DECIZIE nr. 266 din 29 iunie 2020privind înființarea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea și monitorizarea instituțiilor cu atribuții în derularea fondurilor destinate asistenței tehnice, în vederea elaborării Foii de parcurs/Roadmapului pentru întărirea capacității administrative a instituțiilor din România și asigurarea unei prioritizări optime a fondurilor europene de asistență tehnică alocate României pentru perioada 2021-2027
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2020  Luând în considerare problemele semnalate de experții Comisiei Europene în cadrul Raportului de țară 2020 pentru România și recomandările specifice de țară din cadrul Semestrului European, punctul (24), publicate în luna februarie 2020, respectiv în luna mai 2020, prin care se atrage atenția asupra stagnării reformei administrației publice din România, lipsei operaționalizării și instituirii unui cadru eficient pentru planificarea strategică și bugetară în vederea prioritizării direcțiilor de acțiune și coordonării politicilor la nivel central și local, în timp ce rolul de coordonare strategică al Secretariatului General al Guvernului nu a fost încă consolidat,în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Grupul de lucru interministerial, denumit în continuare Grupul, organism interministerial cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.(2) Grupul de lucru este format din reprezentanți ai autorităților publice din România care derulează proiecte de asistență tehnică, la nivel de secretar de stat și personal de specialitate din cadrul instituțiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, desemnați prin act administrativ al conducătorului instituției.(3) Coordonarea Grupului de lucru este asigurată de către un consilier de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, desemnat de prim-ministru, în condițiile legii.(4) La ședințele Grupului de lucru pot participa, în calitate de invitați, și reprezentanți ai altor instituții publice sau autorități cu atribuții în domeniile vizate, pe baza unei solicitări formulate de către coordonatorul Grupului.  +  Articolul 2(1) Grupul are următoarele obiective principale:a) coordonarea tuturor instituțiilor în identificarea proiectelor prioritare în domeniul de asistență tehnică și inventarierea tuturor surselor de finanțare pe care le poate accesa România în domeniul de asistență tehnică;b) elaborarea Foii de parcurs/Roadmapului pentru întărirea capacității administrative a instituțiilor din România și asigurarea unei prioritizări optime a fondurilor europene de asistență tehnică alocate României pentru perioada 2021-2027;c) stabilirea strategiilor de etapă și a liniilor de acțiune în vederea elaborării cadrului optim pentru monitorizarea întregului buget pentru asistență tehnică alocat României pentru perioada 2021-2027 și pentru a se asigura astfel optimizarea direcționării fondurilor dedicate creșterii capacității administrative instituționale în funcție de sursele de finanțare naționale și europene;d) identificarea subgrupurilor de lucru sectoriale pentru identificarea nevoilor instituțiilor pentru întărirea capacității administrative și stabilirea priorităților instituționale pentru viitorul exercițiu financiar al Uniunii Europene;e) identificarea blocajelor și problemelor sistemice/ persistente cu incidență asupra capacității administrative instituționale de implementare a fondurilor europene și găsirea celor mai eficiente soluții, prin elaborarea unui plan de acțiuni și a unui plan financiar pentru fiecare sector, aprobate prin memorandum;f) monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituționale asumate de ministere în Foaia de parcurs/Roadmap.(2) Grupul va prezenta prim-ministrului informări periodice privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3(1) Grupul de lucru se reunește în ședințe ori de câte ori este necesar.(2) Suportul tehnic și secretariatul Grupului este asigurat de către Direcția coordonare politici și priorități din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin desemnarea persoanelor responsabile pentru fiecare domeniu de activitate în parte.(3) Agenda fiecărei ședințe a Grupului se întocmește de către secretariatul acestuia, pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membrii săi și aprobate de către coordonatorul Grupului.  +  Articolul 4(1) În vederea participării la reuniunile Grupului, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, conducătorii ministerelor prevăzute în anexă își desemnează reprezentanții și comunică secretariatului Grupului numele și funcția persoanelor desemnate.(2) În situația în care se impune cooptarea altor instituții publice și/sau autorități pentru derularea fondurilor europene pentru asistență tehnică, componența Grupului se modifică în condițiile legii.(3) În termen de 30 de zile de la data primei ședințe de lucru a Grupului se întocmește regulamentul propriu de organizare și funcționare, supus aprobării coordonatorului Grupului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 29 iunie 2020.Nr. 266.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea și monitorizarea instituțiilor
  cu atribuții în derularea fondurilor destinate asistenței tehnice, în vederea elaborării Foii de parcurs/Roadmapului
  pentru întărirea capacității administrative a instituțiilor din România și asigurarea unei prioritizări optime
  a fondurilor europene de asistență tehnică alocate României pentru perioada 2021-2027
  1. Cancelaria Prim-Ministrului2. Secretariatul General al Guvernului3. Ministerul Finanțelor Publice4. Ministerul Afacerilor Interne5. Ministerul Afacerilor Externe6. Ministerul Apărării Naționale7. Ministerul Justiției8. Ministerul Fondurilor Europene9. Ministerul Culturii10. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri11. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 12. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor14. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 15. Ministerul Sănătății16. Ministerul Educației și Cercetării17. Ministerul Tineretului și Sportului18. Ministerul Muncii și Protecției Sociale
  ------