HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 octombrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 16 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:A. Titlul II „Impozitul pe profit“1. La punctul 13 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) cheltuielile efectuate în vederea respectării obligațiilor de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare.B. Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“2. La punctul 4 alineatul (5), exemplul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Exemplul nr. 2: O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren construibil sau o construcție nouă în sensul art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Deși, în principiu, operațiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează și alte operațiuni pentru care ar deveni persoană impozabilă în cursul anului 2020, această operațiune este considerată ocazională și persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare. Dacă în același an, în luna martie, aceeași persoană fizică livrează un teren sau o construcție, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, respectiva persoană va deveni persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacție. Dacă valoarea cumulată a celor două tranzacții depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, persoana fizică are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depășirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depășit, conform art. 310 alin. (6) din Codul fiscal.3. La punctul 7, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Pe lângă situațiile prevăzute la alin. (10), nu constituie livrare de bunuri conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de desfășurarea activității economice a persoanei impozabile. În această categorie se cuprind, fără a se limita la acestea, bunurile acordate gratuit în vederea respectării obligațiilor de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaților săi și care sunt legate de desfășurarea în condiții optime a activității economice, cum sunt, de exemplu: echipamentul de protecție și uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportată de angajați, materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Nu se încadrează în această categorie orice gratuități acordate propriilor angajați sau altor persoane, dacă nu există nicio legătură cu desfășurarea în condiții optime a activității economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane și altele de aceeași natură.Exemplu: Pentru facilitarea accesului la un centru comercial, o societate a depus diligențele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a sensului giratoriu a fost construită pe terenul aparținând domeniului public, iar o parte pe terenul societății. După finalizarea lucrărilor, pentru care primăria a obținut autorizație de construire, sensul giratoriu și partea din terenul aferent aparținând societății vor fi donate primăriei. Deși contractul prevede că sensul giratoriu va fi donat primăriei, întrucât bunurile construite pe domeniul public aparțin unității administrativ-teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu se consideră că are loc o livrare de bunuri de la societate la primărie pentru lucrările efectuate pe terenul primăriei. Acestea reprezintă din punctul de vedere al TVA servicii acordate gratuit. În ceea ce privește donația părții din sensul giratoriu construite pe terenul societății și a terenului aferent, aceasta reprezintă din punctul de vedere al TVA o livrare de bunuri cu titlu gratuit. Atât prestările de servicii, cât și livrarea de bunuri, acordate gratuit, se consideră că au fost efectuate în scopul desfășurării activității economice, respectiv pentru facilitarea accesului la centrul comercial, nefiind în sfera de aplicare a TVA. Societatea în cauză beneficiază de dreptul de deducere a TVA conform prevederilor art. 297 din Codul fiscal.4. La punctul 7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal: a) transferul alimentelor destinate consumului uman are înțelesul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată, cu modificările ulterioare;b) alimentele pot face obiectul transferului prevăzut la lit. a) oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la data durabilității minimale, conform art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019; c) data durabilității minimale are înțelesul prevăzut la pct. 4 din anexa la Legea nr. 217/2016, republicată, cu modificările ulterioare.5. La capitolul IV, după secțiunea a 4-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5-a, alcătuită din punctul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții comune livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii10^1. (1) În sensul art. 274^1 din Codul fiscal, cupoanele valorice pot fi în format fizic sau electronic.(2) Instrumentele care îi conferă deținătorului dreptul să beneficieze de o reducere la achiziționarea de bunuri sau servicii, dar nu îi conferă dreptul de a primi aceste bunuri sau servicii, nu sunt considerate cupoane valorice în sensul art. 274^1 din Codul fiscal.(3) Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate, cum ar fi tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou și altele asemenea, sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu.6. La punctul 24, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Avansul perceput pentru transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare de servicii, pentru care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin. (8) din Codul fiscal, cu excepția situației în care include și încasarea în avans a unei părți din contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârșitul perioadei de leasing, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de leasing, conform prevederilor pct. 8 alin. (4).7. La punctul 32, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În sensul art. 287 lit. d) din Codul fiscal, în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate.8. La punctul 37, alineatele (3) și (12) se abrogă.9. La punctul 37, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:(13) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, se aplică cota redusă de TVA de 9% de orice persoană care livrează apă de irigații care este transportată prin infrastructura principală și/sau secundară de irigații. În categoria persoanelor care livrează apă destinată irigațiilor se cuprind inclusiv furnizorii de apă din Dunăre, din râuri interioare, izvoare, lacuri de acumulare sau alte surse de apă, care alimentează sistemele de irigații.10. Punctul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:38. (1) Cota redusă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal se aplică pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cărțile și manualele școlare sunt tipăriturile care au cod ISBN, inclusiv partiturile muzicale imprimate care au cod ISMN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Ziarele și revistele sunt orice tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de cărți, ziare și reviste care sunt destinate în principal sau exclusiv publicității. Prin sintagma «în principal» se înțelege că mai mult de jumătate din conținutul cărții, ziarului sau revistei este destinat publicității. De asemenea, nu se aplică cota redusă a taxei pentru livrarea de cărți, ziare și reviste, în cazul în care acestea sunt furnizate pe cale electronică, operațiunile fiind considerate prestări de servicii, conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.(2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin. (1) din Codul fiscal, a locuințelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a dispune ca un proprietar de bunurile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:a) prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care, la data livrării, satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii;b) anexele gospodărești nu se iau în calculul suprafeței utile a locuinței de 120 mp;c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinței, inclusiv valoarea cotelor indivize din părțile comune ale imobilului și a anexelor gospodărești și, după caz, a terenului pe care este construită locuința, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuința respectivă.(4) Suprafața utilă a locuinței prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal trebuie să fie înscrisă în documentația cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii.(5) Persoanele impozabile care livrează locuințe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condițiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal. În situația în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, la livrarea bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (6) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condițiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate și de prezentele norme metodologice, sunt îndeplinite la data livrării.(6) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziția vânzătorului o declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza aceste clădiri conform destinației prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. Declarația trebuie prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii respective. Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal se aplică și în cazul livrării de părți dintr-o clădire destinate scopurilor respective.(7) În sensul art. 291 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară se înțelege cazarea în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică prevăzute la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistice cu funcțiune de cazare, prevăzute la art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare. În cazul cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu «all inclusive», astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi alcoolice. Orice persoană care acționează în condițiile prevăzute la pct. 8 alin. (2) sau care intermediază astfel de operațiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 5% a taxei, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenții de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.(8) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant și de catering se înțelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice, indiferent de concentrația alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică cota standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.Exemplu: Un restaurant care vinde și mâncare pentru a fi servită în afara locației restaurantului nu realizează o prestare de servicii de restaurant, ci o livrare de bunuri, pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidențiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea principală care atrage aceeași cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.(9) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard de TVA și se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă operațiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat, astfel cum s-a pronunțat și Curtea Europeană de Justiție în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziționării unui pachet de bunuri și servicii constând în acces la un eveniment sportiv și facilități în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În această situație, chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestația principală.11. La punctul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Se cuprind în sfera operațiunilor scutite conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 și 2 din Codul fiscal și operațiunile de administrare a creditelor și/sau administrare a garanțiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele care acordă creditul sindicalizat și care este desemnată de ceilalți participanți la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/administrarea garanțiilor de credit.12. La punctul 52 alineatul (21), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii ocupaționale.13. La punctul 78 alineatul (6), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) alocarea de bunuri/servicii pentru operațiuni care nu dau drept de deducere și ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere, precum și alocarea de bunuri/servicii neutilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere și ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere;c) în cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile care a aplicat regimul special de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, iar, în cazul bunurilor/serviciilor, în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile ca urmare a prevederilor art. 316 alin. (11) lit. f) și g) din Codul fiscal.14. La punctul 78, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Situațiile menționate la alin. (10) nu sunt exhaustive; în orice altă situație în care persoana impozabilă aduce suficiente dovezi că bunurile sunt distruse, pierdute sau furate, nu are obligația ajustării taxei. De asemenea, situațiile menționate la alin. (10) pot fi aplicate cumulativ; de exemplu, pentru un stoc de produse există o pierdere datorată unor perisabilități, dar stocul respectiv poate fi distrus ca urmare a degradării calitative, ceea ce conduce la neajustarea taxei.15. La punctul 79, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu următorul cuprins:(14^1) În situația în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, în perioada în care persoanele impozabile au avut codul de TVA anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) din Codul fiscal, acestea au dreptul, după reînregistrarea în scopuri de TVA, să efectueze o ajustare pozitivă pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă inițial pentru fiecare an din perioada în care au avut codul de TVA anulat și în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere. Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.16. La punctul 83, alineatul (4) se abrogă.17. La punctul 88 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal;d) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. a) și alin. (10) din Codul fiscal.18. La punctul 88, alineatul (20) se modifică și va avea următorul cuprins:(20) În aplicarea art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, sunt prevăzute în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.19. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.C. Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“20. La punctul 1, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) Operatorii prevăzuți la art. 336 pct. 2, 8, 9, 13 și 28 din Codul fiscal, alții decât cei înființați în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor anexa cererilor privind acordarea autorizațiilor prevăzute pentru fiecare categorie în parte, în locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele prevăzute de legislația specifică prin care acestea au fost înființate din care să rezulte valoarea patrimoniului de afectațiune și/sau altele asemenea, astfel cum sunt prevăzute în legislația specifică respectivă.(9) În înțelesul prezentelor norme, pentru operatorii prevăzuți la art. 336 pct. 2, alții decât cei înființați în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin valoarea capitalului social minim subscris și vărsat se înțelege valoarea patrimoniului de afectațiune și/sau altele asemenea prevăzute în legislația specifică prin care acestea au fost înființate.21. La punctul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În sensul art. 343 din Codul fiscal, sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei, după cum urmează:a) pentru bere:A = C x K x Q,A = cuantumul accizei;C = numărul de grade Plato;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul amestecului cu băuturi nealcoolice, exprimată în hectolitri.Pentru bere, numărul de grade Plato este înscris în specificația tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de bere și trebuie să fie același cu cel înscris pe etichetele de comercializare a respectivelor sortimente de bere.Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice, numărul de grade Plato este cel aferent bazei de bere din amestec și se înscrie pe eticheta de comercializare.Abaterea admisă între numărul de grade Plato înscris pe etichetă și numărul de grade Plato determinat în bere, respectiv în baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;b) pentru vinuri, băuturi fermentate și produse intermediare:A = K x Q,A = cuantumul accizei;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2-4 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;Q = cantitatea exprimată în hectolitri;c) pentru alcool etilic:A = C x K x Q/100,A = cuantumul accizei;C = concentrația alcoolică exprimată în procente de volum;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;Q = cantitatea exprimată în hectolitri;d) pentru țigarete:A = A1 + A2,A = acciza datorată;A1 = acciza specifică;A2 = acciza ad valorem;A1 = K1 x Q1;A2 = K2 x PA x Q2,K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice, exprimat în lei/1.000 țigarete;K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra prețului de vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la art. 343 alin. (4) din Codul fiscal;PA = prețul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;Q1 = cantitatea de țigarete exprimată în mii țigarete;Q2 = numărul de pachete de țigarete;Q2 = Q1/numărul de țigarete conținute în pachet;e) pentru țigări și țigări de foi:A = Q x K,A = cuantumul accizei;Q = cantitatea exprimată în mii bucăți;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete, și pentru alte tutunuri de fumat:A = Q x K,A = cuantumul accizei;Q = cantitatea în kg;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;g) pentru produse energetice:A = Q x K,A = cuantumul accizei;Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de +15°C/cantitatea exprimată în tone/cantitatea exprimată în gigajoule;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;h) pentru energie electrică:A = Q x K,A = cuantumul accizei;Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal.22. La punctul 6, alineatele (1)-(5) se abrogă.23. La punctul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Valoarea accizelor de plată la bugetul de stat reprezintă valoarea accizelor datorate determinată potrivit pct. 5 alin. (1), din care se deduce contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse acestui regim potrivit art. 421 din Codul fiscal, după caz.24. La punctul 8, alineatele (2) și (4) se abrogă.25. La punctul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul garanției constituite potrivit art. 348 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplică următoarele reguli:a) se consemnează mijloacele bănești la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea fiscală teritorială;b) orice dobândă plătită de trezorerie în legătură cu depozitul aparține deponentului.26. La punctul 8 alineatul (9), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, de maximum 1.000 hl pe an - 18.952 lei;27. La punctul 8 alineatul (9), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, între 1.000 și 5.000 hl pe an - 94.760 lei;28. La punctul 8, după alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul (34^1), cu următorul cuprins:(34^1) În cazul garanțiilor prevăzute la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială dispune instituției de credit/societății de asigurare emitente a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție ori unității de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, în situațiile prevăzute la alin. (34).29. La punctul 8, după alineatul (39) se introduce un nou alineat, alineatul (39^1), cu următorul cuprins:(39^1) Valoarea garanției reduse pentru antrepozitarii autorizați nu poate fi mai mică decât limita minimă stabilită potrivit alin. (9) sau (11), după caz.30. La punctul 11, alineatele (1) și (3)-(5) se abrogă.31. La punctul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, de maximum 1.000 hl pe an - 15.000 lei;32. La punctul 23 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, între 1.000 și 5.000 hl pe an - 75.000 lei;33. La punctul 30, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:(17^1) Prin excepție de la prevederile alin. (17), operatorii economici care solicită autorizarea ca antrepozitari pentru producția de alcool și de distilate, care utilizează pentru realizarea producției exclusiv instalații tip alambic, trebuie să depună o declarație pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deținute, precum și capacitatea de încărcare a instalației/instalațiilor tip alambic aflate în incinta locației propuse pentru autorizare.34. La punctul 30, alineatul (24) se modifică și va avea următorul cuprins:(24) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producție sau de depozitare de produse energetice numai dacă este echipat cu rezervoare standardizate distincte pentru fiecare produs în parte, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta.35. La punctul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În aplicarea prevederilor art. 375 alin. (2) din Codul fiscal, destinatarul înregistrat are obligația să respecte prevederile pct. 44 alin. (7).36. La punctul 61 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d) solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.37. La punctul 83 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.38. La punctul 92, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulația în incinta aeroportului și care alimentează efectiv aeronavele, precum și în cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4) lit. b) și c) în alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deținute de aceasta sau în rezervoarele deținute sub orice formă de aceasta, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deține.39. La punctul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviație potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din cadrul autorităților prevăzute la alin. (4) lit. c).40. La punctul 92, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se acordă direct și în cazul în care persoana prevăzută la alin. (4) lit. b) aprovizionează aeronavele deținute cu produse energetice care provin din achiziții intracomunitare proprii. În acest caz operatorii economici trebuie să dețină și calitatea de destinatar înregistrat. Prevederile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător.41. La punctul 92 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) autoritățile publice.42. La punctul 92^1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se aplică și în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație de către autoritățile publice, deplasate către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România.(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înțelege locul unde produsele energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație sunt recepționate în alimentatoarele destinate alimentării aeronavelor deținute de autoritățile publice sau în rezervoarele deținute sub orice formă de aceste autorități publice, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le dețin, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 401-412 din Codul fiscal și la pct. 124-134 din prezentele norme metodologice.43. La punctul 93 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) autoritățile publice.44. La punctul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic anunță în scris autoritatea vamală teritorială despre intenția de a retrage de pe piață produsele accizabile, în vederea reciclării, recondiționării, distrugerii, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care începe/se realizează distrugerea acestora, ori produsele sunt introduse în antrepozitul fiscal de producție, în cazul reciclării sau recondiționării. Distrugerea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun prelucrat retrase de pe piață poate fi efectuată fie în antrepozit fiscal, fie într-o altă locație stabilită de operatorul care retrage produsele de pe piață, cu condiția respectării prevederilor legislației de mediu în materie de distrugere.45. La punctul 120 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) în cazul distrugerii, indiferent de locația în care aceasta se realizează, asistă, începând cu data comunicată de operatorul economic conform alin. (2), la distrugerea băuturilor alcoolice și produselor din tutun prelucrat și certifică documentul de distrugere;46. La punctul 144, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) În cazul aprovizionării cu produse energetice care provin din achiziții intracomunitare proprii a aeronavelor deținute de persoana prevăzută la pct. 92 alin. (4) lit. b), deplasarea produselor în cauză de la locul de primire din România către locul de aprovizionare/alimentare al aeronavelor este însoțită de un document comercial care conține informațiile din documentul administrativ electronic pe suport hârtie, prevăzut în anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, mai puțin codul de referință administrativ unic.47. La capitolul I secțiunea a 22-a, subsecțiunea a 4-a „Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită“, alcătuită din punctul 164, se abrogă. 48. Anexa nr. 19 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 864.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
  CRITERII
  pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care
  solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal
  care au avut anulat codul de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal
  în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități
  economice în sfera de aplicare a TVA
  1.SEDIU
  1.1Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul profesional al avocatului și este utilizat în cadrul unui contract de asistență juridică, iar persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundar/secundare.
  1.2Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale (exclusiv avocat), unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundar/secundare.
  1.3Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată deține sediu/sedii secundar/secundare în cadrul unor contracte de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an.
  1.4Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/ închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată deține sediu/sedii secundar/secundare în cadrul unor contracte de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mare de 1 an.
  2.INSOLVENȚĂ/FALIMENT
  2.1Cel puțin unul dintre asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) la cel puțin o persoană impozabilă^5) la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați și persoana impozabilă înregistrează obligații fiscale principale restante.
   ^1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.
   ^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
   ^4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
   ^ 5) Prin persoană impozabilă se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator la data la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv de membri la data la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, conform Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;- persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  3.INACTIVATE FISCALĂ
  3.1Cel puțin unul dintre asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate deține calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) la cel puțin o persoană impozabilă^5) declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată.
  3.2Cel puțin unul dintre asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate a deținut calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) la cel puțin 3 persoane impozabile^5) declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați.
   ^1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.
   ^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
   ^4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
   ^5) Prin persoană impozabilă se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală;- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv de membri la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală.
  4.INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
  4.1Cel puțin unul dintre asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate deține calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) la cel puțin 2 persoane impozabile^5) la care a expirat termenul legal de inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, fără ca acestea să fie reactivate.
   ^1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%.
   ^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
   ^4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
   ^5) Prin persoană impozabilă se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator la data la care inactivitatea temporară a fost înscrisă la registrul comerțului;- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri la data la care inactivitatea temporară a fost înscrisă la registrul comerțului.
  5.RESPINGERE/ANULARE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
  5.1Cel puțin unul dintre asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) la cel puțin o persoană impozabilă^5) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c)-e) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați.
   ^1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25% .
   ^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
   ^4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
   ^5) Prin persoană impozabilă se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA;- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv de membri la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.
  5.2Cel puțin unul dintre asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2) la cel puțin o persoană impozabilă^3) pentru care începând cu 1.02.2015 a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în urma aplicării procedurii de evaluare, situație care se menține în prezent.
   ^1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile este ≥ 25%.
   ^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^3) Prin persoană impozabilă se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator la data la care a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. Din categoria persoanelor impozabile este exclusă persoana impozabilă analizată.
  6.OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE
  6.1Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante^6) înregistrate de persoanele impozabile^5) la care asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) și de asociații^1) (persoane juridice) și/sau administratorii^2) (persoane juridice) persoanei impozabile analizate este mai mare sau egală cu 50.000 lei.
  6.2Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante^7) înregistrate de persoanele impozabile^5) la care asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate au deținut, în ultimii 5 ani fiscali încheiați, calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) este mai mare sau egală cu 50.000 lei.
   ^1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile este ≥ 25%.
   ^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
   ^4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
   ^5) Prin persoană impozabilă se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator;- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri;- persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru situația prevăzută la subpct. 6.1.
   ^6) În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.
   ^7) În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la sfârșitul perioadei în care asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate au deținut calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) în cadrul persoanelor impozabile^5) respective.
  7.CONTRAVENȚII
  7.1Cel puțin unul dintre asociații^1) și/sau administratorii^2) persoanei impozabile analizate și/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile^5) la care aceștia dețin sau au deținut calitatea de acționar^1)/asociat^1)/administrator^2)/titular^3)/membru^4) au înscrise în prezent în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare.
   ^1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile este ≥ 25%.
   ^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
   ^4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
   ^5) Prin persoană impozabilă se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator;- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri; - persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Faptele de natură contravențională înscrise în cazierul fiscal sunt cele constatate și sancționate înainte de data retragerii asociaților/administratorilor din cadrul persoanei impozabile respective.
  8.INFRACȚIUNI
  8.1Cel puțin unul dintre asociații^1) persoanei impozabile analizate și/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile^6) la care asociații^2) și/sau administratorii^3) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de acționar^2)/asociat^2)/administrator^3)/titular^4)/membru^5) au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare.
   ^1) Prin asociat se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile analizate este < 50%.
   ^2) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, indiferent de cota de participare la capitalul social al persoanei impozabile și indiferent de forma de organizare a asociaților/acționarilor.
   ^3) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
   ^4) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
   ^5) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
   ^6) Prin persoane impozabile se înțelege:- societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (indiferent de cota de participare la capitalul social), respectiv de administrator;- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri. Infracțiunile și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele constatate și sancționate înainte de data retragerii asociaților/administratorilor din cadrul persoanei impozabile respective.
  9.VENITURI
  9.1Administratorii^1) persoanei impozabile analizate nu au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv în anul fiscal precedent, după caz.
  9.2Administratorii^1) persoanei impozabile analizate au obținut, în ultimele 12 luni anterioare solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, venituri exclusiv salariale preponderent ca valoare din ocupații corespunzătoare grupei majore 9 (conform COR ISCO08).
   ^1) Prin administrator se înțelege persoana fizică rezidentă.
  10.REZIDENȚĂ FISCALĂ
  10.1Cel puțin unul dintre administratorii^1) persoanei impozabile analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.
   ^1) Prin administrator se înțelege persoana fizică.
  11.CONT BANCAR
  11.1Persoana impozabilă analizată nu deține cont bancar sau cel puțin una dintre persoanele împuternicite^1) de persoana impozabilă analizată pentru a desfășura operațiuni pe conturile bancare ale acesteia nu are calitatea de administrator/asociat/salariat.
   ^1) Prin împuternicit se înțelege persoana fizică care are dreptul de a desfășura operațiuni pe conturile bancare ale persoanei impozabile analizate.
  12.ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ
  12.1Persoana impozabilă analizată nu desfășoară activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora.
  13.TERȚI
  13.1Persoana impozabilă analizată desfășoară exclusiv activități economice în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru).
  14.SERVICII CONTABILE
  14.1Persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate sau are desemnată o persoană care nu îndeplinește prevederile art. 10 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă în compartimente distincte, inclusiv situația în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări servicii cu persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității.
  15.SALARIAȚI
  15.1Persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte individuale de muncă^1) la data efectuării analizei.
   ^1) Din cadrul contractelor de muncă sunt excluse contractele încheiate cu persoanele angajate în funcția de director economic, contabil-șef.
  NOTE:În cazul în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere asociații și/sau administratorii care dețineau această calitate la data declanșării procedurii insolvenței.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 19 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal/importatorului autorizat.....................................................................Cod accize/Cod identificare fiscală .....................Localitatea ................................, județul/sectorul ..................Str. ................................................................... nr. ......Bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, cod poștal ..............
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  privind achizițiile/importurile de produse accizabile
  în luna ............... anul ...........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Proveniența (2)B - Cod accize expeditorC - Cod produs accizabilD - Codul NC al produsuluiE - Starea produsului (vrac/îmbuteliat) (V/Î)F - Densitate la 15°C kg/l (3)G - Concentrație grad alcoolic (4)H - Grad Plato (5)I - Acciza datorată
   - mii lei -
  DocumentABCDEFGHRecipiențiCantitateI
  Tip (1)NumărData achizițieicapacitate nominalănr.kglitrimii bucăți 
                   
                   
                   
                   
                   
  ^(1) e-DA; declarația vamală de punere în liberă circulație.^(2) Se va înscrie indicativul SM de expediere/statul din care este efectuat importul.^(3) Se va completa numai în cazul produselor energetice.^(4) Se va completa numai în cazul alcoolului și băuturilor alcoolice.^(5) Se va completa numai în cazul berii.Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - PierderiB - Stoc efectivC - Diferența (+) sau (–)
  RECAPITULAREA PERIOADEI
  Cod produs accizabilCodul NC al produsuluiU.M.Vrac/Îmbuteliat (V/Î)Stoc la începutul luniiCantitatea intratăCantitatea ieșităSurplus pe parcursul luniiABC
             
             

  Numele și prenumele ............................
  Semnătura ........................
  Data .....................
  -----