HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 august 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 14 se introducdouă noi puncte, punctele 14^1 și 14^2, cu următorul cuprins:14^1. navă de pasageri de mare viteză - navă de mare viteză așa cum este definită în Convenția SOLAS 1974, cap. X, Regula I, care transportă mai mult de 12 pasageri;14^2. navă de pasageri de tip Ro-Ro - navă de pasageri cu facilități pentru îmbarcarea și debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare pe propriile roți și care transportă mai mult de 12 pasageri.2. La articolul 2, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:21^1. serviciu regulat - o serie de curse ale navelor de pasageri de tip Ro-Ro și ale navelor de pasageri de mare viteză organizate astfel încât să deservească traficul între aceleași două sau mai multe porturi sau o serie de curse de la și către același port fără escale intermediare, fie după un orar publicat, fie prin efectuarea unor curse cu o astfel de regularitate ori frecvență încât să constituie o serie sistematică ce poate fi recunoscută ca atare;3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor navelor și echipajelor acestora care fac escală într-un port sau într-o zonă de ancoraj din România pentru a efectua o interfață navă/port. Prezenta hotărâre se aplică, de asemenea, inspecțiilor navelor de pasageri de tip Ro-Ro și navelor de pasageri de mare viteză efectuate în afara portului sau departe de o zonă de ancoraj, în cursul unui serviciu regulat în conformitate cu art. 14^1. În cazul în care se efectuează o inspecție a unei nave aflate în apele naționale navigabile ale României, altele decât într-un port, aceasta va fi considerată o inspecție în sensul prezentei hotărâri. Niciuna dintre dispozițiile prezentului articol nu trebuie să afecteze drepturile de intervenție ale României, care decurg din prevederile convențiilor relevante.4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) ANR se asigură că navele selectate pentru inspecție în conformitate cu art. 12 sau 14^1 fac obiectul unei inspecții inițiale sau al unei inspecții mai detaliate.5. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1 Inspectarea navelor de pasageri de tip Ro-Ro și a navelor de pasageri de mare viteză care efectuează servicii regulate(1) Navele de pasageri de tip Ro-Ro și navele de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate sunt eligibile pentru inspecții în conformitate cu calendarul și cu alte cerințe stabilite în anexa nr. 15.(2) Atunci când planifică o inspecție a unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză, ANR acordă atenția cuvenită programului de operare și de întreținere al navei.(3) În cazul în care o navă de pasageri de tip Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză a făcut obiectul unei inspecții în conformitate cu anexa nr. 15, această inspecție se înregistrează în baza de date privind inspecțiile și se ia în considerare în vederea aplicării prevederilor art. 10-12 și în scopul calculării gradului de îndeplinire a angajamentului pentru un număr de inspecții asumat de România. Inspecția este inclusă în numărul total de inspecții anuale efectuate de către ANR, astfel cum este potrivit art. 5.(4) Prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 lit. a) și art. 14 nu se aplică navelor de pasageri de tip Ro-Ro și navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, inspectate.(5) ANR se asigură că navele de pasageri de tip Ro-Ro sau navele de pasageri de mare viteză care fac obiectul unei inspecții suplimentare, în conformitate cu art. 11 lit. b), sunt selectate pentru inspecție în conformitate cu anexa nr. 1 partea a II-a pct. 3A lit. c) și pct. 3B lit. c). Inspecțiile efectuate în temeiul prezentului alineat nu afectează intervalul de inspecție prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 15.(6) Inspectorul PSC poate fi de acord ca, în cursul inspecției unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză, să fie însoțit de un inspector al statului portului din alt stat membru, în calitate de observator. În cazul în care nava arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene în cauză, inspectorul PSC, la solicitarea acestui stat membru, invită un reprezentant al statului de pavilion să fie prezent la inspecție, în calitate de observator.6. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) ANR refuză accesul în porturile și în zonele sale de ancoraj oricărei nave care:a) arborează pavilionul unui stat care, din cauza ratei sale de rețineri, figurează pe lista neagră a Paris MOU pe baza informațiilor înregistrate în baza de date privind inspecțiile, publicată anual de Comisia Europeană și care a fost reținută de mai mult de două ori în cursul ultimelor 36 de luni într-un port sau într-o zonă de ancoraj a unui stat membru sau a unui stat semnatar al Paris MOU, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 21 alin. (6) saub) arborează pavilionul unui stat care, din cauza ratei sale de rețineri, figurează pe lista gri a Paris MOU pe baza informațiilor înregistrate în baza de date privind inspecțiile, publicată anual de Comisia Europeană și care a fost reținută de mai mult de două ori în cursul ultimelor 24 de luni într-un port sau într-o zonă de ancoraj a unui stat membru sau a unui stat semnatar al Paris MOU;c) în situațiile prevăzute la lit. a) și b) refuzul accesului este aplicabil de îndată ce nava a părăsit portul sau zona de ancoraj în care aceasta a făcut obiectul celei de-a treia rețineri și în care s-a emis ordinul de refuz al accesului. (la 16-10-2020, sintagma: în situația prevăzută la lit. b) a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 651 din 7 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 16 octombrie 2020 ) 8. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31 AnexeAnexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.9. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor comunică textul prezentei hotărâri Comisiei Europene.(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor comunică textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre Comisiei Europene.Prezenta hotărâre transpune art. 14 din Directiva 2017/2110 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2017 privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip Ro-Ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate și de modificare a Directivei 2009/16/CE și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 315 din 30 noiembrie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 7 august 2020.Nr. 651.  +  Anexă(Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 811/2010)
  Inspectarea navelor de pasageri de tip Ro-Ro și a navelor de pasageri de mare viteză care efectuează servicii regulate
  1.1. Înainte de începerea operării unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, Autoritatea Navală Română (ANR) efectuează o inspecție, în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926/2020 privind inspecțiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum și la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, ca să se asigure că nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru operarea în siguranță a unui serviciu regulat.1.2. Dacă o navă de pasageri de tip Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză urmează să fie angajată într-un serviciu regulat, ANR poate să țină seama de inspecțiile efectuate în cursul ultimelor opt luni de un alt stat membru în ceea ce privește nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză în cauză pentru operarea unui alt serviciu regulat reglementat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926/2020, cu condiția ca ANR să fie convinsă în fiecare caz că inspecțiile anterioare respective sunt relevante pentru noile condiții operaționale, iar în timpul acestor inspecții au fost îndeplinite cerințele necesare pentru operarea în condiții de siguranță a unui serviciu regulat. Inspecțiile prevăzute la pct. 1.1 nu trebuie efectuate înainte ca nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză să înceapă să opereze în cadrul noului serviciu regulat.1.3. În cazurile în care, ca urmare a unor circumstanțe neprevăzute, apare o nevoie urgentă de introducere rapidă a unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză înlocuitoare, pentru a asigura continuitatea serviciului, iar prevederile pct. 1.2 nu sunt aplicabile, ANR poate permite navei în cauză să înceapă operarea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) în urma unei inspecții vizuale și a verificării documentelor nu apar suspiciuni cu privire la faptul că nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză în cauză nu îndeplinește cerințele necesare pentru operarea în condiții de siguranță; șib) ANR finalizează în termen de o lună inspecția inițială prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926/2020.2. O dată pe an, după minimum patru luni și maximum opt luni de la data inspecției anterioare, ANR efectuează:a) o inspecție care să vizeze inclusiv cerințele prevăzute în anexa nr. 7 la hotărâre și în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926/2020, după caz; șib) o inspecție în cursul unui serviciu regulat. Această inspecție vizează elementele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926/2020 și ceea ce, în aprecierea profesională a inspectorului, constituie un număr suficient de elemente dintre cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926/2020, pentru a asigura faptul că nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză continuă să îndeplinească toate cerințele necesare pentru operarea în condiții de siguranță.3. În cazul în care o navă de pasageri de tip Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză nu a făcut obiectul unei inspecții în conformitate cu pct. 2, nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză se consideră a fi navă de prioritate I.4. O inspecție în conformitate cu pct. 1.1 se consideră a fi o inspecție în sensul pct. 2 lit. a).