ORDIN nr. 4.596 din 19 iunie 2020pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iunie 2020



  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 31 mai 2016, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:(16) Prin derogare de la prevederile alin. (14) și (15), pentru specializarea Muzică bisericească, specializare autorizată să funcționeze provizoriu, fără corespondent la nivel de specializare acreditată, unitatea de învățământ acreditată în profilul specializării poate întocmi și elibera acte de studii absolvenților care au susținut și promovat examenul de absolvire/finalizare a studiilor la acea unitate de învățământ.2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul prevăzut la art. 6 alin. (16) unitatea de învățământ acreditată în profilul specializării fără corespondent la nivel de specializare acreditată - Muzică bisericească gestionează actele de studii menționate la art. 1 alin. (2).  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Biroul acte de studii din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 19 iunie 2020.Nr. 4.596.----