ORDIN nr. 392 din 13 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 26 noiembrie 2020  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) și (4), art. 51, 52, art. 73 alin. (2) și (3), art. 75 alin. (1) lit. c) și art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,având în vedere Standardul internațional de educație nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă (IES 7) și Standardul internațional nr. 8 privind competența profesională pentru partenerii de audit responsabili pentru auditul situațiilor financiare (IES 8), emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC),președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
  Georgiana Oana Stănilă
  București, 13 noiembrie 2020.Nr. 392.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 90/2018)
  NORME
  privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Obiect(1) Prezentele norme reglementează formarea profesională continuă în activitatea de audit financiar pentru auditorii financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public electronic, precum și cerințele de atestare a lectorilor, în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare și de calitate a profesioniștilor din domeniul auditului financiar.(2) Prezentele norme au în vedere preluarea, dezvoltarea și adaptarea cerințelor Standardului internațional de educație nr. 7 „Dezvoltare profesională continuă“ (revizuit) și ale Standardului internațional de educație nr. 8 „Competența profesională pentru partenerii de misiune responsabili pentru auditurile situațiilor financiare“ (revizuit), emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).  +  Articolul 2Competență(1) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează programele de formare profesională continuă a auditorilor financiari. (2) În cazul delegării, îndeplinirea atribuției privind organizarea programelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari revine Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), CAFR transmite către ASPAAS, până la finalul primului trimestru al anului următor celui în care s-a efectuat formarea profesională continuă (FPC), evidența auditorilor financiari care au participat la cursurile de formare profesională continuă, care include următoarele informații: numele și prenumele auditorului, numărul din Registrul public electronic, denumirea cursului la care a participat și numărul de ore efectuate.  +  Capitolul II Formarea profesională continuă a auditorilor financiari  +  Articolul 3Cerințe privind formarea continuă(1) Normele de formare profesională continuă se aplică tuturor auditorilor financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic.(2) Îndeplinirea cerințelor privind formarea profesională continuă constituie condiție obligatorie pentru acordarea vizei anuale emise de ASPAAS.(3) Auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic ca auditori activi participă la cel puțin 120 de ore de formare profesională continuă (ore FPC) într-o perioadă de referință de 3 ani, din care 60 de ore FPC trebuie să fie ore de formare profesională continuă structurată (ore FPCS) într-o perioadă de referință de 3 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a fiecărui an.(4) Numărul anual al orelor FPC este, de regulă, de 40, din care 20 de ore FPCS. Numărul de ore FPCS poate varia în cadrul perioadei de referință, în funcție de necesitățile de formare generate de activitatea auditorului financiar care are obligația efectuării unui minim de 20 de ore FPC anual, din care 10 ore FPCS.(5) Pentru auditorii nou-înregistrați, perioada de referință de 3 ani începe la data de 1 ianuarie a anului următor în care aceștia au fost autorizați ca auditori financiari.(6) Orele de formare profesională continuă efectuate între data autorizării ca auditor financiar și data de 31 decembrie a anului respectiv vor fi considerate ore efectuate în perioada de referință inițială, adăugându-se perioadei prevăzute la alin. (5).(7) Auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic ca auditori nonactivi au obligația efectuării a 50% din numărul total de ore FPC aferent auditorilor activi, respectiv cel puțin 60 de ore FPC total într-o perioadă de referință de 3 ani, din care 30 de ore FPCS într-o perioadă de referință de 3 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Prevederile alin. (4) se aplică corespunzător, numărul anual de ore FPC fiind de 10 ore, din care 5 ore FPCS (în conformitate cu anexa nr. 3).(8) Pentru activitățile de FPCS recunoscute de către ASPAAS, în conformitate cu prevederile art. 8, auditorii financiari au obligația de a încărca anual, pe platforma online de raportare a ASPAAS, documente justificative precum adeverințe, certificatele de participare, din care să reiasă activitățile de formare profesională structurată efectuate, durata, tematica și organizatorul, pentru anul precedent. (9) Auditorilor financiari înregistrați în Registrul public electronic ca auditori activi și care se află în perioada de suspendare a activității nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(8), în cazul în care suspendarea activității are loc pentru o perioadă de maximum 3 ani.(10) În cazul în care după o perioadă de suspendare a activității de maximum 3 ani urmează o altă perioadă de suspendare a activității care intervine într-un interval mai scurt de 3 ani, auditorul este obligat să respecte cerințele de formare profesională pe perioada suspendării ulterioare.  +  Articolul 4Atestarea lectorilor(1) Condițiile de atestare a lectorilor pentru susținerea cursurilor aferente domeniilor de studii prevăzute la art. 6 sunt următoarele:a) să fie absolvenți cu diplomă ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată din România sau din Spațiul Economic European;b) să aibă o experiență practică relevantă în profesie, în domeniul auditului financiar sau în alte activități care au implicații asupra acestui domeniu, în concordanță cu prevederile art. 6.(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică cadrelor didactice din învățământul superior, specialiștilor desemnați de către ASPAAS, precum și reprezentanților unor autorități/instituții/organisme profesionale din România sau din străinătate al căror obiect de activitate are implicații în domeniul auditului financiar și în domeniile relevante ale programului de formare profesională continuă (PFPC).(3) Persoanele care doresc să fie atestate ca lectori pentru susținerea cursurilor în domeniul auditului financiar sau în alte activități care au implicații asupra acestui domeniu depun la sediul ASPAAS un dosar conținând următoarele documente:a) cerere de atestare cu indicarea domeniului/domeniilor prevăzut/prevăzute la art. 6 alin. (1) pentru care solicită atestarea; b) copie a cărții de identitate sau a pașaportului, valabilă la data solicitării atestării;c) curriculum vitae actualizat, model Europass, cu semnătură olografă, din care să reiasă experiența profesională relevantă, fie în domeniul/domeniile pentru care solicită atestarea, fie în cadrul ASPAAS, fie în mediul universitar de profil;d) copie a diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior de lungă durată; pentru absolvenții din Spațiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română de un traducător autorizat;e) în cazul în care numele titularului înscris pe diploma prevăzută la lit. d) diferă de numele din cartea/buletinul de identitate sau din pașaport, se vor prezenta copii ale documentelor care atestă că este vorba despre una și aceeași persoană;f) documente care să dovedească experiența relevantă în domeniul/domeniile pentru care solicită atestarea (copie a carnetului de muncă, adeverințe, contracte de management etc.);g) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu au fost sancționate pentru încălcarea legislației în domeniul auditului financiar;h) suportul de curs exemplificator pe o temă din cadrul fiecărui domeniu pentru care este solicitată atestarea.(4) Persoanele prevăzute la alin. (2), în vederea atestării ca lectori, depun un dosar care conține:a) documentele prevăzute la alin. (3), cu excepția celor prevăzute la lit. f) și h);b) copie după documentul care atestă acordarea titlului didactic, pentru cadrele didactice din învățământul superior, respectiv adresa de desemnare din partea conducerii autorității/instituției/organismului profesional, pentru celelalte persoane, după caz.(5) Dosarele prevăzute la alin. (3) și (4) sunt analizate de către personalul ASPAAS din cadrul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare și formare continuă (BRAIFC). (6) Pentru aprecierea calității suportului de curs prevăzut la alin. (3) lit. h), ASPAAS contractează specialiști/auditori cu experiență relevantă în vederea evaluării acestuia pe bază de anonimat.(7) Lista persoanelor care participă la evaluarea suporturilor de curs și tarifele pentru evaluare se aprobă prin ordin al președintelui ASPAAS.(8) În urma verificărilor menționate la alin. (5) și (6), personalul BRAIFC întocmește un raport cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de atestare ca lector, după caz, care se înaintează președintelui ASPAAS.(9) În cazul propunerii de respingere a cererilor de atestare, ASPAAS comunică solicitanților acest fapt, precum și motivarea respingerii.(10) În cazul aprobării cererii de atestare se va emite, în două exemplare, un ordin al președintelui ASPAAS privind atestarea ca lector, din care un exemplar se arhivează la nivelul instituției, conform reglementărilor legale, iar cel de-al doilea exemplar original se comunică lectorului.(11) Ordinul președintelui ASPAAS prevăzut la alin. (10) se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet, potrivit prevederilor alin. (3) sau ale alin. (4), după caz.(12) Lectorii atestați de către ASPAAS sunt înregistrați în Registrul lectorilor atestați pentru formarea profesională continuă, care se întocmește în format electronic, conform anexei nr. 2, se actualizează de către personalul ASPAAS ori de câte ori este necesar și se publică pe site-ul propriu.(13) Radierea unui lector din registrul prevăzut la alin. (12) se dispune de către ASPAAS și poate avea loc în următoarele situații:a) la solicitarea acestuia;b) în cazul unor sancțiuni pentru încălcarea legislației în domeniul auditului financiar;c) nerespectarea obligațiilor privind asigurarea calității activității de formare, dovedite conform art. 10.  +  Articolul 5Programul de formare profesională continuă(1) Formarea profesională continuă a auditorilor financiari se realizează prin PFPC.(2) Cursurile aferente domeniilor de studii incluse în PFPC organizate de către ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, pot fi susținute, atât la sală, cât și on-line, numai de lectori atestați de ASPAAS și/sau de persoanele prevăzute la art. 4 alin (2).(3) Pentru susținerea unor subiecte specifice aferente domeniilor de studii incluse în PFPC sau în cazul unor prelegeri specifice, cursurile pot fi susținute și de persoane care nu sunt atestate ca lectori în condițiile prezentelor norme, cu condiția ca ponderea acestor subiecte să nu depășească 20% din durata PFPC.(4) PFPC se întocmește anual, de regulă, în primul trimestru, de către ASPAAS, în baza propunerilor personalului de specialitate din cadrul ASPAAS, a propunerilor transmise de CAFR, în cazul delegării, precum și a informațiilor obținute în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3), și include:a) cursurile de formare profesională continuă organizate de către ASPAAS pentru auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic;b) cursurile de formare profesională continuă organizate de către CAFR, în cazul delegării, pentru auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic;c) cursurile recunoscute de către ASPAAS, în conformitate cu prevederile art. 8.(5) PFPC îndeplinește cerințele specifice privind natura și numărul de ore de formare necesare.(6) PFPC, inclusiv modificările ulterioare, se aprobă de către președintele ASPAAS.(7) PFPC se publică pe site-ul ASPAAS și pe site-ul CAFR, în cazul delegării.  +  Articolul 6Corelarea activităților de formare cu exercitarea profesiei(1) Activitățile de formare profesională continuă necesare menținerii la un nivel înalt a competențelor practice și valorilor profesionale ale auditorilor financiari, precum și dezvoltării cunoștințelor teoretice pentru exercitarea profesiei de auditor financiar acoperă, pe perioada de referință de 3 ani, următoarele domenii de studii:A. competențe tehnice:A.1. audit;A.2. contabilitate:A.2.1. contabilitatea financiară și raportare; Standardele internaționale de raportare financiară - IFRS;A.2.2. contabilitatea costurilor și managerială;A.3. guvernanța corporativă, managementul riscului;A.4. mediul de afaceri - sectoare specializate (de exemplu, sector bancar, energetic, chimic etc.);A.5. fiscalitate;A.6. tehnologia informației și statistică;A.7. drept civil și legislație de afaceri;A.8. finanțe și management financiar;B. abilități profesionale:B.1. comunicare și marketing;B.2. dezvoltare personală;C. valori, etică și atitudine profesională:C.1. ISQC;C.2. codul etic;C.3. comportament etic (behavioral ethics).(2) Auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic ca auditori activi au obligația îndeplinirii următoarelor cerințe minime privind formarea profesională continuă, în perioada de referință de 3 ani, conform anexei nr. 3, după cum urmează:a) activitățile de formare în domeniile audit și contabilitate sunt obligatorii, fiind necesar să se aloce un număr de ore FPCS de minimum 50% din cele 60 de ore FPCS, din care minimum 5 ore/an FPCS exclusiv în audit statutar;b) activitățile de formare din categoria valori, etică și atitudine profesională sunt obligatorii, fiind necesar să se aloce un număr de minimum 4 ore FPCS;c) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să efectueze minimum 10 ore FPCS din cele 60 de ore FPCS, repartizate astfel:1. audit statutar;2. reglementări privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;d) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare consolidate pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să efectueze minimum 12 ore FPCS din cele 60 de ore FPCS, repartizate astfel:1. audit statutar al grupurilor de entități;2. reglementări privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;e) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare consolidate trebuie să efectueze minimum 8 ore FPCS în domeniul auditului statutar al grupurilor de entități;f) activitățile de formare în celelalte domenii decât cele specificate la alin. (1) pct. A subpct. A1 și A2 și pct. C sunt opționale, în condițiile respectării prevederilor art. 3 alin. (3).(3) Pentru fiecare activitate de formare din PFPC lectorul trebuie să pună la dispoziția ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, în prealabil, suportul de curs care trebuie să conțină obiectivele de învățare, rezultatele învățării, precum și numărul de ore FPC și domeniul recomandat de studiu.  +  Articolul 7Modalități de formare profesională continuă(1) Formarea profesională continuă a auditorilor financiari se realizează astfel:a) FPCS, respectiv componenta verificabilă, presupune dobândirea de competențe profesionale pe cale formală. Prin cale formală se înțelege parcurgerea unei activități de formare organizate sau recunoscute de către ASPAAS, având obiective clare de învățare, iar participarea cursantului este întotdeauna intenționată, având ca obiectiv explicit acela de a dobândi noi cunoștințe, abilități și/sau competențe;b) formarea profesională continuă nestructurată (FPCN), respectiv componenta neverificabilă, presupune dobândirea de competențe profesionale pe cale nonformală și/sau informală. Prin cale nonformală se înțelege participarea la activități de formare organizate de un furnizor de formare profesională continuă nerecunoscut de ASPAAS, practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruire, aceasta fiind mai degrabă organizată și poate avea obiective de învățare. Prin cale informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socioeducațional, familie, societate sau mediu profesional, aceasta nefiind organizată și neavând obiective de învățare.(2) FPCS se efectuează anual, pentru numărul de ore de formare profesională continuă prevăzut la art. 3 alin. (4) sau (7), și se realizează prin participarea la cursurile obligatorii anuale organizate de către ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, sau recunoscute de ASPAAS. Auditorilor financiari care susțin cursuri aferente domeniilor de studii incluse în PFPC, organizate de către ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, li se echivalează orele de predare cu ore FPCS, numai pentru cursurile cu tematică diferită.(3) FPCN se realizează prin una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la lit. a)-h), prin echivalarea numărului de ore alocat activităților respective, asumat prin declarație pe propria răspundere, după cum urmează:a) participarea la studii postuniversitare în domeniu, organizate de către universități sau instituții specializate; b) participarea la colocvii, seminare sau conferințe direct legate de exercitarea profesiei;c) participarea la o formare profesională organizată la locul de muncă;d) participarea la cursuri de formare profesională, congrese sau conferințe organizate în sistem clasic sau online de către organisme sau instituții profesionale din domeniu, pe plan național sau internațional;e) redactarea articolelor, lucrărilor științifice sau practice, cărți etc., publicate în domeniul auditului financiar sau susținute în cadrul unor evenimente profesionale și/sau științifice; f) participarea la sesiuni de formare profesională, organizate de un furnizor de formare profesională continuă nerecunoscut de ASPAAS, în măsura în care conținutul acestora este în principal legat de activitățile profesiei;g) susținerea de cursuri/activități didactice de predare în domeniul profesiei contabile;h) alte activități relevante pentru dezvoltarea profesională continuă.  +  Capitolul III Recunoașterea formării profesionale continue  +  Articolul 8Recunoașterea formării profesionale continueASPAAS recunoaște FPCS în următoarele situații: a) FPCS este organizată de CAFR, în baza unui protocol încheiat între ASPAAS și CAFR, pe perioada în care aceasta nu este delegată CAFR, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2);b) FPCS este organizată de către un alt organism profesional sau o instituție de învățământ superior din domeniu, pe plan național sau internațional, în baza unui protocol încheiat între ASPAAS și organismul profesional sau instituția respectiv/ă;c) FPCS este organizată de către un furnizor de servicii de formare profesională continuă, în baza unui contract încheiat în acest sens.  +  Capitolul IV Monitorizarea formării profesionale continue  +  Articolul 9Monitorizarea îndeplinirii cerințelor de formare profesională continuă(1) ASPAAS monitorizează modul de îndeplinire de către auditorii financiari a cerințelor de formare profesională continuă impuse de prezentele norme.(2) În vederea demonstrării îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege și de prezentele norme cu privire la formarea profesională continuă, auditorii financiari păstrează o evidență proprie detaliată a activităților de formare la care au participat, cel puțin pentru ultimii 3 ani.(3) Personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS analizează și verifică declarațiile anuale privind formarea profesională continuă transmise de auditorii financiari și, prin sondaj, documentele însoțitoare și întocmește un raport care conține concluziile analizei, inclusiv constatarea privind îndeplinirea sau neîndeplinirea cerințelor de formare profesională continuă de către auditorii financiari.  +  Articolul 10Monitorizarea programelor de formare profesională(1) În vederea monitorizării calității cursurilor din cadrul PFPC, ASPAAS poate efectua controale la locul de desfășurare a acestora.(2) În vederea monitorizării calității cursurilor aferente domeniilor incluse în PFPC, ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, va efectua sondaje în rândul cursanților și va evalua gradul de satisfacție a acestora în legătură cu tematica, conținutul și lectorul cursului.(3) În vederea identificării necesității dezvoltării unor competențe specifice și a elaborării/actualizării PFPC, ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, poate efectua sondaje adresate membrilor profesiei și poate utiliza informațiile obținute în urma efectuării inspecțiilor.  +  Articolul 11Obligații și sancțiuni(1) Auditorii financiari au obligația de a depune anual, pe platforma online de raportare a ASPAAS, declarația privind formarea profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată, conform anexei nr. 1.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune până la termenul stabilit prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru depunerea rapoartelor pe platforma online de raportare și trebuie să fie însoțită de documente justificative care să ateste îndeplinirea cerințelor de FPCS în anul precedent, pentru cursurile recunoscute de ASPAAS conform prevederilor art. 8. (3) Nerespectarea cerințelor privind formarea profesională continuă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, constituie abatere administrativă și se sancționează conform prevederilor art. 40 alin. (4) din aceeași lege.(4) În cazul în care, în urma analizei efectuate de personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS, se constată nerespectarea prezentelor norme, raportul prevăzut la art. 9 alin. (3) se înaintează Comisiei de disciplină a ASPAAS.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 12Dispoziții tranzitorii și finale(1) Pentru declarațiile depuse în anii 2019, 2020 și 2021, conform anexei nr. 1, nu se completează și perioada de referință de 3 ani, primul an în care aceasta se va completa fiind 2022.(2) Prima perioadă de referință de 3 ani, pentru auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic la data intrării în vigoare a prezentelor norme, începe de la 1 ianuarie 2019 și se va încheia la 31 decembrie 2021.(3) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (4) și (7), auditorii financiari își pot îndeplini obligațiile minime de FPCS pentru anul 2019 prin participarea la cursuri organizate special în această privință de către ASPAAS pe parcursul anului 2020.(4) În situații excepționale care duc la imposibilitatea organizării cursurilor de FPCS într-un an, ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, organizează cursuri de FPCS în perioada imediat următoare, astfel încât auditorii financiari să își poată îndeplini obligațiile minime de FPCS. (5) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acționează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere al firmei de audit și/sau asociați/acționari ai acesteia.  +  Articolul 13AnexeAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  Declarație anuală privind formarea profesională continuă
  1. Toți auditorii financiari trebuie să completeze această secțiune.[] Declar că mi-am îndeplinit obligația privind pregătirea profesională continuă structurată pentru anul .............*) și pentru perioada de referință de 3 ani ................**), conform documentelor justificative anexate.Modalitatea prin care mi-am îndeplinit cerințele de pregătire profesională:[] prin participarea la programe de formare profesională organizate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) am îndeplinit cerința de a efectua numărul de ........... ore de formare profesională continuă structurată (ore FPCS);[] prin participarea la programe de formare profesională organizate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în cazul delegării, am îndeplinit cerința de a efectua numărul de ........... ore FPCS;[] prin participarea la programe de formare profesională recunoscute de către ASPAAS am îndeplinit cerința de a efectua numărul de .......... ore FPCS.[] Declar că mi-am îndeplinit obligația privind pregătirea profesională continuă nestructurată.Declar că nu mi-am îndeplinit obligația privind pregătirea profesională continuă pentru anul………….. .Am înțeles că pregătirea profesională continuă este o obligație pentru a-mi putea păstra calitatea de auditor financiar. Prin prezenta îmi asum răspunderea că în termen de 12 luni de la data depunerii declarației îmi voi îndeplini obligația și voi transmite declarația completată.2. Această secțiune se completează numai de către auditorii financiari care efectuează misiuni de audit statutar la entități de interes public.[] Declar că am efectuat audit statutar al situațiilor financiare pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și am parcurs un număr de ....... ore FPCS, repartizate astfel:• audit statutar ……….. ore;• reglementări privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată …….. ore.[] Declar că am efectuat audit statutar al situațiilor financiare consolidate pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și am parcurs un număr de ....... ore FPCS, repartizate astfel:• auditul statutar al grupurilor de entități …….. ore;• reglementări privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată ……. ore.[] Declar că am efectuat audit statutar al situațiilor financiare consolidate și am parcurs un număr de ....... ore FPCS în domeniul auditului statutar al grupurilor de entități.
  Numele și prenumele ....................
  Semnătura ..............................
  Nr. de înregistrare în Registrul public electronic ...................Data ..................*) Anul precedent depunerii declarației.**) Perioada de referință de 3 ani anteriori depunerii declarației.
   +  Anexa nr. 2la norme
  Registrul lectorilor atestați pentru formarea profesională continuă
  Nr. crt.Codul unic alocat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit StatutarData înregistrăriiNumele și prenumeleCodul numeric personal*) Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail)**)Domeniul/ SubdomeniulObservațiiData radierii
  *) Aceste informații nu vor fi publicate pe site-ul instituției în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare.**) Informațiile din această rubrică, cu excepția e-mailului, nu vor fi publicate pe site-ul instituției conform condițiilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.
   +  Anexa nr. 3la norme
  Obligațiile de formare profesională ale auditorilor financiari
  I. Auditori financiari activi
  Pentru o perioadă de 3 ani: 120 de ore de formare profesională continuă (ore FPC) din care:
  • 60 de ore de formare profesională continuă structurată (ore FPCS)
  • 60 de ore de formare profesională continua nestructurată (ore FPCN)
  Anual: 20 de ore FPC, din care:
  • 10 ore FPCS (minimum)
  • 10 ore FPCN
  II. Auditori financiari nonactivi
  Pentru o perioadă de 3 ani: 60 de ore FPC, din care:
  • 30 de ore FPCS
  • 30 de ore FPCN
  Anual: 10 ore FPC, din care:
  • 5 ore FPCS (minimum)
  • 5 ore FPCN
  III. Repartiția orelor FPCS pe perioada de 3 ani pentru auditorii financiari activi
  1. Audit - minimum 20 de ore/3 ani, din care: 5 ore/an în audit statutar, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. a) din Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare
  2. Contabilitate - minimum 10 ore/3 ani, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. a) din Normele aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare
  3. Etica - minimum 4 ore/3 ani, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Normele aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare
  4. Alte domenii prevăzute la art. 6 din Normele aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare - 26 de ore/3 ani, după caz
  IV. Orele FPC obligatorii pentru perioada de 3 ani pentru auditorii financiari activi, care efectuează misiuni de audit statutar la entități de interes public:
  1. Pentru auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată: 10 ore FPCS/3 ani, în domeniile:
  • Audit statutar - 5 ore
  • Reglementări privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată - 5 ore
  2. Pentru auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare consolidate pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată: 12 ore FPCS/3 ani, în domeniile:
  • Audit statutar al grupurilor - 7 ore
  • Reglementări privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată - 5 ore
  3. Auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare consolidate - 8 ore FPCS/3 ani în domeniul auditului statutar al grupurilor de entități din piețe nereglementate
  ----