GHID DE FINANȚARE din 16 noiembrie 2020a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1129 din 24 noiembrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ghidul de finanțare(1) Ghidul de finanțare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale cu privire la derularea Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, denumit în continuare Program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) scopul, obiectul și indicatorii de performanță ai Programului;b) eligibilitatea solicitantului finanțării, a proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;c) condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare și monitorizare a proiectului propus.  +  Articolul 2Scopul, obiectul și indicatorii de performanță ai Programului(1) Scopul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală.(2) Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ, prin finanțarea de activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea performanței energetice a acestora, respectiv:– îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitorilor; precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;– introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;– utilizarea surselor regenerabile de energie;– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;– optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanică cu unități individuale sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spațiile în care își desfășoară activitatea;– orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade etc.).(3) Indicatorii de performanță ai Programului sunt:a) reducerea consumului anual de energie finală, calculată astfel:unde:E - reducerea consumului de energie totala finală, rezultată în urma implementării obiectivelor Programului;e inițial i - consumul total inițial de energie totală finală al obiectivului, conform auditului energetic;e final i - consumul total de energie finală rezultat în urma implementării proiectului;n - numărul de proiecte finalizate.Acest indicator va fi calculat și demonstrat la nivelul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și declarat de către beneficiar în raportul de finalizare și în rapoartele de monitorizare depuse anual;b) reducerea anuală estimată a cantității gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2), calculată ca sumă a cantității de gaze cu efect de seră diminuată prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.I = E x factor_CO_2,unde:I - reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO_2);factor_CO_2 - factorul de conversie al energiei primare în CO_2;*^1)*1) https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reportingE - reducerea consumului de energie totala finală, rezultată în urma implementării obiectivelor Programului.  +  Articolul 3Sursa de finanțare pentru derularea Programului(1) Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.  +  Articolul 4Definiții(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicație informatică - software administrat și pus la dispoziție gratuit de către Autoritate, în cadrul căruia se introduc datele tehnice rezultate din auditul energetic și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, de către potențialii solicitanți în cadrul programului, pentru fiecare obiectiv pentru care se dorește finanțare din fondul pentru mediu;b) audit energetic al clădirii - totalitatea activităților specifice prin care se obțin date și elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei clădiri/unități de clădire existente, urmate de identificarea soluțiilor de creștere a performanței energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din soluțiile propuse, de evaluarea eficienței economice a implementării acestora prin indicatori economici și finalizate cu raportul de audit, conform metodologiei prevăzute în Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;c) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;d) beneficiar - unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea municipiului București, care a solicitat finanțare din Fondul pentru mediu și al cărei obiectiv a fost aprobat în vederea finanțării, aceasta încheind, în termenul prevăzut de ghid, contract pentru finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;e) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat conform anexei nr. 1 la prezentul ghid și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării, pentru unul sau mai multe obiective de investiții;f) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorității, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate și prevăzute prin contractul pentru finanțare nerambursabilă, anexă la contractul pentru finanțare nerambursabilă;g) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, care pot fi decontate din Fondul pentru mediu;h) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt suportate din bugetul Programului;i) clădire publică cu destinație de unitate de învățământ - orice clădire publică în care se desfășoară activități de educație antepreșcolară, preșcolară, școlară, gimnazială și liceală, inclusiv anexele acestora (cu titlu exemplificativ: cantine, săli de sport);j) construcție cu caracter provizoriu - construcție autorizată ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite, ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire;k) contribuție proprie - valoarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susținută de către beneficiar din surse financiare proprii, în valoare de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;l) criterii de eligibilitate - condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obținerea finanțării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus și cheltuielile proiectului;m) dosar de decontare - cererea de decontare însoțită de documentația care trebuie depusă de către beneficiar în vederea decontării de către Autoritate a cheltuielilor eligibile;n) dosar de finanțare - cererea de finanțare nerambursabilă însoțită de documentația care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării și aprobării de către Autoritate;o) obiectiv de investiție - clădirea/ansamblul clădirilor care formează o unitate de învățământ și documentele aferente ce însoțesc cererea de finanțare, potrivit prevederilor prezentului ghid, denumit în continuare obiectiv;p) proiect - ansamblul obiectivelor de investiții care sunt incluse într-o cerere de finanțare;q) raport de implementare - document tehnic care conține descrierea modului în care au fost implementate măsurile de îmbunătățire a performanțelor termice și energetice ale clădirii și cuantificarea rezultatelor obținute, elaborat de către auditorul energetic;r) sesiune de depunere - perioadă determinată, în interiorul căreia solicitantul poate depune/transmite la Autoritate dosarul de finanțare;s) sesiune de finanțare - perioadă determinată, care debutează cu publicarea pe pagina de internet a Autorității a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare, potrivit dispoziției președintelui și care include sesiunea de depunere;t) solicitant - unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraș, municipiu, inclusiv subdiviziunea municipiului București, care depune cerere de finanțare însoțită de documentele prevăzute în ghid.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează; documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) DALI - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;c) S.F. - studiu de fezabilitate;d) TVA - taxa pe valoarea adăugată;e) UAT - unitate administrativ-teritorială.  +  Articolul 5Organizarea sesiunii de finanțare(1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, în limita sumei alocate în condițiile prevăzute la art. 3.(2) Pentru organizarea sesiunii de finanțare, se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității:a) deschiderea sesiunii de finanțare;b) perioada de înscriere a datelor tehnice în aplicația informatică;c) sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare;d) suma alocată sesiunii de finanțare și sumele alocate pe fiecare categorie de UAT, așa cum sunt menționate la alin. (6);e) comisia de analiză și selectare a dosarelor de finanțare depuse de către solicitanți și comisia de soluționare a contestațiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al Autorității;f) alte instrucțiuni sau documente interne ale Autorității, necesare pentru realizarea evaluării, aprobării și implementării proiectelor, dacă este cazul.(3) Dispoziția președintelui cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d) se publică pe pagina de internet a Autorității, perioada de înscriere a datelor tehnice în aplicația informatică fiind stabilită a începe într-un termen de minimum 60 de zile de la data deschiderii sesiunii de finanțare.(4) Dispoziția președintelui prevăzută la alin. (2) lit. c) se publică pe pagina de internet a Autorității după centralizarea, în ordinea descrescătoare a punctajelor asumate, a obiectivelor pentru care s-au înscris datele tehnice, de către potențialii solicitanți, în aplicația informatică.(5) Dispoziția președintelui prevăzută la alin. (2) lit. f) se publică pe pagina de internet a Autorității pe durata perioadei de derulare a Programului.(6) În cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi solicitată este:a) 1.500.000 lei pentru UAT cu o populație de până la 5.000 de locuitori;b) 3.000.000 lei pentru UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori.(7) Numărul de locuitori se stabilește luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Național de Statistică.(8) În cazul în care o unitate administrativ-teritorială intenționează să solicite finanțare pentru mai multe obiective de investiții, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. o), se poate depune o singură cerere de finanțare.(9) Analiza dosarelor de finanțare, soluționarea contestațiilor depuse, precum și implementarea proiectelor se pot realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activități sau prin cooptarea de personal din alte instituții publice sau autorități publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora. În această situație, aprobarea obiectivului/obiectivelor solicitate se realizează potrivit art. 15.  +  Articolul 6Etapele sesiunii de finanțareEtapele sesiunii de finanțare sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare, potrivit dispoziției președintelui;b) înscrierea datelor tehnice în aplicația informatică pe baza auditului energetic și DALI;c) centralizarea, în ordinea descrescătoare a punctajelor asumate, a obiectivelor pentru care s-au înscris datele tehnice, de către potențialii solicitanți, în aplicația informatică;d) publicarea listelor centralizate conform modalității prevăzute la lit. c), în funcție de cele două categorii de solicitanți, potrivit art. 5 alin. (6);e) depunerea dosarelor de finanțare;f) analiza conformității administrative a documentelor depuse, a eligibilității solicitantului, proiectului și a cheltuielilor;g) publicarea pe pagina de internet a Autorității a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare;h) depunerea și soluționarea contestațiilor;i) încheierea contractelor pentru finanțare nerambursabilă;j) implementarea proiectelor/obiectivelor;k) monitorizarea proiectelor/obiectivelor;l) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a cantității de CO_2 diminuată prin implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, conform indicatorului calculat.  +  Capitolul II Eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor, depunerea dosarului de finanțare  +  Articolul 7Cuantumul finanțării(1) Finanțarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, așa cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (6).(2) Finanțarea totală care se poate acorda unui solicitant, pentru unul sau mai multe obiective de investiții, este în limita sumelor prevăzute la art. 5 alin. (6).  +  Articolul 8Categorii de solicitanți eligibiliSub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu, inclusiv subdiviziunile municipiului București, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Criterii de eligibilitate a solicitantuluiEste considerată eligibilă UAT care îndeplinește următoarele condiții:a) acționează în nume propriu;b) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală;c) nu a fost condamnată pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;d) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;e) asigură contribuția proprie necesară implementării proiectului/obiectivului;f) este proprietar al terenului și al clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiția și le administrează prin organe deliberative;g) deține un document strategic relevant, care poate fi:– Plan de acțiune privind energia durabilă;– Strategie de reducere a emisiilor de CO_2;– strategie locală/județeană în domeniul energiei;– Plan național de acțiune în domeniul eficienței energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015); alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare (de exemplu, strategia de dezvoltare locală, strategia de dezvoltare județeană, programe de îmbunătățire a eficienței energetice dezvoltate în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, aprobat prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/DEE/12.02.2015 (publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei).Documentul strategic este însoțit de hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București de aprobare a respectivului/elor document/e strategic/e relevant/e.  +  Articolul 10Criterii de eligibilitate a obiectivului de investiție aferent cererii de finanțare(1) Este eligibil obiectivul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) terenul și clădirea/ansamblul de clădiri sunt în domeniul public al solicitantului și în administrarea organului deliberativ al acestuia;b) terenul și clădirea/ansamblul de clădiri nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;c) clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de astfel de fonduri pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbușire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;e) auditul energetic estimează o reducere procentuală a consumului total de energie finală de minimum 10%;f) clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcții cu caracter provizoriu;g) clădirea/ansamblul de clădiri și activitățile sale se încadrează în scopul Programului și în cadrul acțiunilor specifice sprijinite, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare);h) clădirea/ansamblul de clădiri deservește unei unități de învățământ și nu își va schimba destinația pe toată durata contractului pentru finanțare nerambursabilă;i) clădirea/ansamblul de clădiri este/sunt independentă/e structural de alte clădiri/locații ce au o altă destinație.(2) Acțiunile sprijinite în cadrul acestui Program vizează:I. Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază (TIP I)1. Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:– asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;– izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă;– izolarea termică a fațadei - parte opacă, în care se poate cuprinde și termohidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);– izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (dacă acesta este sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea de activități specifice unității) sau a podului existent al clădirii (dacă acesta este sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea de activități specifice unității);– izolarea termică a pereților exteriori la interior, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural.B. Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:a) repararea/înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire, în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;b) repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum cu cazan cu condensare, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO_2, inclusiv prin instalații de microcogenerare, dacă sunt fezabile tehnic și economic, cu condiția ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care este/sunt deținută(e) de solicitant, amplasată(e) în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, inclusiv pentru clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului;c) înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire statice și ventiloconvectoare;d) montarea/repararea/înlocuirea rețelei exterioare de distribuție a agentului termic pentru încălzire/apă caldă de consum, care asigură legătura între clădirea/clădirile eligibilă care face/fac obiectul proiectului și centrală termică;e) zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de încălzire/răcire.C. Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:a) reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat;b) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, eventual echipate cu variatoare de culoare și/sau senzori de mișcare/prezență acolo unde acestea se impun pentru condiții sporite de confort și/sau economie de energie;c) instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.D. Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:a) asigurarea calității aerului interior prin ventilație mecanică sau ventilație hibridă (inclusiv a spațiilor comune);b) prevederea de soluții de ventilație mecanică cu recuperare de energie termică în proporție de minimum 75%, centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, obligatoriu pentru spațiile în care gradul de ocupare a acestora este mai mare de 0,1 persoane/mp (echivalent cu 10 mp/ persoană).E. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriuInstalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră: sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare termice și/sau hibride, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează prin cogenerare de înaltă eficiență, pompe de căldură, centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură etc.Sistemele de producere a energiei utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform soluției tehnice, pe clădire sau în apropierea acesteia, cu condiția ca acestea să se afle pe imobilul (teren și clădire) aflat în proprietatea publică a solicitantului și în administrarea organelor deliberative ale acestuia.În cazul în care din auditul energetic aferent fiecărui obiectiv rezultă un nivel de sub 10% din consumul de energie finală, realizat din surse regenerabile de energie, atunci este obligatorie implementarea surselor de energie regenerabile.ATENȚIE: Sursa de energie (instalația/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al clădirii/ansamblului de clădiri ale proiectului (nu se distribuie energie în sistem).Cu toate acestea, în cazul existenței unui surplus, acesta poate fi redistribuit în mod gratuit, dacă este cazul, pentru clădirea/ansamblul de clădiri care nu face/fac obiectul proiectului, dar care este/sunt în proprietatea solicitantului.F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea scopului proiectului:a) montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;b) montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică;c) realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;d) implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.2. Dotări și echipamente, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.II. Măsurile conexe (TIP II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bazăConstrucțiile, instalațiile, utilajele și echipamentele tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotările, precum și activele necorporale, aferente măsurilor conexe pot cuprinde:1. repararea/înlocuirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;2. demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/ remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenție;3. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;4. repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.Toate măsurile de tip I trebuie să fie fundamentate în DALI și proiectul tehnic de execuție, ținând cont de raportul de expertiză tehnică și/sau în auditul energetic. Din auditul energetic, care cuprinde fișa de analiză termică și energetică, expertiza energetică, certificatul de performanță energetică, măsuri recomandate și analiza tehnico-economică a acestora, rezultă prin intervențiile propuse un nivel al consumului anual specific de energie finală, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de gaze echivalent CO_2, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Categorii de cheltuieli eligibile(1) Sunt considerate eligibile următoarele:a) cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică și studii, respectiv pozițiile 3.1, 3.5 și 3.8 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază; b) cheltuielile cu consultanța, respectiv poziția 3.7 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, eligibile în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază; c) cheltuielile pentru investiția propusă, conform criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10;d) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție și elaborarea raportului de implementare după intervenție, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; autoritatea finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 4.000 lei, inclusiv TVA;e) cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri conform reglementărilor în vigoare, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic; autoritatea finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 10.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare clădire; f) TVA aferentă proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.(2) Valoarea estimată a proiectului/obiectivului nu este limitată. Finanțarea maximă aprobată pentru fiecare categorie de solicitant nu poate depăși suma prevăzută la art. 5 alin. (6). Diferența până la valoarea totală a proiectului va fi susținută de către beneficiar din surse financiare proprii.(3) Nu se acceptă finanțare sau asigurarea contribuției proprii prin proiecte ori programe cu finanțare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin Program.  +  Articolul 12Conținutul dosarului de finanțare(1) Dosarul de finanțare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 1 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condițiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; f) după caz: (i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; sau(ii) împuternicirea dată Autorității în vederea eliberării certificatului menționat la pct. (i), conform cererii de finanțare; g) hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul“, care va conține:(i) acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului/obiectivelor;(ii) acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea;(iii) acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului/obiectivelor;(iv) aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici;h) auditul energetic al clădirii înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, întocmit conform legislației în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, nu mai vechi de 6 luni la data depunerii cererii de finanțare, care trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații sub formă tabelară:– reducerea procentuală a consumului de energie finală (se vor indica valorile inițiale și valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului);– reducerea procentuală a cantității de emisii echivalent CO_2 (se vor indica valorile inițiale și valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului);– aria utilă a spațiului încălzit;i) DALI pentru obiectivul de investiții propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările ulterioare (verificat de verificator atestat), în copie certificată „conform cu originalul“;j) expertiză tehnică a clădirii pentru încadrarea imobilului în clasa de risc seismic, întocmită conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul“; k) document strategic relevant, însoțit de hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București de aprobare a respectivului/elor document/e strategic/e relevant/e, în copie certificată „conform cu originalul“;l) dispozitiv de stocare electronic care să conțină formatul scanat al dosarului de finanțare depus.(2) Documentele prevăzute la lit. h)-k) vor fi depuse pentru fiecare obiectiv în parte.  +  Articolul 13Înscrierea în cadrul Programului și depunerea dosarului de finanțare(1) Înscrierea în cadrul Programului se realizează prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. (2) În perioada prevăzută în dispoziția președintelui de la art. 5 alin. (2) lit. b), potențialii solicitanți procedează la înscrierea următoarelor date tehnice în aplicația informatică: a) denumirea unității administrativ-teritoriale;b) denumirea obiectivului de investiție (de exemplu: denumirea școlii, grădiniței etc.);c) numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale;d) reducerea procentuală a consumului de energie finală;e) punctajul aferent reducerii prevăzute la lit. d); f) reducerea procentuală a cantității de emisii echivalent CO_2;g) punctajul aferent reducerii prevăzute la lit. f); h) punctajul total pe obiectiv, calculat conform art. 14 alin. (6); i) suma solicitată aferentă obiectivului de investiție propus.(3) După publicarea listei centralizate a obiectivelor, unitățile administrativ-teritoriale procedează la depunerea dosarelor de finanțare, în interiorul sesiunii menționate la art. 5 alin. (2) lit. c), potrivit dispoziției președintelui Autorității.(4) Dosarele de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate în prezentul ghid se depun la registratura Autorității, în original, în plic sigilat, acestea având menționate următoarele informații:a) denumirea și adresa completă ale solicitantului;b) titlul: „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ“;c) sesiunea de depunere.(5) Dosarul de finanțare poate fi transmis și prin poștă/curier, cu confirmare de primire, cu condiția ca data depunerii la poștă/curier să fie în interiorul sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare.  +  Capitolul III Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanțării  +  Articolul 14Analiza și selectarea cererilor de finanțare(1) În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză și selectare procedează la:a) deschiderea plicurilor conținând dosarul de finanțare al solicitantului;b) analiza documentelor, potrivit anexelor nr. 3-5. (2) Ordinea în care se analizează documentele ce compun dosarul de finanțare este cea rezultată în urma centralizării obiectivelor pe baza punctajelor asumate de unitățile administrativ-teritoriale.(3) În vederea stabilirii eligibilității dosarelor de finanțare, Comisia de analiză și selectare poate proceda la: (i) solicitarea de informații sau documente suplimentare față de cele obligatorii;(ii) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanțelor/ erorilor constatate în cuprinsul documentației depuse; sau(iii) completarea documentației obligatorii, potrivit art. 12 alin. (1), o singură dată. Documentele/Informațiile prezentate trebuie să ateste eligibilitatea la data depunerii acestora, excepție făcând documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c)-f), care trebuie să ateste eligibilitatea solicitantului la data depunerii dosarului de finanțare.(4) În situația aplicării prevederilor alin. (3), Autoritatea comunică solicitantului observațiile/constatările sale, prin publicarea pe pagina de internet a Autorității. (5) Termenul în care pot fi transmise documentele, potrivit alin. (3), este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorității. (6) Atrag respingerea dosarului de finanțare: a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10;b) neprezentarea clarificărilor/completărilor în termenul indicat de Autoritate, potrivit alin. (5). (7) Finanțarea obiectivelor se realizează în baza punctajului obținut, descrescător, calculat după cum urmează:1. se acordă până la 60 de puncte pentru reducerea procentuală a consumului de energie cuprinsă între pragul minim de 10%, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. e), și pragul de 40%; se acordă câte două puncte pentru fiecare procent de reducerea procentuală de energie care depășește pragul minim de 10%, de exemplu, pentru o reducere de 10% se vor obține 0 puncte; pentru o reducere de 20% vom avea un punctaj de 10% x 2 puncte = 20 puncte;2. se acordă până la 20 de puncte pentru contribuția proprie; se acordă punctaj proporțional cu fiecare procent de contribuție proprie care depășește contribuția minimă de 10%, de exemplu, pentru o contribuție de 10% se vor obține 0 puncte; pentru o contribuție proprie de 15% se vor obține 5% x 1 punct = 5 puncte; pentru o contribuție de 30% sau mai mare se vor obține 20% x 1 punct = 20 de puncte;3. se acordă până la 20 de puncte pentru reducerea procentuală a cantității emisiilor de CO_2 cuprinsă între pragul minim de 10% și pragul de 90%; se acordă câte un punct pentru o reducere procentuală de 4%. De exemplu, pentru o reducere de 10% se vor obține 0 puncte; pentru o reducere de 20% vom avea un punctaj de (10% : 4%) x 1 punct = 2,5 puncte x 1 = 2,5 puncte.(8) Obiectivele de investiții vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului rezultat în urma analizei Autorității, în limita bugetului alocat sesiunii.(9) În aplicarea prevederilor alin. (8), în cazul în care două sau mai multe obiective obțin același punctaj, iar bugetul alocat sesiunii nu permite finanțarea tuturor acestora, Autoritatea procedează fie la suplimentarea bugetului, fie la departajarea solicitanților în funcție de ordinea înscrierii obiectivului în aplicația informatică.(10) În cazul în care două sau mai multe obiective aferente aceleiași unități administrativ-teritoriale obțin același punctaj, iar bugetul alocat sesiunii nu permite finanțarea tuturor acestora, Autoritatea procedează fie la suplimentarea bugetului, fie la finanțarea obiectivului/obiectivelor ales/alese de către solicitant, în urma consultărilor cu Autoritatea. (11) În cadrul unei cereri de finanțare pot fi aprobate unul sau mai multe obiective, cel/cele care nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid fiind respinse.(12) În centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare se vor preciza următoarele: valoarea eligibilă a obiectivului/ obiectivelor, suma propusă spre finanțare, procentul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă și punctajul obținut în urma evaluării.(13) Obiectivele/Proiectele eligibile în urma analizei Autorității, dar neaprobate ca urmare a atingerii sumei alocate sesiunii de finanțare se includ într-un centralizator distinct, denumit „Obiective/Proiecte în așteptare“, care se publică pe site-ul AFM. Acestea vor putea parcurge etapele avizării și aprobării, cu actualizarea în prealabil a documentației expirate, în cazul în care suma alocată sesiunii se suplimentează sau unul/mai multe dintre obiectivele contractate nu mai îndeplinește/ îndeplinesc criteriile de eligibilitate și/sau punctajul care au stat la baza aprobării acestuia/acestora.  +  Articolul 15Aprobarea dosarelor de finanțare(1) După avizare, Comitetul director al Autorității propune Comitetului de avizare al Autorității aprobarea finanțării obiectivelor cuprinse în centralizatoarele prevăzute la art. 14 alin. (12). Comitetul de avizare aprobă finanțarea obiectivelor propuse de Comitetul director. Sumele aprobate de Comitetul de avizare reprezintă valorile maxime ce pot fi finanțate în cadrul obiectivelor și nu pot fi suplimentate.(2) Comitetul director al Autorității aprobă centralizatoarele privind obiectivele respinse.  +  Articolul 16Comunicarea rezultatelorComunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorității privind obiectivele aprobate, respectiv a centralizatoarelor cuprinzând obiectivele respinse se realizează prin publicarea pe pagina de internet a Autorității.  +  Articolul 17Contestații(1) Se poate depune contestație împotriva deciziilor Comitetului director și Comitetului de avizare în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. (2) Contestația se depune la sediul Autorității sau prin poștă/curier/e-mail, cu confirmare de primire, cu condiția ca data depunerii la poștă/curier să nu depășească data-limită prevăzută la alin. (1).(3) Comisia de soluționare a contestațiilor analizează contestația și înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a acesteia.(4) Soluționarea contestațiilor se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). (5) Listele cuprinzând contestațiile admise, precum și listele contestațiilor respinse se vor publica pe pagina de internet a Autorității.(6) Decizia de respingere a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Perfectarea contractului pentru finanțare nerambursabilă și acordarea finanțării(1) Autoritatea informează solicitantul, prin adresă, cu privire la aprobarea obiectivului/obiectivelor și acordă termen de maximum 30 de zile de la data recepționării acesteia pentru semnarea contractului pentru finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.(2) În scopul precizat la alin. (1), reprezentantul legal/ împuternicitul se va prezenta la sediul Autorității, cu următoarele documente:1. actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz;2. împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care semnează contractul este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;3. documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și reprezentând finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului.(3) Neprezentarea reprezentantului legal al solicitantului/ împuternicitului în termenul prevăzut la alin. (1) constituie renunțare la finanțare, solicitantul aprobat nemaiavând dreptul de a mai încheia contractul cu Autoritatea.(4) Modelul contractului pentru finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid. (5) Contractul se întocmește în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea odată cu sfârșitul perioadei de monitorizare a proiectului. Durata de implementare a proiectului, stabilită în cadrul contractului, nu poate depăși 24 de luni. Aceasta se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare.(7) În cadrul contractului, beneficiarul poate depune maximum 3 cereri de decontare.(8) Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. (9) Prin excepție, în situații justificate, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât și durata de implementare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorității.(10) Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiției.(11) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(12) Acordarea finanțării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(13) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat prin act adițional.(14) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea poate anula sau recupera finanțarea, iar contractul încetează/poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.(15) În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(16) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.  +  Articolul 19Decontarea cheltuielilor eligibile(1) Personalul Autorității cu atribuții în implementarea proiectelor sau personalul extern, în condițiile art. 5 alin. (9), verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanțării, în conformitate cu prevederile contractuale.(2) Cererile de decontare se depun conform graficului de finanțare, în interiorul duratei de implementare a proiectului.(3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situația în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcții, proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare, a contribuției proprii aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare și a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare.(5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepția primei cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru facturile finanțate.(6) Autoritatea nu acordă plăți în avans.(7) Autoritatea finanțează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului. Prin excepție, se vor finanța cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare și consultanță, inclusiv cheltuielile aferente auditului energetic al obiectivului de investiție, realizate anterior perfectării contractului. (8) Ulterior verificării conformității documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul Autorității poate efectua o vizită la amplasamentele obiectivelor pentru care s-au realizat lucrări pentru eficientizarea energetică.  +  Articolul 20Documente obligatorii necesare decontăriiBeneficiarul finanțării depune la sediul Autorității cereri de decontare, însoțite de următoarele documente obligatorii:a) proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ (în situația în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcții), pentru fiecare obiectiv/proiect;b) contracte de achiziții produse/servicii/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare (contracte atribuite până la data cererii de decontare), pentru fiecare obiectiv/proiect;c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/servicii/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;d) facturi, în copii certificate „conform cu originalul“, certificate din punctul de vedere al realității, regularității și legalității pentru efectuarea cheltuielilor și avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite, pentru fiecare obiectiv/proiect;e) documente care atestă achitarea valorii finanțate de către Autoritate aferente facturilor finanțate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituției financiare însoțite de O.P.-uri), în copii certificate „conform cu originalul“; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate dovada achitării sumei finanțate, precum și a contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile, în copie certificată „conform cu originalul“;f) situații de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziționate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată, procese-verbale de recepție a mijloacelor fixe - în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;g) procese-verbale ale lucrărilor ce devin ascunse, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;h) certificate de calitate și declarații de conformitate emise de producător/furnizor pentru echipamentele montate, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;i) certificatul de performanță energetică a clădirii după finalizarea investiției, la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv;j) autorizația de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;k) procese-verbale de recepție a serviciilor realizate în cadrul proiectului, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect; l) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare - pentru proiectele care necesită emiterea autorizației de construire, pentru fiecare obiectiv/proiect;m) proces-verbal de punere în funcțiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție, dacă este cazul, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;n) raportul de implementare, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii după intervenție, de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, în original sau în copie legalizată, pentru fiecare obiectiv, care trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații:– aria utilă a spațiului încălzit;– măsurile realizate pentru creșterea eficienței energetice a clădirii, formulate în concordanță cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 11;– diferența dintre consumul de energie inițial și consumul de energie final, ca urmare a implementării proiectului/ obiectivului finanțat;– diferența dintre cantitatea de emisii echivalent CO_2 inițială și cantitatea de emisii echivalent CO_2 finală, ca urmare a implementării proiectului/obiectivului;– reducerea procentuală a consumului de energie finală (se vor indica valorile inițiale și valorile realizate după implementarea proiectului);– reducerea procentuală a cantității de emisii echivalent CO_2 (se vor indica valorile inițiale și valorile realizate după implementarea proiectului);o) traducere autorizată, în copie certificată „conform cu originalul“, în cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină;p) alte documente relevante solicitate de Autoritate pentru procesul de decontare.  +  Articolul 21Condiții generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile(1) La cererea de decontare, Autoritatea finanțează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate și a procentului aprobat și în urma verificării documentelor justificative.(2) Beneficiarul este obligat să prezinte, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, orice document solicitat și care are legătură cu obiectivul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 22Achizițiile publice(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și ale actelor normative aplicabile în materie de investiții publice revine beneficiarului.(2) La stabilirea condițiilor contractelor de achiziție, beneficiarul finanțării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de decontare doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.  +  Articolul 23Monitorizare(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității.(2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a terenului și a clădirii/clădirilor pe care s-a realizat investiția în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la Autoritate.(3) Beneficiarul este obligat să mențină funcțională investiția realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare.(4) În orice situație, independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a investiției finanțate în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligați să aducă la cunoștința organelor de executare, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicțiile prevăzute la alin. (2).(5) Beneficiarul are obligația să transmită Autorității un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada supusă monitorizării. În fiecare raport se va prezenta diferența dintre consumul inițial de energie a clădirii și energia consumată în perioada supusă raportării.(6) Beneficiarul are obligația de a permite reprezentanților Autorității accesul la sediile sale și la amplasamentul obiectivului/obiectivelor, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect.(7) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor de acordare a finanțării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective.(8) În situația în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența prevăzută la alin. (7), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate aferente obiectivului/obiectivelor în cadrul căruia/cărora au fost constatate deficiențe, sume care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(9) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.  +  Articolul 24Reguli de publicitateBeneficiarul finanțării este obligat să instaleze un panou de informare la locul de implementare a proiectului, să îl mențină și să îl întrețină în bună stare pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.  +  Articolul 25Publicarea informațiilor relevante privind Programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro, și/sau al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro.(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și/sau de către Autoritate.  +  Articolul 26Păstrarea documentelor de către Autoritate(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentația depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanțare în condițiile în care acesta a fost respins; cererea de finanțare, precum și declarațiile pe propria răspundere nu pot face obiectul restituirii.  +  Articolul 27Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personalAutoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanțare și încheierea contractului pentru finanțare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul 28Dispoziții generale privind modificările apărute în cadrul proiectului(1) În cazul în care intervin modificări tehnico-economice față de obiectivul aprobat, sunt necesare următoarele:a) trebuie transmise Autorității documentele justificative înaintea demarării execuției lucrărilor cuprinse în documentația transmisă;b) Autoritatea analizează modificările și înștiințează beneficiarul cu privire la menținerea eligibilității și punctajului obiectivului/proiectului;c) în cazul în care modificările presupun finanțarea unor cheltuieli suplimentare, Autoritatea le poate aproba în limita valorii totale a contractului pentru finanțare nerambursabilă, înștiințând beneficiarul în acest sens;d) cheltuielile eligibile aferente modificărilor prezentate, care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract, vor putea fi finanțate doar după actualizarea anexei nr. 1 de la contractul pentru finanțare nerambursabilă.(2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislației în vigoare aplicabile.(3) În situația în care în urma analizei de la alin. (1) lit. b) se constată că beneficiarul obține un punctaj inferior obiectivului ce ar fi putut obține finanțarea potrivit aprobării prevăzute la art. 14 alin. (8), Autoritatea procedează la recuperarea finanțării în cazul în care aceasta a fost acordată, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și la rezilierea contractului.  +  Articolul 29AnexeAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE
  de finanțare nerambursabilă
  A. Date generaleTitlul proiectului ........................................................................Denumirea solicitantului .............................................................Codul de înregistrare fiscală .......................................................Adresa sediului social ................................................................Date de contact sediu: tel. ............................, fax .............................., e-mail .............................................Reprezentant legal/împuternicit (numele și prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ............, CNP ......................, tel.: ..........................., e-mail ..........................Responsabil de proiect (numele și prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ................., CNP ......................, tel.: ............................., e-mail ............................B. Finanțare solicitatăSolicitantul ......................................., prin reprezentantul legal/împuternicit ..........................., solicită o finanțare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), pe un termen de ........... luni, pentru următoarele obiective de investiție:a) creșa/grădinița/școala/liceul ..........................., situat în ...................................................... (adresa completă), identificat/ă în planul de amplasament nr. ......... din DALI, cu suma de ..................... lei, reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului;b) creșa/grădinița/școala/liceul ..........................., situat în ...................................................... (adresa completă), identificat/ă în planul de amplasament nr. ......... din DALI, cu suma de ...................... lei, reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului;c) creșa/grădinița/școala/liceul ..........................., situat în ...................................................... (adresa completă), identificat/ă în planul de amplasament nr. ......... din DALI, cu suma de ...................... lei, reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului.Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ...........................).Contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile va fi susținută financiar, din surse proprii, în cuantum de ................................... lei (în litere ...........................).TVA aferent proiectului este/nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale*.* Se va elimina din acest paragraf una dintre variante, în vederea stabilirii cheltuielilor propuse spre finanțare.Cheltuielile eligibile din cadrul proiectului, pentru obiectivul menționat la lit. ....):
  Nr. crt.Cheltuieli eligibileValoare fără T.V.A.Valoare T.V.A.Valoare cu T.V.A.
  1.Proiectare și asistență tehnică - 5% din investiția de bază
  2.Consultanță - 5% din investiția de bază
  3.Cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri conform reglementărilor în vigoare
  4.Cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică
  5.Total investiție de bază din care:
  5.1Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădiri (TIP I)
  5.2Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (TIP II)
  6.Total
  NOTĂ:Informațiile se preiau din DALI aferent obiectivului. Acest tabel va fi completat pentru fiecare unitate de învățământ pentru care se solicită finanțare.
  C. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, ..................................................., având datele de identificare sus-menționate, reprezentant legal al solicitantului/împuternicit ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:1. solicitantul a depus dosarul de finanțare în nume propriu;2. solicitantul nu se află în stare de insolvență, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;3. finanțarea nerambursabilă solicitată, în situația aprobării și acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;4. am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor/documentelor false conținute în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va conduce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul Programului;5. terenul și clădirea/clădirile puse la dispoziție pentru realizarea proiectului se află în intravilan, în domeniul public al solicitantului, și în administrarea organelor deliberative ale acestuia;6. terenul/terenurile și clădirea/clădirile puse la dispoziție pentru realizarea obiectivului/obiectivelor sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;7. clădirea/ansamblul de clădiri deservește unei unități de învățământ și nu își va schimba destinația pe toată durata contractului pentru finanțare nerambursabilă;8. clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcții cu caracter provizoriu;9. toate costurile necesare realizării investiției au fost corect reflectate în documentația depusă;10. calculele cu privire la economiile rezultate în urma realizării investiției sunt reale;11. costurile au fost corect estimate pe baza costurilor pieței și calculelor efectuate de proiectant;12. solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;13. clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de finanțare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură;14. clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbușire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;15. clădirea/ansamblul de clădiri este/sunt independentă/e structural de alte clădiri/locații ce au o altă destinație;16. clădirea/ansamblul de clădiri și activitățile sale se încadrează în obiectivele Programului și în cadrul acțiunilor specifice sprijinite;17. solicitantul va respecta prevederile legale în vigoare privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor;18. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;19. solicitantul** Se bifează obligatoriu una dintre cele două variante.– a depus certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu;– nu a depus certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu și împuternicește, prin prezenta, Autoritatea în vederea eliberării certificatului de atestare a obligațiilor la Fondul pentru mediu (în cazul în care nu a depus certificatul de atestare a obligațiilor la Fondul pentru mediu în cadrul dosarului de finanțare, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. f) pct. (i).Subsemnatul, ........................................................, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicit ............................................Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit ......................................Numele, prenumele și funcția responsabilului de proiect (dacă este cazul) ........................................Semnătura responsabilului de proiect ......................................................NOTĂ:Formatul cererii de finanțare nu va fi modificat de către solicitant.
   +  Anexa nr. 2la ghid
  CONTRACT PENTRU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
  Nr. ....../..................
  Între:Părțile contractanteAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ..................................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin ........................., președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare Autoritate,și..............., cu sediul în ........................, cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ................................, deschis la ........................, reprezentată legal prin .................................., în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract pentru finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract:  +  Articolul 1Obiectul contractului1. Autoritatea acordă Beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în sumă de ............. lei, reprezentând ................ din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea obiectivului/obiectivelor:a) creșa/grădinița/școala/liceul ..........................., situat în ...................................(adresa completă), cu suma de .........lei;b) creșa/grădinița/școala/liceul ..........................., situat în .....................................(adresa completă), cu suma de ...........lei;c) creșa/grădinița/școala/liceul ..........................., situat în .................................(adresa completă), cu suma de ...........lei.2. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract și numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:a) sunt contractate, recepționate și facturate după semnarea contractului și pe perioada de execuție a proiectului, cu excepția cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanță, audit energetic și expertiză tehnică;b) sunt efectiv realizate și pot fi dovedite prin documente.4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc. nu constituie cheltuieli eligibile.  +  Articolul 2Destinația finanțăriiFinanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, potrivit art. 1, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral și numai în acest scop, conform cererii de finanțare.  +  Articolul 3Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și își încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii la Autoritate a raportului de finalizare a proiectului.2. Termenul de 3 ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.3. Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. În cadrul prezentului contract, beneficiarul poate depune maximum 3 cereri de decontare.4. Durata de implementare a proiectului, conform cererii de finanțare, este de .............. luni și se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare.5. Prin excepție, în situații justificate, pe baza solicitării beneficiarului, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât și durata de implementare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorității.  +  Articolul 4Modalitatea de plată1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul contract.2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranșe, cu respectarea valorii anuale din Graficul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, prin debitarea contului de trezorerie al Autorității pe măsura tragerii sumei și prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria ...................................., numai pe bază de cerere de decontare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract. Aceasta va fi însoțită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul contract, în condițiile în care cererea de decontare și documentația aferentă sunt complete și corect întocmite.3. Se vor depune maximum 3 cereri de decontare în durata de implementare a proiectului.4. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorității.5. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanțarea se diminuează în mod corespunzător și rămâne la dispoziția AFM.6. Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, Beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiției.7. Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.8. Acordarea finanțării se face cu respectarea de către Beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.9. În situația în care se constată că beneficiarului i s-au acordat sume necuvenite, ce trebuie restituite finanțatorului, părțile convin compensația ca modalitate de stingere a datoriilor reciproce ce izvorăsc din contract și sunt de acord cu stingerea prin compensație a datoriilor reciproce până la concurența valorii celei mai mici dintre ele, cu respectarea următoarelor prevederi:a) suma eligibilă rezultată în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse va fi diminuată de AFM cu valoarea pentru care a intervenit compensația;b) compensația se va evidenția în contabilitatea părților pe baza procesului-verbal de compensație, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul contract ce va fi încheiat între părți;c) în situația în care, în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse, rezultă sume care pot fi finanțate, Beneficiarul se obligă să se prezinte în termen de 5 zile de la primirea notificării AFM, pentru semnarea procesului-verbal de compensație;d) în situația în care, în urma semnării procesului-verbal de compensație de către ambele părți, rezultă creanțe rămase neacoperite, se va proceda astfel:(i) în cazul în care creanțele rămase neacoperite trebuie recuperate de către Autoritate, acestea vor putea fi compensate din cererile de decontare care urmează a fi depuse, operațiunile prevăzute la lit. a) și b) aplicându-se corespunzător; în această situație, la suma rămasă neacoperită se adaugă dobânzile și penalitățile calculate, potrivit prevederilor contractului, până la data depunerii cererilor de decontare;(ii) în cazul în care creanțele rămase neacoperite trebuie recuperate de către Beneficiar, Autoritatea va proceda la finanțarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile;e) în cazul aplicării prevederilor referitoare la compensație, utilizarea prevăzută la art. 4 pct. 2 se consideră efectuată, iar procesul-verbal de compensație reprezintă document justificativ al plății; în această situație, Beneficiarul nu este exonerat de obligația de a prezenta la ultima cerere de decontare documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale finanțate, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul contract.  +  Articolul 5Obligațiile BeneficiaruluiBeneficiarul are următoarele obligații:1. să depună cererile de decontare potrivit art. 3 pct. 3, fără a depăși durata de implementare a proiectului;2. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;3. să asigure contribuția proprie pentru realizarea proiectului;4. să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;5. să respecte prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanțarea acordată;6. să fie singurul răspunzător în fața Autorității pentru implementarea proiectului;7. să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini terenul și clădirea/clădirile aferente investiției din cadrul Programului, iar organele deliberative să le păstreze în administrare, în perioada de valabilitate a contractului;8. să mențină funcțională investiția realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare;9. să furnizeze și să transmită Autorității orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;10. să permită reprezentanților Autorității și ai instituțiilor cu atribuții de control accesul la amplasamentul obiectivului/ obiectivelor, în vederea verificării respectării obligațiilor asumate în realizarea investiției;11. să întocmească și să transmită Autorității, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract;12. să transmită Autorității dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, astfel:a) în cazul în care Beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare, a contribuției proprii aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare și a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare;b) în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepția primei cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru facturile finanțate la ultima cerere de decontare;13. să notifice Autoritatea și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariția următoarelor situații:a) modificări ale formei juridice de deținere a terenului pe care se implementează proiectul, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informațiile furnizate Autorității în cererea de finanțare sau pe parcursul derulării prezentului contract;b) deschiderea procedurii de insolvență;14. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și terminarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente, altele decât cele finanțate de Autoritate;15. să fie direct răspunzător pentru întreținerea, supravegherea și funcționalitatea investiției pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract, precum și pe întreaga perioadă de monitorizare;16. să monteze în locația de implementare un panou informativ inscripționat cu enunțul „Proiectul ............... este finanțat din fondul pentru mediu“ și numărul contractului cu Autoritatea, pe care să îl mențină pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;17. să prezinte, în termen de 7 zile de la cerere, orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, în perioada supusă monitorizării, la solicitarea Autorității;18. să permită personalului Autorității accesul la sediul acestuia, pe perioada de monitorizare;19. să întocmească și să transmită Autorității un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;20. să nu sponsorizeze/finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;21. să nu schimbe destinația clădirii/ansamblului de clădiri pe perioada contractului.  +  Articolul 6Obligațiile AutoritățiiAutoritatea are următoarele obligații:1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu, și în conformitate cu graficul de finanțare anexă la acesta;2. să pună la dispoziția Beneficiarului informațiile legate de finanțare.  +  Articolul 7Cazuri de culpă1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale Beneficiarului:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;d) situația economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiții de realizare a proiectului;e) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul stabilit la art. 5 pct. 19.3. Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în situația în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării finanțării^1/suspendarea duratei de implementare^2 a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;^1 Autoritatea sistează acordarea finanțării până la remedierea cauzelor care au condus la sistare. În acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului. ^2 Autoritatea suspendă acordarea finanțării până la remedierea cauzelor care au condus la suspendare. În acest caz perioada de suspendare se adaugă la durata de implementare a proiectului. b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și rezilierea contractului, după caz.4. Suspendarea duratei de implementare a proiectului poate fi hotărâtă de Autoritate la inițiativa acesteia sau la cererea justificată a Beneficiarului.  +  Articolul 8Încetarea contractului1. Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.2. Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată/decizie, de către Beneficiar a finanțării primite, la care se adaugă dobânzi/penalități, calculate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părților. În situația în care beneficiarul are de restituit sume finanțate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de Beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea recuperează suma finanțată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.5. În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.6. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, Beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).  +  Articolul 9Forța majoră și cazul fortuit1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice și să transmită celeilalte părți documentele justificative emise de autoritățile/instituțiile competente;b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.3. Dacă nu se procedează la anunțare în condițiile prevăzute la pct. 2, partea care invocă forța majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.4. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune, respectiv:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7. Prevederile de mai sus se aplică și cazului fortuit.  +  Articolul 10Alte clauze1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.2. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecția muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.3. În nicio circumstanță și din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.4. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.5. Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.7. AFM și Beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.9. Beneficiarul are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.10. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.11. Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferințe și seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanțare din Fondul pentru mediu.12. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor Beneficiarului față de aceasta.13. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.14. În cazul în care în cadrul contractului sunt finanțate mai multe obiective și, în urma unei analize, se constată că unul dintre ele nu mai poate fi realizat, se poate solicita, iar Comitetul director al AFM poate aproba modificarea obiectului contractului în sensul eliminării respectivului obiectiv și diminuării finanțării în mod corespunzător.  +  Articolul 11Jurisdicție1. Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul Autoritatea.  +  Articolul 12Notificări1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris la următoarele adrese:a) pentru Autoritate: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru Beneficiar: adresă/e-mail/fax/ .........................................., cu condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.2. În cazul în care Beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.  +  Articolul 13Amendamente1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate și/sau completate numai cu acordul părților, care va fi consemnat într-un act adițional.2. Cererea de modificare a duratei de implementare a proiectului se transmite Autorității cu minimum 5 zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către Beneficiar.3. Durata de implementare a proiectului poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.4. Prin excepție de la prevederile pct. 1, nu este necesară întocmirea unui act adițional pentru modificările din coloana nr. 2 („Anul depunerii cererii/cererilor de decontare“) din anexa nr. 2 la prezentul contract, dacă acestea nu implică modificarea duratei de implementare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la cererile de decontare programate se vor reporta la cererile de decontare ulterioare.5. Cererea beneficiarului privind decalarea anului de depunere a cererilor de decontare, în condițiile prevăzute la pct. 4 se consideră acceptată de AFM dacă acesta din urmă nu își exprimă dezacordul în scris.  +  Articolul 14Dispoziții finale1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai Beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.2. Anexele nr. 1-7, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.3. Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  AFM
  Președinte,
  ...............................................
  Director Direcția economică,
  .................................................
  Director Direcția juridică,
  .................................................
  Șef Serviciu analiză și avizare,
  .................................................
  Avizat consilier juridic
  .................................................
  Director general Direcția generală proiecte,
  .................................................
  Director Direcția implementare proiecte,
  .................................................
  Responsabil proiect,
  .................................................
  BENEFICIAR
  Prin reprezentant legal,
  ....................................
   +  Anexa nr. 1la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. ....../...........
  CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

  AFM
  Președinte,
  ....................................
  Director Direcția economică,
  .................................................
  Director Direcția juridică,
  .................................................
  Șef Serviciu analiză și avizare,
  .................................................
  Avizat consilier juridic
  .................................................
  Director general Direcția generală proiecte,
  .................................................
  Director Direcția implementare proiecte,
  .................................................
  Responsabil proiect,
  .................................................
  BENEFICIAR
  Prin reprezentant legal,
  ...........................
   +  Anexa nr. 2la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. .........../.............
  GRAFICUL DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
  Nr. crt.Anul depunerii cererii/cererilor de decontareSuma (lei)
  1
  .....
  TOTAL

  AFM
  Președinte,
  .................................................
  Director Direcția economică,
  .................................................
  Director Direcția juridică,
  .................................................
  Șef Serviciu analiză și avizare,
  .................................................
  Avizat consilier juridic
  .................................................
  Director general Direcția generală proiecte,
  .................................................
  Director Direcția implementare proiecte,
  .................................................
  Responsabil proiect,
  .................................................
  BENEFICIAR
  Prin reprezentant legal,
  .......................................
   +  Anexa nr. 3la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. .........../............
  LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE
   +  Documente obligatorii necesare decontăriiBeneficiarul finanțării depune la sediul Autorității cereri de decontare, însoțite de următoarele documente obligatorii:a) proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ (în situația în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcții), pentru fiecare obiectiv/proiect;b) contracte de achiziții produse/servicii/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare (contracte atribuite până la data cererii de decontare), pentru fiecare obiectiv/proiect;c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/servicii/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;d) facturi, în copii certificate „conform cu originalul“, certificate din punctul de vedere al realității, regularității și legalității pentru efectuarea cheltuielilor și avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite, pentru fiecare obiectiv/proiect;e) documente care atestă achitarea valorii finanțate de către Autoritate aferente facturilor finanțate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituției financiare însoțite de O.P.-uri), în copii certificate „conform cu originalul“; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate dovada achitării sumei finanțate, precum și a contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile, în copie certificată „conform cu originalul“;f) situații de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziționate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată, procese-verbale de recepție a mijloacelor fixe - în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;g) procese-verbale ale lucrărilor ce devin ascunse, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;h) certificate de calitate și declarații de conformitate emise de producător/furnizor pentru echipamentele montate, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;i) certificatul de performanță energetică a clădirii după finalizarea investiției, la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv;j) autorizația de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul, pentru fiecare obiectiv/proiect;k) procese-verbale de recepție a serviciilor realizate în cadrul proiectului, în copii certificate „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;l) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare - pentru proiectele care necesită emiterea autorizației de construire, pentru fiecare obiectiv/proiect;m) proces-verbal de punere în funcțiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție, dacă este cazul, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru fiecare obiectiv/proiect;n) raportul de implementare, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii după intervenție, de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, în original sau în copie legalizată, pentru fiecare obiectiv, care trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații:– aria utilă a spațiului încălzit;– măsurile realizate pentru creșterea eficienței energetice a clădirii, formulate în concordanță cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 11 din ghid;– diferența dintre consumul de energie inițial și consumul de energie final, ca urmare a implementării obiectivelor finanțate;– reducerea procentuală a consumului de energie finală (Se vor indica valorile inițiale și valorile realizate după implementarea proiectului.);– reducerea procentuală a cantității de emisii echivalent CO_2 (Se vor indica valorile inițiale și valorile realizate după implementarea proiectului.);o) traducere autorizată, în copie certificată „conform cu originalul“, în cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină;p) alte documente relevante solicitate de Autoritate pentru procesul de decontare.
   +  Anexa nr. 4la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. ....../.............Nr. ............/............Solicitant .....................................Sediul .........................................C.U.I. ..........................................Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria ....................Nr. de înregistrare la AFM ............................CătreAdministrația Fondului pentru Mediu
  CERERE DE DECONTARE*
  *Cererea de decontare va fi defalcată pentru fiecare obiectiv în parte.Denumirea completă a Beneficiarului ........................Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria ....................Adresa: localitatea ..........................., str. ............................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............, cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ..........., fax ..............., e-mail ........., website .......Reprezentat/Reprezentată legal de .........., în calitate de .........., prin .....................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........................, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de către ............................ la data de ..............., domiciliat/cu reședința în localitatea ................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .............., cod poștal ......., telefon (fix și mobil) ................, fax ................., e-mail .....................În baza Contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. ......../......., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de .......... lei (în cifre și litere), aferentă proiectului .........................De asemenea, prezenta cerere de decontare este însoțită și de documentele justificative conform prevederilor contractuale.  +  Situația finanțării la data prezentei cereri de decontare
  Suma totală aprobată conform contractului pentru finanțare nerambursabilăSuma acordată până la data prezentei prin cereri de decontareSuma solicitată prin prezenta cerere de decontareSuma aprobată prin prezenta cerere de decontareSuma totală trasă din finanțare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de decontareSuma rămasă de tras din finanțarea aprobată
  12345 = 2 + 46 = 1 – 5
  Subsemnatul, ............................., declar pe propria răspundere următoarele:a) că nu am înstrăinat sau grevat cu sarcini terenul și clădirea/clădirile aferente investiției din cadrul proiectului/obiectivului;b) că nu am schimbat destinația clădirii/ansamblului de clădiri aferente investiției din cadrul proiectului/obiectivului;c) că am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;d) că am respectat prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor“, cu modificările și completările ulterioare, pentru lucrările solicitate la finanțare care se supun acestui ordin, dacă este cazul;e) că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ..................................
  Director Direcția economică,
  ....................................
  Director Direcția implementare proiecte,
  ....................................
  Șef Serviciu implementare,
  ....................................
  Referent de specialitate,
  ....................................
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ....................................
  Numele și prenumele ....................................
  Funcția ....................................
  Semnătura ....................................
  Data ....................................
   +  Anexa nr. 5la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. ....../............
  PROCES-VERBAL DE COMPENSAȚIE
  Nr. ................... din data ......................
  Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată legal prin ............................................... - președinte,în baza Contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. ........./.................. (categoria de programe/proiecte: ..............), Beneficiar: .................., cu sediul în ................................., cod de identificare fiscală ...............,părțile constată de comun acord stingerea prin compensație a datoriilor reciproce până la nivelul sumei de .............. lei.Obligații care se sting prin compensație:
  Valoarea cheltuielilor eligibile aferente cererii de decontare depuse, care poate fi finanțată (lei)Valoarea creanței de recuperat de la BeneficiarValoarea creanței de compensat (lei)Valoarea creanței rămase neacoperită în urma compensării (lei)Titularul creanței rămase neacoperită în urma compensării**
  Debit principal (lei)Dobânzi (lei)*
  * Dobânzile se vor calcula până la data stingerii obligațiilor prevăzute în coloanele 2-3 și, după caz, vor face obiectul unui nou proces-verbal de compensație.** Beneficiar al finanțării sau AFM.
  Compensația se va evidenția în contabilitatea părților conform prezentului proces-verbal de compensație.Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
  Administrația Fondului pentru Mediu***Beneficiar***
  *** Prin reprezentant legal.
   +  Anexa nr. 6la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. ....../.................Nr. de înregistrare la Autoritate ....................
  RAPORT DE FINALIZARE
  Denumire Beneficiar: .......................................................Denumirea completă: .......................................................Adresa: ............................................................................Tel/Fax/E-mail: .................................................................A. Date generale ale obiectivului (În cazul în care sunt realizate mai multe obiective, informațiile prevăzute la lit. A, B și C vor fi completate pentru fiecare obiectiv în parte.):Titlul proiectului: ...............................................................Durata proiectului (nr. luni): .............................................Data semnării contractului pentru finanțare: ..........................Valoarea contractului pentru finanțare: ..................................Data începerii proiectului: ................................................Data finalizării proiectului: ................................................
  Nr. crt.Nr. cerere decontareNr. și dată facturăValoare factură Valoare finanțată (AFM)Valoare contribuție proprie și cheltuieli neeligibileNr. și dată ordin de plată
  B. Rezultatele proiectului– reducerea consumului de energie.(Se va calcula diferența dintre consumul de energie evidențiat în auditul energetic inițial - efectuat în perioada postimplementare - și consumul înregistrat în raportul de audit energetic efectuat după implementarea proiectului.)C. Analiza postimplementareC1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului ...................Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ............Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului..............Factori care au influențat pozitiv proiectul .............................C2. Acțiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activități de promovare, materiale promoționale, prezentări în pagini web etc.).........................................................................................
  Reprezentant legal autorizat:
  Numele și prenumele reprezentantului legal al societății/organizației: ..............
  Funcția: ............................................................................
  Semnătura: ...................................................
  Coordonatorul proiectului:
  Numele și prenumele: .....................................................
  Funcția: ...........................................................................
  Semnătura: ......................................................................
   +  Anexa nr. 7la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. ....../.................Nr. înregistrare: ................../............
  Raport anual de monitorizare a Programului privind creșterea eficienței
  energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
  destinație de unități de învățământ
  Nr. raport de monitorizare: ..............;Perioada supusă raportării: .................. - ....................;A. Date de identificareDenumire proiect finanțat: ........................................................................;Beneficiar: .................................................................................................;Adresă beneficiar: .....................................................................................;Reprezentant legal: ....................................................................................;Tel/Fax/E-mail: ...........................................................................................;Locații/Obiective de implementare:.......................................................................................................................................................................................................................................B. Date generale ale proiectuluiData semnării contractului pentru finanțare: ...............................................................Nr. contract AFM: ..............................................................................Data începerii proiectului: ...........................................................................................Data finalizării proiectului: ...........................................................................................C. Centralizator cheltuieli eligibile decontate de AFM în cadrul proiectului:
  Nr. crt.Factura fiscală nr.Decont AFMContribuție proprie beneficiarNr. OPValoare neeligibilă
  1
  2
  3
  4
  D. Rezultatele proiectului exprimate prin indicatorul de performanță prevăzut la art. 2 alin. (3) din ghid:a) energia consumată în perioada supusă raportării (kwh);b) reducerea consumului de energie anual, obținut în urma implementării obiectivelor.NOTĂ:(Se va calcula diferența dintre consumul de energie primară evidențiat în auditul energetic inițial - efectuat în perioada postimplementare - și consumul înregistrat în perioada supusă prezentului raport.)E. Analiza postimplementare1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului):.............................................................................................2. Factori care au determinat întârzieri în implementarea proiectului:..........................................................................................................................................................................................3. Factori care au influențat pozitiv implementarea proiectului:...........................................................................................................................................................................................4. Observații:..............................................................................................F. Alte documente care vor fi anexate raportării anuale:1. fișa tehnică a echipamentelor finanțate;2. certificatele de calitate și garanție emise de producător pentru echipamentele finanțate (copie „conform cu originalul“);3. procesul-verbal de punere în funcțiune (copie „conform cu originalul“);4. se vor menționa perioadele de disponibilitate a echipamentelor finanțate, respectiv perioadele de indisponibilitate (cu motivarea cauzelor: defecțiuni, intervenții tehnice etc.);5. balanța mijloacelor fixe și lista de inventar, care să cuprindă componentele obiectivului finanțat de AFM, cu marcarea acestora pe text;6. declarație pe propria răspundere autentificată notarial, din care să rezulte faptul că UAT nu este implicată în operațiuni ce au ca obiect înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea activelor din patrimoniul propriu legate de proiect. Se vor menționa în declarație titlul proiectului și nr. contractului pentru finanțare încheiat cu AFM.De asemenea se va specifica în declarație faptul că reprezentantul legal, în calitate de persoană declarantă, răspunde pentru corectitudinea și integritatea informațiilor cuprinse în Raportul de monitorizare înaintat către AFM;7. fotografii recente cu echipamentele finanțate, în locația de implementare.
  Reprezentant legal al UAT:
  Numele, prenumele: ...................................
  Semnătura: ................................................
  Data: ...........................................................
   +  Anexa nr. 3la ghid
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor juridice și eligibilității solicitanților
  în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea
  inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ
  Denumirea solicitantului:Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare:  +  Etapa I
  Conformitate și criterii de eligibilitateÎndeplinirea criteriului de eligibilitate
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de finanțare a fost depus în cadrul sesiunii de depunere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 5 din ghid.
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  2.1.Formularul cererii de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 1 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  2.2.Orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condițiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
  2.3.Hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul“, care va conține: 1. acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului/obiectivelor; 2. acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea; 3. acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului/obiectivelor; 4. aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici.
  II. ELIGIBILITATE
  1.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul a depus dosarul de finanțare în nume propriu.
  2.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu se află în stare de insolvență, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată.
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare: a) proiectul este prevăzut a se realiza la nivelul unei clădiri/unui ansamblu de clădiri aflate în domeniul public al solicitantului și în administrarea organului deliberativ al acestuia; b) proiectul prevede realizarea investiției la nivelul unei/unor clădiri care sunt unități de învățământ și nu își va schimba destinația; c) terenul și clădirea/ansamblul de clădiri puse la dispoziție pentru realizarea proiectului sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică; d) clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de astfel de fonduri pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură.
   +  Etapa IISolicitare de clarificări, conform art. 14 alin. (3) din ghid
  Propus spre clarificareMotive
  Nu este cazul.
  Consilier juridic* (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
  * În cazul externalizării serviciilor de evaluare conform prevederilor art. 5 alin. (9) din ghid, analiza poate fi efectuată de un evaluator.
   +  Etapa IIIAnaliza în urma solicitărilor de clarificări
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
  Propunere înaintare Comitet director
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Consilier juridic*(numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de analiză(numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Anexa nr. 4la ghid
  GRILĂ
  de evaluare din punct de vedere tehnic a dosarelor depuse în cadrul
  Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă
  a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ
  Denumirea solicitantului: .....................................................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: ................Suma solicitată prin cererea de finanțare: ............................. lei  +  Etapa I
  Conformitate administrativă, criterii de eligibilitate și criterii de punctajÎndeplinirea criteriului de eligibilitate
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  1.Hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul“, care conține: 1. acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului/obiectivelor; 2. acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea; 3. acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului/obiectivelor;4. aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici.
  2.Auditul energetic al clădirii înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, întocmit conform legislației în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul Ici atestat, nu mai vechi de 6 luni la data depunerii cererii de finanțare, care trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații: - reducerea procentuală a consumului de energie finală (Se vor indica valorile inițiale și valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului.); - reducerea procentuală a cantității de emisii echivalent CO_2 (Se vor indica valorile inițiale și valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului.);- aria utilă a spațiului încălzit.
  3.DALI pentru obiectivul de investiții propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările ulterioare, în copie certificată „conform cu originalul“
  4.Document strategic relevant, însoțit de hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București de aprobare a respectivului/elor document/e strategic/e relevant/e, în copie certificată „conform cu originalul“
  5.Expertiză tehnică a clădirii pentru încadrarea imobilului în clasa de risc seismic, întocmită conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul“
  II. ELIGIBILITATE
  1.Scenariul cuprinde lucrări de intervenții/activități din cadrul măsurilor de tip I însoțite, după caz, de lucrări de investiții/activități din cadrul măsurilor de tip II, în funcție de măsurile propuse prin auditul energetic
  2.Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală, respectiv o reducere a nivelului anual specific al emisiilor de CO_2, de minimum 10%
  3.Clădirea este independentă structural de alte clădiri/locații ce au o altă destinație.
  4.Investiția vizată prin proiect face parte cel puțin dintr-un document strategic relevant pentru scopul proiectului: - Plan de acțiune privind energia durabilă; - Strategie de reducere a emisiilor de CO_2; - strategie locală/județeană în domeniul energiei; - Plan național de acțiune în domeniul eficienței energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015). Alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare (de exemplu, strategia de dezvoltare locală, strategia de dezvoltare județeană, programe de îmbunătățire a eficienței energetice dezvoltate în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, aprobat prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/DEE/12.02.2015 (publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei etc.)
  5.Clădirea/ansamblul de clădiri și activitățile sale se încadrează în obiectivele Programului și în cadrul acțiunilor specifice sprijinite, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare.
  6.Clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbușire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore.
  7.Clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcții cu caracter provizoriu.
   +  Etapa IISolicitare de clarificări, conform art. 14 alin. (3) din ghid
  Propus spre clarificareMotive
  Nu este cazul.
  Referent de specialitate* (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
  * În cazul externalizării serviciilor de evaluare conform prevederilor art. 5 alin. (9) din ghid, analiza poate fi efectuată de un evaluator.
   +  Etapa IIIAnaliza în urma solicitărilor de clarificări
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
  Criterii de punctaj
  Reducerea procentuală de energie - Punctaj maxim 60 p (Se acordă câte două puncte pentru fiecare procent de reducere de energie care depășește pragul minim de 10%.)Reducerea de energie obiectiv propus: .................%Punctaj acordat: ................. puncte
  Contribuția proprie - Punctaj maxim 20 p (Se acordă punctaj proporțional cu fiecare procent de contribuție proprie care depășește contribuția minimă de 10%.) Contribuția proprie proiect propus: ........................%Punctaj acordat: ................. puncte
  Reducerea procentuală a cantității emisiilor de CO_2 Punctaj maxim 20 de puncte (Se acordă câte un punct pentru o reducere procentuală de 4% cuprinsă între pragul minim de 10% și pragul de 90%.) Reducerea cantității emisiilor de CO_2 obiectiv propus: pe obiectiv .................% Punctaj acordat: ................. puncte
  Cheltuieli eligibile proiect:
  Denumire cheltuială eligibilăValoare (lei)
  Propunere înaintare Comitet directorSuma propusă spre finanțare: .......................................... (lei) reprezentând (% .............) din totalul cheltuielilor eligibile.
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Referent de specialitate*(numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de analiză(numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Anexa nr. 5la ghid
  GRILĂ
  de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor
  și eligibilității solicitanților în cadrul Programului privind creșterea eficienței
  energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ
  Denumirea solicitantului:Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare:  +  Etapa I
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateÎndeplinirea criteriului de eligibilitate
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  1.1.Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual
  1.2.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual
  1.3.Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță
  1.4.Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță/împuternicirea, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare
  1.5.Dispozitiv de stocare electronic care să conțină formatul scanat al dosarului de finanțare depus
  II. ELIGIBILITATE
  1.Solicitantul are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
  2.Solicitantul nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală conform certificatului de cazier fiscal.
  3.Potrivit cererii de finanțare, TVA aferent proiectului este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale.
   +  Etapa IISolicitare de clarificări, conform art. 14 alin. (3) din ghid
  Propus spre clarificareMotive
  Nu este cazul.
  Referent de specialitate* (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
  * În cazul externalizării serviciilor de evaluare conform prevederilor art. 5 alin. (9) din ghid analiza poate fi efectuată de un evaluator.
   +  Etapa IIIAnaliza în urma solicitărilor de clarificări
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
  Propunere înaintare Comitet director
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Referent de specialitate*(numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de analiză(numele și prenumele)SemnăturaData
  -----