HOTĂRÂRE nr. 60 din 21 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 februarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrității și protejării bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.(2) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinește față de aceasta atribuțiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.(3) Sediul regiei este în municipiul București, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.(2) Regia are în structura sa sucursalele cu statut de unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, și bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 4.(2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 4Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:a) administrarea, conservarea, protecția și întreținerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, precum și a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;b) administrarea imobilelor cu destinația de reședințe oficiale și a celorlalte locuințe de protocol;c) administrarea și închirierea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, precum și prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum și pentru alte persoane juridice și fizice străine care își desfășoară activitatea în România;d) atribuirea spațiilor pentru sediile autorităților și instituțiilor publice de interes național;e) producerea, în condițiile legii, a pașapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a altor documente și tipărituri cu caracter special;f) alte activități stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 și în alte acte normative.  +  Articolul 6(1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face de către regie, contra cost, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Costurile închirierii includ obligatoriu contravaloarea impozitelor și taxelor locale, a amortizării spațiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum și a cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea. (la 09-07-2010, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. ) (1^1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, fără plata chiriei și cu suportarea cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (la 09-07-2010, Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. ) (1^2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat ministerelor, autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și unităților din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat. (la 09-07-2010, Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. ) (2) Atribuirea, în condițiile legii, către instituții publice care se autofinanțează, organizații sindicale, partide politice, fundații, asociații, cabinete de avocatură, birouri notariale, unități aparținând cultelor religioase, unități din domeniul presei sau edituri a spațiilor pentru birouri și pentru alte destinații din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (la 14-04-2005, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. ) (3) Atribuirea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, aparținând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.(4) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcții și terenuri aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1), se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(5) Atribuirea spațiilor din imobilele aparținând domeniului privat al statului, cu destinația de locuințe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinației, cât și în ceea ce privește prețul de închiriere. (la 14-04-2005, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )  +  Articolul 7(1) Regia își acoperă cheltuielile din veniturile proprii obținute din valorificarea producției și a prestațiilor realizate, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile aplicării de prețuri și tarife legal stabilite.(2) Cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol se acoperă anual, în cote părți stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu această destinație, de către Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.(3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituții beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri și cheltuieli proprii ale exercițiului financiar următor.(4) La începutul exercițiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituții beneficiare contracte de prestări de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor și modalitățile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora.(5) În situația în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părțile au obligația de a reglementa prin acte adiționale diferențele de sume rezultate și care fac obiectul decontărilor reciproce.(6) Sumele neacoperite de cele 5 instituții beneficiare, rezultate ca diferență între cheltuielile efective pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale de reprezentare și protocol, înregistrate de regie, și sumele prevăzute cu această destinație în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituții beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suportă de către regie din veniturile proprii.(7) La prezentarea spre aprobare, în condițiile legii, a bugetului de venituri și cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activității de reprezentare și protocol.(8) Costurile aferente producerii și emiterii permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, pentru care consiliul de administrație al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea prețului, la propunerea Autorității pentru Străini din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.  +  Articolul 8Regia asigură administrarea, conservarea, protecția și întreținerea imobilelor în care își desfășoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităților prestate, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 9Regia exercită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atribuțiile instituției publice implicate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în vederea privatizării societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului.  +  Articolul 10(1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 persoane.(2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are și calitatea de președinte al consiliului de administrație.(3) Componența consiliului de administrație al regiei este următoarea:- președinte - directorul general; - 2 reprezentanți din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice.(4) Directorul general și cei 4 membri ai consiliului de administrație sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului de resort.(5) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) și (2), și al sucursalelor sale este numit de consiliul de administrație pe criteriul competenței profesionale. (la 16-09-2005, Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005. )  +  Articolul 11În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăți aflate în domeniul privat al statului și în administrarea sa - construcții și/sau terenuri -, prin negociere directă și cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, în condițiile legii. (la 14-04-2005, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )  +  Articolul 12Regia are conturi în lei și în valută și întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, conform legii.  +  Articolul 13Structura organizatorică și funcțională a sucursalelor regiei și modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum și a celor din domeniul public și privat al statului, pe care le administrează, se aprobă de Consiliul de administrație al regiei.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor-Marian Frâncu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 21 ianuarie 2005.Nr. 60.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocoluluide Stat”  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  NR.CRTDENUMIREA SUCURSALEI SEDIUL OBIECTUL DE ACTIVITATE
  LOCALITATEA JUDEȚUL
  0. 1 2 3 4
  1. SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA Comuna CIOLPANI Sos. București Ploiești km. 32ILFOV ●administrarea, conservarea, protecția și întreținerea patrimoniului public destinat asigurării serviciilor de reprezentare și protocol pentru Preșe- dinție în principal, precum și pentru alte instituții de interes național; ● protejarea și valorificarea fondului silvic și agricol ce constituie rezervație naturală;● reprezentare și protocol în principal pentru Președinție, precum și pentru alți beneficiari; ● exploatare forestieră; ● conservarea, dezvoltarea și valorificarea fondului forestier, agricol și cinegeticce constituie rezervație naturală; ● creșterea păsărilor; ● piscicultură; ● apicultură; ● prestări servicii specifice în domeniul hotelier și alimentației publice, activitate comercială cu amănuntul și cu ridicată, alte servicii; ● operațiuni de export-import; ● servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii.
  2. SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "SINAIA" SINAIA Str. Peleșului nr. 2 PRAHOVA ● administrarea, conservarea, protecția și întreținerea patrimoniului public și a celuipropriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentruSenat, Camera Deputaților, Președinție, Guvern și Curtea Constituțională; ● cultura florilor și plantelorornamentale; ● jocuri de noroc și servicii de agrement, în condițiile legii; ● închirieri mijloace de transport; ● organizarea și efectuarea de propagandă publicitară pentru activitatea turistica și comercială; ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii și protocol pentru ministere și alți beneficiari; ● producție agricolă și valorificarea acesteia; ● prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, activități comerciale cu amănuntul și ridicată; ● fabricarea produselor de panificație și patiserie; ● activități ale agențiilor de turism; ● activități de tratament și asistență sanatorială; ● jocuri de noroc și servicii de agrement, în condițiile legii; ● transporturi de persoane.
  3.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "OLĂNEȘTI" BĂILE OLĂNEȘTI Aleea Salcâmilor nr.2VÂLCEA ● administrarea, conservarea, protecția și întreținerea patrimoniului public și celui propriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentruSenat, Camera Deputaților, Președinție Guvern și Curtea Constituțională; ● valorificarea bazei materialeși prestarea de servicii și protocol pentru ministere și alți beneficiari; ● producție agricolă vegetală și animalieră și valorificarea acesteia; ● prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, comerț cu amănuntul și cu ridicată, producție pomicolă, floricolă, legumicolă; ● transport naval de persoane; ● activități de asistență sanatorială; ● servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii:
  4.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "NEPTUN" NEPTUN MANGALIAClub-Bazin CONSTANȚA● administrarea, conservarea, protecția și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentruSenat, Camera Deputaților, Președinție, Guvern și Curtea Constituțională; ● valorificarea bazei materialeși prestarea de servicii de protocol pentru ministere și alți beneficiari; ● prestații hoteliere și de agrement, alimentație publică, comerț cu amănuntul și cu ridicată; ● producție agricolă și valorificarea acesteia; ● cultura florilor și plantelorornamentale; ● activități specifice agențiilor de turism; ● activități privind operațiunide import-export; ● prestări servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii; ● activități de tratament și asistență sanatorială.
  5. SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA Str. Napoca nr. 16 CLUJ ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru diverși beneficiari; ● administrarea imobilelor de protocol și închirierea acestora în condițiile legii; ● prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, comerț cu ridicată și cu amănuntul, de agrement și jocuri de noroc; ● producție agricolă vegetală și animalieră și valorificarea acesteia; ● piscicultură; ● prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; ● fabricarea băuturilor alcoolice distilate; ● industrializarea și valorificarea producției auxiliare activităților de bazăale acesteia; ● extracția și prepararea turbei; ● administrarea parcului auto propriu și prestarea de servi- cii de transport intern; ● întreținerea și repararea autovehiculelor (service auto); ● servicii de editură și școalăde șoferi amatori; ● lucrări de construcții; ● activități privind operațiunide import-export
  6.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA SUCEAVA Str. Vasile Bumbac nr. 4-8 SUCEAVA ● administrarea, conservarea, protecția și întreținerea patrimoniului public și a celuipropriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentrudiverși beneficiari; ● administrarea imobilelor de protocol și închirierea acestora în condițiile legii; ● prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, comerț cu amănuntul și cu ridicată; ● fabricarea produselor de panificație și patiserie; ● producția agricolă vegetală și animalieră și valorificarea acesteia; ● activități privind operațiunipentru import - export; ● tranzacții imobiliare; ● servicii de agrement și de refacere fizica și jocuri de noroc, în condițiile legii; ● activități ale agențiilor de turism; ● alte prestări de servicii.
  7.SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR BUCUREȘTI Str. J.L. Calderon nr. 48 SECTORUL 2 ● administrarea, conservarea, protecția și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu; ● închirierea, administrarea, conservarea, întreținerea spațiilor de locuit și cu alta destinație decât cea de locuit,precum și prestarea de serviciiîn legatură cu acestea pentru beneficiarii străini; ● administrarea imobilelor de protocol și a celor destinate sediilor unor ministere și ale altor autorități publice; ● administrarea locuințelor de protocol atribuite demnitarilorpe durata exercitării funcției și, respectiv, a reședințelor oficiale repartizate potrivit legii; ● administrarea locuințelor, altele decât cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziționate din fondurileproprii, înscrise în patri- moniul sau, cu drept de dispoziție asupra acestora, în condițiile legii; ● dezvoltarea fondului locativ prin executarea de construcții noi și extinderea celor existente; ● executarea lucrărilor de conservare, întreținere, construcții și reparații la imobile și instalații; ● închirierea spațiilor de locuit, precum și a celor cu altă destinație decât cea de locuit; ● prestări servicii specifice pentru întreținerea sediilor administrative ale institu- țiilor și societăților comerciale; ● operațiuni imobiliare; executarea lucrărilor de construcții, instalații, izolații vopsitorii, zugrăveli,tâmplărie, etc.; ● activități de întreținerea șirepararea clădirilor și construcțiilor speciale; ● confecții metalice și din lemn; ● valorificarea producției auxiliare activităților de bază; ● transport de materiale.
  8.SUCURSALA DE TRANSPORT "București Noi" BUCUREȘTI B-dul București Noi nr. 40 SECTORUL 1 ● administrarea parcului auto propriu și asigurarea prestațiilor de transport pentru activitățile de reprezentare și protocol; ● servicii de transport internațional și intern - de persoane și de mărfuri; ● service auto; ● școală de șoferi; ● producție de piese de schimb și subansambluri; ● activități comerciale în domeniul sau, operațiuni de import-export; ● comisionar în vamă. ● prestări servicii: ● asigură transportul demnitarilor și aparatului de lucru la departamentelor Guvernului; ● execută lucrări de întreținere și reparație: întreținere și reparații la autovehiculele din parc; ● execută servicii de închirieri: autoturisme cu șoferi, clădiri, personal de specialitate; ● achiziții de bunuri și materiale: ● achiziții de piese de schimb, carburanți, lubrifianți, aditivi și cosmetice pentru autoturismele din parc; ● achiziții de materiale pentru protecția muncii și P.S.I.; ● achiziții de materiale de întreținerea curățeniei în clădirile aflate în administrare;
  9 Abrogat
  10 Abrogat
  11 Abrogat
  12Abrogat
  13S.R.P. "TRIUMF" BUCUREȘTI Al Alexandru nr. 45 SECTOR 1 * servicii de susținere a administrațiilor publice (activități legate de personalul din administrație șialte servicii generale; activități auxiliare pentru Guvern); * administrarea imobilelor; * prestații hoteliere și activități comerciale cu amănuntul, de alimentație publică și cu ridicata; * intermedierea în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; * închirierea altor mașini și echipamente; * depozitări; * restaurante și cantine; * fabricarea pâinii, a produselor de patiserie, a produselor «uscate» de panificație, a ciocolatei și bomboanelor de ciocolată, a produselor zaharoase etc.; * colectarea și tratarea apeloruzate; * culturi vegetale; * cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră
  14ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEIBUCUREȘTI Str. Moliere nr. 6-8 SECTOR 1 ● conform art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare (Anexa nr. 1)
  --------------Pozițiile nr. 9, 10 și 11 din anexa 2 au fost abrogate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007. Aceste abrogări se aplică începând cu data de 1 decembrie 2007.Obiectul de activitate de la poziția nr. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007.
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  bunurile imobile din domeniul public al statului,
  aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa Teren - m.p.-
  SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA
  1. Complex SCROVIȘTEA compus din: 4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent din Scroviștea, Sos. București-Ploiești Km. 32, comuna Ciolpani, județul Ilfov 25.618.000,00
  2.Abrogată
  3. Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă și terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov 253.580,00
  3^1. Vila nr. 1A, compusă din construcții și alte anexe, cu teren aferent, situate în Strada Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 25.364,20
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
  4. Vila "Postăvarul" cu construcții speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.38, jud. Brașov 13.111,00
  5. Vila "IZVORUL" și terenul aferent din Predeal, str. NicolaeBălcescu nr.36, jud. Brașov 11.809,00
  6. Vila "CARPAȚI" cu garaj, construcții speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.21, jud. Brașov 14.152,50
  7. Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea Zânelor nr.10 Jud. Covasna 17.107,21
  8. Complex Foișor compus din: Palatul Foișor, Casa Veche a Grădinii, Casa Noua a Grădinii, Casa Păpușii, sere, casa heliport, anexe și construcții speciale, parc și pădure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova 165.553,00
  9. Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, terasa, corp E, (atelier) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova 7.708,36
  10. Hotel Economat, Vila 2 și 3, depozit alimentar, clădire brutărie, construcții speciale și terenul aferent, din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova 38.799,20
  11. Vila nr. 1 Economat -clădire administrativă, dependințe, construcții speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova 32.592,29
  12. Vila "Șipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr.2, jud. Prahova 2.085,39
  13. Vila "Uzina electrica" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr.2, jud. Prahova 4.240,04
  14. Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr.2, jud. Prahova 1.110,11
  15.Abrogată
  16.Abrogată
  17.Vila «Timiș 8», Timișul de Jos nr. 26, județul Brașov -
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  18. Complex PALAT OLĂNEȘTI compus din corp vechi și nou cabana,heliport, parc și terenul aferent din Olănești, Aleea Salcâmilor nr.2, jud. Vâlcea 107.687,21
  19.Teren castel Săvârșin din județul Arad 62.435,00
  20.Abrogată
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  21. Complex LOTUS cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele: piscină, băile reci, lac. debarcader, plaja și terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanța 134.883,69
  22.Abrogată
  23. Vila Panseluța cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanța 12.073,66
  24.Abrogată
  25.Abrogată
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  26. Casa de oaspeți cu ferma "BRĂDET" nr.2, cu construcții anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr.1, jud. Suceava 175.440,00
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  27.Abrogată
  28.Abrogată
  29. Imobil (teren și clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,21
  30.Monumentul Eroilor din Parcul Carol, București, sector 4 -
  31. Imobil cu terenul aferent din București, str. Academiei nr. 32-34, sector 1 7.706,28
  32.Abrogată
  33.Abrogată
  34.Abrogată
  35.Abrogată
  36.Abrogată
  37.Abrogată
  38. Imobil cu terenul aferent, situat în București, P-ta Victoriei nr. 1, sector 1 7.777,43
  39. Imobil cu terenul aferent, situat în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1 5.525,16
  40. Imobil,cu teren aferent, str. D. P. Kiseleff nr. 47, sector 1 București 1.402,00
  41. Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 3,sect. 3, București 270,29
  42. Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6,sect. 3, București 2.070,00
  43. Imobil cu teren aferent situat în str. Știrbei Vodă, nr. 79-81, sect. 1, București 7.027,83
  44. Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruinței nr. 84, comuna Pantelimon, județul Ilfov 21.982,90
  45. Imobil parțial et.3 și garaj 2 locuri situat în str. Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, București, -
  46. Pădure în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", sos. București- Ploiești, jud.Ilfov. 279.502,63
  47. Imobil + teren (fără pădure) aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", sos. București-Ploiești, jud.Ilfov.
  48. Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Mănăstirea Căldărușani, nr.9, sector 1, București 21.575,24
  49. Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Spătarului, nr.15, sector 2, București 794,71
  50. Imobil cu garaj str. Londra, nr. 39, corp A,B sector 1 București**) 852,60
  51. Imobil ap. 1 parter și garaj situat în str. Maria Rosetti, nr. 29, sect. 2, București. S locativă = 257,97mp. -
  52.Abrogată
  53. Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), sector 3, București*) -
  54. Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, București -
  55. Imobil cu terenul aferent din București, str. G-ral Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4 2.688,00
  55^1 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1 și dependințe, camera de serviciu nr. 9 și boxa nr. 1, sectorul 1, municipiul București 76,59
  55^2 Construcție și teren aferent intravilan (lot 1), situate în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București1.542
  55^3Imobil și garaj str. Nicolae Starostescu Cucu nr. 6, sectorul 1, București1.343
  55^4Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, sectorul 1541
  55^5Apartament nr. 1, parter din imobil situat în str. Constantin Prezan nr. 4, sectorul 1, București289,81
  55^6Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1- parțial456,89
  55^7Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3286,00
  55^8Imobil - Str. Docenților nr. 20, sectorul 1540
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCUREȘTI
  56. Palat Primăverii nr. 50 cu clădiri anexe (Club și spălătorie, cabine poartă și garaj, depozit) și terenul aferent din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1 17.257,60
  57. Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe și terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1 33.346,59
  58. Imobile - Casele de oaspeți - LAC 2 și LAC 3 cu patinoar, teren tenis și vestiar, cu terenul aferent din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1 66.526,36
  59.Abrogată
  60.Abrogată
  61.Abrogată
  62.Abrogată
  63.Abrogată
  64. Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafață construită 1.387,70 mp., sector 1 , București 4.240,30
  65. Vila Pictor Mirea situată în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 sector 1 București 429,38
  66. Imobil Palat Elisabeta -clădire și construcții speciale cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, sector 1 București 12.977,00
  67.Abrogată
  68. Abrogată
  69. Imobil Str. Valeriu Braniște nr. 54-56, sectorul 3, București 5 camere cu suprafață utilă pe camere: 166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp
  70. Imobil cu teren aferent din București, Str. Gogol nr. 2, sectorul 1 1.334,50
  71. Imobil garaj cu teren aferent situat în București, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7 382,00
  72. Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, București 14.987,00
  73.Imobil parțial etaj 3 situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, suprafață locativă: 338,75 mp146,00
  74.Imobil, cu teren aferent, situat în București, Str. Dianei nr. 8, sectorul 2413
  75.Construcție, cu teren aferent, situată în București, Str. Dianei nr. 6A, sectorul 2245
  (la 20-05-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 389 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 4
  LISTA
  bunurilor imobile din domeniul privat al statului,
  aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTEREN - mp. -TEMEI LEGAL
  SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA
  1.Complex Pacea și terenul aferent din comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexă poartă, căsuțe lemn, spălătorie, depozit produse agricole.136.816,00H.G. nr. 445/95
  2.Vila POD - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov12.904,00-'-
  3.Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov5.510,00-'-
  4.Legătura rutieră între palat și Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov --'-
  5.Vila nr. 88 și teren aferent, com. Ciolpani, jud. Ilfov9.106,00-'-
  6.Cheu andocare (investiție în conservare) și teren aferent din sat. Siliștea Snagovului, com. Gruiu, jud. Ilfov10.145,00-'-
  6^1.Centrul de conferințe din Snagov, compus din hotel și sală de conferințe-H.G. nr. 567/1993
  6^2.Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie fazani, din Scroviștea, șos. București-Ploiești km. 32, județul Ilfov-
  6^3.Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov48.085.00
  6^4.Abrogată
  6^5.Abrogată
  6^6.Abrogată
  6^7.Abrogată
  6^8.Clădire sediu administrativ, construcții grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov2.127,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
  7.Vila "Timiș 14" garaj, canton "Dâmbul Morii" și terenul aferent, inclusiv livadă, din Timișul de Jos nr. 26, jud. Brașov64.174,20H.G. nr. 657/93
  8.Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloșca nr. 8, jud. Brașov704,00-'-
  9.Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloșca nr. 9, jud. Brașov635,00H.G. nr. 639/95
  10.Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P. Hașdeu nr. 19, jud. Brașov462,00-'-
  11.Hotelul și restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10, jud. Brașov6.922,00-'-
  12.Grup gospodăresc "Pietrosul", str. Postăvarului nr. 10, Predeal, jud. Brașov2.792,06-'-
  13.Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant și bază de tratament cu terenul și anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna22.798,00-'-
  14.Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu nr. 71, jud. Brașov240,00H.G. nr. 1224/01
  15.Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A-2A, jud. Covasna482,67-'-
  16.Teren, situat în Poiana Brașov, jud. Brașov42.973,64O.G. nr. 61/00
  17.Teren fostă Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Brașov1.296,60H.G. nr. 639/95
  18.Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, jud. Prahova194,27H.G. nr. 639/95
  19.Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, jud. Prahova1.403,64-'-
  20.Vila nr. 19 "Aluniș" cu terenul aferent și teren Vila "Crăița" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș nr. 7, jud. Prahova1.982,10-'-
  21.Vila "Victoria" + împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova1.407,14-'-
  22.Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Furnica, nr. 50, jud. Prahova1.149,88-'-
  23.Abrogată
  24.Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, jud. Prahova319,38-'-
  25.Teren de la Restaurantul "Vânătorul" Cumpătul - Sinaia491,13-'-
  26.Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcții speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpăriei, jud. Prahova7.246,59H.G. nr. 1398/03
  27.Teren Poiana Stânii din Poiana Stânii - Sinaia, jud. Prahova688,10H.G. nr. 1031/04
  28.Abrogată
  29.Grup gospodăresc "Complex Furnica" (centrală termică, spălătorie, construcții speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova3.151,15H.G. nr. 639/95
  30.Abrogată
  31.Anexele Casei de oaspeți "Foișor nr. 37" și terenul aferent din Tușnad, jud. Harghita2.162,00
  31^1.Teren aferent Vilei «Timiș 8» și anexe, Timișul de Jos nr. 26, județul Brașov13.691,01
  31^2.Teren și cale de transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul Prahova643,12
  31^3.Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova22.289,50
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  32.Complex motel "Banatul" - Corpurile A și B și restaurant - cu terenul aferent din Timișoara, str. Dorobanților nr. 94, jud. Timiș49.588,00H.G. nr. 639/95 republicat
  33.Vila "Belvedere" - Corpurile A și B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, jud. Caraș Severin3.273,20-'-
  34.Complexul "Rojiștea" cu anexele (canton silvic și casă incubație) cu terenul aferent din com. Rojiștea, jud. Dolj144.589,52-'-
  35.Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, jud. Sibiu1.211,00-'-
  36.Spațiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuințe, str. Iulius Cezar, nr. 3, p+1, Drobeta Tr. Severin-H.G. nr. 1224/01
  37.Spațiu comercial la parter în clădire S+p+1, str. N. Bălcescu nr. 4, Orăștie, jud. Hunedoara34,20-'-
  38.Abrogată
  39.Imobil Cabana Rânca, stațiunea Rânca, oraș Novaci, jud. Gorj1.067,23H.G. 1398/2003
  40.Imobil Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, str. Zăvoiului nr. 38, jud. Caraș-Severin7.651,00H.G. nr. 109/04
  41.Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea:-H.G. nr. 811/92
  - clădire centrală termică 1 Mai
  - clădire centrală termică seră veche
  - echipamente centrală termică casa veche
  - corp gardă vechi
  42.Complex Micești compus din casă de oaspeți, castel de vânătoare, popicărie, casă țărănească, bazin de înot și terenul aferent - 131.099,00 mp din Micești, comuna Mărăcineni, jud. ArgeșClădiri P+1E, structura zidărie portantăSuprafață construită = 1.721,30 mp131.099,00H.G. nr. 2375/04
  42^1.Spații anexe Vilei Bujoreni și terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea15.678,43
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  43.Abrogată
  44.Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor, din Neptun-Olimp, jud. Constanța14.850,20H.G. nr. 567/93, republicată
  45.Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.163,40-'-
  46.Vila nr. 1 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța1.469,54-'-
  47.Vila nr. 4 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța2.177,02H.G. nr. 596/96
  48.Vila nr. 5 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța2.729,40-'-
  49.Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.384,69H.G. nr. 567/93
  50.Grup gospodăresc din zona II cu spălătorie și braseria "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanța6.957,70-'-
  51.Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța609,76-'-
  52.Vila "Părul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.815,09-'-
  53.Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța5.413,74-'-
  54.Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța3.946,65-'-
  55.Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța7.313,04-'-
  56.Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța1.970,37-'-
  57.Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.981,39-'-
  58.Teren de tenis și teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud. Constanța14.414,35-'-
  59.Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanța-O.G. nr. 61/00
  60.Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanța-O.G. nr. 61/00
  61.Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța8.299,64H.G. nr. 639/96
  62.Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Părul4.911,00H.G. nr. 868/16.08.02
  63.Teren limitrof Vila "Alunul"1.614,72-'-
  64.Hotel și restaurant "Maramureș" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța8.670,00H.G. nr. 457/04
  65.Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanța6.972,18H.G. nr. 1031/04
  65^1.Imobil Centrul de conferințe Club Bazin cu terenul aferent, din Neptun-Mangalia, județul Constanța16.627,45
  65^2.Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța13.233,18
  65^3.Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, județul Constanța6.017,18
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
  66.Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 16, jud. Cluj1.098,00H.G. nr. 445/95
  67.Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21, jud. Cluj1.350,00-'-
  68.Abrogată
  69.Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj1.422,00-'-
  70.Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj1.965,30-'-
  71.Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 54-56, jud. Cluj2.470,00-'-
  72.Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din:283,00-'-
  - clădire garaj (parțial)
  - clădire birouri (parțial) str. Dorobanților nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj
  73.Teren agricol - tarlaua Ploton, com. Apahida, jud. Cluj210.000,00-'-
  74.Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, str. Libertății nr. 1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din:41.967,80H.G. nr. 445/95
  - atelier preparate carne
  - atelier pentru lactate
  - bloc cu 12 apartamente
  - grajd taurine nr. 3
  - hală creștere pui 1
  - hală creștere pui 2
  - grajd comun
  - grajd pentru porcine la îngrășat
  - grajd maternitate scroafe + tineret
  - tabără vară pentru porcine
  - magazii cereale
  - bucătărie furaje
  - filtru sanitar
  - centrală termică
  - fânar
  - pătule pentru porumb
  - pătule pentru porumb circulare
  - remize mașini + tractoare
  - atelier mecanic
  - castel apă
  - clădire administrativă
  75.Teren agricol în tarlaua Buduștău, com. Apahida jud. Cluj200.000,00-'-
  76.Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din:-'-
  a) incintă: saivan de oi, grajd animale, distileri, fânar;17.945,92
  b) casă oaspeți;245,98
  c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj252.208,10
  77.Sector piscicol Câmpenești compus din:-'-
  a) incintă;2.390,00
  b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpenești, jud. Cluj1.257.611,00
  78.Abrogată
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  79.Abrogată
  80.Ferma "Brădet" nr. 1 formată din clădire birouri și magazii, hală de preparare, beci fructe și legume, cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava97.992,00-'-
  81.Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, jud. Bacău1.130,00H.G. nr. 109/04
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  82.Imobil bd. N. Bălcescu, nr. 21, sector 1, București1.195,00H.G. nr. 567/93
  83.Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1 - parțial 207,11 H. G. nr. 749/2018
  84.Imobil bd. Elisabeta, nr. 7-9 (fost Republicii nr. 10-12), sector 3, București, parțial1.349,00-'-
  85.Imobil str. Matei Millo, nr. 7, sector 1, București517,12-'-
  85^1.Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, parter, bl. 7, sectorul 1, București (Suprafața utilă = 126,80 m2)-H.G. nr. 11/1995 și nr. 639/1995, republicată
  85^2.Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, București (Suprafața utilă = 180,31 m2) -
  86.Imobil parțial și garaj situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 11.583-'-
  87.Imobil bd. Dacia, nr. 59, sector 1, București, (fost nr. 13)413,97-'-
  88.Imobil parțial din Calea Victoriei, nr. 216, sector 1, București790,77-'-
  89.Imobil str. Constantin Mille, nr. 17, sector 1, București738,00H.G. nr. 567/1993
  90.Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 19, sector 1, București738,00-'-
  91.Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 16, corp A+B, sector 1, București944,00-'-
  92.Imobil și garaj str. Transilvaniei, nr. 2, sector 1, București582,00-'-
  93.Imobil Calea Dorobanților, nr. 129, sector 1, București149,82-'-
  94.Imobil Splaiul Independenței, nr. 202 A, sector 6, București9.608,79-'-
  95.Imobil str. Brezoianu Ion, nr. 35, sector 1, București151,81-'-
  96.Imobil str. Atena, nr. 11, sector 1, București820,00-'-
  97.Imobil str. G. Clemenceau, nr. 5, sector 1, București532,00-'-
  98.Imobil str. G. Clemenceau, nr. 9B, sector 1, București86,00-'-
  99.Imobil str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București1.361,00-'-
  100.Imobil Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București4.130,98-'-
  101.Imobil - parțial bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 7, sector 1, București2.190,00-'-
  102.Imobil parțial bd. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, București ********)973,43-'-
  103.Imobil bd. Carol I, nr. 12 (fost Republicii, nr. 32), sector 3, București1.734,48-'-
  104.Imobil - parțial din str. Lipscani, nr. 19, sector 3, București1.804,00-'-
  105.Imobil Piața Rosetti, nr. 4, sector 2, București602,68-'-
  106.Imobil str. Câmpineanu, nr. 3-5, sector 1, București1.750,00-'-
  107.Imobil str. Constantin Mille, nr. 12, sector 1, București590,67-'-
  108.Imobil bd. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, București1.414,00-'-
  109.Apartament nr. 2 din str. C. Sandu Aldea, nr. 14A, et. 1, sector 1, București65,00H.G. nr. 39/1996
  110.Apartament nr. 10 din str. Arcului, nr. 14, et. 2, sector 2, București31,38-'-
  111.Apartament nr. 14 din str. Tudor Arghezi, nr. 32, et. 2, sector 2, București13,85-'-
  112.Apartament nr. 5 din str. Atena, nr. 7, et. 2, sector 1, București48,30-'-
  113.Apartament nr. 3 din bd. Aviatorilor, nr. 35, et. 1, sector 1, București84,25-'-
  114.Abrogată
  115.Apartament nr. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 100, parter, sector 1, București971,78-'-
  116.Apartament ap. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 100, et. 1, sector 1, București-'-
  117.Apartament nr. 1 și garaj din str. Amiral C. Bălescu, nr. 19, parter, sector 1, București.498,08-'-
  118.Apartament nr. 20 din str. Braziliei, nr. 1-3, sc. B, et. 2, sector 1, București7,28H.G. nr. 39/1996
  119.Apartament nr. 1 și garaj din str. Bruxelles, nr. 3, Corp A, parter, sector 1, București69,46-'-
  120.Apartament nr. 2 din str. Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1, București95,88- ' -
  121.Abrogată
  122.Apartament nr. 1 din str. Bitolia, nr. 51, parter, sector 1, București65,28- ' -
  123.Abrogată
  124.Apartament nr. 8 din str. Brezoianu, nr. 10, et. 4, sector 5, București12,30- ' -
  125.Apartament nr. 20 din str. Poenaru Bordea, nr. 6, sector 4, București5,41- ' -
  126.Apartament nr. 1 și garaj din str. Radu Boiangiu, nr. 15-17, parter, sector 1, București9,67- ' -
  127.Apartament nr. 2 din str. Victor Babeș, nr. 3, et. 1, sector 5, București, cotă indiviză 58%129,09- ' -
  128.Apartament nr. 9 din str. Căderea Bastiliei, nr. 7, et. 2, sector 1, București15,83- ' -
  129.Apartament nr. 50 din bd. N. Bălcescu, nr. 5, sc. B, et. 7, sector 1, București8,40- ' -
  130.Apartament nr. 16 din bd. N. Bălcescu, nr. 9, sc. B, et. 2, sector 1, București9,30- ' -
  131.Apartament nr. 2 și garaj din str. Crângului, nr. 1, etaj 1, teren aferent 124,66 mp, sector 1, București Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp.226,66- ' -
  132.Imobil și garaj, str. Crângului, nr. 6, sector 1, București232,00- ' -
  133.Abrogată
  134.Abrogată
  135.Abrogată
  136.Imobil și garaj, str. Prof. Dr. Ion Cantacuzino, nr. 4, sector 1, București554,80- ' -
  137.Apartament nr. 10 din str. J.L. Calderon, nr. 59, et. 2, sector 2, București24,08- ' -
  138.Apartament nr. 3 din str. Drobeta, nr. 19A, et. 1, sector 2, București3,28- ' -
  139.Abrogată
  140.Apartament nr. 20 din str. George Enescu, nr. 9, et. 2, sector 1, București8,37- ' -
  141.Apartament nr. 1 din str. Frumoasă, nr. 36, parter, sector 1, București236,00- ' -
  142.Apartament nr. 1 și garaj din str. Finlanda, nr. 6, parter, sector 1, București127,00- ' -
  143.Apartament nr. 2 din str. Heleșteului, nr. 5, et. 1, sector 1, București58,08- ' -
  144.Imobil și garaj, str. Heleșteului, nr. 26, sector 1, București338,08- ' -
  145.Abrogată
  146.Imobil str. Herăstrău, nr. 40, sector 1, București244,58- ' -
  147.Abrogată
  148.Imobil și garaj, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 25, sector 1, București596,27- ' -
  149.Imobil și garaj, str. av. Teodor Iliescu, nr. 44, sector 1, București189,10- ' -
  150.Abrogată
  151.Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 1, sector 1, București681,15- ' -
  152.Apartament nr. 5 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 2, sector 1, București681,15- ' -
  153.Apartament nr. 1 cu teren aferent din șos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, București1.112,04- ' -
  154.Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, București1.112,04- ' -
  155.Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București314,54- ' -
  156.Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București- ' -
  157.Apartament nr. 3 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București- ' -
  158.Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București- ' -
  159.Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp A, sector 1, București- ' -
  160.Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp B, sector 1, București- ' -
  161.Abrogată
  162.Apartament nr. 30 din bd. Regina Elisabeta, nr. 25, et. 6, sector 5, București92,60- ' -
  163.Abrogată
  164.Apartament nr. 4 din str. lt. Gh. Manu, nr. 12, et. 1, sector 1, București8,20- ' -
  165.Apartament nr. 8 din str. Londra, nr. 4, et. 2, sector 1, București31,01- ' -
  166.Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Lister, nr. 63, parter, sector 5, București434,84- ' -
  167.Apartament nr. 2 din str. Dr. Lister, nr. 63, et. 1, sector 5, București- ' -
  168.Abrogată8,42
  169.Apartament nr. 28 din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 5, sector 1, București- ' -
  170.Apartament nr. 1 din str. Maxim Gorki, nr. 24, parter, sector 1, București129,90- ' -
  171.Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Gr. Mora, nr. 13, parter, sector 1, București238,58- ' -
  172.Imobil și garaj, str. Spătaru N. Milescu, nr. 65, sector 2, București290H.G. nr. 39/1996
  173.Apartament nr. 1 și garaj din bd. Mărăști, nr. 49, parter, sector 1, București152,00- ' -
  174.Apartament nr. 8 din bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr. 64, bl. 41, et. 2, sector 1, București55,68- ' -
  175.Imobil str. lt. Victor Manu, 73 bis, sector 2, București369,39- ' -
  176.Abrogată
  177.Apartament nr. 10 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 24, et. 6, sector 1, București12,28H.G. nr. 39/1996
  178.Abrogată
  179.Apartament nr. 2 și garaj din str. Oslo, nr. 8, et. 1, sector 1, București21,23- ' -
  180.Abrogată
  181.Imobil și garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 20, sector 1, București341,45- ' -
  182.Abrogată
  183.Apartament nr. 3 din str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1, sector 1, București53,56- ' -
  184.Apartament nr. 1 din str. lt. av. Șerban Petrescu, nr. 9, parter, sector 1, București102,23- ' -
  185.Teren aferent ap. 16 din str. Pivnicierului, nr. 4-6, et. 3, sector 1, București29,16- ' -
  186.Abrogată
  187.Abrogată
  188.Apartament nr. 2 și garaj din str. cpt. Gr. Preoțescu, nr. 29, parter, sector 4, București40,70- ' -
  189.Abrogată
  190.Abrogată
  191.Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 25, et. 1, sector 1, București142,18- ' -
  192.Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philippide, nr. 12, sector 2, București18,92- ' -
  193.Abrogată
  194.Apartament nr. 8 din bd. Carol I, nr. 54 B (fost Pache Protopopescu, nr. 64 B), et. 5, sector 2, București1,76- ' -
  195.Apartament nr. 1 din Piața Amzei, nr. 15, et. 1, sector 1, București3,63- ' -
  196.Apartament nr. 6 din str. Washington (fostă Rozelor), nr. 13, et. 2, sector 1, București30,81- ' -
  197.Abrogată
  198.Apartament nr. 1 din str. av. Șt. Sănătescu, nr. 8, parter, sector 1, București164,76- ' -
  199.Abrogată
  200.Abrogată
  201.Apartament nr. 1 din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, parter, sector 1, București778,28- ' -
  202.Apartament nr. 2 și garaj din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, et. 1, sector 1, București- ' -
  203.Teren din str. Ivan Turgheniev, nr. 6, sector 1, București321,67- ' -
  204.Apartament nr. 1 din str. Muzeul Zambaccian, nr. 27, parter, sector 1, București185,81- ' -
  205.Abrogată
  206.Abrogată
  207.Teren aferent ap. 63 din str. Șipotul Fântânilor, nr. 2, et. 5, sector 1, București8,00- ' -
  208.Abrogată
  209.Apartament nr. 1 din str. Emanuel Porumbaru, nr. 41 A, parter, sector 1, București90,22- ' -
  210.Apartament nr. 2 din str. C-tin Prezan, nr. 4, et. 1, sector 1, București1.677,59- ' -
  211.Apartament nr. 5 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 1, sector 2, București11,50H.G. nr. 214/01
  212.Apartament nr. 24 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 5, sector 2, București11,50- ' -
  213.Apartament nr. 1A din str. Valeriu Braniște, nr. 56, bl. 5, sc. B, sector 3, București36,56H.G. nr. 11/95
  214.Teren str. Băiculești, nr. 1, sector 1, București1.451,00H.G. nr. 567/93
  215.Abrogată
  216.Teren Calea Victoriei, nr. 109, sector 1, București1.076,00- ' -
  217.Teren bd. Dacia, nr. 30, sector 1, București1.017,00- ' -
  218.Teren str. Ministerului, nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sector 1, București562,04- ' -
  219.Teren str. Doamnei, nr. 17-19, sector 3, București940,49- ' -
  220.Teren Calea Moșilor, nr. 128, sector 2, București1.986,00- ' -
  221.Abrogată
  222.Depozite și ateliere cu terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, București2.580,50H.G. nr. 567/93
  223.Apartament nr. 1 și garaj din imobilul situat în municipiul București, str. Sofia nr. 18, parter, sectorul 1, cu teren112,00H.G. nr. 39/96
  224.Teren aferent ap. 1 din str. dr. Drăghiescu, nr. 4, parter, sector 5, București100,00- ' -
  225.Teren aferent ap. 7 din str. Progresului, nr. 13, etaj 3, sector 1, București14,50- ' -
  226.Teren aferent ap. 6 din bd. Pache Protopopescu, nr. 1, etaj 2, sector 2, București20,25- ' -
  227.Teren aferent ap. 1 din str. dr. Lister, nr. 58, parter, sector 5, București12,00- ' -
  228.Teren aferent ap. 1 din str. Iulius Tetrat, nr. 31, parter, sector 1, București46,60- ' -
  229.Teren aferent ap. 3 din str. Obedenaru, nr. 19, etaj 1, sector 2, București100,00- ' -
  230.Teren aferent ap. 2 din str. Braziliei, nr. 7, etaj 1, sector 1, București50,00- ' -
  231.Teren aferent ap. 3 din str. Spiru Haret, nr. 13, parter, sector 1, București13,00- ' -
  232.Teren aferent ap. 1 din str. Fluierului, nr. 17D, parter, sector 2, București57,00- ' -
  233.Teren aferent ap. 2 din str. dr. N. Manolescu, nr. 5-7, parter, sector 5, București130,00- ' -
  234.Teren aferent ap. 2 din str. Amiral Bălescu, nr. 29, et. 1, sector 1, București20,00H.G. nr. 39/96
  235.Teren aferent ap. 2 din str. Costache Negri, nr. 10 bis, parter, sector 5, București30,00- ' -
  236.Teren aferent ap. 3 din str. Sandu Aldea, nr. 19, et. 1, sector 1, București120,00- ' -
  237.Teren aferent ap. 2 din str. Andrei Mureșan, nr. 29, et. 1, sector 1, București38,00- ' -
  238.Teren curte aferent ap. 1 din str. Moliere, nr. 3-5, parter, sector 1, București448,31- ' -
  239.Teren curte aferent ap. 2 din str. Moliere, nr. 3-5, ap. 2, et. 1, sector 1, București224,15- ' -
  240.Teren curte aferent ap. 3 din str. Moliere, nr. 3-5, et. 2, sector 1, București394,84- ' -
  241.Abrogată
  242.Abrogată
  243.Apartament nr. 57 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București10,86- ' -
  244.Apartament nr. 59 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București13,78- ' -
  245.Abrogată
  246.Imobil (fără ap. 39, 54, 56, 57, 59, 62) Bd. I. de Hunedoara, nr. 66, bloc 12, sector 1, București257,19O.U.G. nr. 32/02
  247.Apartament nr. 17 din str. Icoanei, nr. 110, et. 5, sector 2, București17,88H.G. nr. 214/01
  248.Apartament nr. 21 din str. Icoanei, nr. 110, et. 6, sector 2, București25,61- ' -
  249.Apartament nr. 22 din str. Icoanei, nr. 110, et. 7, sector 2, București20,12- ' -
  250.Apartament nr. 25 din str. Icoanei, nr. 110, et. 8, sector 2, București20,12- ' -
  251.Apartament nr. 32 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București18,12- ' -
  252.Apartament nr. 33 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București25,22- ' -
  253.Abrogată
  254.Apartament nr. 5 din str. Turda, nr. 120, et. 1, sector 1, București8,97- ' -
  255.Abrogată
  256.Abrogată
  257.Abrogată
  258.Apartament nr. 49 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București8,23- ' -
  259.Apartament nr. 52 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București6,28- ' -
  260.Abrogată
  261.Abrogată
  262.Abrogată
  263.Apartament nr. 64 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București6,28- ' -
  264.Abrogată
  265.Abrogată
  266.Abrogată
  267.Apartament nr. 72 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București6,28- ' -
  268.Imobil și garaj str. Avram Iancu, nr. 8, sector 2, București657,00- ' -
  269.Imobil str. G-ral Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București228,90- ' -
  270.Abrogată
  271.Imobil str. Romulus, nr. 4, sector 2, București591,30- ' -
  272.Imobil str. Romulus, nr. 6, sector 2, București689,00- ' -
  273.Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, sector 1, București502,24- ' -
  274.Apartament nr. 2 și garaj din str. Aleea Alexandru, nr. 44, et. 1, sector 1, București287,07- ' -
  275.Abrogată
  276.Apartament nr. 5 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 1, sector 2, București11,00O.G. nr. 61/00
  277.Apartament nr. 7 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 2, sector 2, București10,00- ' -
  278.Apartament nr. 10 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 4, sector 2, București10,00- ' -
  279.Apartament nr. 12 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 5, sector 2, București10,00- ' -
  280.Apartament nr. 3 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, parter, sector 2, București7,00- ' -
  281.Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spații frigorifice și teren aferent din str. Măguricea, nr. 4, sector 1, București3.309,10D.T. 104/01 O.T. 46/03
  282.Imobil str. Smârdan, nr. 3, sector 3, București880,00Lege nr. 122/01
  283.Abrogată
  284.Abrogată
  285.Abrogată
  286.Apartament nr. 9 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 4, sector 1, București11,75H.G. nr. 172/02
  287.Abrogată
  288.Abrogată
  289.Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București26,78- ' -
  290.Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București37,43- ' -
  291.Apartament nr. 7 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 2, sector 2, București34,96H.G. nr. 172/02
  292.Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București32,39- ' -
  293.Apartament nr. 10 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B1,et. 4, sector 2, București42,16- ' -
  294.Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București54,40- ' -
  295.Abrogată
  296.Abrogată
  297.Abrogată
  298.Imobil și garaj Aleea Alexandru, nr. 40, sector 1, București684,33O.U.G. nr. 32/02
  299.Teren, str. Armindenului, nr. 8-10, sector 1, București550,00- ' -
  300.Abrogată
  301.Teren, Calea Floreasca, nr. 202, sector 1, București3.995,00- ' -
  302.Imobil, str. Câmpineanu, nr. 20, sector 1, București879,85H.G. nr. 567/93
  303.Imobil - parțial din str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, București245,85O.U.G nr. 32/02
  304.Imobil, str. B. Delavrancea, nr. 12, sector 1, București602,52- ' -
  305.Abrogată
  306.Imobil - parțial fără spațiul de la etajele 2 și 3, din Calea Dorobanților, nr. 87, sector 1, București-- ' -
  307.Imobil - parțial - fără ap. 1 și 6 din str. M.Eminescu, nr. 102-104, sector 2, București897,57- ' -
  308.Teren, D.P. Kiseleff, nr. 17-17B, sector 1, București4.255,66- ' -
  309.Apartament nr. 2 str. P.D. Kiseleff, nr. 55, vila 9, parter, sector 1, București934,00H.G. nr. 214/01
  310.Apartament nr. 14 din Calea Victoriei, nr. 91-93, sc. B, et. 4, sector 1, București610,07- ' -
  311.Apartament nr. 1 din str. Argentina, nr. 33, parter, sector 1, București108,60H.G. nr. 462/01
  312.Teren, M. Gorki, nr. 36, sector 1, București370,00O.U.G. nr. 32/02
  313.Abrogată
  314.Teren, Bd. Primăverii, nr. 30, sector 1, București781,60- ' -
  315.Imobil, Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, București764,71- ' -
  316.Imobil, Bd. Primăverii, nr. 48A, sector 1, București1.428,56- ' -
  317.Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Pictor D. Rosenthal, nr. 13, sector 1212,36- ' -
  318.Apartament nr. 2 cu terenul aferent din București, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1210,85- ' -
  319.Teren aferent ap. 1 din București, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1210,85- ' -
  320.Apartament nr. 10 din str. N. Bălcescu, nr. 35, sc. A, et. 5, sector 1, București9,01H.G. nr. 214/01
  321.Apartament nr. 15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 7, sector 2, București45,99- ' -
  322.Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B2 et. 2, sector 2, București35,55- ' -
  323.Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B1 sector 2, București39,89H.G. nr. 172/02
  324.Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, B, C, D, corpurile de legătură D1-B2 și D1-C3, garaj, depozit și terasă - P-ța Presei Libere nr. 1, sector 1, București, cu teren aferent****) ******)75.209,95H.G. nr. 866/04
  325.Teren, situat în București, str. Țărmului, nr. 19 (fost nr. 1), sector 1, București******)6.988,50H.G. nr. 64/96
  326.Teren situat în str. M. Gorki, nr. 26, sector 1, București647,06H.G. nr. 567/93
  327.Imobil și garaj, str. Școala Floreasca, nr. 9-11, sector 1, București1.517,38O.U.G. nr. 32/02
  328.Abrogată
  329.Teren str. Sandu Aldea, nr. 56 sector 1 București480,00O.U.G. nr. 32/02
  330.Abrogată
  331.Imobil str. Petofi Sandor, nr. 47 sector 1 București338O.U.G. nr. 32/2002
  332.Abrogată
  333.Teren str. Aleea Alexandru, nr. 1 sector 1 București33,71- ' -
  334.Abrogată
  335.Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 41 sector 1 București554,00- ' -
  336.Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl. 39, sector 2 București11,51- ' -
  337.Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 7 sector 2 București1.019,09- ' -
  338.Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 9 sector 2 București2.074,75- ' -
  339.Teren str. Armașului, nr. 14 sector 1 București802,00- ' -
  340.Abrogat.
  341.Imobil str. Armindenului, nr. 12 sector 1 București980,00- ' -
  342.Imobil și garaj str. Atena, nr. 2bis sector 1 București373,82- ' -
  343.Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 50 sector 1 București558,65- ' -
  344.Abrogată
  345.Imobil str. Aviatorilor, nr. 88 sector 1 București1.169,00- ' -
  346.Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 9 sector 1 București432,00- ' -
  347.Apartament nr. 5 str. Bălcescu, nr. 16, sector 1 București20,35- ' -
  348.Abrogată
  349.Imobil str. Batiștei, nr. 13 sector 2 București1.723,00 H.G. nr. 60/2018
  350.Imobil și garaj str. Batiștei, nr. 39 sector 2 București1.264,40- ' -
  351.Imobil și garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 București371,20- ' -
  352.Teren str. Bitolia, nr. 5 sector 1 București101,70- ' -
  353.Teren str. Bitolia, nr. 7-9 sector 1 București106,62- ' -
  354.Imobil str. Ghe. Brătianu, nr. 7 sector 1 București413,00- ' -
  355.Șos. București-Ploiești, nr. 5 sectorul 1 București12.721,01O.U.G. nr. 32/2002
  356.Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 București753,00- ' -
  357.Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 3 sector 2 București1.019,00- ' -
  358.Apartament nr. 3 situat în imobilul din municipiul București, Str. Călărașilor nr. 79, sectorul 3 teren aferent în cotă indiviză de 163,65 mpO.U.G. nr. 32/02
  359.Imobil str. J.L. Calderon, nr. 46 Sector 2 București970,45- ' -
  360.Imobil str. J.L. Calderon, nr. 48 sector 2 București543,00- ' -
  361.Imobil și garaj str. J.L. Calderon, nr. 63 sector 2 București923,00- ' -
  362.Apartament nr. 18 și garaj str. Lascăr Catargiu, nr. 11A, sector 1 București87,71- ' -
  363.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 15 sector 1 București1.107,55- ' -
  364.Abrogată
  365.Teren str. Lascăr Catargiu, nr. 39 sector 1 București1.775,20- ' -
  366.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 50 sector 1 București789,50- ' -
  367.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 8 A, B, C, D sector 1 București717,00- ' -
  368.Imobil și garaj str. H. Coandă, nr. 9 sector 1 București920,00- ' -
  369.Apartament nr. 1 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București134,40- ' -
  370.Abrogată
  371.Abrogată
  372.Abrogată
  373.Abrogată
  374.Abrogată
  375.Apartament nr. 9 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București113,73- ' -
  376.Abrogată
  377.Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 59, Corp A+B+C sector 1 București725,05
  378.Abrogată
  379.Abrogată
  380.Abrogată
  381.Abrogată
  382.Abrogată
  383.Apartament nr. 3 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,91- ' -
  384.Apartament nr. 4 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,16- ' -
  385.Abrogată
  386.Apartament nr. 7 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,75- ' -
  387.Apartament nr. 8 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,07- ' -
  388.Apartament nr. 10 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,02- ' -
  389.Abrogată
  390.Apartament nr. 13 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,88- ' -
  391.Abrogată
  392.Imobil str. Dacia, nr. 75 sector 1 București492,00- ' -
  393.Imobil și garaj str. Dacia, nr. 79 sector 1 București882,00- ' -
  394.Imobil și garaj str. Dacia, nr. 89 sector 1 București233,00- ' -
  395.Imobil str. Delavrancea, nr. 6A sector 1 București8.298,00- ' -
  396.Imobil str. Demetriad, nr. 14 sector 1 București605,00- ' -
  397.Imobil str. Docenților, nr. 10 sector 1 București451,96- ' -
  398.Abrogată
  399.Imobil str. Dorobanților, nr. 39, corp A, B, C sector 1 București3.357,04- ' -
  400.Imobil str. Drobeta, nr. 13 sector 2 București368,20- ' -
  401.Imobil str. Drobeta, nr. 4-10 sector 2 București1.377,90- ' -
  402.Imobil și garaj str. Drossu N., nr. 4B sector 1 București706,68- ' -
  403.Teren str. Dumbrava Roșie, nr. 10 sector 2 București95,00- ' -
  404.Imobil și garaj str. Dumbrava Roșie, nr. 4 sector 2 București899,00- ' -
  405.Imobil și garaj str. Elisabeta, nr. 7 oraș Constanța jud. Constanța531,38- ' -
  406.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București15,03- ' -
  407.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București47,66- ' -
  408.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București53,61- ' -
  409.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București53,61- ' -
  410.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București56,02- ' -
  411.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București55,90- ' -
  412.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București55,74- ' -
  413.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București56,00- ' -
  414.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București56,60- ' -
  415.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București34,00- ' -
  416.Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București35,32- ' -
  417.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București28,65- ' -
  418.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București34,60- ' -
  419.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București38,46- ' -
  420.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București35,45- ' -
  421.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București41,98- ' -
  422.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București31,07- ' -
  423.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București32,92- ' -
  424.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București41,73- ' -
  425.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București34,26- ' -
  426.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București41,73- ' -
  427.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București35,01- ' -
  428.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București34,91- ' -
  429.Terasă și cameră serviciu str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București10,11- ' -
  430.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București29,84- ' -
  431.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București34,96- ' -
  432.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București35,76- ' -
  433.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București31,41- ' -
  434.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București39,97O.U.G. nr. 32/02
  435.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București32,70- ' -
  436.Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București29,49- ' -
  437.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,87- ' -
  438.Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,24- ' -
  439.Apartament nr. 18 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București30,09- ' -
  440.Apartament nr. 19 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București40,44- ' -
  441.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București25,82- ' -
  442.Apartament nr. 21 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București32,78- ' -
  443.Apartament nr. 22 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București38,76- ' -
  444.Apartament nr. 23 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,33- ' -
  445.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,19- ' -
  446.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București26,19- ' -
  447.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București26,19- ' -
  448.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București23,10- ' -
  449.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București41,53- ' -
  450.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București32,39- ' -
  451.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București54,59- ' -
  452.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București36,63- ' -
  453.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București54,63- ' -
  454.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București38,56- ' -
  455.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București55,35- ' -
  456.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București33,98- ' -
  457.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București51,56- ' -
  458.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București32,39- ' -
  459.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București53,34- ' -
  460.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București39,83- ' -
  461.Abrogată
  462.Abrogată
  463.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București83,36- ' -
  464.Abrogată
  465.Abrogată
  466.Abrogată
  467.Abrogată
  468.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București74,05- ' -
  469.Abrogată
  470.Abrogată
  471.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București82,16- ' -
  472.Abrogată
  473.Abrogată
  474.Abrogată
  475. Abrogată
  476.Abrogată
  477.Abrogată
  478.Abrogată
  479.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București74,73- ' -
  480.Abrogată
  481.Abrogată
  482.Abrogată
  483.Abrogată
  484.Abrogată
  485.Abrogată
  486.Abrogată
  487.Abrogată
  488.Abrogată
  489.Abrogată
  490.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 56, sector 1 București434,28- ' -
  491.Imobil - fără ap. 14 str. Eminescu, nr. 82-88 sector 1 București1.123,69- ' -
  492.Imobil str. Eroilor, nr. 8 sector 5 București337,50- ' -
  493.Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr. 42 sector 2 București1.218,50- ' -
  494.Teren aferent ap. 1-13 str. Gh. Manu, nr. 3, sector 1 București440,60- ' -
  495.Teren str. Gogol, 4 sector 1 București8,29- ' -
  495^1.Abrogată
  496.Imobil str. Grigorescu E., nr. 14 sector 1 București224,80- ' -
  497.Teren str. Grigorescu E. nr. 16 sector 1 București233,00- ' -
  498.Apartament nr. 1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București20,13- ' -
  499.Apartament nr. 2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București17,89- ' -
  500.Apartament nr. 3 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București25,61- ' -
  501.Apartament nr. 5 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București17,89- ' -
  502.Apartament nr. 6 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București25,61- ' -
  503.Apartament nr. 7 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București20,13- ' -
  504.Apartament nr. 11 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București17,89- ' -
  505.Apartament nr. 12 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București25,61- ' -
  506.Abrogată
  507.Abrogată
  508.Abrogată
  509.Imobil str. Iorga Nicolae, nr. 11 sector 1 București1.730,00- ' -
  510.Imobil și garaj str. Iorga Nicolae, nr. 36 sector 1 București2.090,00- ' -
  511.Imobil și garaj str. Kirițescu, nr. 6, bl. 3 sector 2 București678,00- ' -
  512.Abrogată
  513.Abrogată
  514.Imobil str. Kiseleff, nr. 18 sector 1 București2.317,00- ' -
  515.Apartament nr. 2 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București681,15- ' -
  516.Apartament nr. 3 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București681,15- ' -
  517.Apartament nr. 6 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București681,15- ' -
  518.Teren str. Kiseleff, nr. 21 sector 1 București3.372,78- ' -
  519.Apartament nr. 7 str. Kiseleff, nr. 24, sector 1 București58,98- ' -
  520.Construcție Corp anexă P + E + garaj cu teren aferent str. Kiseleff, nr. 45A sector 1 București6.982,25- ' -
  521.Teren str. Kiseleff, nr. 55, vila 6 sector 1 București55,38- ' -
  522.Imobil (fără ap. 2) str. Kiseleff, nr. 55, vila 9 sector 1 București186,93- ' -
  523.Imobil și garaj str. Kiseleff, nr. 57 sector 1 București2.845,85- ' -
  524.Abrogată
  525.Imobil str. Lascăr V., nr. 52 sector 2 București1.353,00- ' -
  526.Imobil str. Eugen Lovinescu, nr. 2 sector 1 București1.033,90- ' -
  527.Apartament nr. 51 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București12,32- ' -
  528.Abrogată
  529.Apartament nr. 16 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București18,88- ' -
  530.Abrogată
  531.Abrogată
  532.Apartament nr. 20 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București19,15- ' -
  533.Abrogată
  534.Apartament nr. 22 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București17,88- ' -
  535.Apartament nr. 24 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București19,15- ' -
  536.Apartament nr. 25 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București18,70- ' -
  537.Apartament nr. 27 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București21,27- ' -
  538.Apartament nr. 28 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București19,15- ' -
  539.Apartament nr. 31 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București21,27- ' -
  540.Abrogată
  541.Abrogată
  542.Abrogată
  543.Apartament nr. 36 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București19,15- ' -
  544.Abrogată
  545.Abrogată
  546.Abrogată
  547.Abrogată
  548.Abrogată
  549.Abrogată
  550.Abrogată
  551.Spațiu comercial str. Magheru Gh., nr. 41 sector 1 București32,97- ' -
  552.Abrogată
  553.Imobil str. Masarik Thomas, nr. 29 sector 2 București380,00- ' -
  554.Apartament nr. 1 și str. Matei Voievod, nr. 18, garaj sector 3 București366,84- ' -
  555.Apartament nr. 8 str. Mendeleev, nr. 37, et. 3 sector 1 București70,03- ' -
  556.Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 (subsol + p + mezanin) sector 1 București271,40- ' -
  557.Abrogată
  558.Abrogată
  559.Apartament nr. 8 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,41- ' -
  560.Abrogată
  561.Apartament nr. 10 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,41- ' -
  562.Apartament nr. 11 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București29,30- ' -
  563.Apartament nr. 13 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,60- ' -
  564.Abrogată
  565.Abrogată
  566.Abrogată
  567.Apartament nr. 17 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,96- ' -
  568.Apartament nr. 18 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,49- ' -
  569.Abrogată
  570.Abrogată
  571.Apartament nr. 22 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,14- ' -
  572.Apartament nr. 23 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,49- ' -
  573.Abrogată
  574.Abrogată
  575.Apartament nr. 27 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București25,64- ' -
  576.Abrogată
  577.Abrogată
  578.Apartament nr. 35 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,56- ' -
  579.Apartament nr. 36 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,70- ' -
  580.Apartament nr. 37 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,22- ' -
  581.Apartament nr. 38 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,60- ' -
  582.Apartament nr. 39 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,77- ' -
  583.Apartament nr. 40 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,22- ' -
  584.Apartament nr. 41 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,74- ' -
  585.Apartament nr. 42 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,42- ' -
  586.Apartament nr. 43 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,27- ' -
  587.Apartament nr. 44 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,88- ' -
  588.Apartament nr. 45 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,41- ' -
  589.Apartament nr. 46 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,22- ' -
  590.Apartament nr. 47 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,74- ' -
  591.Apartament nr. 48 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,21- ' -
  592.Apartament nr. 49 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,30- ' -
  593.Apartament nr. 50 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,76- ' -
  594.Apartament nr. 51 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,43- ' -
  595.Apartament nr. 52 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,25- ' -
  596.Apartament nr. 53 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,64- ' -
  597.Apartament nr. 54 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,48- ' -
  598.Apartament nr. 55 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,08- ' -
  599.Apartament nr. 56 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,83- ' -
  600.Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 11 sector 1 București493,00- ' -
  601.Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 18 sector 1 București285,60- ' -
  602.Imobil str. Modrogan, nr. 16, corp A, B, C sector 1 București2.019,00- ' -
  603.Imobil str. Grigore Mora, nr. 17, corp A, B, C sector 1 București617,94- ' -
  604.Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 29 sector 1 București347,00- ' -
  605.Abrogată
  606.Imobil și garaj str. Olari, nr. 23 sector 2 București151,70- ' -
  607.Imobil str. Orlando, nr. 10 sector 1 București2.165,00- ' -
  608.Imobil și garaj str. Orlando, nr. 8 sector 1 București1.872,00- ' -
  609.Imobil și garaj str. Orlando, nr. 9 sector 1 București671,00- ' -
  610.Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 București349,00- ' -
  611.Imobil str. Pangratti, nr. 2 sector 1 București605,00- ' -
  612.Imobil str. Paris, nr. 35, corp A, B, C sector 1 București524,00- ' -
  613.Imobil și garaj str. Paris, nr. 37 sector 1 București564,00- ' -
  614.Imobil (fără ap. 1, 4, 10) str. Paris, nr. 45A sector 1 București412,35- ' -
  615.Imobil și garaj str. Paris, nr. 55 sector 1 București730O.U.G. nr. 32/2002
  616.Imobil și garaj str. Paris, nr. 65 A sector 1 București1.094,00- ' -
  617.Imobil str. Piața Cantacuzino, nr. 1 sector 2 București933,00- ' -
  618.Abrogată
  619.Imobil str. Pitar Moș, nr. 12, corp B + C sector 1 București405,05- ' -
  620.Imobil str. Polonă, nr. 1-5 sector 1 București1.263,70O.U.G. nr. 32/02
  621.Imobil str. Polonă, nr. 17 sector 1 București345,00- ' -
  622.Imobil str. Polonă, nr. 2 sector 1 București938,50- ' -
  623.Imobil str. Polonă, nr. 35 sector 1 București1.480,00- ' -
  624.Imobil str. Polonă, nr. 4 sector 1 București2.077,00- ' -
  625.Imobil și garaj str. Polonă, nr. 8 sector 1 București1.772,00- ' -
  626.Imobil str. Polonă, nr. 9 sector 1 București911,30- ' -
  627.Imobil str. Praga, nr. 11 sector 1 București580,00- ' -
  628.Imobil și garaj str. D. Praporgescu, nr. 33 sector 2 București445,00- ' -
  629.Teren intravilan (lot 2) situat în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București266O.U.G. nr. 32/2002
  630.Teren str. Primăverii, nr. 28 sector 1 București370,04- ' -
  631.Imobil str. Primăverii, nr. 48 sector 1 București1.043,44- ' -
  632.Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 București151.000,00- ' -
  633.Apartament nr. 1 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București14,21- ' -
  634.Apartament nr. 2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,33- ' -
  635.Abrogată
  636.Apartament nr. 4 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București14,79- ' -
  637.Apartament nr. 5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46- ' -
  638.Apartament nr. 6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,60- ' -
  639.Abrogată
  640.Abrogată
  641.Abrogată
  642.Abrogată
  643.Abrogată
  644.Apartament nr. 13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46- ' -
  645.Abrogată
  646.Apartament nr. 21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46- ' -
  647.Apartament nr. 25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,61- ' -
  648.Abrogată
  649.Imobil str. Rabat, nr. 18 sector 1 București527O.U.G. nr. 32/2002
  650.Imobil și garaj str. Rabat, nr. 21 sector 1 București787,00- ' -
  651.Abrogată
  652.Abrogată
  653.Abrogată
  654.Abrogată
  655.Abrogată
  656.Abrogată
  657.Abrogată
  658.Abrogată
  659.Abrogată
  660.Abrogată
  661.Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,20- ' -
  662.Abrogată
  663.Abrogată
  664.Apartament nr. 18 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,22- ' -
  665.Abrogată
  666.Abrogată
  667.Abrogată
  668.Abrogată
  669.Abrogată
  670.Abrogată
  671.Apartament nr. 1 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București26,09O.U.G. nr. 32/02
  672.Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București16,62- ' -
  673.Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București25,96- ' -
  674.Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București23,86- ' -
  675.Apartament nr. 6 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București21,36- ' -
  676.Apartament nr. 7 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București27,61- ' -
  677.Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București21,45- ' -
  678.Apartament nr. 9 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București******)28,10- ' -
  679.Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București27,33- ' -
  680.Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București20,92- ' -
  681.Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București25,18- ' -
  682.Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București******)22,21- ' -
  683.Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București27,21- ' -
  684.Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București******)22,11- ' -
  685.Teren str. Romană, nr. 2 sector 1 București22,48- ' -
  686.Imobil și garaj str. Alexandru Romano, nr. 19 sector 2 București573,00- ' -
  687.Imobil și garaj str. C.A. Rosetti, nr. 33 sector 2 București1.785,85- ' -
  688.Imobil str. C.A. Rosetti, nr. 35 sector 2 București1.967,00- ' -
  689.Imobil str. M. Rosetti, nr. 8A sector 2 București234,70- ' -
  690.Imobil și garaj str. Alecu Russo, nr. 13-19 sector 2 București1.680,37- ' -
  691.Imobil și garaj str. Silvestru, nr. 4 sector 2 București242O.U.G. nr. 32/2002
  692.Garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 București-- ' -
  693.Imobil și garaj str. Gh. Șonțu, Nr. 11 sector 1 București2.940,00- ' -
  694.Abrogată
  695.Abrogată
  696.Abrogată
  697.Abrogată
  698.Imobil str. Tirana, nr. 1 sector 1 București775,00- ' -
  699.Abrogată
  700.Abrogată
  701.Abrogată
  702.Abrogată
  703.Apartament nr. 28 str. Turda, nr. 116, bl. 36 sector 1 București8,92- ' -
  704.Apartament nr. 3 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București10,60- ' -
  705.Apartament nr. 36 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București9,10- ' -
  706.Imobil și garaj str. Uruguay, nr. 14 sector 1 București917,95- ' -
  707.Imobil și garaj str. Viitorului, nr. 14 sector 2 București345,74- ' -
  708.Imobil și garaj str. Visarion, nr. 9A sector 1 București104,40- ' -
  709.Abrogată
  710.Apartament nr. 9 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23O.U.G. nr. 32/02
  711.Apartament nr. 13 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23- ' -
  712.Abrogată
  713.Abrogată
  714.Abrogată
  715.Apartament nr. 20 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,21- ' -
  716.Abrogată
  717.Abrogată
  718.Abrogată
  719.Abrogată
  720.Abrogată
  721.Abrogată
  722.Abrogată
  723.Apartament nr. 53 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23- ' -
  724.Apartament nr. 54 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,63- ' -
  725.Apartament nr. 55 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,69- ' -
  726.Apartament nr. 56 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,28- ' -
  727.Apartament nr. 58 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,63- ' -
  728.Apartament nr. 63 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,69- ' -
  729.Apartament nr. 65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23- ' -
  730.Abrogată
  731.Abrogată
  732.Apartament nr. 81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23- ' -
  733.Abrogată
  734.Abrogată
  735.Imobil str. Zamfirescu D., nr. 7 sector 1 București356,80- ' -
  736.Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 București615,00- ' -
  737.Imobil din str. Cehov, nr. 8, sector 1, București2.141,00H.G. nr. 39/96
  738.Imobil din str. Dr. Lister, nr. 57, sector 5, București436,96H.G. nr. 567/93
  739.Teren aferent ap. 1 din str. Bitolia, nr. 21, corp A, parter, sector 1, București149,44H.G. nr. 39/96
  740.Teren aferent ap. 1 str. Dr. Constantin Severeanu, nr. 36, sector 5, București175,60- ' -
  741.Teren aferent ap. 2 str. Muzeul Zambaccian, nr. 14, et. 1, sector 1, București34,11- ' -
  742.Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent359,96H.G. nr. 1398/03
  743.Imobil și teren aferent din Bd. Aviatorilor nr. 86, sector 1, București1.179,52- ' -
  744.Imobil și teren str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București2.715,70H.G. nr. 488/03
  745.Construcții și teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în str. Glodeni nr. 3, sector 2, București57.093,95H.G. nr. 1573/03
  746.Abrogată
  747.Imobil cu terenul aferent din str. G. Clemenceau nr. 9A, sector 1, București302,00H.G. nr. 1031/04
  748.Imobil cu terenul aferent din Șos. Kiseleff nr. 10, sector 1, București7.056,00- ' -
  749.Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr. 8, sector 1, București929,00- ' -
  750.Teren și garaj str. E. Porumbaru, nr. 16 (fostă Câmpia Turzii, nr. 16), aferent ap. 2, sector 1, București39,16H.G. nr. 39/96
  751.Teren aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), șos. București-Ploiești, jud. Ilfov50.090,00H.G. nr. 1803/04
  752.Construcții și construcții speciale, spații verzi și parc aferente suprafeței de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", șos. București-Ploiești, jud. Ilfov0,00-
  753.Imobil cu terenul aferent din București, Calea Victoriei, nr. 218, sector 11.947,26H.G. nr. 1880/04
  754.Terenul din București, bd. Mărăști nr. 65-67, sector 1 (Romexpo)445.229,76H.G. nr. 1709/04
  755.Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 113, sector 126.782,36H.G nr. 2051/04
  756.Etajul 5 al imobilului situat în București, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză 11,11%)231,36H.G nr. 2051/04
  757.Cotă indiviză de 28,14% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent1.156,00H.G nr. 2051/04
  758.Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Heleșteului nr. 22A, sector 1405,07H.G nr. 2051/04
  759.Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 12, sector 13.668,00H.G nr. 2051/04
  760.Abrogată
  761.Teren aferent din str. Negustori nr. 3, sector 2, București984,38H.G. nr. 1031/04
  762.Spațiu Comercial Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, București38,25H.G. nr. 32/2002
  763.Teren aferent ap. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 70, sector 1, București48,00H.G. nr. 39/1996
  764.Abrogată
  765.Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1, sect. 3, București489,35
  766.Abrogată
  766^1.Abrogată
  766^2.Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 110.047,21
  766^3.Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1602,15
  766^4.Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1291,78
  766^5.Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și 2, sectorul 11.354,01
  766^6.Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, Str. Batiștei nr. 24A, sectorul 2983,00
  766^7.Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 321,74
  766^8.Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București1.076,13
  SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREȘTII NOI"
  767.AUTOBAZA "Bucureștii Noi" din B-dul Bucureștii Noi, nr. 40, sector 1, București, compus din:84.241,47H.G. nr. 567/93
  - clădire principală administrație
  - grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparații, depozite, stații PECO, rezervor incendiu, cantină, cabinet medical, laborator psihologic, spații administrative, secții de fabricație, secții de reparații, spații de parcare, căi de acces, cu terenul aferent desfășurării următoarelor activități:
  - autobază transport internațional de mărfuri, cu service VOLVO, camioane și service FREUHAUF, transport intern de mărfuri;
  - autobază transport persoane, autocare, microbuze, turisme și autoutilitare;
  - secția de reparații auto cu: reparații camioane, reparații turisme, dezmembrări, fabricație, confecții metalice, P.A.F.G., acoperiri galvanice.
  768.Sediul Central: Service Aviatorilor din Bd. Aviatorilor, nr. 14, sector 1, București, cu teren cotă indiviză de 30,34% din totalul de 5.210,47 mp, compus din:1.580,86_ ' _
  - spații administrative
  - spații pentru reparat autoturisme
  - școală de șoferi
  - stație inspecții tehnice periodice, transport persoane, vânzări piese și autoturisme.
  769.Imobil garaj cu teren cotă indiviză de 61,94% din totalul de 5.210,47 mp din str. Paris nr. 11, sector 1, București3.227,36H.G. nr. 1031/04
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASA
  770.Sediu central din București, Șos. București-Ploiești, nr. 107, sector 1, spații producție, depozitare, sere, răsadnițe, cu terenul aferent152.231,74H.G. nr. 567/93
  771.- Complex agrozootehnic Vlăsia: clădiri, spații de producție- depozitare, teren arabil4.590.756,65- ' -
  - Stație pompare irigații din comuna Snagov, jud. Ilfov
  772.Complex Buftea situat în orașul Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 36, jud. Ilfov, compus din:288.117,00H.G. nr. 567/93
  - Palatul Știrbei
  - Capela Știrbei
  - Vila Știrbei
  - Parc, lac, cu terenul aferent
  - Clădire administrație
  - Clădire poartă
  - Construcții speciale
  - Seră, ateliere, magazii anexă
  - Teren clădiri fosta fabrică de conserve Știrbei (Frigotehnica)H.G. nr. 639/95
  773.Abrogată
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE
  774.Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din:209.810,94- ' -
  - sediul administrativ (birouri)
  - fermă pentru creșterea și îngrășarea porcilor
  - fabrică de nutrețuri combinate
  - depozite
  - stație de epurare
  - stație pompe
  - 2 blocuri de locuințe P+4 (20 apart.) din comuna Măgurele, str. Atomiștilor nr. 1, jud. Ilfov
  775.Ferma Malu Roșu pentru creșterea animalelor de blană cu terenul aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov170.314,71- ' -
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ PIPERA
  776.Abrogată
  777.Bloc locuințe 6G în zona Aviației cu terenul aferent din Str. av. Alex. Șerbănescu, nr. 4-6, sector 1, București (fără ap. nr. 4)714,80- ' -
  778.Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir, nr. 1, sector 2, București8.833,10- ' -
  779.Spațiu comercial, parter și subsol, având o suprafață utilă de 90,54 mp, situat în imobilul din municipiul București, P-ța Rosetti nr. 4, sectorul 2 teren aferent în cotă indiviză de 12,81 mp OT nr. 383/01
  780.Ateliere cu magazii, având o suprafață construită de 163,30 mp, situate în imobilul din municipiul București, str. Fabrica de Glucoză nr. 6D, sectorul 2teren aferent de 366,18 mpH.G. nr. 639/95
  SUCURSALA "SALA PALATULUI"
  781.Abrogat
  782.Abrogat
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "TRIUMF"
  783.Imobil - sediu, spații de producție și depozite - cu anexe (cabină poartă, centrală frigorifică) și terenul aferent din Aleea Alexandru, nr. 45, sector 1, București1.479,20H.G. 567/93
  784.Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru, nr. 42, sector 1, București619,00- ' -
  785.Abrogată
  786.Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade, nr. 1, sector 116.010,60- ' -
  787.Imobil cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan, nr. 3, sector 1, București655,00- ' -
  788.Abrogată
  789.Sere cu terenul aferent din str. Țărmului, nr. 5, sector 1, București11.793,00- ' -
  790.Vila nr. 3 și teren aferent din str. Narciselor, nr. 19, comuna Snagov, județul Ilfov1.537,00H.G. nr. 445/95
  791.Vila nr. 5 și teren aferent din str. Florilor, nr. 111A, com. Snagov, jud. Ilfov12.403,00- ' -
  792.Anexă - puț apă și teren aferent din str. Florilor nr. 111A, sat Snagov, comuna Snagov - Vila 5196,00- ' -
  793.Teren Vila 7 str. Lalelelor, nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov133,50- ' -
  794.Vila nr. 12A și teren aferent din str. Nufărului, nr. 15E, comuna Snagov, județul Ilfov5.019,00- ' -
  795.Anexă - spălătorie Vila nr. 13 și teren aferent din str. Nufărului, nr. 15C bis, comuna Snagov, județul Ilfov29,96- ' -
  796.Anexă și teren aferent Vila nr. 14 din str. Nufărului, nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov81,35- ' -
  797.Teren aferent Vila nr. 16 str. Intrarea Socului, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov1.243,46- ' -
  798.Abrogată
  799.Teren Vila 19 str. Aleea Nufărului, nr. 1A, comuna Snagov, județul Ilfov1.921,00- ' -
  800.Teren - anexă Vila 21 str. Zorelelor, nr. 16A, comuna Snagov, jud. Ilfov1.964,00- ' -
  801.Vila nr. 22 cu 2 anexe și terenul aferent din str. Zorelelor, nr. 22A, comuna Snagov, județul Ilfov9.204,55- ' -
  802.Complexul "Muntenia" str. Aleea Nufărului, nr. 1B, comuna Snagov, jud. Ilfov format din:24.162,00H.G. nr. 445/95
  - Restaurant "Muntenia" - Hotel "Muntenia" și bar cu sală de jocuri și magazie, bufet, spălătorie, seră, anexă Vila nr. 16 și anexă Vila nr. 17;
  - Vila 15 și anexele (centrala termică, centrala telefonică, magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent)
  803.Vila nr. 23 - hotel și restaurant - cu teren aferent din str. Zorelelor, nr. 44A, comuna Snagov, județul Ilfov25.153,40- ' -
  804.Teren aferent anexelor 1 și 2 de la Vila 23 din str. Zorelelor nr. 44B, comuna Snagov, județul Ilfov3.513,92- ' -
  805.Teren aferent Anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov3.181,50- ' -
  806.Vila nr. 28 cu anexă și teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor, nr. 88A, comuna Snagov, județul Ilfov3.918,00- ' -
  807.Vila nr. 30 și teren aferent din Intrarea Violetelor, nr. 92A, comuna Snagov, județul Ilfov6.815,00- ' -
  808.Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor, nr. 92B, comuna Snagov, județul Ilfov17.249,00- ' -
  809.Anexă Vila nr. 32 și teren aferent str. Zorelelor, nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov3.894,00- ' -
  810.Vila nr. 35 și teren aferent din str. Mărășești, nr. 23A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov12.753.00- ' -
  811.Construcții anexe Vila nr. 38 și teren aferent din str. Războieni, nr. 7A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov4.929,00- ' -
  812.Abrogată
  813.Abrogată
  814.Teren aferent puț apă - Vila nr. 44 din str. Merilor, nr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov206,00- ' -
  815.Abrogată
  816.Abrogată
  817.Vila nr. 56 și teren aferent din str. Merilor nr. 1, comuna Snagov, județul Ilfov605,00- ' -
  818.Vila nr. 57 și teren aferent din str. Merilor, nr. 3, comuna Snagov, județul Ilfov750,00- ' -
  819.Vila nr. 59 și teren aferent din str. Lalelelor, nr. 5B, comuna Snagov, județul Ilfov1.027,00- ' -
  820.Teren aferent Vila 61 + spații de epurare din str. Intrarea Socului nr. 6, comuna Snagov, județul Ilfov510,00- ' -
  821.Anexă Vila nr. 63 și teren aferent din str. Intrarea Socului, nr. 10, comuna Snagov, județul Ilfov364,00- ' -
  822.Vila nr. 67A cu teren aferent din str. Tuberozelor, nr. 9A, comuna Snagov, județul Ilfov2.055,00- ' -
  823.Drum acces Vila 67A din str. Tuberozelor nr. 9A, 9B, comuna Snagov, județul Ilfov1.546,00- ' -
  824.Teren Vila nr. 68 din str. Intrarea Macului, nr. 66A, comuna Snagov, județul Ilfov198,64H.G. nr. 445/95
  825.Vila nr. 71 cu anexă și teren aferent din str. Zorelelor, nr. 132A, comuna Snagov, județul Ilfov4.602,00- ' -
  826.Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni, nr. 2, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov857,00- ' -
  827.Vila nr. 80 și teren aferent din str. Sarmisegetuza, nr. 52A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov4.860,00- ' -
  828.Teren Vila nr. 82 din str. Sarmisegetuza, nr. 70A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov119,10- ' -
  829.Vila nr. 86 și teren aferent din str. Războieni, nr. 16B, sat Ghermănești, comuna Snagov jud. Ilfov7.986,00- ' -
  830.Anexă Vila 90 și teren aferent din sat Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov1.320,00- ' -
  831.Imobil teren din Satul Siliștea Snagovului, com. Gruiu, județul Ilfov5.000,00H.G. nr. 2247/04
  832.Vila nr. 91 și teren aferent din str. Narciselor, nr. 14, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov802,00- ' -
  833.Abrogată
  834.Teren Palat Primăverii din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 11.263,19H.G. nr. 1398/03
  835.Construcții speciale (rețele tehnico-edilitare, plantații parc și mobilier decorativ, împrejmuire, alei carosabile și pietonale, lac artificial, chioșcuri decorative) situate pe teren în suprafață de 6.004 mp din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1.0-
  836.Teren Palat Primăverii - LAC 1 din București, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 14.594,33- ' -
  837.Teren - Casele de oaspeți - LAC 2 și LAC 3 din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 11.273,99- ' -
  838.Imobile - parțial cu terenul aferent din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1:-H.G. nr. 2375/04
  - Corp C4 (clădire poartă, platformă + scară) - suprafață construită la sol = 67 mp;
  - Corp C5 (garaj, scară, ziduri) - suprafață construită la sol = 107 mp;
  - Corp C6 (clădire anexă, ziduri) - suprafață construită la sol = 72 mp;
  - Corp C7 (casetă gaze + sistem mecanic poartă) - suprafață construită la sol = 16 mp;
  - Corp C8 (ghenă) - suprafață construită la sol = 3 mp
  839.Teren Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, sector 1, București1.496,69H.G. nr. 1398/03
  840.Club social din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov8.546,70- ' -
  841.Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov623,70- ' -
  842.Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov494,70- ' -
  843.Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov733,80- ' -
  844.Imobil - Casă de oaspeți - compus din 2 corpuri de clădire și anexa, cu terenul aferent din București, Aleea Modrogan nr. 1, sector 121.119,00H.G. nr. 1031/04
  845.Teren aferent Imobil Casă de oaspeți din București, str. Turgheniev nr. 18, sector 1773,22- ' -
  846.Vila Pangrati situată în str. Ermil Pangratti nr. 20, sector 1, București1.180,13
  847.Abrogată
  847^1.Teren aferent Palat Primăverii - LAC 1 din București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost 5-13) sectorul 12.217,33
  847^2.Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov6.533,10
  847^3.Teren - Bd. Expoziției nr. 22-30, sector 111.295 Hotărârea Guvernului nr. 873/2018
  ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
  848.Imobil - sediu central - cu anexe și terenul aferent din str. Moliere, nr. 6-8, sector 1, București6.166,27H.G. nr. 567/93
  849.Teren situat în municipiul București, șos. Kiseleff nr. 18, sectorul 1467,00Decizia civilă nr. 1.729A din 24 septembrie 2002, C.A.B., Secția a III-a civilă, și Proces- verbal din 29 iulie 2005
  (la 30-06-2020, Numărul curent 340 din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 495 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  bunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr.crt.DENUMIREA IMOBILULUI ȘI ADRESATEREN- mp -
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF
  1.Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud.Ilfov4.805,60
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  2.Imobil și teren Bd.Unirii, nr.68, bl.K2, scară 2, sector 3, București248,00
  3.Apartament Str.C-tin. Prezan, nr.4, et.2, ap.3, sector 1, București1.202,91
  4.Apartament Bd.Tineretului, nr. 15, bl.A4, et. 1, ap.7, sector 47,38
  5.Abrogat
  6.Apartament Str.Paris, nr.32, et. 1, ap.2, sector 1, București și teren (cota indiviză de 41,3% din suprafață totală de 655,95mp)270,91
  7.Imobil situat în str. Mureș, nr.4, sect.1, București3.012,00
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MĂGURELE
  8.Abrogat
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  9.Spațiu comercial în suprafață de 75 mp, str.N.Bălcescu, nr.4, localitatea Suceava, jud.Suceava.87,62
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
  10.Teren Vila "Postăvarul" din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.38, jud. Brașov682,20
  11.Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str.Nicolae Bălcescu nr.36, jud.Brașov699,48
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  12.Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe RAAPS" din Neptun, jud.Constanța237,66
  13.Imobil - construcții "Centrul Internațional de Conferințe Neptun" din Neptun, județ Constanța-
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  14.Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.267, jud.Vâlcea: - terasa acoperită-
  15.Din Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea: - clădire corp garda nou- clădire centrală termică Palat Olănești-
  (la 17-02-2020, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 134 din 13 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2020. )
  ------