ORDIN nr. 4.659.266 din 1 august 2020privind instituirea carantinei zonale în comuna Dârmănești, județul Argeș
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 august 2020  Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Dârmănești, județul Argeș, generată de coronavirusul SARSCoV-2, care a dus la infectarea unui număr de 12 locuitori în data de 31.07.2020 prin transmitere comunitară, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș nr. 27 din 31.07.2020, emisă la propunerea Direcției de Sănătate Publică a Județului Argeș nr. 20.113/31.07.2020, în baza evaluării epidemiologice avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin care se constată că riscul răspândirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate este peste pragul de 3 cazuri/1.000 de locuitori,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARSCoV2,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.08.2020, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Dârmănești, județul Argeș.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:1. 45.033671-N 24.855888-E;2. 45.047592-N 24.916154-E;3. 44.956446-N 24.898110-E;4. 44.988103-N 24.939827-E.  +  Articolul 2În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;3. evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Argeș a oportunității și prioritizării de testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;4. stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de poliție județean, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-mediei locale a acestei măsuri;5. purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice;6. asigurarea ordinii publice se realizează de către poliția locală, iar în situația în care poliția locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș sau Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, după caz;7. stabilirea în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș a responsabilităților privind:a) asigurarea dezinfecției periodice a spațiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcția de Sănătate Publică Argeș;b) implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);c) colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice;d) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței;e) asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;f) stabilirea limitelor de competență pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile prezentului ordin de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Argeș, cu aprobarea prefectului;g) punerea la dispoziția persoanelor a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;h) controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină;i) stabilirea zonei de protecție prin extinderea arealului menționat la art. 1 cu o distanță minimă de siguranță în care se introduc restricții/interziceri de deplasare.  +  Articolul 3(1) În/Din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea persoanelor pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor, persoanele care susțin examenul de admitere la facultate;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;g) urgențe medicale.(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităților competente legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională.  +  Articolul 4Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Argeș (telefon 0248210910, e-mail: cjcci@isuarges.ro).  +  Articolul 5Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum și cele adoptate în aplicare vor fi comunicate autorităților locale, care vor asigura informarea populației privind instituirea carantinei și măsurile necesar a fi respectate.  +  Articolul 6Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acțiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 7Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.  +  Articolul 8Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Argeș, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș și a Direcției de Sănătate Publică Argeș și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 9Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 1.08.2020 pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 1.08.2020, ora 16,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 10Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 1 august 2020.Nr. 4.659.266.-----