HOTĂRÂRE nr. 863 din 14 octombrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (3) și (4) se abrogă.2. La articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi și a legitimațiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport și de la personalul de tren.3. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) Legitimațiile de călătorie pot fi achiziționate și on-line de la automate de vânzare legitimații de călătorie, în baza confirmării/validării calității de elev la casele de bilete, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(6^2) Confirmarea/Validarea calității de elev, conform prevederilor de la alin. (6^1), se efectuează o singură dată pentru fiecare an școlar în cadrul căruia au loc călătoriile.4. La articolul 2, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Eliberarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie.5. La articolul 2, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins:(7^1) În primele 30 de zile de la începutul anului școlar, elevii, cu excepția celor la care unitatea de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului școlar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar anterior.(7^2) În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi se poate face și în baza unei adeverințe care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs emisă de către unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original, și a unui act de identitate pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original.6. La articolul 2, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii din învățământul primar și gimnazial vor prezenta numai legitimația de călătorie/abonamentul lunar și carnetul de elev, iar ceilalți elevi vor prezenta legitimația de călătorie/abonamentul lunar, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original.7. La articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, elevii pot prezenta fie carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, fie adeverința care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs emisă de către unitatea de învățământ de apartenență și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original.8. La articolul 2, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (8) și (8^1), fie prezintă alte documente eliberate de unitățile de învățământ de apartenență, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie/abonament și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar.9. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Studenții români/străini care sunt prevăzuți la art. 205 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.10. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Achiziționarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare gratuite pentru studenți se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport și de la personalul de tren conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.11. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Legitimațiile de călătorie pot fi achiziționate și on-line/de la automate de vânzare legitimații de călătorie, fie în baza confirmării calității de student transmise on-line operatorilor de transport feroviar de către instituțiile de învățământ superior ale căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate la operatorul feroviar, fie a confirmării/validării calității de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(3^2) Confirmarea/Validarea calității de student, beneficiar de gratuitate la transportul pe calea ferată, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile, conform prevederilor de la alin. (3^1).12. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, precum și a abonamentelor lunare gratuite pentru studenți la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și numărul pașaportului; legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport este prevăzută în anexele nr. 2 și 2^1.13. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie, inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru gratuitate la transport vizată pentru anul universitar anterior.14. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții vor prezenta legitimația de călătorie achiziționată de la operatorul de transport și legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs.15. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Prin excepție, în perioada stării de urgență sau de alertă, pentru verificarea legalității călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverința de la instituția de învățământ superior transmisă on-line care atestă statutul de student pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.16. La articolul 3, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În cazul în care, în tren, studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (8) și (8^1), fie prezintă alte documente eliberate de instituțiile de învățământ superior, la care este înmatriculat studentul sau prezintă legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.17. La articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituțiile implicate și beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită și prin prezentarea inclusiv în format electronic a unei adeverințe emise pentru anul universitar în curs, în condițiile în care calitatea de student, beneficiar de gratuitate la transportul feroviar, a fost confirmată și transmisă on-line operatorului de transport feroviar de către instituția de învățământ superior, ale cărei date de contact oficiale sunt înregistrate și validate conform prevederilor de la alin. (3^1). Acest document emis cu caracter temporar înlocuiește legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilității obținerii fizice a vizei pe legitimație. Informațiile cuprinse în adeverință vizează în mod obligatoriu datele precizate în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 2^1.18. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului calendaristic.(2) Studenții români/străini care sunt prevăzuți la art. 205 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul.(3) Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului universitar.(4) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și al cărții de identitate pentru elevii de peste 14 ani sau al certificatului de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani. Pentru elevii claselor pregătitoare, eliberarea abonamentului lunar gratuit se face în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, sau a cărții de identitate, în original sau copie, în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani, pe suport hârtie sau electronic. În primele 30 de zile de la începerea anului școlar, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior.(5) Pentru elevii și studenții prevăzuți la alin. (3) și (4) operatorul de transport cu metroul va elibera abonament lunar gratuit.(6) Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% și gratuite pentru studenți se face în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport. De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie, inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru gratuitate la transport; pentru eliberarea titlurilor de transport pentru studenți se va accepta legitimația de student, pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar anterior.(7) Titlurile de transport pentru elevi și studenți vor fi eliberate de operatorul de transport cu metroul prin casieriile special amenajate din stațiile de metrou, de către casierul de serviciu, care va completa formularul prevăzut în anexa nr. 5, urmând ca toate titlurile de transport pentru elevi/studenți din oferta tarifară să poată fi eliberate pe carduri contactless la toate casieriile din stațiile de metrou.(8) Elevii prevăzuți la alin. (1) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit.(9) Studenții prevăzuți la alin. (2) și (3) beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere de 50% sau gratuit la călătoria cu metroul, după caz.(10) Pe perioada valabilității abonamentului lunar studenții nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de transport cu metroul. Dacă studenții optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceștia pot achiziționa maximum 4 abonamente săptămânale sau maximum 3 cartele cu 10 călătorii sau maximum 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive.(11) La verificarea legalității călătoriei cu metroul, elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs, iar studenții vor prezenta legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs.(12) La verificarea legalității călătoriei cu metroul, în cazul în care, la un control al documentelor de călătorie, elevii sau studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (11), fie după data de 31 octombrie prezintă alte documente eliberate de unitățile/instituțiile de învățământ la care sunt înmatriculați, respectiv adeverințe ori carnete de student sau prezintă carnete de elev/legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul școlar/universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără titlu de transport și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport cu metroul, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.19. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Unitățile din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal și liceal, poartă responsabilitatea repartizării carnetelor de elev în timp util, a completării acestora cu datele de identificare ale elevilor, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, și a vizării la începutul fiecărui an școlar. În lipsa acestor documente nu se emit legitimații de călătorie gratuite de către operatorii feroviari sau abonamente lunare gratuite la călătoria cu metroul.20. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Viza de valabilitate constă în aplicarea ștampilei și semnăturii conducerii unității de învățământ pentru fiecare an școlar. În cazul elevilor din ultimul an de liceu și al elevilor din anii terminali ai școlilor postliceale și profesionale, unitatea de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului școlar unde s-a aplicat viza de valabilitate.21. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport prezentate în cadrul anexelor nr. 2 și 2^1 tipărite în condițiile legii de Ministerul Educației și Cercetării se vor repartiza instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea completării acestora cu datele de identificare ale studenților, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, și distribuirii gratuite către studenții beneficiari, prevăzuți de prezentele norme.22. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul studenților străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat -în instituțiile de învățământ superior acreditate din România care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau pe pașaport, instituția de învățământ superior de apartenență va completa seria și numărul pașaportului.(3^2) Legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 sunt valabile până la sfârșitul anului universitar 2020-2021. Începând cu anul universitar 2020-2021 se vor distribui și repartiza studenților legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 2^1, legitimații care conțin un cod QR cu seria și numărul legitimației.23. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenții români/străini, prevăzuți la art. 205 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în regim gratuit, a completării acestora cu datele de identificare ale studenților, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, și a vizării acestora la începutul fiecărui an universitar. Viza de valabilitate constă în înscrierea anului universitar, aplicarea ștampilei și semnăturii conducerii instituției de învățământ. În cazul studenților din anii terminali instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate.24. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Ministerul Educației și Cercetării, în baza unui protocol încheiat în condițiile legii, va transmite operatorilor de transport feroviar, în format electronic, date din «Registrul matricol unic» cu privire la numele și prenumele studentului, seria și numărul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport și codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de gratuitate la transportul feroviar, în primele două săptămâni după începerea anului universitar.25. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ministerul Educației și Cercetării, în baza unui protocol încheiat în condițiile legii, va transmite operatorului de transport cu metroul, în format electronic, date din «Registrul matricol unic» cu privire la numele și prenumele studentului, seria și numărul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport și codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de reducere/gratuitate la transportul cu metroul, anual, până la începerea anului universitar. În lipsa acestor date nu se pot emite legitimații de călătorie cu reducere/gratuitate în sistem on-line/automate de vânzare.26. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.27. Anexele nr. 5-7 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-4 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 863.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2^1 la norme)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la norme)
  TABEL NOMINAL
  pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți
  Nr. crt.Numele și prenumeleElevul/StudentulDenumirea unității de învățământ/Nr. și seria legitimației de studentSeria și nr. certificatului de naștere/actului de identitateSeria cartelei card
  NOTĂ:Se va întocmi un tabel nominal pentru fiecare titlu de transport cu metroul.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 6 la norme)
  CENTRALIZATOR
  al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți
  Luna ...Titlul de transportTotal bucăți/stațieTotal valoare cu reducere (lei)
  CasierieZiua ...Ziua ...Ziua .........Ziua ...
  Stația .....
  .........
  Stația .....
  Total bucăți/zi
  Total valoare (lei)
  NOTĂ:Se va întocmi câte un tabel centralizator pentru fiecare titlu de transport.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 7 la norme)
  Formular centralizator de decont Luna ..........
  Luna AnulTitlul de transportNumărul titlurilor de transport eliberate (bucăți)Valoarea unitară a titlurilor de transport (lei)Valoarea totală (lei)Valoarea totală cu reducere
  Reducere 50%0123 = 1*24 = 3*50%
  Total reducere 50%
  Reducere 100%0123 = 1*24 = 3*100%
  Total reducere 100%
  TOTAL
  -----