ORDIN nr. 1.360 din 8 octombrie 2020privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020  Având în vedere prevederile art. 105 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul formularului-tip „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor cu atribuții de control din cadrul Corpului de Control al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare și de păstrare a formularului-tip menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.  +  Articolul 4Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se fac de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Corpului de Control al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Român pentru Adopții nr. 582/2012 privind aprobarea formularelor-model ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și înștiințării de plată utilizate în activitatea de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 26 iulie 2012.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale pentru
  Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,
  Maria Mădălina Turza
  București, 8 octombrie 2020.Nr. 1.360.  +  Anexa nr. 1Ex. ……………..
  PROCES-VERBAL SERIA [ ][ ] Nr. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  de constatare și sancționare a contravențiilor
  Încheiat astăzi, I_I_I luna I_I_I anul I_I_I_I_I, ora I_I_I,I_I_I la sediul ……………………… din localitatea …………………., str. ………………. nr. ……, județul/sectorul …………………..Subsemnatul/Subsemnații,.........., având funcția/funcțiile de .......... în cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în calitate de agenți constatatori, împuterniciți de către ANDPDCA prin Ordinul președintelui ANDPDCA nr. ............../............, în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a controlului efectuat în data/perioada ....................... la:[ ] domnul/doamna ……………, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, act de identitate I_I_I seria I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I, eliberat(ă) de …………… la data …………….., cu domiciliul/reședința în …………….., str. ……………. nr. ……, bl. ……., sc. ……., ap.….., sectorul/județul ………………. [ ] Persoana juridică………………., cu sediul în ……………, str. …………… nr. ………, bl. …….., sc. …….., ap. ……, sectorul/județul ……………….., CUI I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ……………., reprezentată de domnul/doamna …………….., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, act de identitate I_I_I seria I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/reședința în ………………., str. ……………… nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, sectorul/județul ……………….. [ ] am constatat: la data(ele), ora(ele), locul/(urile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:[1] ………………....[2] …………………[3] …………….…...
  Agent constatatorMartor Contravenient
  Fapta săvârșită este prevăzută de:[1] art. …………. din ………….. și sancționată de art. ………………….. din …………….…[2] art. …………. din ………….. și sancționată de art. ………………….. din ……………….[3] art. …………. din ………….. și sancționată de art. ………………….. din ………….……Aplic:[1] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de (…..) lei;[2] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de (………..) lei;[3] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de …………. (…………..) lei;TOTAL amendă în valoare de lei …………….. (………………..).Subsemnatul(a), ………………, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de identitate seria I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I, eliberat(ă) de la data de ............., domiciliat (domiciliată) în ………….., str. ……………… nr. ……., bl. ………, sc. ….., et. ……., ap. ………., județul/sectorul ……………….., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, în calitate de martor, declar că numitul . ……….. [ ] nu este de față/[ ] refuză/[ ] nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.Alte mențiuni:Agentul constatator menționează (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în lipsa martorului etc.) ……………Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecții și nu a formulat/a formulat obiecții:*) …………….*) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiile sau să scrie că nu are obiecții. În caz de refuz al contravenientului, agentul/agenții constatator/constatatori va/vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de titlu de creanță și înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, ……………./se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.
  Agent constatatorMartor Contravenient

  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
  Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. .........., deschis la ......... . În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în condițiile legii, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele .........., respectiv suma de .......... lei, iar o copie a documentului de plată se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, autorității competente.În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) și nu va exercita nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
  Agent constatatorMartor Contravenient
  NOTĂ: În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.Formular aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 1.360/2020.
   +  Anexa nr. 2
  CARACTERISTICILE
  de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului
  "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
  1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor2. Sistem de înseriere și numerotare propriu: seria CC nr. 00000013. Format: A44. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (alb, roz și verde);– hârtie autocopiativă;– este înseriat și numerotat, înseriere cu cerneală roșie;– se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);– perfor pe fiecare filă situat la 10 mm cotor;– copertare și etichetare.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.7. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constatator.8. Circulă și se arhivează:– exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuții de evidență și colectare a creanțelor statului competent;– exemplarul 2, la contravenient;– exemplarul 3, la agentul constatator.
  -----