ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 26 din 4 aprilie 2018privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 aprilie 2018  Ținând cont de condițiile deosebite în care s-a realizat producția de energie electrică în perioadele de iarnă 2015-2016 și 2016-2017, perioadă în care un aport esențial l-au avut producătorii de energie pe bază de combustibil fosil - cărbune,luând în considerare că necesitatea asigurării securității aprovizionării cu energie electrică produsă prin utilizarea cărbunelui superior din Valea Jiului și din alte surse din țară a rezultat din studiile de specialitate efectuate de către operatorul de transport și sistem Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica - S.A.,întrucât, potrivit studiilor de specialitate, s-a concluzionat că în cazul opririi celor două centrale termoelectrice Mintia și Paroșeni din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. sunt identificate influențe negative asupra funcționării Sistemului Electroenergetic Național, în principal referitoare la reducerea capacității de transfer transfrontalieră a energiei, reducerea nivelului de adecvanță a Sistemului Electroenergetic Național, mai ales în perioadele de iarnă și în perioada de secetă accentuată, din punctul de vedere al acoperirii consumului intern, riscul apariției unor blocaje sau amânări în realizarea programului de investiții și modernizare a rețelei electrice de transport, realizare a axului de 400 kV „Banat“,luând în considerare că operatorul de transport și sistem a recomandat menținerea grupului de la centrala termoelectrică Paroșeni și cel puțin a unui grup în centrala termoelectrică Mintia până la finalizarea lucrărilor de trecere a axului „Banat“, axul de 220 kV Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, de la tensiunea de 220 kV la tensiunea de 400 kV, crescând astfel capacitatea de transport a axului respectiv și capacitatea de interconexiune internațională,având în vedere că, în ipoteza retragerii din exploatare a capacităților Societății Complexului Energetic Hunedoara - S.A., aceasta va afecta, în sens negativ, siguranța alimentării Sistemului Electroenergetic Național și chiar securitatea energetică a țării, în condițiile în care, în zona de centru și N-V a țării, această societate este singurul mare producător de energie electrică,întrucât riscurile în funcționarea Sistemului Electroenergetic Național determinate de elementele tehnice prezentate se asociază în mod obligatoriu cu riscurile legate de funcționarea celor două centrale termoelectrice Mintia și Paroșeni din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A., respectiv riscul de operare, riscul comercial, riscul de insolvență sau faliment, precum și riscul legat de deschiderea de către Comisia Europeană a unei investigații formale privind ajutorul individual de salvare acordat Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. în anul 2015,riscul de operare se datorează lipsei lichidităților financiare ale Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. și are implicații majore în special asupra activității în zona minieră - risc crescut de incidente în subteran, dar și avarii la grupurile energetice. Acest risc este o consecință a faptului că singurele venituri certe ale companiei au provenit de la operatorul de transport pentru serviciile tehnologice de sistem, precum banda de reglaj secundar, rezervă terțiară rapidă și rezervă terțiară lentă.În lipsa fondurilor necesare pentru reparații, reabilitări și modernizări în activitatea minieră, în condițiile în care s-a redus numărul de personal, acest fapt a condus la creșterea, în anul 2017, a prețului huilei livrate celor două sucursale energetice din producția internă a minelor din Valea Jiului, aparținând Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A, ajungând la cca 130 lei/Gcal. Totodată producția de huilă a minelor aparținând Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Uricani, Petrila și Paroșeni, a încetat la data de 1 decembrie 2017, conform Programului de închidere mine de cărbune necompetitive aprobat de Comisia Europeană în data de 22 februarie 2012.Riscul comercial este o consecință a faptului că furnizorii tradiționali de materiale de strictă necesitate solicită plata în avans; impactul este semnificativ, în special asupra securității activității miniere, generând în principal dificultăți în aprovizionare; sunt o serie de incertitudini legate de lipsa fondurilor pentru derularea unor programe de investiții obligatorii întrucât Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. nu are un rating financiar, nu mai poate atrage finanțări și din cauza faptului că nu mai are bunuri libere de sarcini pe care să le poată constitui drept garanții, deoarece întreg patrimoniul societății se află sub sechestrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau gajat în favoarea Ministerului Finanțelor Publice.Având în vedere că pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. există riscul de intrare în procedura insolvenței sau direct în faliment, orice măsuri de restructurare sau reorganizare s-ar implementa la nivelul societății, odată cu o eventuală intrare în insolvență, pot fi stopate.Luând în considerare riscurile enunțate din care rezultă că pentru asigurarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de siguranță și adecvanță este necesară adoptarea neîntârziată de măsuri preventive care să permită utilizarea în continuare a capacităților energetice de la centralele termoelectrice Mintia și Paroșeni,întrucât consecințele negative care pot apărea în situația neadoptării măsurilor propuse pot afecta siguranța alimentării Sistemului Electroenergetic Național și chiar securitatea energetică a țării, ceea ce justifică existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Pentru menținerea nivelului de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. are obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 MW, în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Operatorul de transport și sistem va stabili capacitatea lunară corespunzătoare serviciilor tehnologice de sistem reprezentând rezervă terțiară lentă, din care o capacitate de 400 MW va fi alocată pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.(3) În cazul unor situații accidentale sau neprevăzute în funcționarea grupurilor energetice din cadrul Complexului Energetic Hunedoara - S.A., care determină indisponibilitatea cu privire la realizarea serviciilor tehnologice de sistem, producătorul are obligația să anunțe Operatorul de transport și sistem conform prevederilor actelor normative în vigoare, iar acesta va achiziționa serviciile de sistem respective în regim concurențial.  +  Articolul 2Măsurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică în perioada 15 aprilie 2018-30 iunie 2020. Notă
  Potrivit art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020, termenul de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică se prorogă până la data de 31 decembrie 2020.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 26.-----