ORDIN nr. 3.666 din 7 octombrie 2020privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 13 octombrie 2020  Având în vedere prevederile art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 895.658 din data de 2.10.2020,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, reglementată la titlul VI capitolul V „Verificarea documentară“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) Solicitare de documente/informații, prevăzut în anexa nr. 1;b) Invitație pentru audiere, prevăzut în anexa nr. 2;c) Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare, prevăzut în anexa nr. 3;d) Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală control venituri persoane fizice, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate acestora, precum și Direcția generală antifraudă fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 7 octombrie 2020.Nr. 3.666.  +  Anexa nr. 1
  SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./ D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.Direcția………………………… Administrația……………………...Nr. ......................... Data ........../.........../............

  SOLICITARE DE DOCUMENTE/INFORMAȚII
  Domnului/Doamnei …………………………………….........., în calitate de/având funcția de …………….........................…Denumirea contribuabilului/plătitorului ........................................................Codul de identificare fiscală .......................................................Domiciliul fiscal ...................................Vă aducem la cunoștință că în urma verificării documentare aflate în curs de desfășurare au fost constatate următoarele: .........................................................În temeiul prevederilor art. 58, 64 și 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea situației de fapt fiscale, vă rugăm să transmiteți următoarele documente/înscrisuri/informații: .................................................Documentele/Înscrisurile pot fi transmise, în copie, la sediul nostru din ...................................................... fie prin mijloace electronice de comunicare la distanță (în situația în care sunteți înrolat în SPV), fie prin e-mail la adresa ........................, fie prin poștă sau prin depunere la registratura organului fiscal din ........................, .................................................,în termenul legal de maximum 30 de zile de la data primirii prezentei solicitări.Nerespectarea prevederilor art. 58 și 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție conform art. 336 alin. (1) din același act normativ, dacă fapta/faptele nu a/au fost săvârșită/săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni. Pentru solicitarea/comunicarea oricăror informații în legătură cu această solicitare, persoana desemnată care poate fi contactată este doamna/domnul ………………………………, număr de telefon ………………, adresa de e-mail …………………., camera …………….. .Conducătorul structurii care efectuează verificarea documentară, ....................................................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 2
  SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./ D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.Direcția ………………………… Administrația ……………………...Nr. ......................... Data ........../.........../............

  INVITAȚIE PENTRU AUDIERE
  Domnului/Doamnei ......….., în calitate de/având funcția de ...............................Denumirea contribuabilului/plătitorului ..............................................................Codul de identificare fiscală ....................................Domiciliul fiscal ..........................................În vederea finalizării verificării documentare pentru clarificarea situației de fapt fiscale, în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la constatările cuprinse în proiectul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziției de măsuri ca urmare a verificării documentare, pe care o anexăm la prezenta invitație. Punctul dumneavoastră de vedere poate fi prezentat în scris până la data de ………………….. sau poate fi susținut oral, cu ocazia audierii, programată la aceeași dată.Dacă până la data de mai sus nu ați prezentat în scris punctul dumneavoastră de vedere și nici nu v-ați prezentat pentru susținerea orală a acestuia, vă informăm că următorul termen stabilit pentru prezentarea în scris a punctului de vedere sau pentru susținerea orală a acestuia este în data de ……………….. .Vă precizăm că, potrivit prevederilor în vigoare, audierea este considerată îndeplinită și în situația în care nu ați transmis în scris punctul dumneavoastră de vedere sau nu v-ați prezentat pentru susținerea orală a acestuia la niciunul din termenele de mai sus stabilite pentru audiere.Punctul dumneavoastră de vedere față de constatările din proiectul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziției de măsuri ca urmare a verificării documentare poate fi transmis prin mijloace electronice de comunicare la distanță (în situația în care sunteți înrolat în SPV), prin e-mail la adresa ........, prin poștă sau prin depunere la registratura organului fiscal din ...............................................................................................................................................................Susținerea orală a punctului dumneavoastră de vedere față de constatările din proiectul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziției de măsuri ca urmare a verificării documentare poate avea loc fie prin prezentarea la sediul nostru din ............................................................................................... fie prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanță care asigură conexiunea audiovideo, în funcție de modalitatea aleasă de dumneavoastră.În situația în care veți opta pentru susținerea orală a punctului dumneavoastră de vedere prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanță, anterior datei stabilite pentru audiere, se vor stabili detaliile tehnice ale întâlnirii, de comun acord cu reprezentantul desemnat din cadrul organului fiscal.Pentru solicitarea/comunicarea oricăror informații în legătură cu această solicitare, persoana desemnată care poate fi contactată este doamna/domnul ……………………………, număr de telefon ………………………, adresa de e-mail ………………., camera …………………….. .Conducătorul structurii care efectuează verificarea documentară,...................................................................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 3
  SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./ D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.Direcția………………………… Administrația……………………...Nr. ......................... Data ........../.........../............

  DISPOZIȚIE DE MĂSURI
  ca urmare a verificării documentare
  1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitoruluiDenumirea contribuabilului/plătitorului ...............................................Codul de identificare fiscală .....................................................Nr. de înregistrare la registrul comerțului ......................................................Domiciliul fiscal .......................................................2. Constatări Ca urmare a acțiunii de verificare documentară efectuate de către organele fiscale din cadrul ........................., au fost constatate următoarele:...........................................................................................................................................................................................................................3. Măsuri dispuseÎn baza art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dispunem următoarele măsuri:3.1. Măsura nr. 13.1.1. Prezentarea măsurii nr. 1: ............................................................3.1.2. Termen: ........................................................3.1.3. Motivul de fapt: ...............................................................3.1.4. Temeiul de drept: ......................................................................3.2. Măsura nr. 23.2.1. Prezentarea măsurii nr. 2: ................................................3.2.2. Termen: ........................................................3.2.3. Motivul de fapt: ................................3.2.4. Temeiul de drept: ..................................................................Despre modalitatea de ducere la îndeplinire, în termenul stabilit, a măsurilor dispuse prin prezenta ne veți informa în termen de 3 zile de la data îndeplinirii acestora.4. Data comunicăriiData comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă letrică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:– data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– data înscrisă de poștă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmis prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă electronică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:– data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de comunicare, în condițiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5. Mențiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului și, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate și măsurile dispuse....................................................................6. În conformitate cu art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.Dispoziția de măsuri ca urmare a verificării documentare conține un număr de ............... pagini.
  AprobatAvizatÎntocmit
  Conducătorul structurii care a efectuat verificarea documentară FuncțiaȘef de serviciuFuncționarul/Funcționarii public/publici care a/au efectuat verificarea Semnătura
  Numele și prenumeleNumele și prenumeleNumele și prenumele
  SemnăturaSemnătura
  NOTĂ: În situația comunicării documentului în format electronic contribuabililor înregistrați în spațiul privat virtual, acest tabel nu va fi afișat. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 4
  SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./ D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.Direcția………………………… Administrația……………………...Nr. înregistrare......................... Data ........../.........../............

  DECIZIE DE IMPUNERE
  privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare
  1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitoruluiDenumirea/Numele și prenumele contribuabilului/plătitorului ....................................................Codul de identificare fiscală .................................................................Nr. de înregistrare la registrul comerțului ....................................................Domiciliul fiscal: localitatea ............................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul …………2. Date privind obligația fiscalăCa urmare a verificării documentare efectuate conform prevederilor art. 148-149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite următoarele obligații fiscale principale:
  Nr. crt.Denumirea impozitului/taxei/contribuțieiPerioada impozabilă lună/trimestru/ semestru/anObligația fiscală declarată de contribuabil/stabilită de organul fiscal - lei -Diferența de obligație fiscală stabilită ca urmare a verificării documentare (+/–) - lei -Codul contului bugetarTermenul scadent
  Nr./data declarație/decizieiSuma (+/–) lei
  01234567
  1
  2
  3
  3. Motivul de fapt..................................................................................................................................................4. Temeiul de drept..................................................................................................................................................5. Data comunicăriiData comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă letrică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:– data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– data înscrisă de poștă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmis prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă electronică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:– data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de comunicare, în condițiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6. Termenul de platăDiferențele de impozit, taxă sau contribuție stabilite de organele fiscale ca urmare a verificării documentare se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de data comunicării prezentei, astfel:– până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;– până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/6797. Mențiuni privind audierea contribuabilului și, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate și consecințele fiscale8. În conformitate cu art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și este emisă, potrivit prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva verificării ulterioare.Decizia de impunere conține un număr de ............... pagini.
  AprobatAvizatÎntocmit
  Conducătorul structurii care a efectuat verificarea documentară FuncțiaȘef de serviciuFuncționarul/Funcționarii public/publici care a/au efectuat verificarea Semnătura
  Numele și prenumeleNumele și prenumeleNumele și prenumele
  SemnăturaSemnătura
  NOTĂ: În situația comunicării documentului în format electronic contribuabililor înregistrați în spațiul privat virtual, acest tabel nu va fi afișat. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  -----