ORDIN nr. 130 din 24 iunie 2020privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 99 lit. e), l) și m), precum și cele ale art. 130 alin. (1) lit. d), d^1) și q) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 10 alin. (1) lit. j), lit. o) pct. 2 și lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare punctele de interconectare, se efectuează prin intermediul licitațiilor organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, denumită în continuare PRRC, operată de „Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság“ - FGSZ Ltd., cu respectarea Regulilor de operare a PRRC și a calendarului de licitație publicat anual de către Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale - ENTSOG.  +  Articolul 2(1) Produsele de capacitate standard oferite de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. prin intermediul licitațiilor organizate în cadrul PRRC în punctele de interconectare, pe ambele direcții de transport al gazelor naturale, sunt cele definite la art. 9 din Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.(2) Prețul de rezervă aferent fiecărui produs de capacitate standard licitat pe PRRC se obține prin aplicarea factorilor de transformare pentru condițiile de referință, conform SR ISO 13443:2005 - „Gaz natural. Condiții de referință standard“, la tarifele de rezervare în vigoare în perioada de utilizare a capacității rezervate, aferente fiecărui produs de capacitate standard în punctele de interconectare, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 3Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, contractul-cadru de transport al gazelor naturale încheiat pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare între Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. și utilizatorii rețelei este cel prevăzut în anexă și se completează cu mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației/licitațiilor organizate în cadrul PRRC, pus/puse la dispoziție de către operatorul PRRC.  +  Articolul 4(1) În vederea rezervării de capacitate, utilizatorul rețelei (UR) are obligația de a încheia cu OTS un contract-cadru de transport al gazelor naturale în baza căruia poate accesa unul sau mai multe produse de capacitate standard oferite.(2) Contractul-cadru se încheie cu cel puțin 14 zile înainte de data primei participări a UR la o licitație pentru rezervare de capacitate.  +  Articolul 5Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. are obligația de a publica pe pagina sa de internet, în limba română și în limba engleză, prezentul ordin, Regulile de operare a PRRC, precum și prevederile acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între aceasta și operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, relevante pentru derularea contractelor de transport.  +  Articolul 6Participarea unui UR în cadrul fiecărei licitații organizate în conformitate cu Regulile de operare a PRRC, în vederea alocării de capacitate în punctele de interconectare, este supusă procesului de validare de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., în măsura în care UR depune, cu cel puțin 24 de ore înainte de deschiderea licitației, în cazul licitațiilor pentru produsele de capacitate zilnice și intrazilnice, respectiv cu cel puțin 5 zile înainte de deschiderea licitației, în cazul celorlalte licitații, o garanție financiară de participare, constituită în favoarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., în vederea stabilirii limitei de credit ce urmează a fi acordată acestuia în vederea participării la licitația pentru rezervarea capacității.  +  Articolul 7(1) Nivelul garanției financiare de participare este apreciat, pe propria răspundere, de către UR, pe baza estimărilor sale referitoare la prețul de adjudecare a licitației ce ar urma să fie asumat de către acesta, astfel:a) pentru produsul de capacitate standard intrazilnic/ zilnic/lunar, nivelul garanției este egal cu valoarea capacității solicitate;b) pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual, nivelul garanției este egal cu valoarea medie lunară a capacității solicitate.(2) Garanția financiară de participare poate fi constituită în numerar, virament bancar în contul bancar al operatorului de transport și de sistem (OTS), în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua încasării garanției, sub formă de cont garantat (depozit colateral) și/sau de scrisoare de garanție bancară, în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției.(3) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. acceptă scrisori de garanție bancară eliberate de către bănci care au rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard Poors, Moody’s sau Fitch, cel puțin la nivel de „investment grade“. Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.(4) Garanția financiară de participare este valabilă cel puțin 75 de zile calendaristice de la data de începere a perioadei de utilizare a capacității aferente produsului standard de capacitate solicitat.(5) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. are dreptul de a reține garanția financiară de participare atunci când UR nu constituie garanția financiară de plată în condițiile menționate în contractul-cadru.(6) Garanția financiară de participare este returnată UR în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constituirii garanției financiare de plată sau de la data efectuării plății în avans, în cazul în care UR a optat pentru această modalitate de plată, respectiv în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitației pentru rezervarea de capacitate, în cazul în care, în urma licitației, UR nu i-a fost alocată capacitate de transport.(7) La solicitarea UR, garanția financiară de participare poate fi păstrată de către OTS în scopul constituirii limitei de credit pentru participarea acestuia la alte licitații de capacitate.(8) Limita de credit acordată UR în vederea participării la licitație pentru rezervarea capacității este egală:a) cu valoarea garanției financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru produsul de capacitate standard intrazilnic/zilnic/lunar;b) cu valoarea garanției financiare prevăzute la alin. (1) lit. b), multiplicată cu numărul de luni aferente produsului de capacitate standard solicitat, pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual.  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile art. 49-62 din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, procedurile de nominalizare/renominalizare a cantităților de gaze naturale în punctele de interconectare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz și se aplică în baza contractului-cadru și a acordurilor de interconectare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 69-69^3 din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, procedurile de corelare, regulile de alocare ale cantităților de gaze naturale și de echilibrare operațională, precum și procedurile de comunicare în caz de evenimente excepționale în punctele de interconectare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperatibilitatea și schimbul de date și se aplică de către OTS în baza prevederilor acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz“ - S.A. și operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României.(3) Înainte de încheierea/modificarea acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, UR își pot prezenta observațiile cu privire la procedurile de corelare, regulile de alocare a cantităților de gaze naturale și de echilibrare operațională, precum și procedurile de comunicare în caz de evenimente excepționale, în cadrul consultărilor publice comune organizate de OTS adiacenți în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperatibilitatea și schimbul de date.  +  Articolul 9(1) UR are dreptul fie să transfere către alți UR dreptul de utilizare a capacității rezervate, fie să transfere complet drepturile și obligațiile aferente capacității rezervate, ce decurg din contractul-cadru de transport al gazelor naturale.(2) Transferurile prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate doar între UR care au în derulare un contract-cadru de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate la punctele de interconectare, încheiat cu OTS.(3) Natura capacității care face obiectul transferului - fermă, întreruptibilă - și tipul acesteia - grupată, negrupată - nu se schimbă prin transfer.(4) Doar UR care deține capacitatea rezervată are dreptul să inițieze un transfer. Transferurile se realizează prin intermediul PRRC, conform Regulilor de operare ale PRRC.(5) Capacitatea rezervată de UR care poate face obiectul transferului este cea aferentă produselor de capacitate anuale, trimestriale și lunare.(6) Cererile de transfer, pentru o perioadă începând cu ziua gazieră D, se transmit în PRRC până cel târziu în ziua gazieră D-1, ora 12,00.(7) OTS refuză transferul, dacă „UR inițial“ a nominalizat această capacitate pentru o zi gazieră din perioada pentru care se solicită transferul.  +  Articolul 10(1) Un UR denumit „UR inițial“ poate transfera, cu acordul OTS, către alt UR denumit „UR beneficiar“ dreptul de utilizare a capacității rezervate, în integralitatea acesteia sau a unei părți din aceasta.(2) „UR beneficiar“ își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din transferul dreptului de utilizare a capacității, cu excepția obligației de plată a capacității pentru care a obținut dreptul de utilizare.(3) „UR inițial“ își asumă obligația de plată a capacității care a făcut obiectul transferului dreptului de utilizare către UR beneficiar.  +  Articolul 11(1) Un UR denumit „UR inițial“ poate transfera complet, cu acordul OTS, către alt UR denumit „UR beneficiar“ drepturile și obligațiile aferente capacității rezervate, ce decurg din contractul-cadru de transport al gazelor naturale, pentru întreaga capacitate rezervată sau pentru o parte din aceasta.(2) „UR beneficiar“ își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din transfer, inclusiv obligația de plată a capacității care face obiectul acestui transfer.(3) OTS aprobă transferul complet al drepturilor și obligațiilor cu condiția ca „UR beneficiar“ al transferului să constituie garanția financiară de plată în conformitate cu prevederile contractului-cadru, până la ora 12,00 a zilei gaziere D-1.(4) OTS modifică în mod corespunzător capacitatea rezervată de UR în baza contractelor-cadru încheiate atât cu UR inițial, cât și cu UR beneficiar.  +  Articolul 12Se aprobă contractul-cadru de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 noiembrie 2016, și Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2013 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 15 martie 2013.  +  Articolul 14Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. și UR duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 iulie 2020.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 24 iunie 2020.Nr. 130.  +  ANEXĂ
  CONTRACT-CADRU
  de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a
  Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale
  din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României
  Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., cu sediul în Mediaș, piața Constantin I. Motaș nr. 1, județul Sibiu, tel. 0269-803333, 0269-839031, e-mail cabinet@transgaz.ro, număr de ordine J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, cont virament IBAN RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la B.C.R. Mediaș, reprezentată legal prin ………..........................................., în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport și de sistem sau OTS, pe de o parte,și......................................................, reprezentată legal prin ………....................., în calitate de utilizator al Sistemului național de transport al gazelor naturale (SNT) și beneficiar al serviciilor de transport, denumit în cele ce urmează utilizator al rețelei sau UR, pe de altă parte, denumite individual partea și împreună părțile, au convenit încheierea prezentului contract de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare ale Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumite în continuare punctele de interconectare.I. Terminologie; legislație și alte documente aplicabile  +  Articolul 1(1) Termenii utilizați în contractul de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumit în continuare Contract, sunt definiți în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013, în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul rețelei.(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013, Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile din Codul civil, din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, din reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și cu prevederile acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. și operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumite în continuare acorduri de interconectare, precum și cu prevederile Regulilor de operare ale Platformei regionale de rezervare de capacitate, platformă denumită în continuare PRRC.II. Obiectul contractului  +  Articolul 2(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea produselor de capacitate standard de transport în punctele de interconectare, în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.(2) În situația în care produsul de capacitate standard de transport adjudecat în punctele de interconectare constă în rezervarea de capacitate de transport pe direcția de ieșire din România, obiectul contractului prevăzut la alin. (1) se completează cu ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu transportul prin Sistemul național de transport al gazelor naturale (SNT) al cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, până la punctele de interconectare.(3) Capacitatea de transport rezervată în punctele de interconectare este exprimată în kWh/h (25°C/0°C) sau în kWh/zi (25°C/0°C).(4) Capacitatea alocată UR în urma licitațiilor desfășurate conform Regulilor de operare ale PRRC este cea specificată în mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației/licitațiilor.(5) Prevederile prezentului contract se completează cu mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației/licitațiilor organizate în cadrul PRRC, pus/puse la dispoziție de către operatorul PRRC.(6) Echilibrarea comercială, facturarea dezechilibrelor, precum și alocarea către UR a diferenței între cheltuielile și veniturile rezultate din acțiunile de echilibrare întreprinse de către OTS se realizează în conformitate cu prevederile Codului rețelei.III. Durata contractului  +  Articolul 3(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți.(2) Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între zz/ll/aaaa și 1/10/aaaa.(3) Durata produselor de capacitate rezervate este specificată în mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației și trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a contractului. IV. Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieșire în/din SNT  +  Articolul 4(1) Măsurarea cantităților de gaze naturale și determinarea cantităților de energie intrate în/ieșite din SNT prin punctele de interconectare se fac în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.(2) Gazele naturale vehiculate prin punctele de interconectare trebuie să respecte condițiile minime de calitate prevăzute în acordurile de interconectare.V. Tarife aplicabile. Modalități și condiții de facturare și platăA. Dispoziții generale  +  Articolul 5(1) UR plătește OTS contravaloarea capacității de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată plus eventuala primă de licitație rezultată în urma derulării licitației. În situația prevăzută la art. 2 alin. (2), UR plătește suplimentar OTS tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil pentru cantitatea de gaze naturale transportată, stabilită în baza alocărilor finale, în perioada în care poate fi utilizată capacitatea rezervată.(2) După caz, UR plătește suplimentar OTS tarifele prevăzute în Codul rețelei. Plata contravalorii facturilor emise în acest sens se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.(3) Facturarea contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacității rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare și a cantităților de gaze naturale stabilite în baza alocărilor finale, efectuate în conformitate cu prevederile acordului de interconectare.(4) Facturarea contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacității rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte și a cantităților de gaze naturale, stabilite în baza alocărilor finale, efectuate în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.(5) Modalitatea de plată, precum și desemnarea băncilor agreate pentru derularea operațiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislației în vigoare.(6) Plata contravalorii facturilor emise în conformitate cu prevederile alin. (3) și (4) se face în termenele prevăzute în prezentul contract. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.(7) Plata în avans a contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.(8) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.B. Produs anual, trimestrial și lunar  +  Articolul 6(1) Plata contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.(2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se realizează după cum urmează:a) în situația în care UR nu optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în conformitate cu prevederile prezentului contract;b) în situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR:(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă, în situația prevăzută la art. 2 alin. (2) din contract, valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul contractual al capacității pentru aceeași perioadă;(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării lunare.  +  Articolul 7(1) Plata contravalorii facturilor emise conform alin. (2) lit. a) se face în termen de 5 zile, iar a celor emise conform alin. (2) lit. b) în termen de 15 zile de la data emiterii facturilor.(2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se realizează după cum urmează:a) în ziua următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, OTS emite și transmite UR o factură aferentă capacității rezervate la care se adaugă valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul alocării zilnice, întocmită în conformitate cu prevederile prezentului contract;b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de prestare a serviciilor, OTS emite și transmite UR o factură de regularizare aferentă serviciilor de transport prestate, întocmită în baza alocării finale.VI. Drepturile și obligațiile OTS  +  Articolul 8OTS are următoarele drepturi:a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate și a majorărilor de întârziere;b) să execute garanția financiară de plată depusă de UR în caz de neplată la scadență a facturilor emise;c) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract;d) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile de la cap. VIII „Garanții“;e) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu notificarea UR cu cel puțin 3 zile anterior limitării/întreruperii;f) să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condițiile minime de calitate prevăzute în legislația specifică;g) să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate în conformitate cu obiectul prezentului contract, cu respectarea tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată plus eventualul comision rezultat în urma derulării licitației și a tarifului volumetric aplicabil pentru perioada în care poate fi utilizată capacitatea rezervată, pentru cantitatea de gaze naturale transportată, inclusiv eventualele majorări de întârziere;h) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanță neplanificate, cu notificarea UR în maximum 6 ore de la luarea la cunoștință de către OTS;i) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanță planificate, cu notificarea UR cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;j) toate celelalte drepturi prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 9(1) OTS, acționând corect și prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR, în scopul asigurării funcționării SNT în condiții de siguranță și de echilibru, în situația în care totalul nominalizărilor depășește cantitatea de gaze naturale care poate trece prin punctele de interconectare.(2) Motivele întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanță, restricțiile în amonte sau în aval.(3) OTS notifică UR cu privire la limitarea/întreruperea capacității întreruptibile de transport, dispusă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) și cu respectarea prevederilor acordului de interconectare; notificarea va preciza motivul/motivele care a/au stat la baza întreruperii.  +  Articolul 10OTS are următoarele obligații:a) să anunțe UR în legătură cu eventualele limitări sau, după caz, întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată;b) să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligațiilor de plată ale UR;c) să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii, în situația în care acesta contestă factura emisă;d) să preia, să transporte și să predea UR cantitățile confirmate, exprimate în unități de energie, în conformitate cu acordul de interconectare și cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute în acesta;e) să răspundă și să soluționeze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;f) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia;g) toate celelalte obligații prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).VII. Drepturile și obligațiile UR  +  Articolul 11UR are următoarele drepturi:a) să refuze preluarea la punctele de ieșire din SNT a gazelor naturale care nu respectă condițiile de calitate prevăzute în legislația specifică;b) să conteste facturile emise de OTS și să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;c) să solicite OTS să modifice prezentul contract în cazul modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia;d) să transfere către alți UR fie dreptul de utilizare a capacității rezervate, fie să transfere complet drepturile și obligațiile aferente capacității rezervate;e) toate celelalte drepturi prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 12UR are următoarele obligații:a) să plătească integral și la termen facturile emise de OTS în concordanță cu prevederile prezentului contract și ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2);b) să accepte limitarea/întreruperea serviciului de transport în condițiile prevăzute de prezentul contract;c) să constituie întocmai garanțiile prevăzute la art. 13 și 14;d) toate celelalte obligații prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).VIII. Garanții A. Dispoziții generale  +  Articolul 13(1) UR poate fi exceptat de la obligația de a constitui garanția financiară de plată prevăzută la art. 14 în favoarea OTS dacă:a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agențiile de rating: Standard Poors, Moody’s sau Fitch, cel puțin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract;b) plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport conform art. 5 alin. (7).(2) În situația în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenția emitentă a ratingului în raport cu prevederile alin. (1) lit. a), UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile de la producerea modificării și să facă dovada respectării prevederilor contractuale cu privire la modalitatea de constituire a garanțiilor financiare de plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii modificării.  +  Articolul 14(1) Garanția financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:a) scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/saub) virament bancar în contul bancar al OTS în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua încasării garanției; și/sauc) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/saud) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției.(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard Poors, Moody’s sau Fitch, cel puțin la nivel de „investment grade“. Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.  +  Articolul 15(1) În situația în care UR face dovada bonității conform art. 13 alin. (1) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanții financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 14 sau plata în avans a obligațiilor de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanție sau plată în avans se vor solicita și explica UR în formă scrisă.(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situația în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plată parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.  +  Articolul 16(1) OTS poate executa garanțiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.(2) Anterior executării garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.(3) Notificarea privind executarea garanției este transmisă de către OTS, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de plată a facturilor emise pentru prestarea serviciilor de transport.(4) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția la nivelul și în termenele prevăzute în contract.B. Produs anual și trimestrial  +  Articolul 17(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data închiderii licitației.(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR este egal cu de două ori valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. În cazul mai multor produse de capacitate anuale sau în cazul mai multor produse de capacitate trimestriale, rezervate, succesive, UR va constitui garanția financiară de plată pentru prima perioadă aferentă primului produs/primelor produse de capacitate rezervată. Pentru următoarele produse de capacitate, UR va constitui/ajusta garanția financiară de plată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de utilizare a respectivelor produse.(3) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător; b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența dintre nivelul efectiv al garanției și cel precizat la alin. (2).(4) Ajustarea nivelului garanției de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform alin. (2).(5) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 45-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.  +  Articolul 18(1) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data închiderii licitației, opțiunea de plată în avans.(2) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, emisă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) pct. (i).(3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.(4) În cazul în care plata în avans nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.(5) UR poate renunța la opțiunea privind plata în avans, situație în care trebuie să constituie o garanție financiară de plată în condițiile art. 13 alin. (1) lit. a) sau ale art. 14 din contract.C. Produs lunar  +  Articolul 19(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data închiderii licitației.(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR este egală cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.(3) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător;b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența între nivelul efectiv al garanției și cel precizat la alin. (2).(4) Ajustarea nivelului garanției financiare de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform alin. (2).(5) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 45-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.  +  Articolul 20(1) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data închiderii licitației, opțiunea de plată în avans.(2) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, emisă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) pct. (i).(3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.(4) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.D. Produs zilnic și intrazilnic  +  Articolul 21Garanția financiară de participare la licitație devine garanție financiară de plată.IX. Clauza de confidențialitate  +  Articolul 22(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, documentelor și a informațiilor obținute din derularea prezentului contract.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente și informații care:a) au fost cunoscute părții contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte contractantă; saub) au fost dezvăluite după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sauc) fac obiectul unei obligații legale de informare.(3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale.(4) Nerespectarea obligațiilor care decurg din alin. (1)-(3) atrage răspunderea părții culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.X. Răspundere contractuală  +  Articolul 23(1) Neîndeplinirea obligației de plată la termen a facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport atrage:a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere:(i) începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată la data scadenței;(ii) începând cu a 6-a zi calendaristică de la data emiterii facturii pentru capacitatea rezervată, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată la data scadenței, în cazul produselor de capacitate zilnică și intrazilnică.b) reținerea, din garanția financiară constituită, a sumei necesare pentru a acoperi neplata totală sau parțială a facturilor emise;c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii integrale sau parțiale a obligațiilor de plată;d) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma aferentă dezechilibrelor UR depășește valoarea garanțiilor pentru echilibrare.(2) În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.  +  Articolul 24(1) Ca efect al neîndeplinirii, în tot sau în parte, a obligațiilor contractuale asumate de UR, altele decât obligația de plată, OTS are dreptul de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(2) Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obligațiilor contractuale asumate de OTS conferă dreptul UR de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(3) Debitorul obligației este de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea obligațiilor contractuale, cu excepția cazurilor anume stipulate în prezentul contract.XI. Forța majoră/Caz fortuit  +  Articolul 25(1) Forța majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează părțile de răspundere, în condițiile art. 1.351 din Codul civil.(2) În situația în care forța majoră nu încetează în termen de 15 zile, în cazul contractelor lunare, respectiv în termen de 30 de zile, în cazul contractelor trimestriale și anuale, părțile au dreptul să invoce încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde daune-interese.(3) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, prin notificare în maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se comunică în maximum 30 de zile de la apariție.  +  Articolul 26(1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs în condițiile art. 1.351 din Codul civil.(2) Părțile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligații a devenit imposibilă datorită unor circumstanțe care nu îi sunt imputabile părții care trebuia să o îndeplinească. XII. Încetarea contractului  +  Articolul 27(1) Prezentul contract încetează:a) prin ajungerea la termen a prezentului contract, conform prevederilor art. 3;b) prin executarea obligațiilor contractuale; c) de drept, în cazul rezilierii contractului de echilibrare și acces la punctul virtual de tranzacționare (PYT) încheiat între OTS și UR; d) prin acordul părților;e) prin denunțare unilaterală, în caz de faliment, dizolvare sau lichidare, după caz, a partenerului contractual, în baza unei notificări prealabile;f) prin denunțare unilaterală, în condițiile art. 25 și 26;g) prin reziliere, în condițiile art. 1.552 din Codul civil.(2) Încetarea prezentului contract nu produce efecte asupra obligațiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenței acestora.(3) În cazul încetării contractului înainte de expirarea termenului de valabilitate, conform alin. (1) lit. c), UR este obligat să plătească OTS contravaloarea produselor de capacitate contractată pentru perioada rămasă până la expirarea termenului de valabilitate a contractului.XIII. Notificări  +  Articolul 28(1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc, la sediul prevăzut în preambulul prezentului contract, orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia.(2) În sensul prezentului contract, prin modificare de circumstanțe se înțelege intrarea în vigoare, modificarea sau abrogarea unui act normativ al cărui obiect de reglementare vizează, în tot sau în parte, prezentul contract.(3) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanțe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.(4) Notificările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.(5) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.XIV. Legea contractului și soluționarea litigiilor  +  Articolul 29(1) Prezentul contract este guvernat de legea română.(2) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea și încetarea prezentului contract să fie soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe teritoriul României.XV. Cesionarea contractului  +  Articolul 30(1) Niciuna dintre părți nu va putea ceda unui terț, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile și/sau obligațiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părți, care nu poate fi refuzat nemotivat. (2) Notificarea intenției de cesionare se înaintează celeilalte părți cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate. (3) Partea notificată are obligația de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.XVI. Clauze finale  +  Articolul 31Prezentul contract se încheie în limba română și poate fi modificat sau completat prin act adițional în formă scrisă.
  ----