DECIZIE nr. 1.138 din 28 septembrie 2020privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Mihnea Traian Ștefan Tobescu pentru exercitarea funcției de director general al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 1 octombrie 2020    Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 21^2 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (1) și (2) coroborat cu art. 1 alin. (2) pct. 43 și al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,în urma Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 24.09.2020 în cadrul căreia a fost analizată Nota de aprobare privind supravegherea Societății Euroins România Asigurare Reasigurare - S.A. (Euroins) la 30.06.2020, precum și analiza finală a planului de măsuri stabilit în sarcina societății în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 199 din 20.02.2020, societate cu sediul în șos. București Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O23, et. 4, Voluntari, Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia nr. 13 din 23.10.2001, reprezentată de domnul Mihnea Traian Ștefan Tobescu - director general,a constatat următoarele:În urma activității de supraveghere permanentă desfășurată în cadrul Direcției supraveghere și control - sector asigurări-reasigurări, prin adresele A.S.F. nr. SA-DSC/3168/31.08.2020, respectiv nr. SA-DSC/3296/14.09.2020, Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. a fost notificată, în baza prevederilor art. 163 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea unor fonduri proprii de nivel 2 în valoare de 50 milioane lei în raportările periodice de supraveghere aferente trimestrului II 2020, pentru calcularea necorespunzătoare a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice, evaluate conform principiilor Solvabilitate II, precum și pentru nerespectarea indicatorilor de solvabilitate, în urma ajustărilor făcute de către A.S.F. Din activitatea de supraveghere permanentă a rezultat că, potrivit raportărilor periodice de supraveghere aferente trimestrului II 2020, transmise de societate în data de 7.08.2020, și raportărilor suplimentare întocmite pe baza evidențelor contabile și tehnico-operative, transmise la A.S.F. în conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. a raportat pentru data de 30.06.2020 fonduri proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate (SCR) de 277 milioane lei, respectiv fonduri proprii eligibile să acopere cerința de capital minim (MCR) de 241 milioane lei, gradul de acoperire al SCR fiind de 122%, iar al MCR de 243%.În cadrul capitalurilor proprii (regim național) la data de 30.06.2020, societatea a raportat un capital social de 532.823.413 lei, iar în cadrul fondurilor proprii (regim solvabilitate 2) un capital social de 582.823.413 lei, respectiv mai mare cu 50 milioane lei.În data de 10.08.2020 au fost solicitate societății explicații și documente justificative privind înregistrarea acestei sume în fondurile proprii de nivel 2 conform machetei S.23.01.01 („Fonduri proprii“), cu termen de răspuns 14.08.2020.Conform răspunsului societății primit în data de 17.08.2020, societatea a invocat prevederile art. 89 pct. 1 lit. c) și pct. 2 din Directiva 2009/138 a Parlamentului European și a Consiliului, explicând că înregistrarea sumei de 50 milioane lei a fost efectuată în baza notificării Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. către acționarul principal Euroins Insurance Group (EIG) de a participa la majorarea capitalului social cu 50 milioane lei și a hotărârii Consiliului de administrație al EIG din data de 15.06.2020 de majorare de capital până la sfârșitul trimestrului III 2020. Astfel, societatea a justificat că, întrucât a fost apelată majorarea capitalul social (în urma deciziei de participare a acționarului majoritar), capitalurile proprii suplimentare trebuie tratate ca elemente ale fondurilor proprii de bază, și nu ca fonduri proprii auxiliare.În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, valoarea elementelor fondurilor proprii auxiliare inclusă în valoarea totală a fondurilor proprii se aprobă de către A.S.F. Societatea nu a depus la A.S.F. documentație în vederea aprobării niciunui element de fonduri proprii auxiliare astfel încât, după apelare, acesta să fie reclasificat, potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.În conformitate cu prevederile art. 69 lit. a) pct. i) din Regulamentul delegat (UE) 35/2015 al Comisiei din 10.10.2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), coroborat cu prevederile secțiunii 1, Elemente de rang I, recomandarea 1 - Capitalul social ordinar vărsat și acțiunile preferențiale de rang I - punctul 1.20 lit. (a) din anexa nr. 4 EIOPA-BOS 14/168 RO la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerințele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale:Societățile ar trebui să identifice capitalul social ordinar vărsat prin următoarele proprietăți: acțiunile sunt emise direct de societate cu aprobarea prealabilă a acționarilor sau, în cazul în care legislația națională permite, de către organul său administrativ de conducere sau de control (ASMB), iar raportat la prevederile art. 113 lit. (f) din Legea societăților nr. 31/1990, adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social.Conform prevederilor art. 113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social“, iar potrivit art. 114 alin. (1) din aceeași lege, „exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) va putea fi delegat consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor“. Societatea nu a făcut dovada condiției de recunoaștere a capitalului social, respectiv hotărârea AGA de aprobare a majorării capitalului social de către acționari la o dată anterioară datei de 30.06.2020, sau printr-un alt mijloc prevăzut de legislația în vigoare.Cu toate că operațiunea de majorare a capitalului social nu a fost efectuată, societatea a inclus, în cadrul fondurilor proprii eligibile să acopere MCR la data de 30.06.2020, suma de 19.887.936,69 lei, reprezentând fonduri proprii de bază de rang 2, iar în cadrul fondurilor proprii eligibile să acopere SCR, suma de 50 milioane lei, reprezentând fonduri proprii de bază de rang 2, fără deținerea unor documente justificative.Față de cele menționate mai sus, prin Adresa nr. SA-DSC/3168/31.08.2020 societatea a fost notificată în baza prevederilor art. 163 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.Prin răspunsul transmis prin GNP Guia Naghi și Asociații în data de 4.09.2020, societatea nu a comunicat motivele nerespectării prevederilor legale, dar a transmis clarificări referitoare la adresa A.S.F. Astfel, se afirmă că „ Euroins a inclus suma de 50 de milioane de lei în raportul său Solvabilitate II din data de 30.06.2020 ca element al fondurilor proprii de bază de rangul 2, dar nu a inclus suma menționată în raportările financiare pentru aceeași perioadă întocmit în conformitate cu standardele naționale de raportare, suma de 50 de milioane de lei nefiind considerată capital social deoarece nu este vărsată în baza și conform cu cerințele standardelor naționale de raportare“. Societatea afirmă că „din documentele puse la dispoziția dvs., este clar că: – organul competent al acționarului majoritar al Euroins, deținând 98,51% din capitalul social al societății, a aprobat o decizie de a participa la majorarea capitalului social a subsidiarei sale cu suma de 50 milioane de lei, iar – societatea însăși a luat toate deciziile necesare pentru a convoca o adunare generală a acționarilor pentru al treilea trimestrul al anului 2020 și – a solicitat plata acțiunilor aparținând acționarului în cadrul procedurii de majorare, având în vedere că aceste operațiuni corporative au fost întreprinse în cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2020, așa cum rezultă și din toate documentele justificative relevante furnizate. Credem că este clar din documentele menționate mai sus că este îndeplinită și condiția perioadei de trei luni prevăzută în Ghid, sprijinind astfel decizia de a clasifica cele 50 milioane lei ca fonduri proprii de bază de rangul 2.Considerăm că votul adunării generale a acționarilor de majorare de capital social la data de 30.06.2020 poate fi considerat irelevant, deoarece riscul potențial de neplată a acestuia (vărsarea de capital social) este același indiferent de acțiunile corporative întreprinse (prezența unei decizii a acționarului majoritar sau a unei hotărâri a adunării generale a acționarilor). În esență principalele condiții pentru clasificarea sumei ca fonduri proprii de bază de rangul 2 în temeiul Ghidului, presupun apelarea și vărsarea capitalului în termen de trei luni, lucru care a fost realizat de către Euroins și de către acționarul său Euroins Insurance Group.“ De asemenea, societatea precizează că „este pregătită să retrimită raportul său QRT și Solvabilitate II la data de 30.06.2020, cu excluderea sumei de 50 de milioane de lei din secțiunea Capital, dar cu includerea sumei de 28 de milioane de lei, care este deja plătită ca datorie subordonată la data de 30.06.2020“. Afirmațiile societății nu se susțin, întrucât capitalul social reprezintă valoarea nominală, însumată, a tuturor titlurilor de participare emise de o societate în schimbul aporturilor sau în urma încorporării altor elemente contabile făcând parte din capitalurile proprii (active nete). Or, în acest caz, nefiind demarată procedura de majorare anterior datei de 30.06.2020, acțiunile nu au fost emise.Față de punctul de vedere comunicat de societate, concluzionăm că aceasta recunoaște că a inclus suma de 50 milioane lei în raportarea Solvabilitate II pentru data de 30.06.2020 ca element al fondurilor proprii de bază de rang 2 și nu justifică respectarea prevederilor legale invocate mai sus, astfel încât se menține constatarea menționată în Adresa de notificare nr. SA-DSC/3168/31.08.2020.Prin Adresa nr. SC-17746/7/21.09.2020, societatea a transmis obiecțiuni cu privire la notificarea A.S.F. transmisă prin Adresa ASF nr. SA-DSC/3296/14.09.2020 cu privire la neîndeplinirea de către asigurător a cerințelor art. 72 alin. (1) și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin care afirmă că a prezentat explicații suplimentare pe care le-a transmis către A.S.F. în scopul clarificării acestor aspecte, indicând faptul că societatea a primit până în prezent sprijin financiar sub formă de datorie subordonată de 15,6 milioane euro, o parte fiind primită înainte de 30 iunie 2020, în timp ce o altă parte a fost încasată în cursul lunilor iulie și august 2020.Constatarea A.S.F. s-a bazat pe raportările transmise de societate pentru data de referință 30.06.2020, nicio sumă din valoarea acestor împrumuturi subordonate nefiind inclusă de societate în raportarea aferentă fondurilor proprii, conform machetei S.23.01.01, motiv pentru care considerăm că obiecțiunea societății este nefondată.Includerea sumei de 50 milioane lei în fonduri proprii, fără deținerea unor documente justificative, aspect reflectat în supraestimarea fondurilor proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate cu suma de 50 milioane lei și a fondurilor proprii eligibile să acopere cerința minimă de capital cu suma de 19.887.936,69 lei, implicit în supraestimarea indicatorilor de solvabilitate (gradul de acoperire al SCR raportat de societate este 122%, recalculat fiind de 100,10%, iar gradul de acoperire al MCR raportat este 243%, recalculat fiind de 223% și care nu cuprinde celelalte două elemente cu impact asupra indicatorilor de solvabilitate, notificate societății cu Adresa nr. SA-DSC/3296/14.09.2020), conduce la concluzia influenței susceptibile de a aduce atingere unei administrări corecte și prudente a societății, săvârșită de către conducerea acesteia.Față de cele de mai sus, se constată că societatea a înregistrat și a raportat în mod eronat elementele de fonduri proprii constând în capital social, nerespectând cerințele legale în vigoare cu privire la modul de întocmire și completare a machetei S.23.01.01 - Fonduri proprii prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (CE) 2015/2.450 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului privind solvabilitatea și situația financiară în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, raportat la prevederile art. 1 alin. (3) lit. c) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 72 din Regulamentul delegat (UE) 35/2015.Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) și r) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, conducerii societăților îi revine răspunderea privind respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, „membrii conducerii executive a entității raportoare răspund pentru caracterul complet, corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor legale al raportărilor transmise A.S.F.“Având în vedere principiul proporționalității și al raționamentului calificat, criteriile de individualizare prevăzute la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, s-a apreciat gradul de cooperare al societății cu autoritatea ca fiind satisfăcător, fiind identificate riscuri ce afectează stabilitatea financiară a societății, din perspectiva indicatorilor de solvabilitate.Ținând seama de aceste elemente, de încălcările săvârșite anterior, dar și de natura faptei contravenționale constatate, cu privire la care s-a apreciat gravitatea ca fiind ridicată prin prisma faptului că, în urma constatărilor făcute de A.S.F. și a ajustărilor aferente asupra fondurilor proprii ale societății, solvabilitatea acesteia este grav afectată, cu un impact ridicat asupra activității/continuității activității societății,față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  +  Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 lei domnul Mihnea Traian Ștefan Tobescu, în calitate de director general al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., născut la data de 29.01.1969, cu domiciliul în București, sectorul 1, bd. Iancu de Hunedoara nr. 29, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 29, carte de identitate seria RX nr. 806939, emisă de S.P.C.E.P. Sector 1, CNP 1690129414516.(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferența de 50% se face venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO74TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. (3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.  +  Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, domnul Mihnea Traian Ștefan Tobescu, în calitate de director general al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.  +  Articolul 3(1) Împotriva prezentei decizii domnul Mihnea Traian Ștefan Tobescu - director general al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contestația adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurilor dispuse, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (14) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 28 septembrie 2020.Nr. 1.138.-----