HOTĂRÂRE nr. 6 din 17 august 2020pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 18 august 2020  Având în vedere dispozițiile art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,văzând prevederile art. 89 și 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de prevederile art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 15/2016 privind procedura de acreditare la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016, republicată,având în vedere prevederile art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare aDirectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare,văzând dispozițiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, luând în considerare faptul că adeverințele eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă vizează, potrivit legii, condiții care trebuie să fie îndeplinite de organizațiile neguvernamentale din România,văzând că legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că, pentru a solicita acreditarea de observatori interni, organizațiile neguvernamentale trebuie să fie legal constituite cu cel puțin 6 luni înainte de ziua de referință și să aibă ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului,ținând cont de rolul mass-mediei în organizarea scrutinelor democratice, corecte și transparente,observând Recomandarea CM/Rec (2011) 7 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru statele membre privind o nouă noțiune a mass-mediei, precum și prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 100 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,văzând punctul de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 16.539 din 13.08.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 11.778 din 17.08.2020,în temeiul art. 89 alin. (10) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru acreditarea la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, asociația sau fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu cu 8 zile înaintea datei alegerilor.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail.(4) În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociațiilor și fundațiilor din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația sau fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică.(2) Asociațiile și fundațiile acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii lor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) Observatorii interni pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și numai pe baza ecusonului prevăzut la alin. (2), însoțit de actul de identitate.  +  Articolul 3(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanții instituțiilor mass-media străine.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de instituții mass-media străine, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.(4) Reprezentanții instituțiilor mass-media străine care dețin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorității Electorale Permanente doar cererea de acreditare.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaționali.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de organizații străine sau internaționale care desfășoară activități în domeniul electoral, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.  +  Articolul 5Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.  +  Articolul 7Documentele de acreditare emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile și în cazul organizării unui nou tur de scrutin în situația prevăzută de art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare și pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.(2) Reprezentanții instituțiilor mass-media românești nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a prevederilor legale atrag îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.(3) Filmarea și/sau fotografierea locurilor publice din zona de votare și localul secției de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului și cu respectarea dispozițiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 17 august 2020.Nr. 6.  +  Anexa nr. 1
  Modelul cererii de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile
  pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  Către:Autoritatea Electorală PermanentăSubsemnatul, .................................................................................^1), ...............................................................................^2) în cadrul .........................................................................................................................^3), solicit, în baza art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020..............................^4)Data ................................Date de contact: ...........................^5)^1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea.^2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în asociație sau fundație.^3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației.^4) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila asociației sau fundației.^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul asociației sau fundației care face cererea, după caz.
   +  Anexa nr. 2
  Modelul documentului de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile
  pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  ACREDITARENr. .............Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ..................../................, formulată de .......................................................... ^1),în temeiul art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează ..............................................^1) la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.Președinte,.................................^2)^1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației care a formulat cererea.^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.N O T E:– Pe baza documentului de acreditare, asociația sau fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică.– Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza ecusonului emis de către asociația sau fundația acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.– Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral al secției de votare în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar, în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în localul de vot de către președintele biroului electoral al secției de votare.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile
  pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  ^1) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al asociației sau fundației, precum și semnătura olografă a acestuia.^2) Se poate aplica ștampila asociației sau fundației acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.NOTE: – Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociația sau fundația acreditată care a desemnat observatorii, cu condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.– Observatorul intern poate asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului emis de către asociația sau fundația românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.
   +  Anexa nr. 4
  Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine
  la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

  ACREDITARE
  Nr. .............
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ..................................../.................................. , în temeiul art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează pe doamna/domnul..............................................^1) în vederea observării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.
  Președinte,
  ........................ ^2)
  ^1) Se înscriu prenumele și numele observatorului internațional sau ale reprezentantului instituției mass-media străine, după caz. ^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.N O T E:– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar, în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în localul de vot de către președintele biroului electoral al secției de votare.
  ----