ORDIN nr. 467 din 3 noiembrie 2020privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 noiembrie 2020    Ținând cont de Avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 146.928 din 30.10.2020, înregistrat la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu nr. 815.607/I.T. din 2.11.2020,luând în considerare Referatul de aprobare al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 814.428/2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) și al art. 16 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 și 112 bis din 9 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) A.N.R.S.C. are sediul în municipiul București, strada Lucian Blaga nr. 4, sectorul 3.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
    Ionel Tescaru
    București, 3 noiembrie 2020.Nr. 467.-----