ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Otopeni, județul Ilfov
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1118 din 21 noiembrie 2020  Luând în considerare situația epidemiologică din orașul Otopeni, județul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 9,57 la 1.000 de locuitori în orașul Otopeni, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov nr. 50 din 20.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Ilfov nr. 11.836 din 20.11.2020 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. INSP-CNSCBT 14.261 din 20.11.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 21.11.2020, ora 22,00 se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de carantină zonală în orașul Otopeni, județul Ilfov.(2) Perimetrul vizat de măsură, denumit în continuare zonă carantinată, prevăzută la alin. (1), este delimitat de următoarele coordonate geografice:
  Latitudine:Longitudine:
  1)44°35'03.37650'N,26°04'13.22752'E
  2)44°33'48.92074'N,26°02'49.71997'E
  3)44°32'14.36871'N,26°02'31.37174'E
  4)44°32'08.18169'N,26°02'35.95635'E
  5)44°31'24.79312'N,26°02'00.68774'E
  6)44°31'47.35236'N,26°02'57.18250'E
  7)44°31'58.53624'N,26°03'39.30069'E
  8)44°32'04.73823'N,26°04'04.24160'E
  9)44°32'17.94409'N,26°05'02.64927'E
  10)44°32'21.22308'N,26°05'40.24235'E
  11)44°32'22.32384'N,26°06'16.20805'E
  12)44°33'08.83545'N,26°06'30.46118'E
  13)44°35'38.42249'N,26°06'50.69136'E.
   +  Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zonele carantinate prevăzute la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.  +  Articolul 3Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.  +  Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menționate la art. 1 alin. (2):1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele menționate la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;3. în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonelor menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 14,00-20,00;c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;n) participarea la activități religioase;o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;4. în intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) și o); 5. în/din zonele menționate la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;b) persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerțului și alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;g) urgențe medicale;6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;7. în interiorul localității se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, declarația pe propria răspundere, completată în prealabil;9. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, dintre cele prevăzute la art. 4pct. 3 și 5, data completării și semnătura;10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele carantinate, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, de minimum 4 mp/persoană, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă);12. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane;13. se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;14. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menționată la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către inspectoratul de jandarmi județean, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean, al poliției locale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București-Ilfov, efective din cadrul direcției de sănătate publică județene, DSVSA, ITM, protecția consumatorului, ISCTR sau alți funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ-teritoriale.  +  Articolul 5În zonele prevăzute la art. 1 alin. (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit: 1. se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate;2. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mass-media a acestei măsuri.  +  Articolul 6În zonele prevăzute la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;6. organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment;7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocurilor;9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.  +  Articolul 7(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 22,00-6,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare.(4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcționare, precum și restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.(5) Agenții/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă și duminică.  +  Articolul 8Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32-37 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/ Ministerul Sănătății. (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București-Ilfov asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate în prezentul ordin.  +  Articolul 10(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 12Primăria Orașului Otopeni va întreprinde demersuri, prin grija comitetului local pentru situații de urgență, pentru:1. respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezentul ordin;2. informarea populației asupra definiției de caz privind contactul direct, așa cum este stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică;3. asigurarea dezinfecției zilnice a spațiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov;4. colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice;5. asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței;6. asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.  +  Articolul 13Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov și a Direcției de Sănătate Publică Ilfov, și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 14Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 21.11.2020, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 22.11.2020, ora 12,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 15Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 21 noiembrie 2020.Nr. 4.660.050.----