ORDIN nr. 469 din 5 noiembrie 2020privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 10 noiembrie 2020  Ținând cont de Avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 148.245/2020,luând în considerare Referatul de aprobare al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 815.635/2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) și al art. 16 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 și 112 bis din 9 februarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 12, litera d) se abrogă. 2. La articolul 12, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) Direcția resurse umane, comunicare și relații cu publicul exercită atribuțiile de recrutare, dezvoltare și gestionare a resurselor umane, managementul documentelor și drepturilor de personal, inclusiv politica de securitate și sănătate în muncă; asigură implementarea și urmărirea sistemului de control intern managerial și aplicarea cadrului legislativ anticorupție; gestionează relațiile dezvoltate de către instituție și asigură vizibilitatea acesteia, la nivel național și internațional, prin intermediul mijloacelor specifice, în condițiile legii;3. La articolul 12, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) Direcția prețuri, tarife elaborează normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile comunitare de utilități publice, din competența de reglementare a A.N.R.S.C.; elaborează normele metodologice de calculare a tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor și tarifelor distincte pentru utilizatori; propune spre avizare/aprobare prețurile și tarifele conform competențelor conferite de lege; propune spre avizare formulele de ajustare tarifară și strategiile de tarifare aferente proiectelor multianuale de investiții dezvoltate de operatori în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, conform competențelor conferite de lege;4. La articolul 12, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j) Biroul IT gestionează sistemul informatic intern.5. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) orice alte sume încasate în condițiile legii, precum și din contribuțiile datorate de:6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului pe posturile prevăzute în noua structură organizatorică se face în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 469.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil(Anexa nr. 1 la regulament)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
  NOTĂ:Agențiile teritoriale sunt organizate la nivel de serviciu.
  -----