ORDIN nr. M.203 din 18 noiembrie 2020privind aplicarea la nivelul Ministerului Apărării Naționale a prevederilor Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1131 din 24 noiembrie 2020    Luând în considerare prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.273/2000 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați,pentru aplicarea prevederilor măsurii nr. 1 din cap. IV din Strategia națională și Planul național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului asigură, prin Biroul managementul problematicii de gen, gestionarea și monitorizarea implementării perspectivei de gen la nivelul Ministerului Apărării Naționale, îndeplinind următoarele atribuții:a) elaborează Codul de conduită din perspectivă de gen și standardele de comportament în Ministerul Apărării Naționale, normele procedurale la nivelul ministerului cu privire la soluționarea plângerilor privind discriminarea de gen și actele de hărțuire sexuală la nivelul Ministerului Apărării Naționale;b) asigură coordonarea activităților consilierilor de gen din Ministerului Apărării Naționale, organizează și coordonează instruiri, convocări de specialitate/reuniuni de informare și consultare cu aceștia, cel puțin o dată pe an;c) colaborează cu structurile desemnate pentru instruirea personalului și a structurilor nominalizate să participe la misiuni în afara teritoriului național;d) colaborează cu reprezentanții instituțiilor naționale cu responsabilități pe problematica implementării Rezoluției nr. 1.325/2000 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind „Femeile, pacea și securitatea“;e) asigură reprezentarea Ministerului Apărării Naționale la conferințele/seminarele și grupurile de lucru, cu tema „Femeile, pacea și securitatea“;f) sprijină reprezentanțele militare ale României pe lângă organizațiile internaționale cu date și informații privind implementarea problematicii de gen;g) asigură secretariatul Grupului național de implementare, în vederea evaluării și monitorizării prevederilor Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023.  +  Articolul 2Șeful Biroului managementul problematicii de gen este desemnat punct focal național pentru domeniul problematicii de gen și are următoarele atribuții:a) coordonează activitățile instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională pe domeniul „Femeile, pacea și securitatea“;b) coordonează activitatea Grupului național de implementare a Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023;c) menține dialogul cu societatea civilă, mediile academice, reprezentanți ai mass-mediei și experți parlamentari, cu competențe în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“;d) realizează acțiuni de conștientizare a publicului larg asupra rolului femeilor în asigurarea păcii și securității prin prelegeri, articole de presă, interviuri etc.;e) reprezintă România la activitățile Rețelei globale a punctelor focale naționale;f) asigură legătura cu organizațiile internaționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 156/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului Apărării Naționale;g) participă la conferințele și seminarele ce au ca temă implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a rezoluțiilor conexe ce formează agenda „Femeile, pacea și securitatea“;h) coordonează elaborarea răspunsurilor naționale la solicitările primite de la organizațiile internaționale pe domeniul „Femeile, pacea și securitatea“;i) propune participanții la grupurile de lucru pe tema „Femeile, pacea și securitatea“;j) în colaborare cu membrii Grupului național de implementare, propune consultări bilaterale sau, după caz, invitarea în România a unor reprezentanți de nivel cu responsabilități în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“.  +  Articolul 3În scopul îndeplinirii responsabilităților ce revin Ministerului Apărării Naționale pentru implementarea Strategiei naționale și a Planului național de acțiune, comandanții/șefii structurilor militare, până la nivel batalion/similar inclusiv, desemnează, prin ordin de zi pe unitate, un consilier de gen, de regulă din rândul ofițerilor, care să îndeplinească următoarele atribuții:a) menține dialogul funcțional cu consilierul de gen desemnat la eșalonul superior și informează ierarhic despre eventualele situații excepționale privind problematica de gen identificate la nivelul structurii militare din care face parte;b) asigură instruirea de gen a întreg personalului din structura din care face parte, prin includerea temelor specifice în ședințele de lucru ale comandanților și/sau în pregătirile de comandament;c) asigură integrarea perspectivei de gen în procesul de planificare a operațiilor;d) asigură introducerea tematicii de gen pe agenda instruirii personalului în perioada de pre-dislocare și contribuie activ la instruirea acestuia cu privire la principiile cuprinse în agenda „Femeile, pacea și securitatea“;e) sprijină inițiativele dezvoltate la nivelul organizației militare pe linia cooperării în domeniul implementării agendei „Femeile, pacea și securitatea“;f) participă la activitatea de promovare în mass-media militară sau civilă a importanței participării femeilor la toată aria de activități desfășurate la nivelul Forțelor Armate Române, prin punerea la dispoziție a datelor/informațiilor pe problematica de gen structurilor/personalului cu atribuții de informare și relații publice din cadrul fiecărei unități militare.  +  Articolul 4Consilierii de gen desemnați la nivelul structurilor centrale mențin dialogul funcțional cu Biroul managementul problematicii de gen și sprijină punctul focal național cu datele necesare elaborării răspunsurilor Ministerului Apărării Naționale la solicitările prevăzute la art. 2 lit. h).  +  Articolul 5(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2020.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.57/2003 pentru aprobarea „M.R.U.-9, Măsuri în vederea aplicării Planului Național de Acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați în activitatea Ministerului Apărării Naționale“*).*) Ordinul ministrului apărării nr. M.57/2003 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Nicolae-Ionel Ciucă
    București, 18 noiembrie 2020.Nr. M.203.-----