PROIECT DE LEGE nr. 686 din 14 iulie 2020de revizuire a Constituției României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 august 2020   +  EXPUNERE DE MOTIVE  +  FamiliaÎn conformitate cu drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, cu obligația ce ne revine de a apăra familia, valorile materiale și spirituale care au stat și stau la baza evoluției națiunii noastre, dreptul de a hotărî cu privire la educația propriilor noștri copii, am hotărât să declanșăm această inițiativă civică legislativă de revizuire a Constituției României, în sensul modificării art. 48 alin. (1) al Constituției României.Căsătoria între un bărbat și o femeie este o relație interumană consfințită istoric și religios la scara întregii umanități, relație care asigură procrearea, creșterea și educarea copiilor.Pentru ca familia să reziste, să prospere și să fie puternică, este necesar efortul întregii societăți, al tuturor actorilor sociali, precum și al instituțiilor statului.Familia, ca celulă de bază a oricărei societăți, comunități umane, are nevoie de sprijin, de întărire.Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituției României, care face obiectul acestei motivații, este menită să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți“ în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituție ar putea să îl aducă în conturarea noțiunii de „familie“, a raportului dintre „familie“ și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.În actuala redactare a alin. (1) al art. 48 din Constituție se spune că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor“.Prin înlocuirea termenului de „soți“ cu expresia „un bărbat și o femeie“ se asigură implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental al societății“ în art. 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. În același context, doar „bărbatul și femeia“ împreună se bucură de recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători și de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natură istorică, culturală și morală specific românești.Așadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituția României atât pentru a evita dezbateri nenecesare și interpretări contradictorii, cât și pentru a recunoaște în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie este un drept fundamental destinat bărbatului și femeii, de care ei se bucură. Și fac asta nu individual, ci împreună.Prezenta anexă face parte integrantă din declarația autentificată a Comitetului de inițiativă cu numărul 309/22.06.2020 de notar public Tomescu la SPN „Tomescu și Asociații“.1. S.S. Apatiei Petrică2. S.S. Catrina Angela3. S.S. Chitea Vasile4. S.S. Rusu Costel5. S.S. Dragomir Luciana 6. S.S. Gleazna Rodica 7. S.S. Grancea Horia8. S.S. Pârjol Irina9. S.S. Curic Elena10. S.S. Șerban Dinu-Octavian 11. S.S. Toroican Ioan 12. S.S. Vele Claudiu Eduard 13. S.S. Zilinschi Angela  +  INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ
  LEGE
  de revizuire a Constituției României
  Parlamentul României adoptă prezenta lege de revizuire a Constituției României.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 48 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48Familia(1) „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor“.  +  Articolul IIRevizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicatăAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu respectarea art. 151 alin. (1) din Constituția României, republicată.Prezenta anexă face parte integrantă din declarația autentificată a Comitetului de inițiativă cu numărul 309./22.06.2020 de notar public Tomescu la SPN „Tomescu și Asociații“.1. S.S. Apatiei Petrică2. S.S. Catrina Angela3. S.S. Chitea Vasile4. S.S. Rusu Costel5. S.S. Dragomir Luciana 6. S.S. Gleazna Rodica 7. S.S. Grancea Horia8. S.S. Pârjol Irina9. S.S. Curic Elena10. S.S. Șerban Dinu-Octavian 11. S.S. Toroican Ioan 12. S.S. Vele Claudiu Eduard 13. S.S. Zilinschi Angela
   +  AVIZ referitor la inițiativa legislativă a cetățenilor intitulată „Lege de revizuire a Constituției României“Analizând inițiativa legislativă a cetățenilor intitulată „Lege de revizuire a Constituției României“, formulată de un comitet de inițiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, cu modificările ulterioare, și transmisă de împuternicitul comitetului de inițiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1162 din 22.06.2020 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D665/22.06.2020,
  CONSILIUL LEGISLATIV,
  în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, și art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:1. Inițiativa legislativă a cetățenilor are ca obiect revizuirea Constituției României, republicată. Prin proiect se are în vedere modificarea art. 48 alin. (1), în sensul stabilirii, la nivel constituțional, că familia se întemeiază pe „căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie“, și nu pe „căsătoria liber consimțită între soți“, așa cum se prevede în prezent.Prin obiectul său de reglementare, inițiativa legislativă se încadrează în categoria legilor constituționale, fiind incidente prevederile art. 151 din Legea fundamentală.2. Semnalăm că o inițiativă legislativă a cetățenilor având obiect de reglementare similar, formulată de un comitet de inițiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, a fost transmisă de împuternicitul comitetului de inițiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1739 din 27.10.2015, fiind emis Avizul favorabil, cu observații și propuneri, nr. 1.200/6.11.2015.Referitor la soluția preconizată de respectiva inițiativă legislativă a cetățenilor, semnalăm că la pct. 38 și 39 din considerentele Deciziei nr. 580 din 20 iulie 2016, Curtea Constituțională a precizat că „Deosebirea față de redactarea actuală a aceluiași alineat constă în înlocuirea sintagmei «între soți» cu sintagma «între un bărbat și o femeie». (...) Curtea constată că această modificare nu pune în discuție valorile expres și limitativ enumerate de art. 152 alin. (1) din Constituție, și anume: caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială. Prin urmare, inițiativa de revizuire a Constituției este constituțională prin raportare la dispozițiile alin. (1) al art. 152 din Legea fundamentală“.3. Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) teza I din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, este necesar ca formula introductivă să aibă redactarea prevăzută de art. 42 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:Parlamentul României adoptă prezenta lege.4. Pentru respectarea exigențelor de tehnică legislativă, articolele inițiativei legislative a cetățenilor trebuie marcate prin sintagmele „Art. I“, respectiv „Art. II“.Totodată, pentru o exprimare specifică stilului normativ, textul preconizat pentru art. 48 alin. (1) va fi redat între ghilimele.
  PREȘEDINTE
  dr. DRAGOȘ ILIESCU
  București, 14 iulie 2020.Nr. 686.S-a solicitat autentificarea prezentului înscris.
   +  DECLARAȚIE de constituire a Comitetului de inițiativă cetățenească pentru promovarea propunerii legislative a cetățenilor privind revizuirea Constituției RomânieiSubsemnații:1. APAȚIEI PETRICĂ, cetățean român, cod numeric personal 1620531400352, domiciliat în municipiul București, Str. Înfrățirii nr. 24, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RX nr. 723912, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 05.06.2015;2. CATRINA ANGELA, cetățean român, cod numeric personal 2580620297298, domiciliată în municipiul Ploiești, Str. Cameliei nr. 22, bl. 115, sc. B, ap. 23, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 934333, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 20.07.2010;3. CHITEA VASILE, cetățean român, cod numeric personal 1521111400263, domiciliat în municipiul București, Str. Județului nr. 13, bl. 18, sc. 2, et. 5, ap. 53, sectorul 2, identificat cu CI seria RT și număr 668747, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 26.10.2009;4. CURIC ELENA, cetățean român, cod numeric personal 2570423131267, domiciliată în municipiul București, str. Câmpia Libertății nr. 5, bl. PM 60, sc. 2, et. 6, ap. 88, sectorul 3, identificată cu CI seria RD și numărul 943011, eliberată de SPCEP S3 la data de 03.11.2017;5. DRAGOMIR LUCIANA, cetățean român, cod numeric personal 2740220463041, domiciliată în municipiul București, str. Târgu Neamț nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 4, ap. 28, sectorul 6, identificată cu C.I. seria RK nr. 078539, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 26.02.2018;6. GLEAZNA RODICA, cetățean român, cod numeric personal 2580102034982, domiciliată în comuna Chiajna, satul Dudu, Strada Rezervelor nr. 70, et. 1, ap. 13, județul Ilfov, identificată cu CI seria IF și numărul 545620, eliberată de SPCEP Chiajna la data de 6.03.2017;7. GRANCEA HORIA, cetățean român, cod numeric personal 1581019400121, domiciliat în municipiul București, str. Târgu Neamț nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 750061, eliberată de SPCEP Sector 6, biroul 5, la data de 31.03.2010;8. PÎRJOL IRINA, cetățean român, cod numeric personal 2510209400418, domiciliată în municipiul București, str. Delureni nr. 12, sectorul 5, identificată cu C.I. seria RX nr. 131650, eliberată de SPCEP S6, biroul 5, la data de 25.05.2018;9. RUSU COSTEL, cetățean român, cod numeric personal 1660105272625, domiciliat în municipiul București, Str. Părăluțelor nr. 2B, bl. 21 37, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR nr. 785319, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 05.08.2011;10. ȘERBAN DINU-OCTAVIAN, cetățean român, cod numeric personal 1710724221163, domiciliat în comuna Cumpăna, Șoseaua Constanței nr. 175, județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 937838, eliberată de SPCLEP Cumpăna la data de 05.05.2011;11. TOROICAN IOAN, cetățean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăvița, strada Johann Sebastian Bach nr. 25-27, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 06.09.2011;12. VELE CLAUDIU EDUARD, cetățean român, cod numeric personal 1690419131277, domiciliat în municipiul București, Șoseaua Colentina nr. 16, bl. 3, ap. 19, sectorul 2, identificat cu CI seria RD nr. 959569, eliberată de SPCEP S2 la data de 06.12.2017;13. ZILINSCHI ANGELA-TEODORA, cetățean român, cod numeric personal 2540319293149, domiciliată în municipiul Ploiești, Str. Rafinorilor nr. 28, et. 1, ap. 2, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 985464, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 08.03.2011.Având în vedere faptul că:(A) suntem cetățeni români, titulari ai dreptului de vot prevăzut la art. 36 din Constituția României și ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituția României;(B) drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, precum și obligația ce ne revine de a apăra familia, valorile morale, culturale și religioase, precum și dreptul de a hotărî cu privire la educația propriilor copii ne-au îndemnat să luăm inițiativa constituirii acestui Comitet, al cărui scop este să unească forțele societății civile creștine pentru apărarea căsătoriei și a familiei prin inițierea unei propuneri legislative de revizuire a Constituției României, în sensul modificării art. 48 alin. (1) al Constituției României;(C) recunoaștem căsătoria între un bărbat și o femeie drept relația interumană consfințită istoric și religios la scara întregii umanități, care asigură procrearea, creșterea și educarea copiilor;(D) pentru ca familia să reziste, să prospere și să fie puternică, este necesar efortul întregii societăți, al tuturor actorilor sociali, al cultelor, precum și al instituțiilor statului;(E) familia are nevoie de sprijin și întărire,în temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, art. 150 din Constituția României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de inițiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetățenilor privind revizuirea art. 48 alin. (1) din Constituția României.Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituției României este menită să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți“ în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituție ar putea să îl aducă în conturarea noțiunii de „familie“, a raportului dintre „familie“ și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.În actuala redactare a alin. (1) al art. 48 din Constituție „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.“Prin înlocuirea termenului de „soți“ cu expresia „un bărbat și o femeie“ se asigură implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental al societății“ în art. 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. În același context, doar „bărbatul și femeia“ împreună se bucură de recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători și de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natură istorică, culturală și morală specific românești.Așadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituția României atât pentru a evita dezbateri nenecesare și interpretări contradictorii, cât și pentru a recunoaște în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie este un drept fundamental destinat bărbatului și femeii, de care ei se bucură nu individual, ci împreună.În conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menționată, respectiv dintre persoanele alese în funcție prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcție de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.Ne asumăm întru totul proiectul de lege de revizuire a Constituției și expunerea de motive anexate prezentei declarații.Noi, Comitetul de inițiativă desemnăm pe dl TOROICAN IOAN, cetățean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăvița, str. Johann Sebastian Bach nr. 25-27, posesor al CI seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 06.09.2011, în calitatea de președinte al Comitetului de inițiativă, să rezolve problemele operative, să reprezinte Comitetul în raporturile sale cu autoritățile centrale și locale, precum și cu cetățenii împuterniciți pentru întocmirea listelor de semnături, strângerea semnăturilor cetățenilor care susțin Proiectul de Lege de revizuire a Constituției, anexat prezentei declarații.Noi, Comitetul de inițiativă împuternicim pe dl TOROICAN IOAN, cetățean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăvița, str. Johann Sebastian Bach nr. 25-27, posesor al CI seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 06.09.2011, în calitatea de președinte al Comitetului de inițiativă, să rezolve problemele operative, să reprezinte Comitetul de inițiativă cetățenească în vederea depunerii documentelor necesare avizării Proiectului de revizuire a Constituției anexat acestei declarații la Consiliul Legislativ al Parlamentului României, să ridice apoi avizul eliberat de Consiliul Legislativ și apoi să facă toate demersurile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a tuturor documentelor necesare pentru oficializarea Proiectului de revizuire al Constituției amintit.Redactată, procesată și autentificată la Societatea Profesională Notarială „Tomescu și Asociații“ astăzi, data autentificării, în 1 (unu) exemplar original și 6 (șase) exemplare duplicat1. S.S. Apatiei Petrică ...........................................................2. S.S. Catrina Angela ..........................................................3. S.S. Chitea Vasile .............................................................4. S.S. Rusu Costel ..............................................................5. S.S. Dragomir Luciana ......................................................6. S.S. Gleazna Rodica .........................................................7. S.S. Grancea Horia ...........................................................8. S.S. Pârjol Irina .................................................................9. S.S. Curic Elena ................................................................10. S.S. Șerban Dinu-Octavian .............................................11. S.S. Toroican Ioan ...........................................................12. S.S. Vele Claudiu Eduard ................................................13. S.S. Zilinschi Angela ........................................................RomâniaUniunea Națională a Notarilor PubliciSocietatea Profesională Notarială"Tomescu și Asociații"Licența de funcționare nr. 48/3264/10.01.2014Sediul: București, bd Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 4, ap. 108, sector 3Operator de date cu caracter personal nr. 10614e-mail: bnpitomescu@Yahoo.comtel./fax: 021 321.04.90  +  ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 309Anul 2020, luna iunie, ziua 22În fața mea, ILEANA TOMESCU - notar public, la sediul biroului s-au prezentat:1. APAȚIEI PETRICĂ, cetățean român, cod numeric personal 1620531400352, domiciliat în municipiul București, Str. Înfrățirii nr. 24, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RX nr. 723912, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 05.06.2015;2. CATRINA ANGELA, cetățean român, cod numeric personal 2580620297298, domiciliată în municipiul Ploiești, Str. Cameliei nr. 22, bl. 115, sc. B, ap. 23, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 934333, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 20.07.2010;3. CHITEA VASILE, cetățean român, cod numeric personal 1521111400263, domiciliat în municipiul București, Str. Județului nr. 13, bl. 18, sc. 2, et. 5, ap. 53, sectorul 2, identificat cu CI seria RT și număr 668747, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 26.10.2009;4. CURIC ELENA, cetățean român, cod numeric personal 2570423131267, domiciliată în municipiul București, str. Câmpia Libertății nr. 5, bl. PM 60, sc. 2, etaj 6, ap. 88, sectorul 3, identificată cu CI seria RD și numărul 943011, eliberată de SPCEP S3 la data de 03.11.2017;5. DRAGOMIR LUCIANA, cetățean român, cod numeric personal 2740220463041, domiciliată în municipiul București, str. Târgu Neamț nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 4, ap. 28, sectorul 6, identificată cu C.I. seria RK nr. 078539, eliberată de SPCEP Sector 6, la data de 26.02.2018;6. GLEAZNA RODICA, cetățean român, cod numeric personal 2580102034982, domiciliată în comuna Chiajna, satul Dudu, Strada Rezervelor nr. 70, et. 1, ap. 13, județul Ilfov, identificată cu CI seria IF și numărul 545620, eliberată de SPCEP Chiajna la data de 6.03.2017;7. GRANCEA HORIA, cetățean român, cod numeric personal 1581019400121, domiciliat în municipiul București, str. Târgu Neamț nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 750061, eliberată de SPCEP Sector 6, biroul 5, la data de 31.03.2010;8. PÎRJOL IRINA, cetățean român, cod numeric personal 2510209400418, domiciliată în municipiul București, str. Delureni nr. 12, sectorul 5, identificată cu C.I. seria RX nr. 131650, eliberată de SPCEP S6, biroul 5, la data de 25.05.2018;9. RUSU COSTEL, cetățean român, cod numeric personal 1660105272625, domiciliat în municipiul București, Str. Părăluțelor nr. 2B, bl. 21 37, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR nr. 785319, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 05.08.2011;10. ȘERBAN DINU-OCTAVIAN, cetățean român, cod numeric personal 1710724221163, domiciliat în comuna Cumpăna, Șoseaua Constanței nr. 175, județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 937838, eliberată de SPCLEP Cumpăna la data de 05.05.2011;11. TOROICAN IOAN, cetățean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăvița, strada Johann Sebastian Bach nr. 25-27, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 06.09.2011;12. VELE CLAUDIU EDUARD, cetățean român, cod numeric personal 1690419131277, domiciliat în municipiul București, Șoseaua Colentina nr. 16, bl. 3, ap. 19, sectorul 2, identificat cu CI seria RD nr. 959569, eliberată de SPCEP S2 la data de 06.12.2017;13. ZILINSCHI ANGELA-TEODORA, cetățean român, cod numeric personal 2540319293149, domiciliată în municipiul Ploiești, Str. Rafinorilor nr. 28, et. 1, ap. 2, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 985464, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 08.03.2011,care, după ce au citit actul, au declarat că au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consfințit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar original și anexa.În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Se declară autentic prezentul înscris.S-a încasat onorariu în sumă de 250 de lei + 47 lei TVA.
  Notar public
  Ileana Tomescu
  SS
  Prezentul duplicat s-a întocmit în 6 exemplare de ILEANA TOMESCU, notar public, azi, data autentificării, și are aceeași forță probantă ca originalul.
  Notar public
  Ileana Tomescu
  ----