PROCEDURĂ ȘI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenței reprezentanților autorizați
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016.
   +  Articolul 1Reprezentanții autorizați prevăzuți la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 au dreptul să își desfășoare activitatea numai dacă au obținut și dețin licență, potrivit prezentei proceduri.  +  Articolul 2Acordarea licenței reprezentanților autorizați prevăzuți la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 se face de către conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuții în domeniu din cadrul aceleiași instituții potrivit prevederilor prezentei proceduri. Acordarea și revizuirea licenței se fac în baza depunerii dosarului complet de acordare a licenței, potrivit prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Reprezentanții autorizați, prevăzuți la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, sunt asimilați producătorilor de echipamente electrice și electronice, cu excepția situației în care o organizație colectivă autorizată a acceptat să îndeplinească acest rol pentru un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene. Reprezentanții autorizați trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile, după caz.(2) În situația în care reprezentantul autorizat este asimilat producătorului atunci urmează procedura de la art. 4 și 8.(3) În situația în care organizația colectivă autorizată îndeplinește acest rol pentru un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene atunci aceasta depune la Comisie, în copie legalizată, contractul de desemnare a producătorului respectiv. În contractul de desemnare trebuie să se specifice clar că organizația colectivă va îndeplini toate obligațiile legale pentru producătorul în cauză.  +  Articolul 4(1) Dosarul de acordare a licenței trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cerere-tip de acordare a licenței, potrivit anexei nr. 3a;b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, original sau în copie conformă cu originalul, sau, după caz, certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul asociației ori fundației în cauză, în copie conformă cu originalul;d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, conform Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, certificatul detaliat eliberat de Ministerul Justiției, privind datele care figurează în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale și nici fapte care privesc disciplina financiară;f) cel puțin un contract de desemnare din partea unui producător prevăzut la lit. g) pct. (iv) din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015;g) declarație pe propria răspundere pentru fiecare producător reprezentat, în care se precizează modul prin care își îndeplinesc obligațiile prevăzute la art. 25 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, individual sau prin transferarea responsabilităților îndeplinirii obiectivelor, pe bază de contract, către o organizație colectivă;h) în situația în care se optează pentru îndeplinirea obiectivelor în mod individual, reprezentantul autorizat va depune documentația de aprobare a planului de operare potrivit art. 3 din anexa nr. 2 la ordin, separat pentru fiecare producător pentru care preia obligațiile stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015;i) în situația în care se optează pentru îndeplinirea obiectivelor prin transferarea responsabilităților îndeplinirii obiectivelor către o organizație colectivă, va prezenta o copie legalizată după contractul dintre producător și respectiva organizație colectivă, valabil pentru cel puțin un an.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) vor fi însoțite de un opis al acestora.  +  Articolul 5Dosarul de acordare a licenței prevăzut la art. 4 se depune de către solicitant la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, în atenția direcției generale de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, în trei exemplare, atât în format letric, cât și în format electronic. Fiecare pagină din dosarul de acordare a licenței este numerotată și certificată pentru conformitate. Documentele obligatorii din cadrul dosarului de acordare a licenței vor avea ordinea prezentată la art. 4.  +  Articolul 6În cazul în care dosarul de acordare a licenței reprezentanților autorizați cuprinde toate documentele și informațiile prevăzute la art. 4, în formatul și conținutul solicitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet se emite licența, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3b.  +  Articolul 7(1) În cazul în care dosarul de acordare a licenței reprezentantului autorizat nu cuprinde toate documentele și informațiile prevăzute la art. 4, Comisia informează solicitantul cu privire la deficiențele constatate.(2) În situația în care, în care în termen de 30 de zile de la primirea informării menționate la alin. (1) solicitantul nu remediază aceste deficiențe, dosarul este respins.(3) Respingerea dosarului de acordare a licenței se motivează și se comunică în scris solicitantului de către Comisie.(4) Solicitantul poate ataca decizia de respingere, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 3a și 3b fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 3ala procedurăAntet solicitantNr. ...../.....CEREREde acordare a licenței- Model -Subscrisa, ........., cu sediul social în ........, str. ...... nr. ....., bl. ....., ap. ....., județul/sectorul ......., înregistrată la ........... cu nr. ......, cod unic de înregistrare nr. ...../...., cont bancar nr. ........, deschis la .........., sucursala ........, telefon ........., fax ........., e-mail ......., prin ........, în calitate de reprezentant legal, solicită autorizarea în scopul ducerii la îndeplinire a obligațiilor producătorilor de echipamente electrice și electronice prevăzuți la lit. g) pct. IV din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, pentru următoarele categorii*) de echipamente electrice și electronice ................. . Notă
  *) Se vor specifica categoriile din anexele nr. 1 și 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 (în perioada până la 14 august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 (după 15 august 2018).
  Anexăm documentele specifice prevăzute în procedură.Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
  Data ..................... ................................. (numele, prenumele și semnătura) Reprezentant legal, .......................
   +  Anexa nr. 3bla procedurăMINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILORLICENȚĂ- Model -Nr. ........ din ..........Se autorizează în scopul ducerii la îndeplinire a obligațiilor producătorilor de echipamente electrice și electronice prevăzuți la lit. g) pct. IV din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, pentru următoarele categorii de echipamente electrice și electronice ........... pentru ........, cu sediul social în ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, înregistrată la .......... cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ............/........... .Data emiterii: ................Valabilă până la: ..............Ministrul mediului, apelor și pădurilor,..........................................----