ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 iunie 2000pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, se modifica şi se completează astfel:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile din domeniul privat al statului atribuite din patrimoniul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, Societăţii Comerciale de Explorare şi Producţie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias, Societăţii Naţionale de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" S.A. Ploiesti, înfiinţate conform Hotărârii Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., precum şi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., înfiinţată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea prin reorganizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Lista cuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe şi mijloace circulante, şi valoarea acestora, atribuite ANRGN de către societăţile comerciale menţionate mai sus, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, Societăţii Comerciale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, Societăţii Comerciale "Exprogaz" - S.A. Medias, Societăţii Naţionale "Depogaz" - S.A. Ploiesti, precum şi al Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. se diminuează cu valoarea bunurilor cuprinsă în anexa nr. 1."2. Anexa nr. 1 - "Lista cuprinzând bunurile care vor fi preluate în administrare din patrimoniul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. în patrimoniul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) se efectuează pe bază de protocol încheiat între societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) şi ANRGN, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:--------------- Ministrul industriei şicomerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes"ANEXALISTAcuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe şi mijloace circulante, care se vor atribui din patrimoniul "Transgaz" - S.A., "Distrigaz Sud" - S.A., "Distrigaz Nord" - S.A., "Exprogaz" - S.A., "Depogaz" - S.A. şi "Petrom" - S.A. Bucureşti în patrimoniul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
    Nr.Denumirea crt.Valoarea  (lei)
    1.Cap. A. Mijloace fixe preluate de la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.:  
      - mobilier, aparatură, birotică300.000.000
      - calculatoare, periferice450.000.000
      - maşini, utilaje, instalaţii300.000.000
      - mijloace de transport600.000.000
    Total cap. A:1.650.000.000
    2.Cap. B. Mijloace circulante preluate de la:  
      - "Transgaz" - S.A. Mediaş550.000.000
      - "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti1.000.000.000
      - "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş1.000.000.000
      - "Exprogaz" - S.A. Mediaş400.000.000
      - "Depogaz" - S.A. Ploieşti100.000.000
      - "Petrom" - S.A. Bucureşti2.500.000.000
    Total cap. B:5.550.000.000
    TOTAL GENERAL (cap. A + cap. B):7.200.000.000"
  --------