ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, județul Constanța
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 21 noiembrie 2020  Luând în considerare situația epidemiologică din localitatea Techirghiol, județul Constanța, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 6,94 la 1.000 de locuitori în localitatea Techirghiol, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța nr. 77 din 20.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța nr. SBT 22604 din 19.11.2020 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. INSP-CNSCBT 166 din 19.11.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 21.11.2020, ora 20,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de carantină zonală în localitatea Techirghiol, județul Constanța.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de următoarele coordonate geografice: – N 44°04'24.4' - E 28°35'50.7'– N 44°02'06.1' - E 28°36'21.9'– N 44°03'30.1' - E 28°37'03.6'– N 44°02'36.1' - E 28°34'30.0'.  +  Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.  +  Articolul 3Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.  +  Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată menționată la art. 1:1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;3. în intervalul orar 5,00-23,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;c) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;d) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;e) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;f) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;g) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți, eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;i) participare la programe sau proceduri în unități sanitare și de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;j) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;k) alte motive justificate, precum: deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;l) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase, în condițiile prezentului ordin;m) deplasarea către instituțiile publice și financiare;4. în intervalul orar 23,00-5,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se interzice, cu următoarele excepții:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocarul sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;5. în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerțului și alimentației publice, comunicațiilor și transportului;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;g) urgențe medicale;h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, declarația pe propria răspundere, completată în prealabil;8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura;9. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;10. în interiorul localității se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;11. ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura;12. se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va asigura o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;13. se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exterior, cu participarea a maximum 20 de persoane; 14. se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,15. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații închise și deschise;16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi al Județului Constanța cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, al poliției locale (după caz), efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alți funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ-teritoriale;17. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și acestea vor fi aduse la cunoștința populației.  +  Articolul 5Se limitează numărul de persoane în cazul magazinelor sau centrelor comerciale/parcurilor comerciale astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare.  +  Articolul 6Magazinele sau centrele/parcurile comerciale își vor reconfigura, acolo unde este posibil, circuitele, astfel încât să se asigure circuite unice, separate pentru intrare și pentru ieșire, poziționate constructiv neadiacent.  +  Articolul 7Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, respectarea măsurilor de distanțare fizică, precum și pentru purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.  +  Articolul 8Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.  +  Articolul 9Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al Județului Constanța asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.  +  Articolul 10(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.  +  Articolul 12Primăria Localității Techirghiol va întreprinde demersuri, prin grija comitetului local pentru situații de urgență, pentru:1. respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezentul ordin;2. pentru a informa populația asupra definiției de caz privind contactul direct, așa cum este stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică;3. asigurarea dezinfecției zilnice a spațiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică Constanța;4. colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice;5. asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței;6. asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.  +  Articolul 13Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și a Direcției de Sănătate Publică Constanța și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 14Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 21.11.2020, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 22.11.2020, ora 12,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 15Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 21 noiembrie 2020.Nr. 4.660.057.----