ORDIN nr. 2.803 din 1 octombrie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 5 octombrie 2020  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA“, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 și 343 bis din 28 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:Ordin privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 20202. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Se aprobă Convenția privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 2, care se va încheia între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M., prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Se aprobă Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 3, care se încheie între F.N.G.C.I.M.M. și instituțiile de credit, prevăzută la art. 2 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA este de 20.000.000.000 lei.5. În anexa nr. 3, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:CONVENȚIE de garantare și plată a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA6. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, literele h) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală. Procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor în valoare maximă a finanțărilor de 500.000 lei și întreprinderilor mici în valoare maximă a finanțărilor de 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;(...)u) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările si completările ulterioare. Pentru sectoarele agricultură, piscicultură și acvacultură ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31.10.2021 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului;7. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u^1), cu următorul cuprins:u^1) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrală;8. În anexa nr. 3, la articolul 1.2, litera a) a alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F.P., în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei;(...)(3) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) și pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiții prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.9. În anexa nr. 3, la articolul 1.2, alineatul (4) se abrogă. 10. În anexa nr. 3, la articolul 3.1 alineatul (1), litera e) se abrogă.11. În anexa nr. 3, la articolul 3.4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare. Astfel, beneficiarul finanțării/terții garanți încheie polița/polițe de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD la acordarea/prelungirea/majorarea creditului, dacă este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, drepturile izvorâte din polițe fiind cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. și instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator, în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/201712. În anexa nr. 3, la articolul 5.1 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) acoperă maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 10.000.000 lei și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;13. În anexa nr. 3, la articolul 5.1 alineatul (1), litera f) se abrogă.14. În anexa nr. 3, la articolul 6.1 alineatul (1), litera f) se abrogă.15. În anexa nr. 3, după articolul 6.1 se introduce un nou articol, articolul 6.2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6.2Prevederile art. 6.1 nu se aplică beneficiarilor de tip microîntreprinderi și întreprinderi mici care optează pentru majorarea finanțării, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3^3) și (3^4) din O.U.G. nr. 110/2017 și ale art. IV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020.16. În anexa nr. 3, la articolul 7.2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la F.N.G.C.I.M.M. noi solicitări de garantare cu procent de garantare de maximum 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de maximum 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare.17. În anexa nr. 3, articolul 7.4 se modifică și va avea următorul cuprins:7.4. În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea înștiințării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituției de credit acordul de finanțare și contractul de garantare, semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.18. În anexa nr. 3, la articolul 7.5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea Beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. În cazul primirii de către instituția de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la F.N.G.C.I.M.M., în temeiul contractului de garantare, instituția de credit are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.19. În anexa nr. 3, articolul 7.6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.6(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituția de credit remite F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare semnate de bancă și beneficiar. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M. sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile Programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne.(3) În cazul liniei de credit pentru finanțarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfășurării activității, beneficiarul creditului poate efectua trageri fără să depășească valoarea liniei de credit aprobate. Instituția de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 110/2017.20. În anexa nr. 3, la articolul 7.9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.9(1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanțatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.2 alin. (1) lit. a) sau b) și cu încadrarea în durata maximă a finanțării conform prevederilor art. 2.4 alin. (1) și (2) din prezenta convenție.21. În anexa nr. 3, la articolul 7.9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul beneficiarilor pentru care instituția de credit solicită prelungirea perioadei de acordare a grantului pentru plata dobânzii, cu respectarea prevederilor art. 1.1 lit. u) din prezenta convenție și în conformitate cu art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2020, instituția de credit va transmite o solicitare, conform modelului din anexa nr. 15 la prezenta convenție, în care va fi stipulata noua valoare a dobânzii. După aprobarea de către F.N.G.C.I.M.M. a solicitării instituției de credit, pentru evidențierea ajutorului de stat sub formă de grant pentru plata dobânzii se va încheia un act adițional la acordul de finanțare încheiat între F.N.G.C.I.M.M., instituția de credit și beneficiar.22. În anexa nr. 3, la articolul 7.15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.15(1) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, F.N.G.C.I.M.M. stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică instituțiilor de credit, până la data de 15 a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare monitorizării. Instituțiile de credit vor transmite, până la data de 30 a aceleiași luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru și extrase de cont în care să fie evidențiate utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza O.U.G. nr. 110/2017.23. În anexa nr. 3, la articolul 8.1 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;24. În anexa nr. 3, la articolul 8.3 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M. sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;25. În anexa nr. 3, la anexa nr. 1, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a acordului de finanțare, se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiție (până la scadența finală).26. În anexa nr. 3, la anexa nr. 1, punctul 14 se abrogă.27. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3 punctul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;28. În anexa nr. 3, la anexa nr. 5 punctul A, litera d) se abrogă.29. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7 articolul 3, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.(...)(7) Acordul de finanțare se încheie pe perioada cuprinsă între data ultimei semnături și 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.30. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7, articolul 4 punctul 4.1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) pe perioada derulării acordului de finanțare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat și poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, monitorizarea destinației se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;31. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7 articolul 4 punctul 4.2, litera d) se abrogă.32. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7 articolul 8, punctul 8.2 se modifică și va avea următorul cuprins:8.2. Valoarea totală a acordului de finanțare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și 31 octombrie 2021, poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării. În cazul în care se prelungește valabilitatea schemei de ajutor și prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adițional. Valoarea totală a acordului de finanțare poate fi modificată și în condițiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2020.33. În anexa nr. 3, la anexa nr. 8 articolul 4.2, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) să solicite beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, pe toată perioada finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator;34. În anexa nr. 3, la anexa nr. 8 articolul 4.3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției, în condițiile depunerii de către finanțator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoțesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale, neasumării de către finanțator a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 110/2017, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) din normele metodologice și ale nerespectării de către finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din normele metodologice;35. În anexa nr. 3, la anexa nr. 8 articolul 5.1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. În cazul primirii de către instituția de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la F.N.G.C.I.M.M. în temeiul contractului de garantare, instituția de credit are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.36. În anexa nr. 3, după anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.37. În tot cuprinsul ordinului, denumirea „Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA“ se înlocuiește cu denumirea „Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA“.  +  Articolul II(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data publicării acestuia.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) acele prevederi care reprezintă completări și modificări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod automat de la data intrării în vigoare a respectivelor acte normative, aplicarea acestora nefiind condiționată de încheierea de acte adiționale.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 1 octombrie 2020.Nr. 2.803.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 15 la convenție)
  SOLICITARE
  de acordare a grantului pentru plata dobânzii conform prevederilor O.U.G. nr. 143/2020
  Nr. ............... din data .......................Finanțatorul ............................, prin Centrala/Sucursala/Agenția ...................................., cu sediul în localitatea ................................, str. ............................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ..................................., telefon ......................., fax ....................., e-mail ........................., înregistrat la registrul comerțului cu nr. .................... și în Registrul bancar cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ........................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ............................., reprezentat prin dl/dna .................................., în calitate de .........................., și dl/dna ..........................., în calitate de ..........................., solicită pentruBeneficiarul ........................................., cu sediul social în localitatea ............................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul/județul ........................., telefon ......................., fax ....................., e-mail ..............................., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ..........................., CAEN activitate principală ................, reprezentat de ............................., CNP/CUI ......................... acordarea grantului pentru plata dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferent Acordului de finanțare nr. .................. din data de .................. .În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a actului adițional la Acordul de finanțare nr. ............. din data de .................., se vor completa următoarele informații:– data acordării creditului ........................;– valoarea maximă estimată a dobânzii aferente perioadei de 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat .......................;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiție (până la scadența finală) ............................. .
  Finanțator,
  ..................................
  Persoane autorizate
  ..................................
  -----