REGULAMENT din 10 noiembrie 2005de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 29 noiembrie 2005    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.067 din 29 noiembrie 2005.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, denumit în continuare institut național, este persoană juridică română în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, denumită în continuare organ coordonator.  +  Articolul 2Institutul național funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Institutul național are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul izotopilor stabili și al fizicii moleculare.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 4(1) Obiectul de activitate al institutului național constă în activități de cercetare-dezvoltare în domeniul propriu de activitate, cod CAEN 73/731/7310 - cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale și cuprinde, în principal:A. Activități de cercetare-dezvoltare:A.1. în cadrul Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare:A.1.1. cercetare fundamentală de bază și orientată, cod CAEN 7311, realizată în scopul creșterii nivelului cunoștințelor în următoarele domenii ale fizicii:a) fizica izotopilor stabili;b) fizica moleculară;c) biofizica: interacțiunea câmpurilor electromagnetice cu structurile biologice, investigarea mecanismelor care stau la baza proceselor fundamentale la nivel celular, analiza structurală și funcțională a moleculelor de interes biologic: proteine și acizi nucleici;d) fizica stării condensate în medii moleculare;A.1.2. cercetare aplicativă de tip precompetitiv pentru realizarea de studii și cercetări, cod CAEN 7312:a) cercetarea și elaborarea de tehnologii pentru separarea izotopilor stabili și pentru obținerea de compuși marcați cu izotopi stabili;b) cercetarea, proiectarea și elaborarea de aparatură de analiză izotopică și chimică;c) cercetarea și elaborarea de metode de analiză a compușilor utilizați, respectiv rezultați în procesele de separare izotopică;d) cercetarea și elaborarea de metodologii de utilizare a izotopilor de mediu în concentrație naturală în hidrogeologie, rezerve naturale, ecosisteme schimbări climatice globale și sisteme vii;e) cercetarea și elaborarea de materiale specifice domeniului fizicii și tehnologiei izotopilor stabili;f) investigarea unor procese de separare a amestecurilor izotopice și moleculare;g) utilizarea tehnicilor spectroscopice moderne pentru investigarea compoziției, structurii și proprietăților fizico-chimice ale compușilor moleculari, supramoleculari și biomoleculari, dezvoltarea de aparatură și metodologii în domeniu;h) elaborarea și caracterizarea sistemelor nanostructurate, multifuncționale;i) investigarea la nivel molecular a proceselor din ecosisteme;A.1.3. alte activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică:a) cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică pentru soluționarea unor probleme concrete din domeniul de activitate și din domenii conexe;b) asistență tehnică, transferul de tehnologii, elaborarea de studii de specialitate și consultanță, atestarea metrologică și elaborarea de certificate de calitate și buletine de analiză pentru beneficiari din țară și străinătate;c) efectuarea de teste, probe și măsurători în vederea autorizării tehnice și omologării aparaturii, instalațiilor, sistemelor și serviciilor din domeniile: fizica izotopilor stabili, fizica moleculară și biofizica;d) elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare;e) certificarea calității în domeniul izotopilor stabili și a aparaturii de analiză fizico-chimică;f) certificarea metrologică a cromatografelor de gaze și a spectrometrelor de masă;A.1.4. activități pentru realizarea planurilor sectoriale și a programelor-nucleu:a) activități contractuale pentru dezvoltarea strategiei în domeniul proceselor izotopice, fizicii moleculare și biofizicii;b) cercetări fundamentale și elaborarea de strategii, programe și studii de diagnoză privind dezvoltarea domeniilor specifice institutului național;c) activități de coordonare a programului-nucleu constând în cercetări avansate privind procesele elementare de separare izotopică și controlul automat al instalațiilor de separare, cercetări avansate privind obținerea de noi compuși marcați cu izotopi stabili, sisteme de detecție cromatografice și spectrometrice de masă performante, specifice analizelor de urme, metode spectrometrice de masă în studiul interacțiunilor la nivel de ecosistem și identificări de surse de poluare, investigarea interacțiunilor intermoleculare și procesarea acestora cu radiație electromagnetică, calorimetrie și spectroscopie fototermică pentru detecția proceselor moleculare și izotopice;A1.5. activități în cadrul programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare: participarea la programul CORINT pentru proiecte din PC 5, PC 6, COST, NATO, EUREKA, INCO COPERNICUS, AIEA, CERN, IUCN-Dubna și altele, precum și la proiecte dezvoltate în cadrul acordurilor interguvernamentale și bilaterale.B. Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare, desfășurate în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale, constând în:a) participarea și elaborarea strategiei domeniului pentru realizarea de:1. tehnologii pentru separarea izotopilor stabili;2. tehnologii pentru obținerea de noi compuși marcați;3. spectrometre de masă și echipamente mecanice și electronice specifice;4. cromatografe de gaze și lichide și echipamente mecanice și electronice specifice;b) formare și specializare profesională:1. desfășurarea unor activități de specializare și perfecționare în vederea formării unor specialiști în domeniile specifice institutului național;2. formarea de cadre de cercetare și de tehnicieni de înaltă calificare, necesare activităților institutului național;3. activități de pregătire a personalului propriu și a operatorilor economici în domeniile de activitate specifice institutului național și în domenii conexe;4. activități de coordonare a lucrărilor de doctorat, licență și masterat, în condițiile legii;c) consultanță și asistență de specialitate;d) activități de investiții în domeniul de activitate;e) marketing în domeniile izotopilor, compușilor marcați, spectrometrelor de masă, cromatografelor de gaze și în alte domenii conexe;f) efectuarea de teste, probe și măsurători în vederea autorizării tehnice și omologării aparaturii, instalațiilor, sistemelor și serviciilor din domeniile de activitate;g) organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale specifice institutului național;h) activități de documentare, editare și tipărire de materiale de specialitate, reviste, preprinturi, cărți, materiale publicitare;i) prestări de servicii aferente obiectului său de activitate în condițiile legii;j) participare la realizarea transferului tehnologic prin promovarea activităților de valorificare a cercetării prin transferul rezultatelor cercetării operatorilor economici;k) execuție de unicate și serii mici, în cadrul activității de microproducție, ale aparaturii, echipamentelor și dispozitivelor, precum și elaborarea de softuri în domeniile de activitate specifice institutului național și conexe;l) activități de transport de produse și substanțe periculoase necesare domeniilor de activitate ale institutului național;m) activități de comerț interior și de import-export, aferente obiectului său de activitate, în condițiile legii.Conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională CAEN, cu modificările ulterioare, activitățile conexe corespund următoarelor coduri CAEN:7221 - editare de programe;7222 - consultanță și furnizare de alte produse software;7230 - prelucrarea informatică a datelor;7240 - activități legate de bazele de date;9251 - activități ale bibliotecilor și arhivelor;2213 - editarea revistelor și periodicelor;7430 - activități de testări și analize tehnice;3320 - producție de aparatură, instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale);3330 - execuție de echipamente de măsură, reglare și control pentru procesele industriale;7484 - alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;5186 - comerț cu ridicata cu alte componente și echipamente electronice;6024 - transporturi rutiere de mărfuri;– organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale specifice institutului național.  +  Articolul 5În cadrul obiectului său de activitate, institutul național poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare națională sau poate desfășura și alte activități conexe, cu aprobarea organului coordonator.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 6Patrimoniul institutului național, reactualizat, stabilit pe baza situațiilor financiare încheiate la data de 30 iunie 2005, are valoarea de 15.075.877 mii lei, din care: imobilizări corporale și necorporale 9.054.296 mii lei, active circulante 5.445.026 mii lei, alte creanțe 576.555 mii lei.  +  Articolul 7(1) Institutul național administrează cu diligența unui bun proprietar bunuri proprietate publică și privată a statului, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică și privată a statului, administrate de institutul național, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în hotărârea Guvernului de înființare a institutului național, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.(2) În exercitarea drepturilor sale, institutul național posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acestea în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 8(1) Rezultatele cercetărilor obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice aparțin institutului național, în calitate de persoană juridică executantă, și ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidența contabilă a institutului național, precum și înstrăinarea, închirierea sau concesionarea și casarea rezultatelor cercetărilor obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.(2) Institutul național poate realiza servicii sau activități de microproducție prin asociere în participațiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea organului coordonator.  +  Articolul 9Patrimoniul institutului național poate fi modificat conform prevederilor legale.  +  Capitolul IV Structura organizatorică și funcțională  +  Articolul 10Institutul național poate avea în structură subunități, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secții, laboratoare și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediul subunităților se prevede în hotărârea de înființare a institutului național, înființarea sau desființarea acestora fiind aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin al conducătorului organului coordonator și cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la art. 10, și următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit și control financiar, compartimentul de diseminare a informațiilor, relații publice și mass-media.  +  Articolul 12În funcție de specificul activității, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administrație, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unități din țară sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 13Conducerea institutului național este asigurată de:a) consiliul de administrație;b) comitetul de direcție;c) directorul general.  +  Articolul 14Orientarea și coordonarea activității tehnico-științifice din institutul național sunt asigurate de consiliul științific.  +  Articolul 15(1) Relațiile dintre subunitățile aflate în structura institutului național, precum și relațiile acestora cu terții sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului național, cu avizul consiliului de administrație.(2) Conducătorii subunităților din structura institutului național răspund în fața consiliului de administrație și a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceștia.  +  Consiliul de administrație  +  Articolul 16(1) Consiliul de administrație este format din 7 membri, cetățeni români, numiți prin ordin al conducătorului organului coordonator, la propunerea conducerii autorității de la care aceștia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit din 4 în 4 ani.(2) Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu:a) directorul general al institutului național, care este președintele consiliului de administrație;b) președintele consiliului științific al institutului național;c) un reprezentant al organului coordonator;d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.(3) Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt specialiști din domeniu, propuși de organul coordonator.(4) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de același organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.  +  Articolul 17(1) Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajat la instituția sau unitatea de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.(2) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului național.(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație ale institutelor naționale și nu pot participa în aceeași calitate la alte unități cu care institutul național are relații contractuale sau interese concurente.(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal, soțul/soția ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la alte unități cu același profil ori cu care institutul național se află în relații comerciale directe.  +  Articolul 18(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:a) aprobă, la propunerea consiliului științific, strategia și programele concrete de dezvoltare a institutului național, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;b) propune modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național, înființarea, desființarea și comasarea de subunități din structura acestuia;c) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la organul coordonator în vederea aprobării, conform reglementărilor legale;d) analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, pe care le supune spre aprobare organului coordonator, și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institutul național în anul precedent;e) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul național și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează să fie realizate de institutul național;g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum și concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului național, în condițiile legii;h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 39 și stabilește modul de rambursare a acestora;j) aprobă utilizarea disponibilităților în valută;k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;l) aprobă criteriile și comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului național.(2) Consiliul de administrație exercită orice alte atribuții stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 19Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, avizat de organul coordonator. Acesta hotărăște în problemele privind activitatea institutului național, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.  +  Articolul 20(1) Consiliul de administrație se întrunește de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului național o cer, la convocarea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui ori la solicitarea a cel puțin 3 membri.(2) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepreședintele ales de membrii consiliului.  +  Articolul 21(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 5 membri. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința consiliului de administrație se va ține într-un termen de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.(2) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de votul a cel puțin 4 membri.  +  Articolul 22La ședințele consiliului de administrație participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.  +  Articolul 23Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 24(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători, în condițiile legii, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului național.(2) Membrii consiliului de administrație care s-au abținut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul național nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și dacă au anunțat în scris despre aceasta organul coordonator.(3) Membrii consiliului de administrație care nu respectă prevederile art. 17 alin. (3) și (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului național ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 25În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administrație prezintă organului coordonator un raport asupra activității desfășurate în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 26Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de institutul național. Atribuțiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație.  +  Comitetul de direcție  +  Articolul 27(1) Conducerea operativă a institutului național este asigurată de un comitet de direcție, compus din directorul general și conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului național.(2) La ședințele comitetului de direcție participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.  +  Articolul 28(1) Comitetul de direcție exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor propuse de directorul general și aprobate de consiliul de administrație.(2) Comitetul de direcție stabilește acțiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:a) strategia programelor de dezvoltare a institutului național;b) programul anual de cercetare-dezvoltare;c) bugetul de venituri și cheltuieli;d) programul de investiții;e) sistemul de asigurare a calității;f) alte obligații.  +  Articolul 29Comitetul de direcție se întrunește decadal și ori de câte ori interesele institutului național o impun.  +  Articolul 30(1) La nivelul subunităților din institutul național se organizează și funcționează comitetul de conducere, care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare, aprobat de consiliul de administrație al institutului național, și este prezidat de directorul subunității respective.(2) Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de directorul general al institutului național și aprobate de consiliul de administrație.Directorul general  +  Articolul 31(1) Activitatea curentă a institutului național este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecție organizat conform prevederilor legale. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.(2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului general se fac prin ordin al conducătorului organului coordonator.  +  Articolul 32Directorul general are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului național în relațiile cu celelalte organe, organizații și operatori economici, precum și cu persoane fizice din țară și din străinătate;b) stabilește atribuțiile, competențele și relațiile la nivelul subunităților și departamentelor institutului național, precum și relațiile acestora cu terții, cu avizul consiliului de administrație;c) propune consiliului de administrație modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național;d) numește directorii și conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului național, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcție, și îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administrație;e) angajează și concediază personalul institutului național, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă;f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului național și a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcție; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;h) adoptă măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț interior și de import-export, prin compartimentele proprii specializate;i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;j) are atribuții și răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului național de la bugetul de stat, în condițiile legii;k) poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului național;l) exercită orice alte atribuții ce îi sunt delegate de consiliul de administrație.Consiliul științific  +  Articolul 33(1) Consiliul științific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului național care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.(2) Consiliul științific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariați ai institutului național, aleși pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul național.(3) Din consiliul științific fac parte de drept directorul general și directorul științific ai institutului național.(4) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret de către membrii consiliului științific.(5) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administrație.  +  Articolul 34Atribuțiile principale ale consiliului științific sunt următoarele:a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare a domeniului și la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;b) analizează, avizează și urmărește realizarea lucrărilor de cercetare științifică;c) propune spre aprobare consiliului de administrație programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare al institutului național;d) avizează hotărârile consiliului de administrație care implică politica de cercetare a institutului național și a ramurii;e) propune măsuri pentru perfecționarea profesională și încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;f) organizează și coordonează desfășurarea manifestărilor cu caracter științific;g) avizează acțiunile de cooperare, interne și internaționale, cu scop științific;h) avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare în țară și în străinătate personalului institutului național.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. Relații financiare  +  Articolul 35(1) Institutul național întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Bilanțul contabil anual se aprobă de către organul coordonator, în condițiile legii.  +  Articolul 36(1) Veniturile și cheltuielile institutului național se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de organul coordonator și se aprobă prin ordin al organului coordonator, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.  +  Articolul 37Institutul național determină anual volumul de venituri de realizat și de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.  +  Articolul 38(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plății salariilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, stabilit potrivit legii.(2) Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al conducătorului organului coordonator, potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 39(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului național nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 40(1) Institutul național hotărăște cu privire la investițiile ce urmează să fie realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanțarea efectuându-se din surse proprii și din credite bancare, precum și din surse bugetare, prin organul coordonator, potrivit legii.(2) Organul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționării de aparatură, echipamente și instalații pentru institutul național.(3) Execuția investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se adjudecă potrivit legii.  +  Articolul 41(1) Operațiunile de încasări și plăți ale institutului național se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România și prin trezorerie, potrivit legii.(2) Institutul național poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă și a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative.(3) Institutul național poate efectua operațiuni de comerț exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitățile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 42Institutul național își va organiza controlul financiar preventiv propriu și auditul financiar, potrivit legii.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 43Litigiile institutului național cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești române de drept comun.  +  Articolul 44Statutul de institut național se reînnoiește periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului național.------