ORDIN nr. 2.056 din 25 iunie 2020pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iunie 2020    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 326 alin. (4) și (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;c) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată eliberat persoanelor de la alin. (1) lit. c) este valabil numai la declararea mărfurilor prin utilizarea procedurii de înscriere în evidențe.3. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizația de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, după caz;4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2), Direcția Generală a Vămilor eliberează persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației complete prevăzute la art. 3 alin. (1) de către solicitant. În cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), Direcția Generală a Vămilor eliberează certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 15 zile de la depunerea cererii și a documentației complete prevăzute la art. 3 alin. (2) de către solicitant, în situația în care certificatul de operator economic autorizat, respectiv autorizația de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului este valabil/valabilă. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2.5. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în cazul persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), în situația în care autorizația de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului a fost suspendată sau revocată ori în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.6. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Garanția prevăzută la art. 326 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condițiile prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declarația vamală de punere în liberă circulație. Cuantumul garanției trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la punerea în liberă circulație a bunurilor. Garanția poate fi constituită prin:a) un depozit în numerar sau echivalentul acestuia;b) angajamentul unui garant.8. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cazul în care îndeplinirea formalităților de vămuire se face printr-un reprezentant desemnat conform art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, garanția prevăzută la alin. (1) se poate constitui de către acesta.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 25 iunie 2020.Nr. 2.056.-----