REGULAMENT din 24 noiembrie 2005privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.470 din 24 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.109 din 8 decembrie 2005.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale se efectuează la propunerile comandanților/șefilor unităților militare gestionare și se aprobă de organele competente, potrivit legii.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, prin bunuri se înțelege produsele, echipamentele și orice ale obiecte, de orice fel și cu orice fel de descriere, cu excepția clădirilor și terenurilor.  +  Articolul 3(1) Fac obiectul valorificării:a) activele fixe scoase din funcțiune, obiectele de inventar și materialele declasate, precum și deșeurile refolosibile rezultate în urma casării sau demolării;b) bunurile care nu au putut fi împrospătate, a căror păstrare în depozite ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize și încercări în laboratoare și poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate în vigoare;c) tehnica, utilajele, loturile de piese de schimb, scule și accesorii, piesele de schimb, agregatele, ansamblele, subansamblele și materialele de orice fel, inclusiv produsele cu ciclu lung de fabricație, aflate în diferite stadii de execuție la operatorii economici, precum și echipamentele și utilajele achiziționate pe cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiții nefinalizate din unitățile militare, în starea în care se află și dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții: nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea armatei, nu se mai fabrică sau, datorită uzurii morale ori fizice avansate, nu mai corespund destinației sau fac obiectul înlocuirii cu altele performante de același tip;d) alte bunuri din existent, indiferent de starea acestora, în scopul rezolvării unor nevoi ale Ministerului Apărării Naționale.(2) Bunurile care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate se valorifică la persoane fizice și/sau juridice române.(3) Bunurile care implică apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, definite conform prevederilor legale în vigoare, se valorifică către:a) operatorii economici din industria națională de apărare, producători de astfel de bunuri, în starea în care se află ori demilitarizate;b) operatorii economici specializați și autorizați în comercializarea acestora ori care au în obiectul de activitate valorificarea deșeurilor, dar numai după scoaterea din funcțiune, demilitarizare și cu respectarea controlului internațional al armamentelor convenționale. (la 10-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) (4) Bunurile prevăzute la alin. (3) se pot valorifica, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, numai după scoaterea din funcțiune și efectuarea operațiunilor de demilitarizare, și către persoane juridice care au prevăzută în obiectul de activitate realizarea de producții cinematografice, la cererea expresă a acestora. (la 10-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) (5) Operațiunile de demilitarizare a bunurilor prevăzute la alin. (4) se execută, după achitarea contravalorii totale a contractului de vânzare-cumpărare, de unități specializate ale Ministerului Apărării Naționale, iar costurile aferente acestora se suportă de către beneficiar.(6) Bunurile valorificate potrivit alin. (4) se vor utiliza exclusiv pentru realizarea de producții cinematografice.  +  Articolul 4(1) Nu fac obiectul valorificării:a) aparatura de secretizare sau componentele speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la transmiterea de informații și date cu caracter secret. Acestea se scot din funcțiune sau se declasează, după caz, și se casează potrivit normelor în vigoare;b) aparatura artileristică complexă, de conducere a focului, de radiolocație, de transmisiuni, de automatizare a conducerii trupelor, nucleară, bacteriologică și chimică, precum și ansamblele, subansamblele și piesele de schimb specifice acestora, pentru care nu se primesc solicitări de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data disponibilizării;c) bunurile materiale de resortul sanitar veterinar care sunt atipice, interzise la comercializare și/sau utilizare de către organele acreditate în acest sens din România sau care prezintă uzură fizică avansată ce periclitează viața bolnavilor ori a utilizatorilor;d) bunurile materiale aflate în dotarea birourilor atașaților apărării și la reprezentanțele militare. Acestea se scot din funcțiune sau se declasează, după caz, și se casează;e) bunurile utilizate pentru neutralizarea combustibililor speciali din rezervoarele și instalațiile tehnicii de rachete, care se distrug, cu respectarea normelor de protecție a mediului;f) bunurile specifice bazei materiale de instrucție, folosite în procesul de instruire a militarilor, nominalizate în instrucțiunile prevăzute la art. 50, denumite în continuare instrucțiuni, precum și piesele de schimb și materialele specifice acestora. Acestea se scot din funcțiune sau se declasează, după caz, și se casează;g) deșeurile nerefolosibile care se distrug.h) animalele de serviciu sau destinate serviciului, scoase din funcțiune sau declasate. (la 10-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) (2) Nu se valorifică către persoanele fizice și operatorii economici neautorizați bunurile care, prin destinația lor, pot fi utilizate în scopuri care afectează siguranța națională și individuală sau colectivă.  +  Articolul 5Bunurile se valorifică în starea în care se găsesc la data transmiterii documentelor pentru aprobarea valorificării. Bunurile rămân în evidența și în administrarea unităților gestionare până la predarea lor efectivă.  +  Articolul 6(1) Pentru bunurile aprobate la valorificare se interzice efectuarea oricăror lucrări care necesită manoperă și materiale din fondurile Ministerului Apărării Naționale pentru schimbarea stării tehnice, cu excepția situațiilor stabilite prin instrucțiuni.(2) Bunurile aprobate la valorificare se păstrează în starea tehnică și de completare în administrarea unităților gestionare, potrivit documentelor de evaluare, până la finalizarea procedurii de valorificare și predare la cumpărător.(3) În instrucțiuni se nominalizează bunurile aprobate la valorificare pentru a căror păstrare se alocă și se utilizează fonduri din bugetul Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 7Competențele de stabilire a bunurilor supuse valorificării, cu excepția celor date, conform prevederilor legale, în competența altor organisme, se reglementează prin instrucțiuni.  +  Articolul 8Coordonarea unitară a activităților premergătoare și ulterioare valorificării în cadrul Ministerului Apărării Naționale, precum și interfața cu Compania se realizează de Comandamentul Logistic Întrunit, denumit în continuare structura specializată.  +  Articolul 9(1) Bunurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale se valorifică la intern prin:a) licitație publică deschisă cu strigare;b) selecție de oferte de preț sau negociere directă;c) valorificare directă fără organizare de licitație;d) transmitere fără plată la alte instituții publice sau la unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în condițiile prezentului regulament. (la 10-08-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) (2) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. a) se valorifică:a) tehnica de luptă care devine comună cu alte sectoare de activitate, după dezafectarea de dotarea specific militară, precum și bunurile, inclusiv cele demilitarizate, care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, în starea în care se află ori în stare dezmembrată/parțial dezmembrată, cât și tractoarele de artilerie, plasele și completele de mascare, busolele, lunetele, binoclurile, precum și deșeurile feroase, neferoase, de metale prețioase și de aliaje ale acestora. La licitație pot participa persoanele fizice și/sau juridice române;b) armamentul și tehnica de luptă, demilitarizate, care nu se supun în anul respectiv controlului internațional al armamentelor convenționale. La licitație pot participa numai operatori economici din industria națională de apărare specializați și autorizați care au în domeniul de activitate fabricația, modernizarea, reparația și/sau comercializarea bunurilor identice ori de același gen și/sau valorificarea deșeurilor feroase și neferoase; (la 10-08-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 9 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) c) la prețuri de deșeuri în stare nedezmembrată, armamentul și tehnica de luptă, demilitarizate, care se supun controlului internațional al armamentelor convenționale, precum și armamentul și tehnica de luptă, demilitarizate, prevăzute la lit. b), care au rămas neadjudecate, inclusiv bunurile cu uzură morală și fizică avansată, respectiv bunurile secționate sau lestate, folosite în procesul de instruire. La licitație pot participa numai operatori economici din industria națională de apărare specializați și autorizați care au în domeniul de activitate fabricația, modernizarea, reparația bunurilor identice sau de același gen și/sau valorificarea deșeurilor feroase și neferoase și care se obligă să le dezmembreze la sediul unităților militare gestionare și să le supună, după caz, controlului internațional al armamentelor convenționale, conform clauzelor contractuale din contractul de vânzare-cumpărare. (la 10-08-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 9 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) (3) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. b) se valorifică:a) bunurile care implică apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, de natura armamentului, muniției, tehnicii de luptă, mijloacelor și instalațiilor speciale, în starea în care se află. La procedură pot participa numai operatori economici autorizați din industria națională de apărare;b) deșeurile de sticlă, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic, materialele de resortul hrănirii și cele de construcții și cazare, uneltele genistice, echipamentul și ambalajele;c) muniția care trebuie delaborată și armamentul ușor de infanterie prevăzut la alin. (2) lit. b), nominalizat în instrucțiuni, care nu a fost adjudecat. La procedura de valorificare pot participa numai operatori economici autorizați din industria națională de apărare;d) armamentul de artilerie, tehnica blindată pe roți și șenile, aeronavele și navele fluviale și maritime, scoase din funcțiune și demilitarizate, ce se utilizează pentru ambientarea, prin expunere statică, a unor opere comemorative de război sau monumente istorice, cu respectarea legislației în domeniu. La procedura de valorificare pot participa persoane fizice și/sau juridice. (la 10-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) (4) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. c) se valorifică bunuri, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel puțin aceiași parametri, necesare armatei, inclusiv bunuri contra servicii oferite de operatorii economici de profil din industria de apărare, ori în cazul vânzării cu amănuntul a obiectelor de inventar, a materialelor de construcții - cazare sau de resortul hrănirii, uneltelor genistice, a echipamentului și a ambalajelor, potrivit metodologiei stabilite prin instrucțiuni, sau în alte situații aprobate de ordonatorul principal de credite, la propunerea transmisă pe cale ierarhică de structura abilitată. Modalitatea de compensare valorică se stabilește prin instrucțiuni plecând de la prețurile legal negociate în cazul schimbării bunurilor cu alte bunuri, respectiv pe baza prețurilor de producție și/sau servicii practicate de operatorii economici din industria de apărare, la data desfășurării negocierii, în situația schimbării bunurilor contra servicii. (la 16-02-2006, Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 149 din 3 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 16 februarie 2006 ) (5) Abrogat. (la 10-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 )  +  Capitolul II Evaluarea bunurilor  +  Articolul 10(1) Estimarea valorii bunurilor propuse pentru valorificare la intern se face de către comisia ordonatorului de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea, potrivit metodologiei stabilite prin instrucțiuni. În documentele de valorificare unitățile militare gestionare vor preciza bunurile cu uzură morală și fizică avansată care se valorifică, prin licitație, în starea în care se află, la prețuri de deșeuri nedezmembrate. În documentele de valorificare se vor menționa condițiile care au generat asemenea situație și se vor anexa copii ale actelor din care rezultă că bunurile se pot valorifica în acest mod.(2) Stabilirea prețurilor inițiale de vânzare se face de către structura specializată, potrivit metodologiei stabilite prin instrucțiuni, printr-o comisie de evaluare numită prin decizie a șefului structurii specializate, formată din cel puțin 3 membri. Din comisie face parte și un reprezentant al Companiei, care va fi desemnat de către conducătorul acesteia. Pentru identificarea stării tehnice și de completare a bunurilor din unități, comisia, prin cel puțin 2 membri și reprezentantul Companiei, va face evaluarea la fața locului, în centrele zonale de depozitare și colectare, prilej cu care se vor stabili și bunurile cu uzură morală și fizică avansată care se valorifică, prin licitație, în starea în care se află, la prețuri de deșeuri în stare nedezmembrată. În celelalte unități certificarea propunerii de valorificare a bunurilor cu uzură morală și fizică avansată, prin licitație, în starea în care se află, la prețurile de deșeuri nedezmembrate, se face, la fața locului, de comisia desemnată de ordonatorul de credite, care este eșalon superior al unității în cauză.(3) Pentru bunurile, nominalizate prin instrucțiuni, care se pot valorifica de unitățile militare gestionare, stabilirea prețului inițial de vânzare se face de eșalonul superior, printr-o comisie de evaluare, formată din cel puțin 3 membri, la fața locului.(4) Prețurile inițiale de vânzare pentru tehnica de luptă dezafectată de dotarea specific militară și bunurile comune cu alte sectoare de activitate, care au o uzură morală și fizică avansată și care se valorifică, prin licitație, în starea în care se află, la prețuri de deșeuri în stare nedezmembrată, nu vor fi mai mici decât contravaloarea deșeurilor ce ar rezultă în urma casării acestora.(5) Evaluarea bunurilor ce se valorifică la extern se face de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 11(1) Comisia de evaluare întocmește un raport de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate. Prețul inițial de vânzare, structura acestuia și, după caz, prețul diminuat se aprobă conform competențelor stabilite prin instrucțiuni.(2) La evaluarea bunurilor se vor avea în vedere procedurile și criteriile stabilite prin instrucțiuni, precum și prețul pieței la bunuri de același fel.  +  Capitolul III Valorificarea la intern  +  Secţiunea 1 Organizarea și desfășurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin licitație publică deschisă cu strigare  +  Articolul 12Licitația publică deschisă cu strigare se organizează de către Companie.  +  Articolul 13La licitațiile de vânzare a bunurilor pot participa persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la art. 9 alin. (2), care prezintă până la data ținerii ședinței de licitație următoarele:a) documentul din care să rezulte constituirea garanției de participare;b) copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului și de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice;c) chitanța de achitare a contravalorii caietului de sarcini și a taxei de participare, eliberată de casieria organizatorului licitației, sau ordinul de plată emis de instituțiile abilitate;d) declarația de acceptare a proiectului de contract de vânzare-cumpărare prevăzut de caietul de sarcini;e) alte documente prevăzute de legislația în vigoare și solicitate de organizatorul licitației.  +  Articolul 14(1) Conducătorul Companiei numește prin decizie, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii licitației, comisia de licitație, formată din cel puțin 3 membri cu probitate morală, în următoarea componență:a) președintele și secretarul comisiei de licitație, din partea organizatorului licitației;b) membri, specialiști cu experiență profesională în domeniu.(2) Nu pot face parte din comisia de licitație membrii comisiilor de evaluare.  +  Articolul 15(1) Nu pot participa la licitație în calitate de cumpărători membrii comisiilor de evaluare și ai celor de licitație și nici soțul/soția sau rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.(2) Membrii comisiilor de licitație au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație prin care se angajează să respecte prevederile alin. (1).  +  Articolul 16(1) Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din valoarea prețului inițial de vânzare stabilit în caietul de sarcini pentru bunurile care se valorifică. Depunerea garanției se face până la termenul limită prevăzut în caietul de sarcini.(2) Garanția de participare la licitație se va returna, începând cu cea de-a treia zi lucrătoare de la data închiderii licitației, celor declarați necâștigători, respectiv celor declarați câștigători, după achitarea și ridicarea integrală a bunurilor adjudecate, prin ordin de plată sau în numerar, în limita plafonului de casă stabilit prin norme de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 17Organizatorul licitației întocmește următoarele documente:a) caietul de sarcini;b) anunțul publicitar;c) tabelul cuprinzând persoanele care participă la licitație.  +  Articolul 18(1) Caietul de sarcini se întocmește în baza informațiilor transmise de structura specializată și cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) obiectul licitației;b) cantitatea de bunuri oferită și locul de depozitare sau de păstrare;c) prețul de începere a licitației, precum și valoarea salturilor de supralicitare;d) modalitățile de plată;e) termenul limită de prezentare a documentelor de către licitator;f) data și locul de desfășurare a licitației;g) modul de desfășurare a licitației;h) valoarea taxei de participare, cuantumul și modul de constituire a garanției care trebuie să fie depusă de către solicitanți pentru a fi admiși la licitație, locul și data depunerii;i) proiectul de contract de vânzare-cumpărare;j) modelul declarației licitatorului de acceptare a proiectului de contract de vânzare-cumpărare;k) clauze asigurătorii privind pierderea garanției de participare la licitație, în cazul în care câștigătorul licitației renunță la cumpărarea bunului și refuză semnarea contractului de vânzare-cumpărare, și privind neadmiterea la licitație a persoanelor care nu prezintă toate documentele sau care prezintă documente incomplete ori incorect întocmite;l) alte condiții și precizări pe care comisia de licitație le consideră necesare.(2) Caietul de sarcini se aprobă de conducătorul Companiei.  +  Articolul 19(1) Caietul de sarcini va fi pus la dispoziție solicitatorilor cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației și se poate analiza, respectiv achiziționa, atât de la sediul Companiei, cât și de pe site-ul acesteia.(2) Prețul caietului de sarcini nu va depăși contravaloarea întocmirii, redactării și multiplicării acestuia.(3) Fișele tehnice se pun la dispoziție solicitanților numai pentru analiză și numai la sediul Companiei.  +  Articolul 20(1) Anunțul publicitar se face printr-o publicație cu circulație la nivel național. În scopul asigurării unei transparențe maxime, anunțul publicitar se face și pe pagina de Internet a Companiei sau prin alte mijloace de informare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru licitație.(2) Anunțul privind vânzarea prin licitație conține următoarele informații:a) denumirea și adresa organizatorului licitației;b) obiectul licitației;c) locul, data și ora începerii licitației;d) locul și data la care se poate obține caietul de sarcini;e) numărul de fax sau adresa de e-mail la care se pot obține informații suplimentare.  +  Articolul 21(1) Persoana care a achiziționat caietul de sarcini, denumită în continuare licitator, are dreptul să examineze condițiile, formularele, termenii și specificațiile din documentele licitației, iar în cazul în care are nevoie de informații suplimentare în legătură cu acestea, le solicită în scris organizatorului licitației.(2) Organizatorul licitației răspunde în scris la toate solicitările primite, înainte de termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori.  +  Articolul 22(1) Organizatorul licitației poate aduce modificări documentelor licitației, din proprie inițiativă sau ca urmare a solicitării licitatorilor.(2) Modificările aduse documentelor licitației vor fi notificate tuturor licitatorilor, în scris, prin fax, prin poștă electronică, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertei. În situația în care se descoperă vicii de formă și erori aritmetice ale unor documente ale licitației, care ar putea prejudicia patrimoniul armatei, modificările vor fi aduse la cunoștință tuturor licitatorilor, la începerea ședinței de licitație, pe baza documentului oficial al structurii specializate și a procesului-verbal întocmit de Companie și semnat de toți licitatorii acceptați.(3) Omiterea vreunei informații în documentele de participare la licitație sau prezentarea unor documente necorespunzătoare față de cele stabilite prin caietul de sarcini determină descalificarea licitatorului respectiv.  +  Articolul 23(1) Taxa de participare la licitație se determină în funcție de cheltuielile de organizare și desfășurare a licitației și se achită la termenul prevăzut în caietul de sarcini.(2) Contravaloarea caietului de sarcini, a taxei de participare, respectiv a garanției de participare la licitație, se poate achita atât la sediul Companiei, cât și prin ordin de plată în contul de virament al Companiei, care este prevăzut în caietul de sarcini.(3) Licitatorilor care nu participă la licitație li se va restitui, la cerere, taxa de participare.  +  Articolul 24(1) Solicitanților care prezintă unităților militare gestionare chitanța sau ordinul de plată privind achitarea contravalorii taxei de participare la licitație li se vor pune la dispoziție, pentru consultare și luare la cunoștință sub semnătură, fișele tehnice și inventarele bunurilor și li se va permite examinarea acestora la locul în care se află depozitate ori păstrate, fără punerea în funcțiune și fără efectuarea probelor de rulaj.(2) Renunțarea participanților la licitație la dreptul de a inspecta bunurile licitate nu constituie temei pentru anularea totală sau parțială a contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 25(1) Comisia de licitație analizează documentele prezentate de licitatori cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de începerea licitației și întocmește lista cuprinzând ofertanții acceptați, excluzându-i de la participare pe cei care nu au îndeplinit condițiile sau care nu au prezentat, în totalitate și la termenul stabilit, documentele cerute prin caietul de sarcini.(2) Cu această ocazie comisia de licitație verifică:a) dosarul cu documentele de organizare a licitației;b) dacă publicitatea s-a făcut conform prevederilor prezentului regulament;c) documentele privind calificarea participanților la licitație.  +  Articolul 26(1) Licitația se desfășoară în prezența tuturor membrilor comisiei de licitație, iar ședința este condusă de către președintele comisiei.(2) La data și ora stabilite pentru începerea licitației, în cazul în care sunt cel puțin 2 participanți, președintele comisiei de licitație anunță obiectul licitației, face prezența participanților și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia.(3) Desfășurarea în continuare a licitației se face astfel:a) președintele anunță prețul inițial de vânzare de la care se pornește strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite;b) participanții la licitație prezintă oferta de preț prin strigări. Oferta trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației;c) președintele comisiei de licitație anunță cu glas tare și clar suma oferită de licitator;d) dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei de licitație anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului care a oferit ultima sumă;e) licitația se declară închisă după anunțarea verbală a câștigătorului de către președintele comisiei de licitație și după întocmirea procesului-verbal care se semnează de către membrii comisiei de licitație și de către participanții la licitație.(4) Procesul-verbal al procedurii de valorificare împreună cu documentele privind organizarea și desfășurarea acesteia se arhivează la sediul organizatorului licitației și constituie baza legală a încheierii contractului de vânzare-cumpărare. O copie a procesului-verbal al procedurii de valorificare va fi transmisă structurii specializate.  +  Articolul 27(1) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care se prezintă un singur participant, comisia de licitație negociază prețul de vânzare pornind de la prețul inițial al licitației.(2) Rezultatul negocierii se înscrie într-un proces-verbal de negociere semnat de ambele părți, care va constitui temei legal pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.(3) Prețul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât cel stabilit ca preț de pornire la procedura prin licitație.(4) În situația în care bunul nu a fost adjudecat sau nu s-a prezentat nici un participant, organizatorul licitației informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri de valorificare prin celelalte proceduri prevăzute la art. 9 ori casarea, după caz.  +  Articolul 28(1) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonanței Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care nu s-au prezentat cel puțin 2 participanți la licitație sau dacă nici un ofertant din cei prezenți nu a oferit prețul de pornire, se încheie proces-verbal de constatare, urmând ca licitația să se repete.(2) Repetarea licitației se face după trecerea a cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii noilor condiții de valorificare din partea structurii specializate.(3) În cazul în care nici de această dată nu se prezintă la licitație cel puțin 2 participanți și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua în condițiile alin. (2).(4) În situația în care după a treia licitație bunul nu a fost adjudecat sau nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire a licitației, organizatorul licitației informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri de scoatere din funcțiune sau declasare și valorificare prin transmitere fără plată sau casare, după caz.  +  Articolul 29(1) Participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispozițiile legale și precizările din caietul de sarcini referitoare la organizarea și desfășurarea licitației.(2) Contestațiile se depun la sediul organizatorului licitației în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.  +  Articolul 30Organizatorul licitației este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia și să comunice rezultatul în scris. În acest sens va fi numită o comisie formată din 3-5 membri, alții decât cei care fac parte din comisia de licitație.  +  Articolul 31(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la termenul limită prevăzut în caietul de sarcini pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, persoana căreia i s-a adjudecat bunul este obligată să ia, pe bază de semnătură, de la structura specializată exemplarul nr. 1 al facturilor fiscale personalizate și numai în baza lor să achite contravaloarea totală a acestora. Cumpărătorul va intră în posesia bunurilor în momentul achitării integrale a contravalorii bunurilor adjudecate, a comisionului și a taxei pe valoarea adăugată.(2) Dacă persoana care și-a adjudecat bunul renunță la cumpărarea acestuia sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), pierde garanția depusă. Garanția se pierde și în situația în care la licitație sunt acceptați minimum 2 participanți, dacă persoanele în cauză nu oferă prețul de pornire a licitației.(3) În situația prevăzută la alin. (2) Compania informează în scris structura specializată și introduce bunurile în cauză, la prețurile inițiale de vânzare, la prima procedură de valorificare ce se organizează.(4) Bunurile adjudecate și achitate integral vor putea fi ridicate de cumpărător în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.(5) Pentru bunurile adjudecate și achitate integral, care nu se preiau de către cumpărător în maximum 60 de zile de la data achitării lor, cumpărătorul este obligat să plătească penalitățile percepute conform contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 32(1) Organizatorul licitației are dreptul de a anula licitația până la închiderea acesteia în una dintre situațiile următoare:a) nu a fost asigurat un nivel corespunzător al concurenței la licitațiile organizate pentru bunurile prevăzute la art. 28;b) nici unul dintre ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare;c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare sau în circumstanțe excepționale. Circumstanțele excepționale se enunță și se definesc în instrucțiuni.(2) Decizia de anulare a licitației creează pentru organizatorul acesteia obligația de a comunică în scris tuturor participanților la licitație atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au asumat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării, precum și obligația de a returna garanția de participare.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin selecție de oferte de preț sau negociere directă  +  Articolul 33(1) Valorificarea bunurilor care se găsesc în situația prevăzută la art. 27 alin. (4) se face prin organizarea selecției de oferte de preț/negocierii directe, pe baza prețurilor care pot fi majorate, menținute sau diminuate în funcție de modul de desfășurare a licitației și care sunt aprobate de șeful structurii specializate, potrivit art. 11 alin. (1).(2) Dacă bunurile nominalizate în instrucțiuni, care pot intră în competența de valorificare a unităților militare gestionare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din hotărâre, nu se valorifică după repetarea procedurii de valorificare, în termen de 45 de zile de la data desfășurării primei proceduri de valorificare, acestea se vând, în starea în care se află, numai operatorilor specializați și autorizați în valorificarea deșeurilor sau, după caz, se casează și se valorifică deșeurile rezultate.(3) Deșeurile feroase și neferoase rezultate în urma delaborărilor de muniții efectuate de unitățile militare specializate ale armatei se valorifică prin Companie.(4) Contravaloarea deșeurilor rezultate din delaborarea munițiilor ce se efectuează la sediul operatorului economic desemnat se poate utiliza pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de operatorii economici din industria de apărare pentru delaborarea muniției.  +  Articolul 34(1) Numirea comisiei Companiei se face conform regulilor stabilite la art. 14.(2) Numirea comisiei, în cazul unităților militare gestionare, se face de eșalonul superior.  +  Articolul 35(1) Selecția de oferte de preț/negocierea directă pentru bunurile care se găsesc în situația prevăzută la art. 27 alin. (4) se face pe baza anunțului publicitar care se dă cu ocazia organizării licitației publice deschise cu strigare și a extrasului din caietul de sarcini de la licitație, în care se includ bunurile neadjudecate la licitație, la noile prețuri de valorificare, precum și precizările strict necesare, inclusiv proiectul contractului de vânzare-cumpărare.(2) După depunerea cererilor de cumpărare și a garanției de participare în cuantum de 10% din valoarea prețului de valorificare, solicitanților li se trimit invitații de participare, în care li se precizează și alte detalii legate de desfășurarea selecției de oferte de preț/negocierii directe.(3) Fiecare ofertant are voie să facă o singură ofertă de preț pe care nu o poate schimba.(4) Ofertele de preț se depun sau se transmit la sediul organizatorului procedurii de valorificare, în plic închis și sigilat, până la data și ora precizate în extrasul din caietul de sarcini de la licitație, semnate de ofertantul interesat. Ofertele sunt analizate în prezența membrilor comisiei. Rezultatul analizei ofertelor de preț se consemnează într-un proces-verbal.(5) Contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu persoana care a oferit prețul cel mai mare.(6) Dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, bunurile se valorifică către acesta prin negociere directă.(7) Procedurile de valorificare pentru bunurile și deșeurile prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. b) se efectuează potrivit metodologiei stabilite prin instrucțiuni.  +  Articolul 36(1) Negocierea directă reprezintă procedura prin care se negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul, cu un singur cumpărător.(2) Rezultatele negocierii se consemnează într-un proces-verbal semnat de ambele părți și care constituie baza stabilirii valorii contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 37Prețul minim de valorificare al bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. d) acoperă contravaloarea deșeurilor ce ar rezultă în urma dezmembrării acestora, precum și contravaloarea operațiunilor de demilitarizare ce se efectuează prin grija Ministerului Apărării Naționale. Prețul minim de valorificare al bunurilor se va face public pe site-ul Companiei.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și desfășurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin transmiterea fără plată  +  Articolul 38(1) Transmiterea fără plată se realizează după desfășurarea procedurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la cererea expresă a unor instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, bunurile scoase din funcțiune pot fi transmise fără plată, înainte de organizarea oricărei alte proceduri de valorificare, în baza unui referat de oportunitate și cu aprobarea ordonatorului principal de credite.(3) Referatul de oportunitate prevăzut la alin. (2) se întocmește de către structura de specialitate și se aprobă de către șeful Statului Major al Apărării.(4) Pot fi transmise fără plată, potrivit alin. (2), bunuri scoase din funcțiune înainte de organizarea oricărei alte proceduri de valorificare, precum și bunurile aflate în procedură de valorificare, în condițiile stabilite prin instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 10-08-2020, Articolul 38 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 )  +  Articolul 39(1) Listele cu bunurile ce pot fi valorificate potrivit art. 38 alin. (1) prin transmitere fără plată se postează periodic pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, prin grija structurii specializate.(2) Instituțiile publice sau unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pot formula solicitări de transfer fără plată pentru bunurile prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la postare. Solicitările de transfer fără plată al bunurilor se adresează structurii specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale. (la 10-08-2020, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 )  +  Articolul 39^1Cheltuielile de transport în vederea demilitarizării și demilitarizarea bunurilor valorificate prin transfer fără plată, ce se utilizează pentru ambientarea, prin expunere statică, a unor opere comemorative de război sau monumente istorice, se suportă de beneficiari. (la 10-08-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 )  +  Articolul 39^2Preluarea și transportul bunurilor transmise fără plată de la locul de depozitare la locul de dispunere se fac prin grija și pe cheltuiala beneficiarului, inclusiv demilitarizarea acestora, după caz. (la 10-08-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 )  +  Capitolul IV Valorificarea la extern  +  Articolul 40În situația în care bunurile care implică apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, de natura armamentului, muniției, tehnicii de luptă, mijloacelor și instalațiilor speciale, nu au fost valorificate în starea în care se află, prin procedura prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. b), către operatorii economici din industria națională de apărare, producători de astfel de bunuri, ministrul apărării naționale este abilitat și are competențe privind valorificarea la extern a bunurilor, astfel: (la 10-08-2020, Partea introductivă a Articolului 40 din Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 ) a) să supună aprobării Consiliului Suprem de Apărare a țării , anual și ori de câte ori este nevoie, tehnica de luptă din următoarele categorii care fac obiectul valorificării: aeronave, submarine, nave de luptă maritime și fluviale, tancuri și complexuri de rachete, armament, muniție și rachete din stocuri, la care gradul de asigurare este sub 80%;b) să aprobe modalitatea de valorificare la extern a bunurilor prevăzute de lege;c) să aprobe valorificarea armamentului, munițiilor și a rachetelor din stocuri, la care gradul de asigurare este peste 80%.  +  Articolul 41Valorificarea la extern a bunurilor se efectuează direct către parteneri externi.  +  Articolul 42Aprobarea ministrului apărării naționale privind condițiile de valorificare, inclusiv prețul extern, constituie mandat pentru Companie în vederea semnării contractului de export.  +  Articolul 43Aprobările ministrului apărării naționale pentru valorificarea la extern a bunurilor sunt valabile în anul calendaristic respectiv, cu excepția cazurilor în care prin aprobare se specifică altfel.  +  Articolul 44(1) Operațiunile de sortare și verificare a produselor se execută prin grija Ministerului Apărării Naționale.(2) Operațiunile de încărcare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs intern, precum și transportul și paza acestora de la locul de depozitare până la locul de încărcare pe mijlocul de transport extern se execută de instituții sau operatori economici specializați.(3) Cheltuielile ocazionate de executarea operațiunilor prevăzute la alin. (2) sunt achitate de partenerul extern.  +  Articolul 45La solicitarea Companiei, structuri abilitate din Ministerul Apărării Naționale sau operatori economici autorizați și stabiliți de aceasta vor executa operațiuni de dezafectare de dotarea specific militară, reinscripționare, recondiționare și/sau reparații ori modificări ale produselor. Contravaloarea operațiunilor este suportată de partenerul extern.  +  Articolul 46Circulația documentelor, forma și conținutul acestora privind valorificarea la extern vor fi reglementate prin instrucțiuni.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 47(1) Pentru realizarea activității de valorificare conform prevederilor prezentului regulament, Compania încheie un contract de comision cu Ministerul Apărării Naționale prin ordonatorul de credite abilitat, prin care se va stabili și comisionul datorat Companiei pentru serviciile de valorificare prestate de aceasta.(2) Având în vedere specificul valorificării prin comisionar, în cazul în care bunurile se valorifică la intern, la prețul de valorificare se adaugă comisionul datorat Companiei, prevăzut în caietul de sarcini, iar în cazul în care bunurile se valorifică la export, la prețul de valorificare se adaugă, pe lângă comisionul datorat Companiei, și cheltuielile efectuate pentru valorificarea bunurilor, dovedite pe bază de facturi, obținându-se astfel prețul de vânzare.(3) Prețul de vânzare la extern se încasează de Companie, care își reține comisionul datorat și cheltuielile de valorificare și transferă prețul de valorificare în contul structurii specializate.(4) La intern, contravaloarea totală de achitat a contractului de vânzare-cumpărare se încasează de structura specializată, care va vira comisionul cuvenit pe baza facturii fiscale emise de Companie.  +  Articolul 48(1) Piesele de schimb neadjudecate sau care nu au fost solicitate la transmitere fără plată în termen de 45 de zile de la data desfășurării selecției de oferte de preț/negocierii directe se vând de Companie, în starea în care se află, la prețuri de deșeuri nedezmembrate, numai către operatorii economici specializați și autorizați în valorificarea deșeurilor.(2) Abrogat. (la 10-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 48 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 612 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 10 august 2020 )  +  Articolul 49Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum și înregistrările contabile și documentele justificative ale modificărilor de patrimoniu determinate de procesul valorificării bunurilor se efectuează potrivit legii.  +  Articolul 50În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se aprobă, prin ordin al ministrului apărării naționale, instrucțiuni de aplicare a acestuia, precum și reguli privind comportamentul personalului participant la procedurile de valorificare, care să conducă la fluidizarea procesului de valorificare a bunurilor la intern și la prevenirea actelor de corupție.------------