ...................... Data înregistrării societății comerciale .................................. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ................ Codul unic de înregistrare ................................................ Am obținut alocație financiară nerambursabilă în valoare de .............., în baza Contractului de finanțare nr. ...../zz.ll.aa. Date de raportare tehnică: - cifra de afaceri ......................... lei; - profitul brut ............................... lei; - ponderea valorii investiției finanțate din profit în totalul cifrei de afaceri .............................%; - numărul mediu scriptic anual de personal ............................... Subsemnatul/Subsemnata, ........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. .................., eliberat de ................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea ................, str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....., sectorul/județul ................, în calitate de reprezentant legal al societății ..........................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezentul formular sunt corecte și complete. Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic Numele................................. Ștampila Semnătura ............................. Funcția ............................... Data semnării .........................*) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toți beneficiarii de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare de către OTIMMC.
   +  Anexa nr. 7la procedură
  LISTA
  oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici și mijlocii și cooperație
  Nr. crt. OTIMMC (Județe arondate) Adresa Telefon/Fax
  1. BRAȘOV Argeș Prahova Str. Prahova nr. 2, Brașov, C.P.500209 0368-434154 0368.434.155 oficiubrasov@mimmc.ro
  2. CLUJ Alba Sălaj Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P.400174 0264-487.224 0264-487.244 oficiucluj@mimmc.ro
  3. CONSTANȚA Călărași Ialomița Tulcea Bd. Tomis nr. 79-81, et.1, cod 900669, Constanța, C.P.900669 0241-661.253 0241-661.254 oficiuconstanta@mimmc.ro
  4. CRAIOVA Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea Str. Sfinții Apostoli nr. 72, Craiova, C.P.200501 0251-510785 oficiucraiova@mimmc.ro
  5. GALAȚI Vrancea Buzău Brăila Str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescăruș, tronson C, parter, Galați, C.P.800037 0236-416610 0236.416.690 oficiugalati@mimmc.ro
  6. IAȘI Bacău Botoșani Neamț Suceava Vaslui Str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iași, C.P.700398 0232-261101 0332-805078 0332-805079 oficiuiasi@mimmc.ro
  7. TÂRGU MUREȘ Bistrița-Năsăud Covasna Harghita Mureș Sibiu Piața Victoriei nr.5, et. 2, Târgu Mureș, C.P.540029 0265-311.660 oficiutgmures@mimmc.ro
  8. TIMIȘOARA Arad Caraș-Severin Hunedoara Timiș Bd. Revoluției nr. 8, Timișoara, C.P.300024 0256-292.739 0256-292.767 oficiutimisoara@mimmc.ro
  9. TÂRGOVIȘTE Dâmbovița Giurgiu Teleorman Str. Radu de la Afumați nr. 1, H CP 130056 345.100.523 0245.222.135 oficiutargoviste@mimmc.ro
  10. SATU MARE Bihor Maramureș Str. Decebal nr. 4, et. 1, cam 113-114, Satu Mare 0261.711.241 0261.711.240 oficiusm@mimmc.ro
  11. BUCUREȘTI Ilfov Str. Vitejilor nr.33, et. 2, sectorul 3, București,C.P. 031525 0753.012.705 0753.012.703 oficiubucuresti@mimmc.ro
   +  Anexa nr. 8la procedură
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ......... din ..............
  În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 725/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, care se finanțează din bugetul MIMMCTPL, se încheie prezentul contract de finanțare între:Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație ........................................, cu sediul în ................, str. ................. nr. ......., sectorul ......., tel. ................, fax ................., cont nr. RO .................... TREZ ...................., deschis la Trezoreria ..................., reprezentat prin director executiv .............................., în calitate de administrator de Program,și....................., cu sediul în ............................., tel. ......................, fax ....................., înregistrată sub nr. .................. la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ............, cont curent nr. ..........................., reprezentată prin director general (director).............. și director economic (contabil-șef)........, în calitate de ..........., denumită în continuare beneficiar.I. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare Program, administrat de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație ............. .Art. 2. - Beneficiarul va primi ajutorul financiar în termenii și în condițiile stipulate în prezentul contract și în procedura de implementare a Programului.II. Durata contractuluiArt. 3. - (1) Durata de executare a contractului este de 3 (trei) ani de la data semnării contractului de ambele părți.(2) Termenul-limită pentru depunerea documentației de eliberare a alocației financiare nerambursabile este 27 octombrie 2008. (la 14-10-2008, Alineatul (2) din Articolul 3 , Punctul II. , Anexa nr. 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 1.347 din 7 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008 ) III. FinanțareArt. 4. - Costul eligibil al Programului este de .......... și reprezintă 16% din sumele cheltuite în anul 2007, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achiziționarea de active corporale și necorporale, prevăzute la pct. 4 din procedura de implementare a Programului, facturate, achitate integral și puse în funcțiune în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2007, conform anexei nr. 1 la contract.IV. Modalitățile de platăArt. 5. - Pe baza documentelor justificative (originalul și o copie de pe dosarul transmis de beneficiar și contractul de finanțare în original), administratorul va dispune virarea ajutorului financiar în contul deschis de beneficiar în acest scop la Trezoreria ..............., în contul ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx;Art. 6. - Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează în termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 8.5.din procedura de implementare a Programului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.V. Drepturi și obligațiiArt. 7. - Administratorul:– va asigura finanțarea proiectului în condițiile contractului și în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;– va urmări îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;– va monitoriza realizarea prevederilor Programului.Art. 8. - Beneficiarul:– va pune la dispoziția administratorului toate documentele prevăzute de procedura de implementare a Programului. Administratorul poate cere oricând informații suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;– este obligat să respecte toate condițiile prevăzute în procedura de implementare a Programului.VI. Răspunderea contractualăArt. 9. - Administratorul nu răspunde, în nicio situație și pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de personalul sau proprietatea beneficiarului în timpul derulării contractului și nici nu poate accepta vreo pretenție de compensare sau cerere de plată legate de aceste situații.Art. 10. - Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului și succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte a administratorului și succesorilor acestuia.Art. 11. - În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.Art. 12. - Administratorul este descărcat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia sau de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.Art. 13. - Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.Art. 14. - Reprezentanții MIMMCTPL și cei ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (OTIMMC), în calitate de administrator, au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât și al furnizorilor veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocației trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MIMMCTPL și OTIMMC asupra utilizării alocației financiare nerambursabile acordate prin Program.Art. 15. - În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanții MIMMCTPL și OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține alocația financiară nerambursabilă, aceștia au obligația de a rambursa sumele primite, actualizate cu dobânzile și penalitățile aferente, calculate la data constatării.VII. Conflictul de intereseArt. 16. - Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.VIII. Clauza de confidențialitateArt. 17. - Părțile convin că termenele și clauzele prezentului contract sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.Art. 18. - Părțile se obligă să nu dezvăluie, pe durata contractului, și nici să utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte.Art. 19. - În înțelesul prezentului contract, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.Art. 20. - Părțile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 16 și 17.IX. Modificarea contractuluiArt. 21. - Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, parte integrantă din contract.Art. 22. - Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul cererii exprese a beneficiarului.X. Încetarea contractuluiArt. 23. - Contractul încetează de drept:– la data încetării finanțării prin bugetul de stat;– la data intervenției unei hotărâri de autoritate;– la termenul prevăzut în contract.Art. 24. - Contractul poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin contract;b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;c) se constată că a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract ori furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.Art. 25. - Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului pe o perioadă de 24 de luni de la data constatării neîndeplinirii condițiilor care au condus la încetarea contractului și la restituirea în întregime a sumelor de care a beneficiat, actualizate la data rezilierii.XI. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilorArt. 26. - Prezentul contract se supune legislației românești.Art. 27. - Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.XII. Forța majorăArt. 28. - Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.Art. 29. - Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.Art. 30. - Cazurile de forță majoră vor fi certificate de către camera de comerț și industrie din județul în care își are sediul OTIMMC, în condițiile legii.Art. 31. - Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.XIII. Dispoziții finaleArt. 32. - Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.Art. 33. - Prezentul contract se completează cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 725/2008.Contractul a fost încheiat în 4 exemplare originale, 3 exemplare pentru administratorul de Program și un exemplar pentru beneficiar, fiecare având aceeași valoare, semnate de reprezentanții legali ai celor două părți contractante.Prezentul contract s-a încheiat azi, .................. .
  Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, ............................. Beneficiar (S.C. ................), ..................................
  Director executiv, ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila) Reprezentant legal, .................................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
  Control financiar preventiv propriu, ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila) Director economic, .................................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
  CEJRU, ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
  Coordonator UIP, ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  ANEXĂla contractul de finanțareOTIMMC ................................., în calitate de administrator al Programului, alocă suma de ................. lei pentru ...................., cu sediul în ....................., tel. .................., fax ..........., înregistrată sub nr. ................. la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ...................., profit net în anul 2007 ..................., din care utilizat pentru dezvoltare ............................., impozit pe profit plătit în anul 2007 .............................; suma reprezintă 16% din valoarea următoarelor active achiziționate din profit în anul 2007:
  Nr. crt. Denumirea activului Clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/ 2004 Factură/Declarație vamală/Nr. și data Valoare fără TVA Din care achitat din profit Ordin de plată/ cec, bilet la ordin/ Nr. și data Extras de cont Alocat
  Administrator, ....................Beneficiar,.....................
  ----