ORDIN nr. 1.225/2.223/2020pentru modificarea formularului nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.225 din 3 iulie 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.223 din 29 iulie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 18 august 2020  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul IFormularul nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 10 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Formularul nr. 1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
   +  ANEXĂAvizatOrdonator principal de crediteUnitatea sanitară cu paturi*
  Formular nr. 1
  EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa / Titlu2019 Realizări2020 Program2020 Program perioadă **)Realizat până la data . . . . . . . . .
  AB1234
  TOTAL VENITURI PROPRII***)
  I. VENITURI CURENTE
  C. VENITURI NEFISCALE
  30C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  05Venituri din concesiuni și închirieri
  50Alte venituri din proprietate
  31VENITURI DIN DOBANZI
  1003Alte venituri din dobânzi
  C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
  33VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
  08Venituri din prestări de servicii
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă
  20Venituri din cercetare
  21Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)
  30Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat
  31Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
  32Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
  36Diverse venituri
  3201Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți
  3203Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare
  37TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE
  01Donații și sponsorizări
  03Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
  04Varsaminte din sectiunea de functionare
  50Alte transferuri voluntare
  II. VENITURI DIN CAPITAL
  39VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
  04Venituri din privatizare
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri
  40III. OPERAȚIUNI FINANCIARE
  1015Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
  41ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE
  1006Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
  IV. SUBVENȚII
  42Subvenții de la bugetul de stat
  1082Sume alocate pentru stimulentul de risc
  11Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale
  39Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare
  43Subvenții de la alte administrații
  09Subventii pentru institutii publice - sume alocate din bugetul constituit din contributiile (accize) pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool
  10Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
  1033Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale
  1040Sume alocate pentru stimulentul de risc
  12Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
  14Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
  16Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
  1601Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
  1602Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
  1603Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
  17Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
  1701Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate
  1702Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
  1703Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
  45Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari
  II. TOTAL CHELTUIELI ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4)
  01CHELTUIELI CURENTE
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  30TITLUL III DOBÂNZI
  51TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  59TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  71TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  81TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  84TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
  II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)
  I. CHELTUIELI CURENTE
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  30TITLUL III DOBÂNZI
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  59TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  71TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  81TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  84TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
  II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT
  I. CHELTUIELI CURENTE
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  30TITLUL III DOBÂNZI
  51TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  59TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  71TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  81TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  84TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
  II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL
  I. CHELTUIELI CURENTE
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  30TITLUL III DOBÂNZI
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  59TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  71TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  81TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  84TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
  II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII
  01CHELTUIELI CURENTE
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  30TITLUL III DOBÂNZI
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  59TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  71TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  81TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  84TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
  EXCEDENT/DEFICIT
  Plățile restante din care:
  - arierate, definite conform legii
  OBSERVAȚII:
  Manager Director economic
  * Se va completa cu denumirea spitalului public.*) Se includ și actele adiționale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate.**) Program perioadă = program aprobat 3 luni (trimestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie, februarie, martie.**) Program perioadă = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie - iunie.**) Program perioadă = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor ianuarie - septembrie.**) Program perioadă = program aprobat 12 luni (buget anual) pentru raportările lunilor ianuarie - decembrie.
  -----