HOTĂRÂRE nr. 643 din 7 august 2020privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 12 august 2020  În vederea asigurării aplicării prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord,având în vedere dispozițiile art. 131 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În cuprinsul prezentei hotărâri se aplică definițiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2019/945, și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor ca autoritate de notificare în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945.(2) În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, evaluarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității se efectuează de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.  +  Articolul 3Pe baza documentelor puse la dispoziție de organismul național de acreditare prevăzut la art. 2 alin. (2), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și procedurile de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.  +  Articolul 4(1) Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate de supraveghere a pieței pentru produsele care intră sub incidența cap. II din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, denumite în continuare produse.(2) În exercitarea atribuțiilor de autoritate de supraveghere a pieței, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate dispune, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2019/945, măsuri privind restricționarea sau interzicerea introducerii și/sau punerii la dispoziție pe piața din România a unui produs sau pentru retragerea sau rechemarea acestuia de pe piață.(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se dispun prin decizie a directorului general al Autorității Aeronautice Civile Române și se comunică operatorului economic care a introdus și/sau a pus la dispoziție pe piața din România produsul care face obiectul deciziei.(4) În cazul luării unei decizii privind interzicerea introducerii pe piața din România a unui produs, Autoritatea Aeronautică Civilă Română informează în mod corespunzător autoritatea vamală.(5) Fără a aduce atingere atribuțiilor Autorității Aeronautice Civile Române rezultate din calitatea de autoritate de supraveghere a pieței conform alin. (1), în vederea eficientizării activităților specifice de supraveghere a pieței, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în conformitate cu atribuțiile legale ce îi revin, verifică produsele puse la dispoziție pe piața din România de către importatori și distribuitori, indiferent de canalul de comercializare, pentru a se asigura că sunt respectate următoarele cerințe:a) marcajul CE este aplicat pe produs, cu respectarea dispozițiilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și ale art. 15 și 16 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;b) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat cu respectarea dispozițiilor art. 16 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;c) a fost aplicată eticheta de identificare a clasei produsului;d) a fost aplicată, după caz, indicația nivelului de putere acustică;e) numărul de serie al produsului a fost aplicat și are formatul corect;f) manualul sau informațiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2019/945 sunt disponibile, inclusiv în limba română;g) declarația de conformitate UE, întocmită corect, este atașată produsului, inclusiv in limba română;h) documentația tehnică este disponibilă și completă;i) numele producătorului sau al importatorului produsului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului și adresa poștală la care pot fi contactați sunt indicate pe produs, pe ambalajul acestuia sau într-un document însoțitor.(6) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (5), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cooperează cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română.(7) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor comunică Autorității Aeronautice Civile Române neconformitățile identificate în urma verificărilor efectuate în conformitate cu alin. (5) și, după caz, sancțiunile aplicate.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) și ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, manualul, informațiile și declarația de conformitate UE care însoțesc orice produs care intră sau este pus la dispoziție sub orice formă pe piața din România, în vederea comercializării, trebuie să fie traduse în limba română.  +  Articolul 6(1) Producătorii cu sediul în România, precum și importatorii produselor comunică Autorității Aeronautice Civile Române adresele și datele de contact ale distribuitorilor cărora le-au furnizat produse în vederea comercializării acestora pe teritoriul României.(2) Distribuitorii care comercializează produse pe teritoriul României, inclusiv prin canale electronice, comunică Autorității Aeronautice Civile Române datele de contact și adresele producătorilor sau, după caz, ale importatorilor care le-au furnizat produsele.  +  Articolul 7Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.  +  Articolul 8Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:a) introducerea sau punerea la dispoziție pe piața din România de către importatori sau distribuitori a unui produs care nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 4 alin. (5);b) nerespectarea de către producători a obligațiilor ce le revin conform art. 4 alin. (3) și art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;c) nerespectarea de către importatori a obligațiilor ce le revin conform art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, altele decât cele care intră sub incidența lit. a);d) nerespectarea de către distribuitori a obligațiilor ce le revin conform art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, altele decât cele care intră sub incidența lit. a);e) nerespectarea de către operatorii economici a dispozițiilor art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;f) nerespectarea de către operatorii UAS a obligației de înregistrare conform cerinței prevăzute la art. 14 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;g) utilizarea de către un pilot la distanță, într-o operațiune UAS din categoria „deschise“, a unei aeronave fără pilot pentru care nu sunt respectate cerințele prevăzute la pct. UAS.OPEN.050 subpct. 6 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;h) utilizarea unei aeronave fără pilot într-o operațiune UAS din categoria „deschise“, respectiv „specifice“, de către un pilot la distanță care nu îndeplinește cerințele de la pct. UAS.OPEN.060 subpct. 1 lit. (a), respectiv pct. UAS.SPEC.060 subpct. 1 lit. (b) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;i) nerespectarea de către pilotul la distanță a dispozițiilor pct. UAS.OPEN.060 subpct. 3, respectiv pct. UAS.SPEC.060 subpct. 3 lit. (e) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;j) refuzul operatorului UAS care efectuează operațiuni din categoria specifice de a permite accesul inspectorilor Autorității Aeronautice Civile Române la orice structură, UAS, document, evidențe, date, proceduri, conform cerinței de la pct. UAS.SPEC.090 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.  +  Articolul 9(1) Contravențiile prevăzute la art. 8 lit. f)-h) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(2) Contravențiile prevăzute la art. 8 lit. a), e) și j) se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la art. 8 lit. b)-d) și i) se sancționează cu amendă de la 15.000-20.000 lei.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:a) persoanele desemnate în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru toate contravențiile prevăzute la art. 8;b) persoanele desemnate în acest scop de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, pentru contravențiile prevăzute la art. 8 lit. a);c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și polițiștii locali pentru contravențiile prevăzute la art. 8 lit. f)-h).(5) Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(6) Aplicarea sancțiunilor de natură contravențională prevăzute la art. 8 nu aduce atingere dreptului Autorității Aeronautice Civile Române de a dispune măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945.  +  Articolul 10Dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică aeronavelor de stat.  +  Articolul 11(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 8 lit. f)-j) se aplică de la data aplicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 7 august 2020.Nr. 643.-----