PROTOCOL din 12 decembrie 2019Sesiunii a XI-a a Împuterniciților pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 bis din 18 iunie 2020  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 412 din 21 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 524 din 18 iunie 2020.

  PROTOCOLUL
  Sesiunii a XI-a a Împuterniciților pentru aplicarea
  Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea
  în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați, la 30 septembrie 1997
  (Suceava 2019 - România)
  În conformitate cu prevederile art. 16 al Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997, la Galați, în perioada 11-12 decembrie 2019, la Suceava, a avut loc Sesiunea a XI-a a Împuterniciților părților. La lucrările Sesiunii au participat:– din partea română: Simona Olimpia Negru - locțiitorul Împuternicitului; Carmen Neagu - secretarul Împuternicitului; Dragoș Cazan - coordonatorul Grupei de lucru pentru problemele fluviul Dunărea; Ludmila Toncia - expert, asigură traducerea; Viorel Chendes - expert; Irina Lucavețchi - expert; Iulia Găleată - expert; Alexa Bout - expert; Nicolae Bendea - expert;– din partea ucraineană: Oleg Kisil - locțiitorul împuternicitului (cu drept de semnătură a Împuternicitului), coordonatorul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa; Andrii Kavulea - coordonatorul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut; Tetiana Bojik - expert, asigură traducerea; Irina Voitiuk - expert, responsabilă pentru redactarea protocolului; Lilia Griciulevici - expert; Panas Jecikov - expert; Victoria Boiko - expert; Olga Lisiuk - expert; Tetiana Negadailova - expert; Eduard Osiyskiy - expert; Părțile au convenit următoarea ordine de zi:1. Informarea asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a X-a a Împuterniciților (4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina);2. Stadiul aplicării Regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice;3. Analiza și aprobarea Regulamentelor rezultate în urma Întâlnirilor Locțiitorilor din 22 mai 2018 și 19 iunie 2019, Satu Mare, România;4. Situația lucrărilor hidrotehnice existente, în execuție și propuse a fi proiectate;5. Aprobarea Programului de lucru pe anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;6. Stabilirea locului, datei și ordinii de zi preliminare pentru cea de a XII-a Sesiune a Împuterniciților;7. Diverse.  +  La punctul 1 Informarea asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate ta Sesiunea a X-a u Împuterniciților (4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina);1.1. Părțile s-au informat reciproc asupra îndeplinirii sarcinilor ce decurg din Hotărârile celei de-a X-a Sesiuni (4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina) și au constatat următoarele: În perioada de la Sesiunea a X-a și până la Sesiunea a XI-a au avut loc întâlniri ale locțiitorilor Împuterniciților, secretarilor Împuterniciților, Grupelor de lucru și de experți pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră a fluviului Dunărea, râurilor Tisa, Siret și Prut. Coordonatorii Grupelor de lucru împreună cu experții au prezentat succint rezultatele colaborării, așa cum au fost consemnate în Procesele -Verbale ale acestora.1.2. În perioada 17-19 iunie 2019, la Satu Mare, România, a avut loc întâlnirea Locțiitorilor Împuterniciților Guvernelor României și Ucrainei pentru finalizarea Regulamentelor actualizate și a anexelor acestora, parte integrantă a Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (semnat la Galați la 30 septembrie 1997). Regulamentele convenite și finalizate sunt propuse spre aprobare, în cadrul acestei Sesiuni.1.3. A avut loc întâlnirea experților pe probleme de hidrometeorologie și pentru evaluarea calității apei din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și a afluenților în zona de frontieră în perioada 2-5 aprilie 2019, la Teaciv, în Ucraina;1.4. Au fost transmise de către Partea română, cu adresa nr. 151706/DMRA/05.12.2018, Ghidurile solicitantului ale diferitelor programe cu finanțare externă, pentru elaborarea unor proiecte în comun.1.5. Au fost agreate debitele cu probabilitate de depășire de 5% și 10%, așa cum sunt prezentate în Anexa 10 a Procesului - Verbal al întâlnirii coordonatorilor Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și a afluenților în zona de frontieră și a experților pentru evaluarea calității apei râului Tisa și pe probleme de hidrometeorologie, din 27 septembrie 2019, de la Satu Mare, România, în conformitate cu punctul 9 din hotărârile Protocolul sesiunii a X-a (4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina).1.6. În data de 9.10.2019, a avut loc la Ujgorod, Ucraina, la invitația Consulatului României la Solotvino, întâlnirea de lucru, privitoare la stadiul actual al demersurilor privind construirea podului rutier Sighetu Marmației (România) - Solotvyno (Ucraina) la SF 298-299, proiect "Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației". Întâlnirea a fost organizată de Administrația de Stat a Regiunii Transcarpatia, Ujgorod, Ucraina. La întâlnire au participat reprezentanți ai Administrația Națională "Apele Române", ABA Someș - Tisa, din România și Direcția de Bazin a Resurselor de Apă, a râului Tisa din Ucraina. Experții Părților au convenit asupra debitelor cu probabilitate de depășire de 1% pentru sectorul comun de frontieră al râului Tisa. Proiectul "Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației" - SF 298-299 a fost concordat în conformitate cu prevederile "Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră" (Galați la 30 septembrie 1997). Actele de reglementare pentru realizarea investiției pentru amplasarea podului peste râul Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației, au fost emise de Administrația Națională "Apele Române", respectiv ABA Someș - Tisa.  +  La punctul 2 Stadiul aplicării Regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice a fost analizat modul de aplicare a Regulamentelor pentru anii 2018 și 2019, din cadrul Grupelor de lucru pentru:– Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse de cursurile de apă și de apele interne;– Regulamentul privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina;– Regulamentul privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră;– Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita pe ape de frontieră. Lista Proceselor-verbale ale întâlnirilor Grupelor de lucru și de experți la care au fost discutate probleme legate de aplicarea acestora, pentru anii 2018 și 2019, sunt prezentate în Anexa nr. 1a (RO) și nr. 1b (UA) la prezentul Protocol.2.1. Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse de cursurile de apă și de apele interne, împuterniciții constată; > Pentru râul Fisa Experții au constatat că în cursul anilor 2018 și 2019 pe râul Tisa, pe tronsonul comun, nu s-au produs viituri semnificative și nu au fost depășite cotele de apărare în secțiunile de monitorizare de pe teritoriul României. La depășirea cotelor de apărare datele înregistrate la stațiile hidrometrice cuprinse în Regulament au fost emise și transmise prin e-mail. Referitor la lucrările de decolmatare pentru asigurarea capacităților de curgere pe albia sectorului comun de frontieră a râului Tisa, experții celor două Părți s-au informat cu privire la volumele de balast excavate în cursul anului 2018. Întâlnirea experților pentru verificarea lucrărilor hidrotehnice din zona de frontieră din cadrul Grupei de lucru pentru soluționarea problemelor râului Tisa de pe teritoriul românesc și ucrainean, care urma să se desfășoare în perioada 11-13 noiembrie 2019, conform punctului nr. 7 al Programului de lucru, se va reprograma pentru perioada imediat următoare, așa cum este convenit între cele două Părți. În cadrul întâlnirii coordonatorilor Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și a afluenților în zona de frontieră (27 septembrie 2019, Satu Mare, România) au fost agreate debitele cu probabilitate de depășire de 5% și 10%, pentru sectorul comun râului Tisa și a afluenților în zona de frontieră, în conformitate cu punctul 9 din hotărârile Protocolul sesiunii a X-a (4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina), reprezintă Anexa bilingvă nr. 2 la prezentul Protocol. Verificarea și validarea acestora se va face prin studii și măsurători suplimentare în cadrul unor proiecte comune. > Pentru râurile Prut și Siret Părțile au analizat aplicarea Regulamentului în vigoare în cadrul întâlnirilor, după cum urmează: ● în perioada 23-24 octombrie 2018, în cadrul întâlnirii experților pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, în zona de frontieră, pe terenul Ucrainei s-au constatat: Râul Siret– În zona comunei Tereblecea au început lucrările de reprofilare (regularizare) a albiei râului. Lucrările se desfășoară conform documentației concordate;– Consolidare de mal în zona Cerepkivți, executată în anii 1970, a fost afectată de viiturile din iunie-iulie a anului 2018 pe o lungime de 15 metri (eroziune mal drept). Sunt necesare lucrări de reabilitare în vederea stopării fenomenului de eroziune;– Consolidare de mal stâng și mal drept la Iordănești, amonte de podul pietonal - realizată după inundațiile din anul 2008. Lucrarea este executată parțial și este cuprinsă în Programul Complex de Gospodărire a Apelor și Apărare Împotriva Inundațiilor pentru regiunea Cernăuți - 2021 în vederea finalizării.Râul Siretul Mic– Consolidare de mal stâng pe o lungime de 204 metri, localitatea Verhni Petrivți, realizată prin proiectul "Prevenirea și protecția la inundații în bazinele superioare ale Râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate-EAST AVERT" MIS ETC 966 a fost pusă în funcțiune în decembrie 2017. Lucrarea este în stare bună și corespunde scopului pentru care a fost realizată. Râul Prut– În zona SF 914-915 amonte de consolidarea de mal, localitatea Kosticeanî, lucrările de regularizare și decolmatare sunt în desfășurare și se execută conform documentației concordate;– În zona SF 909-910, amonte de localitatea Vancikivți (Vancicăuți), s-a constatat o depunere de aluviuni care afectează malul drept. Având în vedere fenomenul de erodare a malului drept Partea ucraineană va întocmi și înainta spre concordare documentația pentru realizarea lucrărilor de reprofilare/decolmatare.– În zona SF 907-908, localitate Tarasivți (Tărăsăuți), s-a constatat că lucrările de decolmatare sunt în derulare și se execută conform documentației concordate.– Consolidare de mal stâng amplasată la cca. 100 m aval de SF 906 este în stare corespunzătoare. Partea ucraineană solicită, lucrări de decolmatare a aluviunilor mal drept, în dreptul consolidării. Partea română a constatat necesitatea realizării lucrărilor de decolmatare și va întocmi și înainta spre concordare documentația aferentă în vederea realizării acestor lucrări. Pe sectoarele de râuri verificate nu s-a constatat existența de obstacole naturale sau artificiale, depozite de materiale, etc., care prin prezența sau natura lor ar putea împiedica scurgerea liberă a apelor. Conform articolului 14 din Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse de cursurile de apă și de apele interne Părțile au făcut schimbul Dărilor de seamă pentru râurile Siret și Prut aferente anului 2018. ● în perioada 12 - 13 decembrie 2018, a avut loc întâlnirea experților pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul României. S-au verificat următoarele amplasamente:– Acumulare nepermanentă Ezer pe cursul de apă Jijia (afluent de dreapta al râului Prut); pe râul Prut– Consolidarea de mal Baranca I, lucrare distrusă în urma inundațiilor din 2008 - 2010;– Consolidarea de mal Baranca II și III, lucrări în stare bună de funcționare. În zona comunei Hudești s-au vizitat la teren zonele cu eroziuni active ale malului drept, pe sectorul SF 911- SF 914, care necesită lucrări urgente de stopare a eroziunilor de mal. Precipitațiile însemnate cantitativ din perioada iunie - iulie 2018 ce s-au produs în bazinul superior al râului Prut au condus la formarea de viituri caracterizate prin creșteri rapide de niveluri, ale cursului de apă, pe sectorul de frontieră comun româno-ucrainean. Viiturile au avut ca efect activarea și dezvoltarea eroziunilor malului drept al râului Prut, înregistrate în anii anteriori și accentuate în prezent. Se vor face demersuri pentru execuția lucrărilor de stopare a eroziunilor și consolidare a malului drept. Partea română propune efectuarea lucrărilor de excavare a materialul aluvionar depus în zona malului stâng între SF 911 - SF 912 și sectorul SF 913-SF 914 pentru diminuarea fenomenului erozional al malului drept. Partea ucraineană va analiza posibilitatea realizării acestor lucrări. pe râul Siret– Acumularea Rogojești. Cu ocazia verificării în teren, părțile au constatat că lucrările hidrotehnice vizitate sunt în stare bună de funcționare și corespund scopului pentru care au fost realizate. 25 - 29 noiembrie 2019, în cadrul întâlnirii experților pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul României și Ucrainei: Pe teritoriul României s-au verificat următoarele amplasamente: pe râul Prut– Balastiera Negru SF 907-908;– Balastiera Baranca 5.1. SF 913-914;– Balastiera Bajura 3 SF 914 -915;– Balastiera Baranca 1 SF 913-914. pe râul Siret– Lacul de acumulare Rogojești;– Amplasamentul balastierei Coada Lacului Rogojești, mal drept.Pe sectoarele de râuri verificate nu s-a constatat existența de obstacole naturale sau artificiale, depozite de materiale etc., care prin prezența sau natura lor ar putea împiedica scurgerea liberă a apelor. Pe teritoriul Ucrainei s-au verificat următoarele amplasamente: Râul Prut– În zona localității Kosticeanî ● la SF 913-914 sunt necesare lucrări de reprofilare; în urma analizei experții au constatat necesitatea realizării de urgență a lucrărilor în vederea stopării fenomenului de eroziune avansată a malului drept al râului Prut; ● la SF 914-915 lucrările de reprofilare sunt în desfășurare și se execută conform documentației concordate; Partea română solicită extinderea lucrărilor în vederea asigurării curgerii apelor mari și transmiterea documentației revizuite spre concordare.– În zona localității Tarasivți (Tărăsăuți) ● La SF 906 consolidarea de mal este în stare bună și corespunde scopului pentru care a fost realizată. Râul Siret– În zona Ccrepkivți și în zona comunei Prosika se execută, în regim de urgență, lucrări de recalibrare a albiei pentru îndepărtarea cursului râului Siret din zona eroziunilor de mal. Documentațiile aferente au fost înaintate de Partea ucraineană către Partea română și sunt în curs de concordare,– Consolidare de mal drept și mal stâng la Iordănești. Lucrările au fost demarate în 2010. Partea de consolidare finalizată este în stare corespunzătoare.Râul Siretul Mic– localitatea Verhni Petrivți (Pătrăuții de Sus) S-a verificat consolidarea malului stâng. S-a constatat că lucrarea este în stare bună de funcționare și corespunde scopului pentru care a fost realizată.Pe sectoarele de râuri verificate nu s-a constatat existența de obstacole naturale sau artificiale, depozite de materiale etc., care prin prezența sau natura lor ar putea împiedica scurgerea liberă a apelor. Conform articolului 14 din Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse de cursurile de apă și de apele interne Părțile au făcut schimbul Dărilor de seamă pentru râurile Siret și Prut aferente anului 2019. În cadrul întâlnirii Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și (Cernăuți, Ucraina, 23 - 25 iulie 2019), experții Părților au efectuat o deplasare pe sectorul comun de frontieră al cursului râului Prut, cuprins între localitățile Tărăsăuți (Tarasivți) și Costiceni (Costiceanî), în vederea identificării zonelor cu eroziuni și a depunerilor de aluviuni. În urma acestei deplasări au fost identificate zone cu eroziuni active, depuneri de agregate minerale, care generează fenomene de eroziune importante pe ambele maluri. La data verificării s-au constatat lucrări de exploatare în desfășurare la Tărăsăuți (Tarasivți) SF 906-907, Vancicăuți (Vancikivți) SF 909-910 și Costiceni (Costiceanî) SF 913-914. Părțile propun efectuarea unor analize în vederea identificării posibilității executării de urgență a lucrărilor de decolmatare în zonele critice pe cele două maluri aferente sectorului comun de frontieră a râului Prut, pentru a stopa intensificarea procesului de erodare. > Pentru fluviul Dunărea În conformitate cu prevederile Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse de cursurile de apă și de apele interne, Capitolul I articolul 2, în anul 2018 experții au efectuat verificarea anuală obligatorie a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor pe sectorul Ismail-Vâlcov, pe teritoriul Ucrainei. Experții au constatat că lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe sectorul fluviului Dunărea pe teritoriul ucrainean sunt funcționale, dar pe anumite sectoare sunt necesare lucrări de reabilitare și întreținere. În perioada 3-5 decembrie 2019, experții părților au efectuat în comun verificarea obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor în zona de frontieră a fluviului Dunărea, pe teritoriul Ucrainei, pentru următoarele sectoare:– Dig localitatea Reni-"Viketa";– Dig "Viketa"-"Orlovski";– Dig "Orlovski"-"Prorva";– Punctul de trecere Orlovka-Isaccea. Cu ocazia verificării în teren, părțile au constatat că lucrările hidrotehnice sunt în stare bună de funcționare și corespund scopului pentru care au fost realizate. Digurile sunt cosite și corespunzător întreținute, nu prezintă prăbușiri și eroziuni de mal. În anul 2019, în zona de frontieră a fluviului Dunărea, nu s-au produs fenomene hidrometeorologice sau viituri deosebite, care să afecteze starea digurilor. Pentru anul 2020 sunt propuse măsuri specifice de întreținere a lucrărilor cu rol de apărare pentru menținerea acestora la caracteristicile proiectate. În cadrul acțiunilor de verificare, experții au făcut schimb de informații privind dotarea cu mijloace de intervenție în caz de inundații și realizarea forărilor de reabilitare pentru viitor. Conform articolului 14 din Regulament, Părțile s-au informat reciproc cu privire la funcționarea fluxului informațional în perioada apelor mari, modul în care au fost îndeplinite prevederile Regulamentului, datele și fenomenele caracteristice legate de scurgerea viiturilor, de îndepărtarea pericolului provocat de ghețuri, de operațiunile și măsurile cele mai importante efectuate, de acțiunile de apărare în această perioadă a lucrărilor hidrotehnice, precum și lucrările programate pentru anul 2020.2.2. Referitor la aplicarea Regulamentului privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina, Împuterniciții constată: Schimbul de date zilnice și prognoze hidrologice între cele două Părți s-a efectuat conform prevederilor Regulamentului în vigoare. Partea română a transmis zilnic telegrama HYDRA până la ora 12.00 prin canalul GTS al OMM, datele hidrologice din anexa 1a din Regulamentul. Partea română a transmis zilnic date prin e-mail, către Partea ucraineană, datele hidrologice cuprinse în buletinul hidrologic, prognoza hidrologică a debitelor medii zilnice (pe 7 zile) aferente sectorului românesc al fluviului Dunărea. De asemenea, Partea ucraineană a transmis zilnic, conform anexei 1b, prin canalul GTS al OMM, datele hidrologice sub formă de telegramă HYDRA. S-a efectuat schimbul de date hidro-meteorologice aferente râul Tisa și pentru fluviul Dunărea pe suport de hârtie și format electronic (format Excel, CD) în conformitate cu Anexele 6a și 6b din Regulament. > Pentru râul Tisa Experții celor două părți au constatat că schimbul zilnic operativ de informații în cursul anului 2018 între Centrul Regional de Hidrometeorologie din Transcarpatia (Ucraina) și Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa (România) s-a efectuat zilnic prin e-mail până la ora 11 în cod HYDRA conform Regulamentului privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina. Totodată au fost transmise prin e-mail avertizări hidrologice conform Anexei 2a și 2b la Regulament. În cursul anului 2018 Partea ucraineană a pus zilnic la dispoziție informații hidrometeorologice operative prin site-ul www.gmc.uzhgorod.ua, care este accesibil publicului. Părțile au constatat că schimbul reciproc de date și prognoze hidrologice pentru râul Tisa, în cursul anului 2018, s-a efectuat între Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) din România-București și Centrul Hidrometeorologic din Ucraina-Kiev (yKpTMU) în conformitate cu prevederile Regulamentului (anexele 1a,1b, 2a, 2b și 4). Părțile au analizat și comparat datele hidrometeorologice aferente anului 2018 pentru stațiile hidrometrice corespunzătoare sectoarelor de frontieră cuprinse în Anexa 7 la Regulament. Conform Anexelor 6a și 6b la Regulament, Părțile au făcut schimb de date hidrologice și meteorologice pentru anul 2018 pe suport de hârtie și pe suport electronic (CD). Experții au constatat că măsurătorile comune de debite pe râul Tisa pentru anul 2018, în secțiunea postului hidrometric Sighetu Marmației/România-Solotvino(Slatina)/Ucraina, s-au efectuat lunar conform Programului stabilit și a articolului 12 din Regulament. În cadrul întâlnirilor desfășurate în acest an, experții au constatat că Programul de măsurători comune de debite pe râul Tisa pentru anul 2019, în secțiunea postului hidrometric Sighetu Marmației/România-Solotvino(Slatina)/Ucraina, aprobat de către coordonatorii Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și a afluenților în zona de frontieră, nu a putut fi realizat în perioada ianuarie-mai 2019, din cauza deteriorării suprastructurii din lemn a podului (zona pietonală), măsurătorile fiind reluate din luna iunie 2019 după reparații. Experții celor două părți au discutat și au stabilit Programul recoltărilor probelor de apă și măsurătorilor comune de debite pe râul Tisa pentru altul 2020. > Pentru râurile Prut și Siret În cadrul întâlnirii Grupei de lucru pentru soluționarea problemelor legate de râurile Prut și Siret și a afluenților în zona de frontieră, 21 - 25 iulie 2019, Cernăuți, Ucraina, experții celor două Părți au prezentat modul de realizare a schimbului de date hidrometeorologice în cursul anului 2018 și au constatat că datele hidrologice, au fost transmise cu regularitate conform prevederilor cuprinse în articolele 4, 5, 6 și în anexele 1a, 1b, 2a și 2b din Regulament. Parametri, orele de transmitere și forma de transmitere la nivelul instituțiilor centrale și teritoriale au fost respectate. Experții s-au informat despre producerea viiturilor în cursul anilor 2018 și 2019. În anul 2018, cele mai mari viituri pe râul Siret s-au produs în cursul verii în bazinul superior, cu următoarele debite maxime înregistrate la stația hidrometrică Siret:26.06 - 06.07.2018: Qmax = 297 mc/s;23.07 - 05.08.2018: Qmax= 156 mc/s. Pe râul Prut, în aceeași perioadă s-au produs câteva viiturii, cu următoarele debite maxime înregistrate; Stația hidrometrică Oroftiana: 1.07.2018 - Hmax = 604 cm; 2.08.2018 - Hmax = 474 cm. Stația hidrometrică Rădăuți: 15.03.2018 - Hmax = 292 cm / Qmax = 438 mc/s; 2.07.2018 - Hmax = 414 cm / Qmax = 788 mc/s; 26.07.2018 - Hmax = 370 cm / Qmax = 633 mc/s; 3.08.2018 - Hmax = 361 cm / Qmax = 605 mc/s. În anul 2019 nu au fost viituri însemnate și fenomene meteorologice deosebite. Pe râul Siret, perioadele ploioase cele mai însemnate cantitativ au avut loc în lunile aprilie, mai și iunie, iar precipitațiile maxime înregistrate în 24 ore au fost de 32,9 l/mp în data de 07.05.2019 și 33 l/mp în data de 04.06.2019. Debitul maxim pe râul Siret a fost înregistrat în timpul viiturii din luna mai 2019, având valoarea de 216 mc/s, la stația hidrometrică Siret. Debitul minim înregistrat a fost de 1,73 mc/s în perioada 11-26 septembrie 2019. Fenomenele de îngheț pe râu s-au produs doar în luna ianuarie în intervalul 8-31 ianuarie (gheață la mal). Pe râul Prut, la stațiile hidrometrice Oroftiana și Rădăuți Prut s-au produs viituri reduse ca amploare, care au avut loc în lunile mai și iunie, fiind înregistrate valorile: Stația hidrometrică Oroftiana: 3.05.2019 - Hmax = 610 cm; 9.05.2019 - Hmax = 570 cm; 1.06.2019 - Hmax = 498 cm. Stația hidrometrică Rădăuți - Prut: 3.05.2019 - Hmax = 408 cm / Qmax = 766 mc/s; 9.05.2019 - Hmax = 415 cm / Qmax = 792 mc/s. Conform articolului 12 și Anexei 7 din Regulament, în data de 23 octombrie 2018 și data de 27 noiembrie 2019, experții celor două părți au efectuat două măsurători de debite de apă, în comun, cu aparatura și echipamentele din dotarea proprie în secțiunea Cernăuți pe râul Prut și în secțiunea Storojineț pe râul Siret. Valorile au fost apropiate și s-au încadrat în marja de eroare admisibilă. Conform anexei 6b din Regulament partea ucraineană a predat părții române, în cadrul întâlnirii, datele hidrometeorologice anuale aferente anului 2018. > Pentru fluviul Dunărea Experții au analizat Anuarele aferente anului 2018 privind datele hidrologice care fac subiectul schimbului bilateral dintre România și Ucraina. Pentru Partea română măsurătorile în secțiunile comune sunt realizate de SGA Tulcea (stația hidrologică Tulcea), iar pentru Partea ucraineană măsurătorile sunt realizate de Observatorul Hidrometeorologic Dunărea-Ismail. Datele sunt consemnate în cadrul Procesului - Verbal al întâlnirii Grupei de lucru pentru soluționarea problemelor legate de fluviul Dunărea pe zona de frontieră comună, din data de 31 octombrie 2019, la Tulcea, România. În urma analizei celor două anuare se propune introducerea următoarelor măsuri începând cu anul 2020.– Concordarea modului de prezentare a fișelor de date din cele două anuare - includerea valorii 0 miră a stațiilor hidrometrice, a coordonatelor stațiilor/secțiunilor de debit, data producerii minimelor/maximelor din fiecare fișă. Responsabili: INHGA și Observatorul Hidrometeorologic Dunărea - Ismail;– Includerea în cadrul Anuarelor, de către ambele Părți, a unui material introductiv în care să se descrie succint metodele de măsurare și descrierea fișelor incluse. Responsabili: INHGA și Observatorul Hidrometeorologic Dunărea - Ismail;– Pentru clarificarea diferențelor obținute în urma măsurătorilor este necesară reluarea campaniilor de măsurători în comun a debitelor și a aluviunilor în suspensie în vederea intercalibrării metodelor/echipamentelor utilizate. Responsabili: INHGA și Observatorul Hidrometeorologic Dunărea - Ismail;2.3. Referitor la aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră, Părțile constată: În cadrul întâlnirilor experții au efectuat analiza modului de aplicare a Regulamentului și respectarea prevederilor acestuia. Programul de recoltare a probelor de apă stabilit de comun acord între Părți pentru râul Tisa, Prut și Siret a fost respectat în unanimitate, prelevările s-au făcut cu frecvență lunară în secțiunile de frontieră conform Anexei 2 din Regulament. Pentru fluviul Dunărea Partea ucraineană, nu a efectuat conform Regulamentului, prelevările și analizele pentru mijlocul fluviului la cele două secțiuni de control, dar și schimbul de date s-a făcut la paritate pentru ambele secțiuni, malul stâng. Părțile nu au efectuat cele două prelevări anuale comune, conform prevederilor Regulamentului. Experții Părților celor trei Grupe de lucru au centralizat datele și au realizat compararea acestora. S-a constatat că datele obținute se încadrează în limitele admise, iar diferențele înregistrate se datorează metodelor de analiză și echipamentelor utilizate în cadrul laboratoarelor de calitatea a apei ale celor două Părți. Programele de recoltări de apă pentru anul 2020, aferente râurilor Tisa, Prut, Siret și fluviul Dunărea, au fost armonizate. Începând cu anul 2020 experții propun sistarea recoltărilor probelor de apă pe râul Batard (Tama Mare)-secțiunea Batarci-Holmoveț SF 90. > Pentru râul Tisa În cursul anului 2018, aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră s-a efectuat conform prevederilor acestuia. S-au prelevat 12 probe de apă, de fiecare Parte, din râul Tisa în secțiunile Valea Vișeului-Dilove și Teceu-Teaciv. Valorile minime, maxime și medii rezultate în urma prelucrării rezultatelor analizelor efectuate de cele două Părți pe râul Tisa în 2018 au fost comparate și schimbate între Părți. Evaluarea calității apelor în cele două secțiuni de control, din sectorul româno-ucrainean de frontieră, s-a făcut prin compararea mediilor rezultatelor analizelor pe anii 2017-2018. Calculul mediei rezultatelor s-a făcut pe valori determinate, fără a ține cont de valorile aliate sub limita de detecție. Părțile au constatat că valorile indicatorilor determinați sunt comparabile. Rezultatele analizelor, aferente anului 2018, în secțiunile de control Valea Vișeului-Dilove și Teceu-Teaciv evidențiază o menținere a calității apei râului Tisa. Experții Părților au făcut schimbul reciproc de date aferent anului 2018 pentru râul Batarci (Tarna Mare). Aferent anului 2019: Recoltarea probelor de apă din râul Tisa în anul 2019 s-a efectuat cu frecvență lunară în secțiunile Valea Vișeului-Dilove și Teceu-Teaciv conform Programului de recoltări pentru anul 2019 și a Anexei nr. 2 din Regulamentul privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră. Prelevările comune de probe de apă din râul Tisa în secțiunea postul hidrometric Sighetu Marmației-Solotvino (Slatina) s-au efectuat în data de 10 aprilie și 14 august 2019 conform Programului de recoltări pentru anul 2019 și a Regulamentului privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră. În anul 2019 analiza probelor de apă, prelevate în comun din râul Tisa din secțiunea postul hidrometric Sighetu Marmației-Solotvino (Slatina), s-a efectuat în cadrul Laboratorului de Calitatea Apei SGA Maramureș (Baia Mare), ABA Someș-Tisa și în cadrul Serviciului de Control, laborator și instrumente, Inspecția Ecologică de Stat din Regiunea Transcarpatia (Ujgorod) folosind metode de analiză și echipamente proprii. În urma analizei rezultatelor de laborator s-a constatat că valorile indicatorilor determinați sunt comparabile. În ceea ce privește activitățile viitoare aferente anului 2020, Părțile au discutat și au stabilit Programul recoltărilor probelor de apă pentru râul Tisa, după cum urmează:– în secțiunile Valea Vișeului-Dilove și Teceu-Teaciv, prelevarea pentru evaluarea calității;– în secțiunea postul hidrometric Sighetu Marmației-Solotvino (Slatina), pentru recoltarea probelor comune în vederea intercomparării. Părțile au concordat Programul recoltărilor probelor de apă și măsurătorii comune de debite pe râul Tisa pentru anul 2020. Experții Părților au stabilit indicatorii în vederea intercomparării pentru anul 2020 din secțiunea Sighetu Marmației-Solotvino (Slatina), pe râul Tisa, după cum urmează: amoniu (mg N- NH4/1), azotiți (mg N-NO2/1), azotați (mg N-NO3/1), ortofosfați (mg P-PO4/1), CCOCr, conductivitate, Fetotal dizolvat, Mntotal dizolvat, pentru ambele prelevări comune. > Pentru râurile Prut și Siret Experții au constatat că aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră s-a făcut conform Programului stabilit pentru anul 2018. Experții celor două Părți s-au informat despre modul de desfășurare a campaniilor de recoltare și au constatat că prelevările s-au efectuat cu frecvență lunară, la datele și orele stabilite, în secțiunile de frontieră a râului Prut și a râului Siret, rezultând astfel câte 12 Rapoarte de încercare pentru fiecare punct de prelevare și pentru fiecare parte, după cum urmează: ● Pentru râul Siret– partea română în punctul de prelevare Siret-1 km aval de frontieră cu Ucraina;– partea ucraineană în punctul de prelevare Siret la podul rutier din Cerepkivți - Ucraina. ● Pentru râul Prut– partea română în punctul de prelevare Prut - mal Oroftiana, 500 m aval de frontieră;– partea ucraineană în punctul de prelevare Prut-Tarasivți (podul grănicerilor). În datele de 3 mai și 5 septembrie 2018, experții celor două Părți au prelevat în comun probe de apă din râul Siret-secțiunea Cerepkivți și din râul Prut-secțiunea Tarasivți (podul grănicerilor). Determinarea indicatorilor de calitate s-a efectuat în cadrul Laboratoarelor de Calitatea Apei ABA Siret (Bacău) și SGA Suceava Laboratoarelor de Calitatea Apei ABA Prut-Bârlad (Iași) și SGA Botoșani și a Laboratorului de Calitatea Apei și a Solului Cernăuți din cadrul Direcției de Bazin a Resurselor de Apă Prut Siret. Fiecare laborator a folosit metodele și echipamentele proprii din dotare. După efectuarea determinărilor schimbul Rapoartelor de încercare între cele două Părți, în vederea comparării și evaluării calității apelor din secțiunile de frontieră, s-a făcut prin poșta electronică (e-mail) conform articolului 3 din Regulament. În cadrul întâlnirii, experții au analizat în comun datele de calitate a apelor de frontieră pentru anul 2018: Pe râul Siret În urma centralizării datelor prezentate de cele trei laboratoare s-a constatat că valorile indicatorilor determinați sunt comparabile, cu mici diferențe între valorile obținute pentru anumiți indicatori de calitate, acestea datorându-se metodelor și aparaturii diferite utilizate de cele trei laboratoare. Referitor la indicatorul fier s-au înregistrat diferențe mai mari din cauza metodelor de analiză diferite, respectiv:– partea română determină acest indicator folosind metode colorimetrice, iar partea ucraineană prin metoda absorbție atomică. Pe râul Prut În urma centralizării datelor prezentate de cele trei laboratoare s-a constatat că valorile indicatorilor determinați sunt comparabile, cu mici diferențe între valorile obținute pentru anumiți indicatori de calitate, acestea datorându-se metodelor și aparaturii diferite utilizate de cele trei laboratoare. Cele mai mari diferențe s-au înregistrat la indicatorii oxigen dizolvat și CCO-Cr, valorile încadrându-se în limitele corespunzătoare "stării bune" a apei râului Prut. De asemenea se înregistrează diferențe mai mari și la indicatorii nichel și zinc, datorită faptului că Partea română determină acești indicatori folosind metoda spectrofotometrică de absorbție atomică pe cuptor cu grafit, iar partea ucraineană prin metoda spectrofotometrică de adsorbție atomică pe flacără. Pentru evaluarea calității apelor s-a făcut analiza valorilor medii pe anii 2017-2018 și s-a observat la ambele Părți o variație anuală similară pentru majoritara parametrilor analizați, concentrațiile medii menținându-se aproximativ constant și destul de apropiat ca valori. În consecință se constată menținerea calității (stării) bune a apei râului Prut în secțiunea Oroftiana (RO) - Tarasivți (UA) și a râului Siret în secțiunea 1 km aval de frontieră (RO) - Cerepkivți (UA). Experții au constatat că până în luna mai 2019, toate probele de apă au fost recoltate la data și ora stabilită conform Programului de recoltare a probelor de apă din râul Siret și râul Prut. Rapoartele de încercare rezultate în urma analizelor probelor de apă recoltate au fost schimbate între Părți prin poșta electronică (e-mail). În luna mai, la data stabilită în Program, experții au prelevat probe de apă în comun de pe teritoriul ucrainean din râul Prut-secțiunea Tarasivți (podul grănicerilor) și din râul Siret-secțiunea Cerepkivți (podul rutier). Părțile au discutat și au stabilit de comun acord Programul de prelevare a probelor de apă din râurile Prut și Siret din secțiunile de frontiera pentru anul 2020 (Prut în secțiunea Oroftiana (RO) - Tarasivți (UA) și a râului Siret în secțiunea 1 km aval de frontieră (RO) - Cerepkivți (UA)). > Pentru fluviul Dunărea Coordonatorii Grupei de Lucru pentru problemele fluviului Dunărea au analizat datele aferente anului 2018, în conformitate cu Regulamentul privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră și au constatat următoarele:– Partea ucraineană, nu a efectuat conform Regulamentului, analize pentru malul drept și mijloc la cele două secțiuni Reni Mm 71 și Vâlcov km 20: de asemenea, pentru anul 2018 nu a efectuat o Campanie de monitorizare pentru secțiunea Vâlcov km 20 (decembrie);– Partea română a efectuat, în anul 2018, analize pentru cele două secțiuni Reni km 132 și Vâlcov km 17 pentru malul stâng, mijloc și mal drept, conform Regulamentului;– Cele două Părți au efectuat schimbul de date la paritate, pentru ambele secțiuni, malul stâng; Părțile nu au efectuat cele două prelevări anuale comune, conform prevederilor Regulamentului. Părțile au centralizat datele obținute în Anexa nr. 3 și au realizat compararea acestora, rezultând:– Partea ucraineană nu a efectuat analize pentru indicatorii: saturație oxigen, azot total, conductivitate, mercur dizolvat, cadmiu dizolvat, plumb dizolvat, nichel dizolvat, arsen dizolvat, cianuri, fitoplancton (indice saprob) și clorofila "a" pentru că nu au dispus de echipamentele necesare;– Pentru indicatorii fier total, zinc dizolvat, crom dizolvat, detergenți și hidrocarburi petroliere s-au constatat diferențe între valorile determinate de cele două Părți, diferențe datorate metodelor de analiză și echipamentelor utilizate în cadrul laboratoarelor de calitatea a apei ale celor două Părți.2.4. Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita pe ape de frontieră Părțile constată: La nivelul celor trei Grupuri de lucru s-a analizat și s-a constatat că în perioada 2018-2019 pe râurile Prut, Siret și fluviul Dunărea și în cursul anului 2018 pe râul Tisa nu au avut loc poluări accidentale cu impact transfrontalier.  +  La punctul 3 Analiza și aprobarea Regulamentelor rezultate în urma întâlnirilor Locțiitorilor din 22 mai 2018 și 19 iunie 2019, Satu Mare, România; În conformitate cu pct. 5.2. din hotărârile Împuterniciților, consemnate în cadrul Protocolului celei de a X-a Sesiuni a Împuterniciților pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați, la 30 septembrie 1997 (semnat la Ismail la 4 octombrie 2018) și cu Programul de lucru pentru anul 2019, a avut loc în perioada 18-19 iunie 2019, la Satu Mare întâlnirea comună de lucru, cu scopul actualizării:– Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date hidrologice și meteorologice și anexelor acestora;– Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea calității apelor de frontieră și procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră și anexelor acestora. Părțile constată:1. Textul Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date hidrologice și meteorologice și anexele au fost revizuite și pot fi propuse spre aprobare Împuterniciților (Anexa nr. 3a (RO), 3b (UA)).2. Textul Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea calității apelor de frontieră și procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră și anexele au fost revizuite și pot fi propuse spre aprobare Împuterniciților (Anexa nr. 4a (RO), U (UA)).  +  La punctul 4 Situația lucrărilor hidrotehnice existente, în execuție și propuse a fi proiectate; Pentru râul Tisa Partea ucraineană a transmis spre analiză și aprobare proiectul "Lucrări de reabilitare a albiei râului Tisa în zona SF 277 - SF 278, comuna Grușevo, raionul Teaciv (Teceu), regiunea Transcarpatia" care a fost agreat de către Partea română. Partea română a transmis spre analiză și aprobare către Partea ucraineană următoarele documentații: ● Bocicoi SF 306; ● Câmpulung la Tisa SF 275; ● Iza-Tisa SF 288; ● Tisa Pod Istoric SF 292; ● Remeți SF 264; ● Remeți SF 264 amonte; ● Tisa UIL SF 295; ● Câmpulung la Tisa SF 274. Aceste documentații au fost analizate și aprobate de Partea ucraineană. Pentru râul Siret Partea română a transmis Părții ucrainene pentru concordare documentație: ● "Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilarea albie minore prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Coada Lacului Acumulare Rogojești, râul Siret, mal drept, comuna Mușenița, județul Suceava", documentația a fost aprobată de partea ucraineană. Partea ucraineană a transmis Părții române pentru concordare, documentațiile ● "Reprofilarea (regularizarea) albiei râului Siret, com. Tereblecea, raionul Gliboca, regiunea Cernăuți", documentația a fost aprobată. ● Reprofilarea albiei râului Siret, comuna Prosica, raionul Gliboca, regiunea Cernăuți prin executarea lucrărilor de regularizare/închidere de braț/ și menajarea epiului. ● Reabilitarea albiei râului Siret, comuna Cerepkivți, raionul Gliboca, regiunea Cernăuți în vederea lichidării urmărilor provocate de inundații. Pentru râul Prut Partea română a transmis Părții ucrainene pentru concordare documentație: ● "Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărirea apelor pentru balastiera Bajura 3-loc. Bajura, oraș Darabani, jud. Botoșani"; ● "Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră pentru exploatarea de agregat minerale în perimetrul Negru (Oroftiana) râul Prut, albie minoră, localitatea Suharău, județul Botoșani"; ● "Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Baranca 5.1. (Burechioaia), râu Prut, mal drept, comuna Hudești, județul Botoșani"; ● "Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Prundu Popii 1, râu Prut, mal drept, comuna Suharău, jud. Botoșani". Partea ucraineană a concordat aceste documentații tehnice. Partea ucraineană a transmis Părții române pentru concordare, documentația: ● "Reprofilarea albiei râului Prut în zona SF 913-914, Kosticeanî, raionul Novoselița (Noua Suliță), regiunea Cernăuți", documentația a fost aprobată de partea română. Partea română solicită urgentarea lucrărilor de decolmatare a albiei râului Prut, pe sectorul SF 906-916, în secțiunile menționate în Procesul-Verbal al întâlnirii Grupei de lucru pentru soluționarea problemelor legate de râurile Prut și Siret și a afluenților în zona de frontieră (23 - 25 iulie 2019, Cernăuți, Ucraina).  +  La punctul 5Aprobarea Programului de lucru pe anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. Părțile au analizat și au aprobat Programul de lucru pe anul 2020 pentru realizarea prevederilor Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, care constituie Anexele nr. 5a (RO) și nr. 5b (UA) la Protocolul Sesiunii a XI-a.  +  La punctul 6 Stabilirea locului, datei și ordinii de zi preliminare pentru cea de a XII-a Sesiune a Împuterniciților Părțile au convenit, în conformitate cu articolul 16 din Acord, ca cea de a XII-a Sesiune a Împuterniciților să aibă loc în septembrie 2020, pe teritoriul Ucrainei, cu următoarea ordine de zi provizorie:1. Informarea Împuterniciților asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a XI-a a Împuterniciților (12 decembrie 2019, Suceava, România);2. Stadiul aplicării Regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice;3. Situația lucrărilor hidrotehnice existente, în execuție și propuse a fi proiectate;5. Aprobarea Programului de lucru pe anul 2021 pentru aplicarea prevederilor Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;6. Stabilirea locului, datei și ordinii de zi preliminare pentru cea de a XIII-a Sesiune a Împuterniciților;7. Diverse.  +  La punctul 7 Diverse7.1. Informațiile referitoare la situația volumelor de agregate minerale concordate și exploatate pe râurile Tisa, Prut și Siret în anul 2018, sunt prezentate în Anexele nr. 6a (RO), nr. 6b (UA), la Protocolul Sesiunii a XI-a. Volumele și perimetrele de exploatare se stabilesc anual de către organizațiile de gospodărire a apelor; exploatarea acestora se va face pe bază de documentații convenite între Părți.7.2. Pe fluviul Dunărea, volumul dragat în anul 2018, de Partea română, în zona de interes comun, a fost de 99.508 mc, lucrările de dragaj efectuându-se în punctul critic Isaccea amonte (Mm 56 - Mm 58). Materialul rezultat din această activitate a fost deversat la Mm 53+350 mal drept, în afara șenalului navigabil, cât mai aproape de malul românesc al Dunării. În cursul anului 2018 Administrația Porturilor Maritime din Ucraina nu a efectuat lucrări de dragaj pe sectorul de frontieră de interes comun al fluviului Dunărea.7.3. Referitor la proiectele cu finanțare externă vor fi realizate întâlniri de lucru pentru identificarea de noi proiecte comune privind eventualele proiecte din domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în vederea constituirii listei comune de proiecte ce vor putea fi finanțate prin intermediul programelor de cooperare internațională. Au fost prezentate și discutate propunerile de proiecte care ar putea fi dezvoltate și implementate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Partea română a înaintat lista propunerilor de proiecte ce pot fi dezvoltate în comun, care constituie Anexa nr. 7 a (RO), 7b (UA) la prezentul Protocol.7.4. Partea ucraineană, se adresează cu rugămintea de a transmite prin adresă oficială o informare detaliată cu privire la toate lucrările hidrotehnice care se execută și care sunt planificate pentru a fi realizate în Delta Dunării, cu prioritate în zona Ismail-Ceatal. Partea română, va analiza și va transmite informațiile solicitate pentru zona de interes comun în conformitate cu prevederile Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. Ca rezultat al lucrărilor celei de a XI-a Sesiuni, Părțile au hotărât:1. Aprobă Procesele-Verbale ale întâlnirilor Împuterniciților, Locțiitorilor Împuterniciților, grupelor de lucru și de experți pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră al râurilor Tisa, Prut și Siret, și fluviului Dunărea.2. Aprobarea Programului de lucru pe anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;3. Aprobă situația volumelor privind exploatarea nisipurilor și pietrișurilor pe râurile Tisa, Prut și Siret.4. Aprobă decalarea activității de verificarea pe teren anuală, obligatorie, a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe ambele teritorii și analiza situației lucrărilor existente, în curs de execuție, proiectate pentru râul Tisa, în prima jumătate a anului 2020;5. Părțile vor asigura în anul 2020, măsurători în comun a debitelor, debitelor solide și a prelevărilor probelor de apă, pentru fluviul Dunărea.6. Cu privire la Regulamentele reactualizate:6.1. Se aprobă Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date hidrologice și meteorologice, inclusiv anexele acestora.6.2. Se aprobă Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea calității apelor de frontieră și procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră, inclusiv anexele acestora.7. Părților se vor informa reciproc până în luna martie 2020, despre componența Grupelor de lucru, la nivelul secretarilor Împuterniciților.8. Sistarea recoltărilor probelor de apă pe râul Batarci (Tarna Mare) - secțiunea Batarci - Holmoveț SF 90 începând cu anul 2020.9. Părțile vor continua colaborarea, inclusiv prin organizarea unor întâlniri de lucru în vederea dezvoltării de proiecte comune internaționale, în special în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul Protocol. Prezentul Protocol a fost semnat la data 12 decembrie 2019, la Suceava, România, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.
  În numele împuternicitului Locțiitorul ÎmputernicituluiGuvernului României Simona Olimpia NEGRUÎn numele împuternicitului Locțiitorul ÎmputernicituluiGuvernului Ucrainei Oleg KISIL
   +  Anexa nr. 1la Protocolul Sesiunii a XI-a, 12 decembrie 2019, Suceava, România
  Lista întâlnirilor
  1. Întâlnirea experților din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, în zona de frontieră, 23-24 octombrie 2018, de la Cernăuți, Ucraina;2. Întâlnirea experților din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul României, 12-13 decembrie 2018, Suceava, România;3. Întâlnirea experților pentru evaluarea calității apei din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și a afluenților în zona de frontieră, 05 aprilie 2019, la Teaciv (Teceu), Ucraina;4. Întâlnirea experților pe probleme de hidrometeorologie din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și a afluenților în zona de frontieră, 5 aprilie 2019, Teaciv (Teceu), Ucraina;5. Întâlnirea Grupului de experți din cadrul Grupei de lucru pentru soluționarea problemelor legate de râurile Prut și Siret și a afluenților în zona de frontieră, 22 mai 2019, Iași, România;6. Întâlnirea Locțiitorilor Împuterniciților Guvernelor României și Ucrainei pentru finalizarea Regulamentelor actualizate și a anexelor acestora, 19 iunie 2019, la Satu Mare, România;7. Întâlnirea Grupei de lucru pentru soluționarea problemelor legate de râurile Prut și Siret și a afluenților în zona de frontieră (23 - 25 iulie 2019, Cernăuți, Ucraina);8. Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa (25-27 septembrie 2019, Satu Mare, România);9. Întâlnirea bilaterală de lucru pentru proiectul "Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației"- SF 298-299 (9 octombrie 2019, Ujgorod, Ucraina);10. Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, pct. 7 (28-31 octombrie 2019, Tulcea, România);11. Întâlnirea experților din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul României (25-26 noiembrie 2019, Suceava, România);12. Întâlnirea experților din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul Ucrainei (26-29 noiembrie 2019, Cernăuți, Ucraina);13. Întâlnirea de verificare a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor din cadrul Grupei de lucru pentru soluționarea problemelor legate de fluviul Dunărea pe zona de frontieră comună (3-5 decembrie 2019, Ismail, Ucraina);14. Întâlnirea Secretarului împuternicitului Guvernului României și a Responsabilului cu redactarea Protocolului din Partea Ucrainei (10-11 decembrie 2019, Suceava, România);15. Desfășurarea lucrărilor Sesiunii a XI-a a Împuterniciților celor două părți, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (Galați 1997), 11-12 decembrie 2019, Suceava, România.
   +  Anexa bilingvă nr. 2la Protocolul Sesiunii a XI-a, 12 decembrie 2019, Suceava, România
  Debite convenite cu probabilități de depășire de 5% și 10% pe râul Tisa
   +  Anexa nr. 3ala Protocolul Sesiuni a XI-a, 12 decembrie 2019, Suceava, România
  REGULAMENT
  de colaborare româno-ucrainean
  privind schimbul de date hidrologice și meteorologice
  Colaborare bilaterală în domeniul gospodăririi apelor
  România - Ucraina
  2019
  REGULAMENT
  de colaborare româno-ucrainean
  privind schimbul de date hidrologice și meteorologice
   +  Articolul 1Temeiul legal Regulamentul are la bază articolele 7 și 12 ale Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați, la 30 septembrie 1997.  +  Articolul 2Scopul schimbului reciproc de date hidrologice și meteorologice Schimbul reciproc de date hidrologice și meteorologice are drept obiective:2.1. informarea operativă asupra fenomenelor meteorologice și hidrologice în curs de desfășurare sau probabil a se desfășura pe teritoriile celor două state, în bazinele hidrografice transfrontaliere Tisa, Siret, Prut și Dunărea (informații în flux rapid), în scopul unei serviri eficiente a gospodăririi resurselor de apă și al prevenirii sau limitării pagubelor determinate de fenomenele meteorologice și hidrologice periculoase;2.2. informarea anuală privind date hidrometeorologice caracteristice din cadrul bazinelor hidrografice transfrontaliere Tisa, Siret, Prut și Dunărea (informații în flux lent), în scopul cunoașterii și valorificării raționale a resurselor de apă la nivelul bazinelor hidrografice, în întregul lor, precum și pentru studierea proceselor hidrologice, a dinamicii rețelei hidrografice și a proceselor de albie.  +  Articolul 3Principii privind schimbul de date hidrologice și meteorologice și efectuarea în comun a măsurătorilor hidrologice3.1. Efectuarea transmiterii reciproce de:3.1.1. date operative zilnice: parametrii meteorologici de suprafață conținuți în mesajele SYNOP și parametrii hidrologici conținuți în telegramele HYDRA, de la stațiile din rețelele meteorologice și hidrologice naționale, stabilite prin prezentul Regulament;3.1.2. avertizări și prognoze privind fenomene hidrologice periculoase și avertizări privind fenomene meteorologice periculoase, indiferent de natura lor, care se pot extinde și pot afecta teritoriul statului celeilalte Părți;3.1.3. șiruri de date hidrologice, anual, conform anexelor 6a și 6b.3.2. Efectuarea de măsurători hidrologice, în comun, pe sectoarele de râu transfrontaliere, se face pe baza unui program stabilit de comun acord la întâlnirile experților din ambele state.3.3. Schimbul reciproc de date hidrologice și meteorologice se va efectua între instituțiile competente ale celor două Părți, conform anexelor la prezentul Regulament.3.4. Schimbul se va efectua conform procedurilor de telecomunicații internaționale. Pentru schimbul de date, pentru care nu există coduri internaționale, se vor folosi codurile naționale comunicate reciproc. În cazul în care nu există nici coduri naționale schimbul de date se va face sub formă de text, în clar, în limba națională a fiecărei Părți.3.5. Schimbul de date anual (în flux lent) va fi sub formă de fișe tabelare, pe raport de hârtie și în format electronic prelucrabil.3.6. Cheltuielile de transmitere a datelor se suportă de partea care transmite. Detaliile tehnice privind procedurile de comunicație vor fi stabilite de comun acord, de către experții Părților.3.7. În cazul în care una dintre Părți consideră că sunt necesare date suplimentare, poate solicita și/sau iniția transmisia acestor date.3.8. Părțile asigură reciproc accesul la site-urile de Internet în funcțiune și alte forme electronice de stocare unde există date în conformitate cu prevederile Regulamentului. Modalitățile de accesare a acestor date se stabilesc de comun acord de către experți Părților în cadrul grupelor de lucru.  +  Articolul 4Schimbul zilnic curent de date hidrologice Părțile își vor transmite zilnic, date referitoare la niveluri, debite, cantități de precipitații înregistrate în ultimele 24 ore, temperaturi ale apei și aerului, situația fenomenelor de îngheț, la stațiile hidrometrice cuprinse în Anexele 1a, 1b, 8a și 8b.  +  Articolul 5Schimbul de prognoze hidrologice Părțile vor asigura transmiterea prognozei hidrologice în perioadele cu fenomene hidrometeorologice periculoase (niveluri și debite, pentru intervalul următor de 1 - 2 zile) la stațiile hidrometrice cuprinse în anexele 2a și 2b.  +  Articolul 6Avertizări hidrologice Părțile își vor transmite reciproc avertizări hidrologice, în perioada de evoluție a viiturii: nivel/debit care depășesc cotele de la care se declară starea de apărare, ora de măsurare, tendința de schimbare a nivelului cât și nivelul maxim înregistrat (debit maxim corespunzător calculat), cu menționarea datei și orei. Lista stațiilor, criteriile și metoda privind schimbul operativ de date referitor la viitură sunt prezentate în Anexele 2a și 2b.  +  Articolul 7Schimbul anual de date hidrologice Anual, Părțile vor asigura reciproc transmiterea, pe suport hârtie și suport informatic, de la stațiile hidrometrice prevăzute în Anexele 6a și 6b.  +  Articolul 8Schimbul zilnic curent de date meteorologice Părțile vor asigura transmiterea observațiilor meteorologice triorare de la stațiile meteorologice din rețeaua GTS, conform reglementărilor OMM în forma și modalitatea menționate în Anexele 3a și 3b.  +  Articolul 9Schimbul de date referitoare la stratul de zăpadă În intervalul noiembrie - aprilie Părțile vor asigura schimbul de informații privind echivalentul de apă al stratului de zăpadă, conform Anexei 4.  +  Articolul 10Avertizări meteorologice și schimb de date meteorologice radar Părțile își vor asigura reciproc transmiterea de informații și avertizări meteorologice privind fenomenele meteorologice periculoase, conform Anexei 5a. Părțile își vor pune reciproc la dispoziție date meteorologice radar, conform Anexei 5b.  +  Articolul 11Completarea datelor zilnice hidrologice și meteorologice Părțile își vor transmite reciproc, la solicitarea părții interesate, datele lipsă din informările zilnice, conform Anexelor 1a, 1b, 3a, 3b, 8a și 8b.  +  Articolul 12Efectuarea, în comun, de măsurători hidrologice și concordarea caracteristicilor curgerii12.1. Părțile vor efectua regulat măsurători hidrologice în comun, pe sectoarele comune de frontieră, conform Anexei 7, după un grafic prestabilit.12.2. În perioadele de debite extreme (maxime și minime) și în cazul persistenței formațiunilor de gheață, Părțile vor efectua măsurători suplimentare, ale căror termene se stabilesc în mod operativ de către experți.  +  Articolul 13Schimbul de informații referitoare la modificările din structura rețelei de observații Părțile se vor informa în scris în legătură cu orice modificare intervenită în rețeaua de observații, din zona de frontieră aferentă bazinelor hidrografice ale celor două țări.  +  Articolul 14Dispoziții finale14.1. Instituțiile competente ale Părților participante la colaborare sunt prezentate în Anexa 9.14.2. Schimbul de informații în cadrul colaborării este gratuit. Materialele de schimb nu pot fi transmise la terțe părți fără acordul Părților.14.3. După atingerea cotelor de la care se declară starea de apărare, instituțiile competente ale Părților responsabile cu activitatea de hidro-meteorologie vor asigura transmiterea datelor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurile/ produse de cursurile de apei și de apele interne.14.4. Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.14.5. Prezentul Regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părțile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii Împuterniciților.14.6. Prezentul Regulament poate fi modificat și completat prin hotărârea Împuterniciților Guvernelor celor două Părți. Modificările și completările Regulamentului vor intra în vigoare conform alineatului 14.5. Semnat la Suceava, în România, la data de 12 decembrie 2019, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.
  Împuternicitul Guvernului RomânieiÎmputernicitul Guvernului Ucrainei
   +  Anexa nr. 1a
  SCHIMBUL ZILNIC CURENT DE DATE HIDROLOGICE
  Schimbul zilnic de date hidrologice se va face între instituțiile centrale competente ale Părților: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor - INHGA (Partea română) transmite la Centrul Hidrometeorologic din Ucraina - CHM Ucr (Partea ucraineană) datele pentru următoarele stații hidrometrice:
  Nr.crt.RâulStațiahidrometricăIndicativParametrii de transmitere
  12345
  1.TisaSighetu Marmației44102H, Q, T, L
  2.VișeuPoiana Borșa44108H, X, T, L
  3.VișeuMoisei44112H, Q, X, T, L
  4.VișeuBistra44119H, Q, X, T, L
  5.RuscovaLuhei44138H, X, T, L
  6.RuscovaRuscova44138H, Q, X, T, L
  7.IzaSăcel44142H, Q, X, T, L
  8.IzaVadu Izei44149H, Q, X, T, L
  9.TurTurulung44188H, Q, X, T, L
  10.SomeșDej44212H, 0, T, L
  11.SomeșSatu Mare44220H, Q, T, L
  12.CrasnaDomănești44392H, Q, X, T, L
  13.SiretSiret42702H, Q, X, T, L
  14.PrutOroftiana42943H, X, T, L
  15.PrutRădăuți-Prut42945H, Q, X, T, L
  Se transmit datele citite la ora 7: ● H - niveluri (raportate la "0" miră), cm; ● 0 - debite, mc/s; ● X - cantitățile de precipitații, pe ultimele 24 de ore, mm; ● T - temperaturi aer, apă C°; ● L - formațiuni de gheață. Ora transmiterii: zilnic până la ora 11.00, ora locală Modul de transmitere: conform coloanei 5 > INHGA București-CHM Ucr Kiev ● Prin canalul GTS București - Moscova - Kiev și prin servere FTP > Instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor de pe teritoriul României pot transmite către instituțiile competente regionale de pe teritoriul Ucrainei date hidrometeorologice, pentru stațiile hidrometrice prevăzute în Anexa 1a, aferente activităților bazinale (conform înțelegerii la nivelul Grupelor de lucru). ● Instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor din România, transmit direct prin e-mail la CHM regionale omoloage din Ucraina. Forma transmiterii Schimbul se va efectua conform codului internațional FM 67-VI HYDRA. Modul de completare a datelor lipsă Datele lipsă din informațiile zilnice pot fi primite, la solicitarea Părții ucrainene, de la INHGA, în maxim 25 zile.
   +  Anexa nr. 1b
  SCHIMBUL ZILNIC CURENT DE DATE HIDROLOGICE
  Schimbul zilnic de date hidrologice se va face între instituțiile centrale competente ale Părților: Centrul Hidrometeorologic din Ucraina - CHM Ucr (Partea ucraineană) transmite la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor - INHGA (Partea română) datele pentru următoarele stații hidrometrice:
  Nr.crt.RâulStațiahidrometricăIndicativParametrii de transmitere
  12345
  1.SiretStorojineț42130H, Q, X, T, L
  2.PrutTatarov42136H, Q, X, T, L
  3.PrutIaremcea42137H,Q, T, L
  4.PrutKolomia42140H, T, L
  5.PrutCernăuți42148H, Q, X, T, L
  6.CeremușUsterichi42187H, Q, X, T, L
  7.CeremușKuti42191H, X, T, L
  8.Ceremușu AlbIablonița42194H, Q, X, T, L
  9.Ceremușu NegruVerhovina42198H, Q, X, T, L
  10.PutilaPutila42202H, Q, X, T, L
  11.TisaRahiv44006H, Q, T, L
  12.TisaVelikii Becicov44010H, X, T, L
  13.TisaTiacev44013H, X, T, L
  14.Tisa NeagrăIasinia44025H, Q, X, T, L
  15.Tisa AlbăLughi44028H, Q, X, L
  16.TereșvaUsti Ciorna44034H, Q, X, T, L
  17.TereșvaNereșnița44036H, X, T, L
  Se transmit datele citite la ora 8: ● H - niveluri (raportate la "0" miră), cm; ● Q - debite, mc/s; ● X - cantitățile de precipitații pe ultimele 24 de ore, mm; ● T - temperaturi aer, apă °C, ● L - formațiuni de gheață Ora transmiterii: zilnic până la ora 11.00, ora locală Modul de transmitere: conform coloanei 5 > CHM Ucr Kiev-INHGA București ● Prin canalul GTS Kiev - Moscova - București și prin servere FTP > Instituțiile competente regionale de pe teritoriul Ucrainei pot transmite către instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor de pe teritoriul României date hidrometeorologice pentru stațiile hidrometrice prevăzute în Anexa 1b aferente activităților bazinale (conform înțelegerii la nivelul Grupelor de lucru). ● Instituțiile competente regionale de pe teritoriul Ucrainei transmit direct prin e-mail la instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor din România. Forma transmiterii: Schimbul se va efectua conform codului internațional FM 67-VI HYDRA. Modul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă din informațiile zilnice pot fi primite, la solicitarea Părții române, de la CHM Ucr în maxim 25 zile.
   +  Anexa nr. 2a
  PROGNOZE ȘI AVERTIZĂRI PRIVIND
  FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE
  Schimbul de prognoze hidrologice și avertizări se va face între instituțiile competente ale părților. Instituțiile competente teritoriale ale Părții române transmit către instituțiile hidrometeorologice regionale ale Părții ucrainene datele pentru următoarele stații hidrometrice:
  Nr. crt.RâulStația hidrometricăIndicativPragurile de la care se începe transmiterea datelorParametrii avertizări înregistrați
  Niveluri (raportate la „0” miră)Precipitații (min) pe ultimele 12 ore sau mai puțin
  1234567
  1.TisaValea Vișeului44100150-H
  2.TisaSighetu Marmației44102230-H, Q
  3.VișeuMoisei44112260≥30H
  4.VișeuBistra44119220≥30H,Q
  5.RuscovaLuhei4413490-H
  6.IzaSăcel4414280≥30H,Q
  7.IzaVadu Izei44149300≥30H,Q
  8.TurTurulung44188360≥30H,Q
  9.SomeșSatu Mare44220500-H,Q
  10.CrasnaDomănești44392400≥30H,Q
  11.SiretSiret42702250≥30H,Q
  12.PrutRădăuți-Prut42945290≥30H,Q
  13.PrutOroftiana42943370≥30H
  Se transmit:a) în cazul atingerii (depășirii) nivelurilor critice de la care se declară starea de apărare, conform col. 5 toate nivelurile înregistrate/citite în continuare, debitul corespunzător acestora (conform coloanei 7) și menționarea datei (ora, zi) inclusiv tendința schimbării nivelului, cantitatea de precipitații din ultima perioadă specificată în col. 6;b) precipitații - în cazul atingerii (depășirii) valorilor critice conform col. 6;c) nivelul maxim și debitul maxim înregistrat, cu menționarea datei (ziua, ora) specificate în coloana 7;d) în cazul atingerii (depășirii) nivelurilor de la col. 5 partea română transmite prognoza nivelurilor și debitelor pentru stațiile 2, 4 și 6 și ora producerii acestora. Pe măsura evoluției fenomenului hidrometeorologic prognoza va fi amendată (se vor transmite precizări). Ora transmiterii:a), b) după primirea datelor, la interval de 4 ore (00, 04, 08, 12, 16, 20) - ora locală;c) imediat după colectarea datelor;d) imediat după ce prognoza a fost elaborată. După scăderea nivelului sub pragul din coloana 5 a tabelului, schimbul de informații (avertizări) va continua conform prevederilor Anexelor 1a și 1b și se reia în cazul repetării tendinței de creștere. Modul de transmitere:– datele pentru stațiile nr. 1 - 10 vor fi transmise prin e-mail de către instituția competentă a Părții române - Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa către instituția competentă a Părții ucrainene - CHM Transcarpatia;– datele pentru stația nr. 11 vor fi transmise prin e-mail de către instituția competentă a Părții române - Administrația Bazinală de Apă Siret, pentru stațiile nr. 12-13 de către instituția competentă a Părții române - Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad către instituția competentă a Părții ucrainene - CHM Cernăuți. Forma transmiterii: Conform codului internațional FM 68-VI HYFOR, sau în clar sub formă de text în limba națională a fiecărei Părți.
   +  Anexa nr. 2b
  PROGNOZE ȘI AVERTIZĂRI PRIVIND FENOMENE
  HIDROLOGICE PERICULOASE
  Schimbul de prognoze hidrologice și avertizări se va face între instituțiile competente ale părților. Instituțiile competente regionale de hidrometeorologie ale Părții ucrainene transmit instituțiilor competente teritoriale de gospodărirea apelor ale Părții române datele pentru următoarele stații hidrometrice:
  Nr. crt.RâulStația hidrometricăIndicativPragul de la care se începe transmiterea datelorParametrii avertizări înregistrați
  Niveluri (raportate la „0” miră)Precipitații (min) pe ultimele 12 ore sau mai puțin
  1234567
  1.SiretStorojineț42130550≥30H,Q
  2.PrutIaremcea42137500≥30H, Q
  3.PrutKolomia42140600H
  4.PrutCernăuți42148430≥30H, Q
  5.CeremușUsterichi42187300≥30H, Q
  6.Ceremușu AlbIablonița42194400≥30H, Q
  7.Ceremușu NegruVerhovina42195600≥30H,Q
  8.TisaRahiv44006350H, Q
  9.TisaDilove44007270H
  10.TisaVelikii Becicov44010310≥30H
  11.TisaTiacev44013250H
  12.Tisa NeagrăIasinia44025360≥30H, Q
  13.Tisa AlbăLughi44028220≥30H
  14.ȘopurcaCobilețka Poliana44033250H
  15.TereșvaOsti Ciorna44034300≥30H, Q
  16.TereșvaNereșnița44036120≥30H
  Se transmit:a) în cazul atingerii (depășirii) nivelurilor critice de la care se declară starea de apărare conform coloanei 5 toate nivelurile înregistrate/citite în continuare, debitul corespunzător acestora (conform coloanei 7) și menționarea datei (ora, zi), inclusiv tendința de schimbare a nivelului, cantitatea de precipitații din ultima perioadă specificată în coloana 6;b) precipitații - în cazul atingerii (depășirii) valorilor critice, conform coloanei 6;c) nivelul maxim și debitul maxim corespunzător înregistrat cu menționarea datei (zi, ora), specificate în coloana 7;d) în cazul atingerii (depășirii) nivelurilor critice de la coloana 5 Partea ucraineană transmite prognoza nivelurilor pentru stațiile 1, 4, 10 și ora producerii acestora. Pe măsura evoluției fenomenului hidrometeorologie prognoza va fi amendată (se vor transmite precizări). Ora transmiterii:a), b) după primirea datelor, la interval de 4 ore (00, 04, 08, 12, 16, 20) - ora locală;c) imediat după colectarea datelor;d) imediat după ce prognoza a fost elaborată. După scăderea nivelului sub pragul din coloana 5 a tabelului, schimbul de informații (avertizări) va continua conform prevederilor Anexelor 1a și 1b și se reia în cazul repetării tendinței de creștere. Modul de transmitere:– datele pentru stațiile 1 - 7 vor fi transmise prin e-mail de către instituția competentă a Părții ucrainene - CHM Cernăuți către instituțiile competente ale Părții române - Administrația Bazinală de Apă Siret (date pentru stația 1) și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad (date pentru stațiile 2-7);– datele pentru stațiile 8-16 vor fi transmise prin e-mail de către instituția competentă a Părții ucrainene - CHM Transcarpatia către instituția competentă a Părții române - Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa. Forma transmiterii: Conform codului internațional FM 68-VI HYFOR, sau în clar sub formă de text în limba națională a fiecărei Părți.
   +  Anexa nr. 3a
  SCHIMBUL ZILNIC CURENT DE DATE METEOROLOGICE
  Transmiterea observațiilor meteorologice pe teritoriul României se face conform reglementărilor OMM prin rețeaua OMM (GTS OMM) și prin FTP-serverele Părților.
  Nr. crt.Stație meteorologicăIndicativ
  123
  1.Suceava15 023
  2.Satu Mare15 010
  3.Iezer15 033
  4.Sighetu Marmației15 004
  Se transmite: Telegrama SYNOP Ora transmiterii: Triorar (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC) Modul de transmitere: Administrația Națională de Meteorologie (București) va transmite către Centrul Hidrometeorologic din Ucraina, Kiev: ● Prin canalul GTS OMM București - Moscova - Kiev; ● Prin FTP - server. Forma transmiterii: Schimbul de date se va efectua conform codului internațional FM 12-VII SYNOP. Modul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă vor fi completate, la solicitare, conform normelor OMM și vor fi transmise, în termen de 25 de zile, de către Partea română (ANM București) către Partea ucraineană (Centrul Hidrometeorologic din Ucraina, Kiev). În cazul apariției unor defecțiuni de ordin tehnic când toate datele sunt indisponibile, mesajul va conține codul stației și textul "NIL"
   +  Anexa nr. 3b
  SCHIMBUL ZILNIC CURENT DE DATE METEOROLOGICE
  Transmiterea observațiilor meteorologice pe teritoriul Ucrainei se face confom reglementărilor OMM prin rețeaua OMM (GTS OMM) și prin FTP- serverele Părților.
  Nr. crt.Stație meteorologicăIndicativ
  123
  1.Rahiv33 647
  2.Seleatin33 657
  3.Hust33 638
  4.Ismail33 889
  Se transmite: Telegrama SYNOP Ora transmiterii: Triorară ( 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC) Modul de transmitere: Centrul Hidrometeorologic din Ucraina, Kiev, va transmite către Administrația Națională de Meteorologie (București) ● Prin canalul GTS OMM Kiev - Moscova - București; ● Prin FTP - server. Forma transmiterii: Schimbul de date se va efectua conform codului internațional FM 12-VII SYNOP. Modul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă vor fi completate, la solicitare, conform normelor OMM și vor fi transmise, în termen de 25 de zile, de către Partea ucraineană (Centrul Hidrometeorologic din Ucraina-Kiev) către Partea română (Administrația Națională de Meteorologie București). În cazul apariției unor defecțiuni de ordin tehnic când toate datele sunt indisponibile, mesajul va conține codul stației și textul "NIL".
   +  Anexa nr. 4
  SCHIMBUL DE DATE REFERITOARE LA ECHIVALENTUL
  DE APĂ DIN STRATUL DE ZĂPADĂ
  În intervalul noiembrie - aprilie Părțile își vor transmite date privind echivalentul de apă al stratului de zăpadă (mm), atunci când grosimea stratului de zăpadă este egală sau mai mare de 5 cm, de la stațiile hidrometrice din tabelul de mai jos:
  Partea română pentru Partea ucraineanăPartea ucraineană pentru Partea română
  Nr.Stația hidrometricăIndicativNr.Stația hidrometricăIndicativ
  1.Săcel441421.Storojinet42130
  2.Moisei441122.Tatarov42136
  3.Bistra441193.Dora (pentru Iaremcea)42176
  4.Vadul Izei441494.Kuti42191
  5.Turulung441885.Cernăuți42148
  6.Negrești-Oaș441836.Rahiv44006
  7.Domănești443927.Velikii Becikiv44010
  8.Siret427028.Iasinia44025
  9.Oroftiana429439.Usti Ciorna44034
  10.Rădăuți-Prut4294510.Neresnița 44036
  Schimbul de date se va face între Centrul Hidrometeorologic al Ucrainei (Partea ucraineană) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (Partea română). Se transmit: ● până la 1 ianuarie decadal (01, 11, 21); ● după 1 ianuarie pentadal (01, 06, 11, 16, 21, 26). Ora transmiterii: Până la ora 11.00, ora locală. Modul de transmitere: Partea ucraineană va transmite datele: > Prin rețeaua GTS OMM Kiev - Moscova - București și prin servere FTP. Partea română va transmite datele: > Prin rețeaua GTS OMM București - Moscova - Kiev și prin servere FTP. Forma transmiterii Schimbul de date se va efectua conform codului FM 67 - VI HYDRA. Instituțiile competente ale Părților, în urma înțelegerii/stabilirii în cadrul grupelor de lucru, pot face schimb de date referitoare la echivalentul de apă din stratul de zăpadă pentru stațiile și posturile din bazinele râurilor unde își desfășoară activitatea. Modul de transmitere este identic cu cel utilizat în schimburile directe prevăzute în Anexele 2a și 2b.
   +  Anexa nr. 5a
  AVERTIZĂRI PRIVIND FENOMENELE METEOROLOGICE PERICULOASE
  Schimbul de avertizări diagnostice privind fenomenele meteorologice periculoase se va efectua cu prioritate între instituțiile competente ale părților - Centrul Hidrometeorologic din Ucraina - CHM Ucr (Partea ucraineană) și Administrația Națională de Meteorologie - ANM (Partea română). Părțile vor asigura transmiterea avertizărilor meteorologice periculoase pentru următoarele stații:
  Partea română pentru Partea ucraineanăPartea ucraineană pentru Partea română
  Nr.Punct de observațieIndicativNr.Punct de observațieIndicativ
  1.Suceava150231.Rahiv33647
  2.Satu Mare150102.Seleatin33657
  3.Ocna Șugatag150153.Hust33638
  4.Iezer150334.Ismail33889
  Se transmit avertizări pentru: ● precipitații abundente; ● ploi de lungă durată; ● vânt puternic; ● ninsoare abundentă; ● viscol. Emiterea avertizărilor diagnostice pentru aceste fenomene se va face de către instituțiile competente ale fiecărei părți, în conformitate cu prevederile Regulamentelor naționale pentru avertizările meteorologice. Ora transmiterii: Imediat după atingerea valorilor de prag. Modul de transmitere: Partea ucraineană va transmite datele pe serverul FTP al Părții române. Partea română va transmite datele pe serverul FTP al Părții ucrainene. Forma transmiterii: Datele vor fi transmise pe serverele FTP ale celor două Părți conform tabelelor concordate.
   +  Anexa nr. 5b
  SCHIMBUL DE DATE METEOROLOGICE RADAR
  Instituțiile competente ale părților își vor transmite reciproc date meteorologice radar, luând în considerare starea actuală a acestui tip de observații care se fac pe teritoriul celor două Părți. Forma și modul de transmitere a acestor date vor fi elaborate și agreate de către experții Părților.
   +  Anexa nr. 6a
  SCHIMBUL ANUAL DE DATE HIDROLOGICE
  Instituțiile competente ale Părții române transmit instituțiilor competente ale Părții ucrainene, date hidrologice anuale la următoarele stații hidrometrice din bazinele hidrografice Tisa, Prut și de pe sectorul de frontieră comun al Dunării:
  Nr.crt.Curs de apăStațiahidrometricăH(cm)Q(mc/s)P(mm)Tapă(°C)ρ(g/mc)MQ - RGV
  1234567891011
  1.TisaValea Vișeului***----H*
  2.TisaSighetuMarmației***-**H/Q*
  3.VișeuMoisei***---*H/Q*
  4.VișeuBistra***---*H/Q*
  5.RuscovaRuscova**----*H/Q*
  6.IzaSăcel***---*H/Q*
  7.IzaVadu Izei***---*H/Q*
  8.TurTurulung***---*H/Q*
  9.SomeșSatu Mare***----H/Q*
  10.PrutOroftiana*-*----H*
  11.PrutRădăuți Prut**-----H/Q*
  12.DunăreGalați*--**-*-
  13.DunăreIsaccea*--**-*-
  14.DunăreMm-54-*---*--
  15.Braț ChiliaKm 115-*---*--
  16.Braț TulceaTulcea*--**-*-
  17.Braț ChiliaPeriprava*--**-*-
  18.Braț ChiliaKm-20-*---*--
  19.MareaNeagrăSulina*--*--*-
  Legendă: H - nivelul apei, Q - debit lichid, P - precipitație, T - temperatura apei, rho - turbiditate, R - debit de aluviuni în suspensie, M - centralizator cu măsurători de debite de apă și/sau de aluviuni în suspensie, G - fenomene de gheață, V - cea mai mare viitură din an sub formă tabelară H/Q.
  Se transmit: Pentru stațiile enumerate mai sus, următoarele date hidrologice anuale, conform mențiunilor cu *– fișe anuale cu niveluri, temperatura apei, debite lichide și debite solide (aluviuni în suspensie); medii zilnice; minime (valoarea și data), maxime (valoarea și data) lunare, medii lunare;– fișe zilnice, lunare și anuale de precipitații;– cele mai mari viituri din an sub formă tabelară H/Q;– centralizator cu măsurători de debite de apă și centralizator cu măsurători complete de debite de aluviuni în suspensie;– cheia limnimetrică tabelară (stațiile și frecvența de transmitere se vor stabili la nivelul grupelor de lucru). Modul de transmitere: Cu ocazia întâlnirii Grupelor de lucru. Schimbul de date hidrologice se face între instituțiile competente ale Părților la nivel de experți în cadrul grupelor de lucru:– Pentru stațiile hidrometrice 1 - 9 (bazinul Tisa) - între Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa și CHM Transcarpatia.– Pentru stațiile hidrometrice 10 - 11 (bazinul Prut) - între Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad și CHM Cernăuți.– Pentru stațiile hidrometrice 12-19 (fluviul Dunărea) - între Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea și Observatorul HM al Dunării. Forma transmiterii: Tabelar, pe suport de hârtie și în format electronic prelucrabil, în limba națională a fiecărei Părți.
   +  Anexa nr. 6b
  SCHIMBUL DE DATE HIDROLOGICE ANUALE
  Instituțiile competente ale Părții ucrainene transmit instituțiilor competente ale Părții române date hidrologice anuale la următoarele stații hidrometrice din bazinele hidrografice Tisa, Siret și Prut și de pe sectorul de frontieră comun al Dunării:
  Nr.crt.Curs de apăStațiahidrometricăH(cm)Q(mc/s)P(mm)Tapă(°C)ρ(g/mc)MQ, RGV
  1234567891011
  1.TisaRahiv***---*H/Q*
  2.TisaVelikiiBecikiv*-*---*H*
  3.TisaTeaciv*-*---*H*
  4.Tisa NeagrăIasinia***---*H/Q*
  5.Tisa AlbăLughi***---*H/Q*
  6.TereșvaUsti Ciorna***---*H/Q*
  7.TereșvaNeresniția**--*H*
  8.MocriancaRusica Mocra*-*---*H*
  9.TisaDilove*-*----H*
  10.ȘopurcaCobilețkaPoliana*-*----H*
  11.SiretStorojineț****--*H/Q*
  12.PrutCernăuți****--*H/Q*
  13.DunăreReni*--**-*-
  14.DunăreMm-54-*---*--
  15.Braț ChiliaKm-115-*---*--
  16.Braț Chilia Ismail*--**-*-
  17.Braț ChiliaChilia*--*--*-
  18.Braț ChiliaChilia km 20-*---*--
  19.Braț ChiliaVâlcov *--**-*-
  20.MareaNeagrăPrimorskoe*--*--*-
  Legendă: H - nivelul apei, Q - debit lichid, P - precipitație, T - temperatura apei, rho - turbiditate, R - debit de aluviuni în suspensie, M - centralizator cu măsurători de debite de apă și/sau de aluviuni în suspensie, G - fenomene de gheață, V - cea mai mare viitură din an sub formă tabelară H/Q.
  Se transmit: Pentru stațiile enumerate mai sus, următoarele date hidrologice anuale, conform mențiunilor cu *– fișe anuale cu niveluri, temperatura apei, debite lichide și debite solide (aluviuni în suspensie); medii zilnice; minime (valoarea și data), maxime (valoarea și data) lunare, medii lunare;– fișe zilnice, lunare și anuale de precipitații;– cele mai mari viituri din an sub formă tabelară H/Q;– centralizator cu măsurători de debite de apă și centralizator cu măsurători complete de debite de aluviuni în suspensie;– cheia limnimetrică tabelară (stațiile și frecvența de transmitere se vor stabili la nivelul grupelor de lucru). Modul de transmitere: Cu ocazia întâlnirii Grupelor de lucru. Schimbul de date hidrologice se face între instituțiile competente ale Părților la nivel de experți în cadrul grupelor de lucru:– Pentru stațiile hidrometrice 1 - 10 (bazinul Tisa) - între CHM Transcarpatia și Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa;– Pentru stațiile hidrometrice 11 - 12 (bazinul Prut, Siret) - între CHM Cernăuți și Administrația Bazinală de Apă Siret (11), Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad (12);– Pentru stațiile hidrometrice 13-20 (fluviul Dunărea) - între Observatorul HM al Dunării și Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea. Forma transmiterii Tabelar, pe suport de hârtie și în format electronic prelucrabil, în limba națională a fiecărei Părți.
   +  Anexa nr. 7
  LISTA SECȚIUNILOR DE FRONTIERĂ UNDE SE
  EFECTUEAZĂ ÎN COMUN MĂSURĂTORI HIDROLOGICE
  Nr.crt.Râu/secțiunea de frontierăInstituțiile responsabile
  Partea românăPartea ucraineană
  1234
  1.Râul Tisa, la stațiile hidrometrice Sighetu Marmației - SolotvinoA.B.A. Someș-TisaCentrul HM din Transcarpatia
  2.Râul Siret, la stația hidrometrică StorojinețA.B.A. SiretCentrul HM din Cernăuți
  3.Râul Prut, în secțiunea OroftianaA.B.A. Prut-BârladCentrul HM din Cernăuți
  4.Fluviul Dunărea, în secțiunea M m-54A.B.A. Dobrogea- LitoralObservatorul HM al Dunării
  5.Brațul Chilia, în secțiunea Ceatal - Ismail - km 115A.B.A. Dobrogea- LitoralObservatorul HM al Dunării
  6.Brațul Chilia, în secțiunea Periprava - km 20A.B.A Dobrogea- LitoralObservatorul HM al Dunării
  Notă:1. Măsurătorile se planifică și se efectuează, în comun, de către instituțiile responsabile ale Părților.2. Părțile efectuează măsurători hidrologice cu propriile mijloace tehnice și prin metodele stabilite, în comun, în cadrul grupelor de lucru.
   +  Anexa nr. 8a
  SCHIMBUL CURENT DE DATE DE LA STAȚIILE AUTOMATE
  PENTRU BAZINELE SIRET ȘI PRUT
  Transmiterea curentă a datelor de la stațiile automate din Partea română se referă la următoarele stații:– Stațiile automate instalate în cadrul Proiectului EAST-AVERT.– Stațiile hidrometrice din bazinele Siret și Prut, cuprinse în Anexa 1a, la care sunt disponibile și date de la stații automate, instalate în cadrul altor proiecte. Se transmit: Datele disponibile de la stațiile automate, pentru următorii parametri: ● H - niveluri (raportate la "0" miră); ● Q - debite (pentru stațiile unde există chei limnimetrice); ● P1h - cantitățile de precipitații orare. Ora transmiterii: Datele de la stațiile automate se transmit în timp real, în mod automat, funcție de disponibilitatea datelor, cu generarea și transmiterea fișierelor de schimb de date cu frecvență orară. Modul de transmitere: INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) timp de 30 de zile. INHGA poate transmite datele către Partea ucraineană și prin alte modalități adecvate activităților operative. Instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor de pe teritoriul României pot transmite datele prin e-mail către instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor și instituțiile competente ale Serviciului Hidrometeorologic de pe teritoriul Ucrainei. Forma transmiterii: Pentru datele transmise prin serverul FTP, formatul principal de transmitere este sub forma de fișiere format text, tabelar, CSV: Cod Stație, Data, Cod Parametru, Valoare, Cod QA/QC 42702, ddmmyyyy hh:mm, H - 5, 0 .................. Unde:– Cod Parametru = H (nivel); Q (debit); P1h (precipitații orare);– Cod QA/QC: cod de validare/corecție prin proceduri automate și/sau manuale a valorilor de la stația automată (-1 = senzor defect; 0 = valoare brută; 1 ... 9 = cod nivel validare); Datele pot fi transmise și în alt format general text, sau XLS. Notă privind utilizarea datelor de la stațiile hidrometrice automate: Partea română nu va putea fi făcută responsabilă, direct sau indirect, pentru orice pagubă, prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de utilizarea și/sau interpretarea datelor de la stațiile hidrometrice automate. Datele de la stațiile automate nu pot fi transmise la terțe părți fără acordul Părții române.
   +  Anexa nr. 8b
  SCHIMBUL CURENT DE DATE DE LA STAȚIILE AUTOMATE
  PENTRU BAZINELE SIRET ȘI PRUT
  Transmiterea curentă a datelor de la stațiile automate din Partea ucraineană se referă la următoarele stații:– Stațiile automate instalate în cadrul Proiectului EAST-AVERT;– Stațiile hidrometrice din bazinele Siret și Prut, cuprinse în Anexa 1b, la care sunt disponibile și date de la stații automate, instalate în cadrul altor proiecte. Se transmit: Datele disponibile de la stațiile automate, pentru următorii parametrii: ● H - niveluri (raportate la "0" miră); ● Q - debite (pentru stațiile unde există chei limnimetrice); ● P1h - cantitățile de precipitații orare. Ora transmiterii: Datele de la stațiile automate se transmit în timp real, în mod automat, funcție de disponibilitatea datelor, cu generarea și transmiterea fișierelor de schimb date cu frecvență orară. Modul de transmitere: Partea ucraineană transmite datele la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor - INHGA (Partea română) prin FTP sau altă modalitate adecvată activităților operative. Instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor și instituțiile competente ale Serviciului Hidrometeorologic de pe teritoriul Ucrainei pot transmite datele prin e-mail către instituțiile competente teritoriale de gospodărire a apelor de pe teritoriul României. Forma transmiterii: Formatul principal de transmitere a datelor de la stațiile automate este prin serviciu WEB de la nivelul serverului de baze de date administrat de către Direcția de Bazin a Resurselor de Apă Prut-Siret. Datele pot fi transmise și în alt format general text, sau XLS. Notă privind utilizarea datelor de la stațiile hidrometrice automate: Partea ucraineană nu va putea fi făcută responsabilă, direct sau indirect, pentru orice pagubă, prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de utilizarea și/sau interpretarea datelor de la stațiile hidrometrice automate. Datele de la stațiile automate nu pot fi transmise la terțe părți fără acordul Părții ucrainene.
   +  Anexa nr. 9
  INSTITUȚIILE COMPETENTE ALE PĂRȚILOR
  PE TERITORIUL ROMÂNIEI:
  Pentru date hidrologice:1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Direcția Managementul Resurselor de apă Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București Telefon: 0040 21 316 2220 Telefon/Fax 0040 21 319 46 15 Web: www.apepaduri.gov.ro2. Administrația Națională "Apele Române" București, Str. Edgar Quinet nr.6, sector 1 Telefon:+40 21 315 55 35 sau +40 21 315 13 01 Fax:+40 21 315 55 35 sau +40 21 312 21 74 E-mail: dispecer@rowater.ro Web: www.rowater.ro3. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor București, Șoseaua București - Ploiești nr. 97, Sector 1 Telefon:+40 21 318 11 15 Fax:+40 21 318 11 16 E-mail: relații@hidro.ro Centrul Național de Prognoze Hidrologice București Telefon:+40 21 317 99 94 Fax:+40 21 317 99 95 E-mail: comun@hidro.ro4. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Cluj - Napoca, Str. Vânătorului nr. 17 Telefon: +40 264 43 30 28 Fax: +40 264 43 30 28 E-mail: dispecerat@dast.rowater.ro5. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș Baia Mare, Aleea Hortensiei nr. 2 Telefon: +40 262 22 52 97 Fax: +40 262 22 62 66 E-mail: sgamm@dast.rowater.ro6. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr. 8/A Telefon:+40 261 73 66 25 Fax:+40 261 77 01 75 E-mail: dispecer@sgasm.dast.rowater.ro7. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10 Telefon: + 40 232 21 81 92 Fax: + 40 232 21 38 84 E-mail: dispecer@dap.rowater.ro8. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani Botoșani, Str. Nicolae Iorga, nr. 23 Telefon:+ 40 231 58 40 64 Fax: +40 231 58 40 65 E-mail: dispecer@sgabt.dap.rowater.ro9. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău, Str. Cuza Vodă Nr. 1 Telefon:+40 234 51 54 66 Fax:+ 40 234 51 00 50 E-mail: dispecer@das.rowater.ro10. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Siret Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava Suceava, Str. Universității nr. 48 Telefon:+40 230 21 68 35 Fax:+40 230 52 34 67 E-mail: sgasv@rdslink.ro11. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Constanța, Bd. Mircea cel Bătrân nr. 127 Telefon:+ 40 241 67 30 24 Fax:+ 40 241 67 30 25 E-mail: dispecer@dadl.rowater.ro12. Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea Tulcea, Str. Alex. Ciucurencu nr. 3 Telefon:+ 40 240 51 74 45 Fax:+ 40 240 51 41 45 E-mail: dispecerat d@dadl.rowater.ro Pentru date meteorologice:13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5 Telefon:+40 214 089 595 Fax:+40 213 160 421 E-mail: dorina.mocanu@mmediu.ro; Web: www.mmediu.ro;14. Administrația Națională de Meteorologie București, Șos. București - Ploiești, nr. 97, Sector 1 Telefon: +40 21 318 32 40 Fax: +40 21 316 31 43 E-mail: relații@meteoromania.ro15. Administrația Națională de Meteorologie-Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord Cluj - Napoca, Str. Vânătorului nr. 17 Telefon:+40 264 43 23 96 Fax:+40 264 53 21 79 E-mail: cmrclui@meteoromania.ro16. Administrația Națională de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Moldova Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10 Telefon:+ 40 232 21 64 26 Fax:+ 40 232 21 40 49 E-mail: cmrmoldova@meteoromania.ro
  PE TERITORIUL UCRAINEI:
  1. Agenția de Stat a Resurselor de Apă din Ucraina Kiev 01004, str. Velyka Vasylkivska nr. 8 Telefon/fax: + 380 44 235-60-46 E-mail: davr@davr.gov.ua E-mail: vodxoz@ukr.net2. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina Departamentul de hidrometeorologie 01601 Kiev 30 str. Zolotovoritsca nr. 6 V Telefon: +380 44-239-93-36; 279-10-40 Fax:+380 44-288-10-62 E-mail: himct@meteo.gov.ua Web: www.mns.gov.ua3. Centrul hidrometeorologic din Ucraina 01601 Kiev 30 str. Zolotovoritsca nr. 6 V Telefon/fax: +380 44-279-10-80; + 380 44 234-05-28 E-mail: office@meteo.gov.ua E-mail: hidro@meteo.gov.ua Web: http://www.meteo.gov.ua4. Centrul hidrometeorologic regional din Zakarpatia 88018 Ujgorod, str. Sloveanska Naberejna nr. 5 Telefon/fax: +380 312 65-70-70, +380 312 61-65-64 e-mail: apgduzhgorod@meteo.gov.ua; hidroprouzhgorod@meteo.gov.ua Web: http://www.gmc.uzhgorod.ua5. Centrul regional hidrometeorologic Cernăuți 58002 Cernăuți, str. Glinka nr. 1 Telefon/fax: +380 372 52-18-71 Telefon: +380 372 52-69-38 Fax: +380 372 51-65-46 e-mail: pgdehernivci@meteo.gov.ua; hidrochernivci@meteo.gov.ua6. Observatorul hidrometeorologic Dunărea 68600 Ismail, regiunea Odesa str. Gheroiv Stalingradu nr. 36 Telefon+380 4841 7-51-39 Fax:+380 4841 7-51-38 E-mail: mgdunau@meteo.gov.ua Web: http://www.dhmo.org.ua7. Direcția de Bazin a Resurselor de Apă Tisa Ujgorod 88018, str. Slovianska Naberejna nr. 5 Tel. (+380 312)61-27-41, (+380 312) 61-27-34, (+380 312) 61-27-85 Fax: (+380 312) 61-28-53 e-mail: office@buvrtvsa.gov.ua Web: www.buvrtysa.gov.ua8. Direcția de Bazin a Resurselor de Apă Prut și Siret 58013 Cernăuți, str. Geroiv Maidanu nr. 194 b Tel. +380 372 27-46-42, +380 372 53-92-00 Fax: +380 372 27-46-42 e-mail: dpbuvr@dpbuvr.gov.ua; dpbuvr.cruz@gmail.com Web: www.dpbuvr.gov.ua9. Direcția de Bazin a Resurselor de Apă - Râurile din Bazinul Mării Negre și Dunărea de Jos 65078, Odessa Str. Ivan și Iurii Lip nr. 13 Telefon/Fax: + 380 048 765 90 87 e-mail: vodxoz@ukr.net Web: http://www.oouvr.gov.ua10. Direcția de Gospodărire a Apelor din Ismail Direcția de Bazin a Resurselor de Apă - Râurile din Bazinul Mării Negre și Dunărea de Jos 68600, Ismail, str. Ednosti 87-a Telefon/Fax: + 380 048 417 86 88 e-mail: izm_uvg@ukr.net Web: http://www.izmailvodhoz.ucoz.ua Notă: În situația în care intervin modificări ale datelor de contact, Părțile se vor informa cu privire la acest lucru prin intermediul secretarilor Împuterniciților.
   +  Anexa nr. 4ala Protocolul Sesiunii a XI-a, 12 decembrie 2019, Suceava, România
  REGULAMENT
  de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea
  calității apelor de frontieră și procedura de urmat în
  cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita
  pe cursurile de apă de frontieră
  Colaborare bilaterală în domeniul gospodăririi apelor
  România - Ucraina
  2019
  Regulament de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea
  calității apelor de frontieră și procedura de urmat în cazul
  poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe
  cursurile de apă de frontieră
   +  Articolul 1Temeiul legal al Regulamentului1. Regulamentul are la bază:– Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997;– Convenția privind utilizarea și protecția cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale adoptată la Helsinki la 17 martie 1992;– Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, adoptată la Sofia la 24 iunie 1994;– hotărârile Împuterniciților adoptate la Sesiunea a III-a (Piatra Neamț, 4 - 7 noiembrie 2003), la Sesiunea a IV-a (Cernăuți, 1 - 3 decembrie 2004) la Sesiunea V-a (Baia Mare, 21-23 decembrie 2005) și la Sesiunea a VI-a (Kiev, 5-7 decembrie 2006) referitor ia unificarea Regulamentului privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră și a Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale care nu se mai pot evita (aprobate la Sesiunea a II-a, Odessa, 18 - 21 decembrie 2000), sesiunea a VIII-a a Împuterniciților (Ujgorod, 1-2 noiembrie 2012), sesiunea a IX-a a Împuterniciților (Negrești Oaș, 11-12 octombrie 2017) și sesiunea a X-a a Împuterniciților (Ismail, 3-4 octombrie 2018).2. Pentru prevenirea, limitarea poluărilor accidentale și eliminarea efectelor poluărilor deja produse precum și pentru sistarea lor, Părțile procedează conform prevederilor legale interne.  +  Articolul 2Scopul Regulamentului Prin prezentul Regulament se stabilesc regulile principale privind:1. Evaluarea calității apelor de frontieră.2. Procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale care pot avea efect transfrontalier și care nu se mai pot evita.3. Acțiunile de urmat pentru limitarea efectelor poluărilor accidentale cu impact transfrontalier și pentru protejarea tronsonului din aval al cursului de apă.  +  Articolul 3Instituțiile care colaborează la nivel central și la nivel bazinal/local Instituțiile competente ale Părților la nivel central și datele de identificare ale acestora sunt prezentate în Anexa nr. 1. Instituțiile competente teritoriale ale Părților care cooperează la nivelul fiecărui bazin sau la nivel local pentru efectuarea observațiilor asupra calității apelor de frontieră și asigurarea schimbului de date și informații precum și datele de identificare ale acestora sunt prezentate în Anexa nr. 2. În cazul modificării datelor de identificare, Părțile se vor informa imediat despre aceasta. Coordonatorii grupurilor de lucru se vor informa reciproc cu privire la orice modificare intervenită în cursul anului, până la 31 decembrie.  +  Articolul 4Locul de prelevare a probelor de apă Secțiunile de prelevare a probelor de apă sunt prezentate în Anexa nr. 3.  +  Articolul 5Parametrii calitativi urmăriți Parametrii calitativi urmăriți, unitățile de măsură și frecvența prelevării probelor sunt prezentate în Anexa nr. 4. Parametrii de calitate a apei sunt stabiliți ținând cont și de cerințele Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, Comisia Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea (ICPDR), și a Programului transfrontalier de monitorizare la nivel național - TNMN.  +  Articolul 6Modul de prelevare a probelor de apă Modul de prelevare, fixare, transport și depozitare a probelor de apă sunt prezentate în Anexa nr. 5.  +  Articolul 7 Efectuarea analizelor fizico-chimice și biologice nr. 6. Indicatorii fizico-chimici și biologici se vor determina conform metodelor cuprinse în Anexa nr. 6.  +  Articolul 8Schimbul rezultatelor analizelor Schimbul rezultatelor obținute în urma analizelor și intercompararea se va face o dată pe an, alternativ pe teritoriul celor două Părți, în primul semestru al anului următor, cu participarea experților de calitatea apei ai fiecărei Părți din cadrul Grupelor de lucru. Rezultatele analizelor vor fi prezentate conform Anexei nr. 7.  +  Articolul 9Prelucrarea rezultatelor analizelor1. Pentru prelucrarea rezultatelor analizelor se utilizează toate rezultatele analizelor fizico-chimice și respectiv cele ale indicatorilor biologici, care se efectuează anual, de fiecare Parte, conform specificațiilor din Anexele nr. 3 și nr. 4.2. Se vor calcula următorii parametrii statistici: minima, media aritmetică, maxima, valoarea cu asigurare de 90% (în cazul oxigenului dizolvat și a saturației în oxigen valoarea cu asigurare de 10%); în cazul pH-ului ambele valori.3. Modul de prezentare a rezultatelor este conform celor din Anexa nr. 8. Prelucrarea rezultatelor analizelor se referă la valorile obținute într-un interval de un an (anul anterior întâlnirii experților de calitatea apei din cadrul Grupelor de lucru).  +  Articolul 10Sistemul de clasificare a calității apelor de suprafață Sistemul de valori limită pentru indicatorii fizico-chimici (grupa A, B, C și D) cuprinde trei stări de calitate: "stare foarte bună", "stare bună" și "stare moderată" și pentru metale grele și alți indicatori relevanți (grupa E și F) va cuprinde două stări de calitate: "starea bună" și "nu atinge starea bună". În cazul indicatorilor pentru care nu sunt prevăzute valori limită, acestea se monitorizează în vederea urmăririi evoluției acestora. Valorile limită ale indicatorilor de calitate a apei precizate în Anexa nr. 9 se aplică experimental pe o perioadă de doi ani, de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament cu posibilitate de reactualizare și prelungire urmare a analizei datelor obținute în cei doi ani, după caz.  +  Articolul 11Evaluarea calității apei În vederea evaluării calității apelor de frontieră sunt utilizate valorile cu asigurare de 90% (10%) sau media aritmetică (anuală) conform Anexei nr. 9, stabilite la art. 9, pe baza rezultatelor concordate ale analizelor. Evaluarea se face doar pentru indicatorii de calitate pentru care există valori limită conform Anexei nr. 9 și se prezintă în ultima coloană a tabelului din Anexa nr. 8. În tabelul din Anexa nr. 10 se prezintă sintetic, pentru fiecare grupă de indicatori starea de calitate; aceasta se stabilește în funcție de indicatorul încadrat în starea de calitate a apei cea mai defavorabilă, defalcat pe secțiuni de prelevare.  +  Articolul 12Aprecierea evoluției în timp a calității apelor de frontieră Aprecierea evoluției în timp a calității apelor de frontieră (îmbunătățire, înrăutățire) se face prin compararea valorilor medii calculate pentru o perioadă de bază de cinci ani și valorile medii din anul anterior întâlnirii experților de calitatea apei din cadrul Grupelor de lucru. Indicatorii de calitate luați în considerare în vederea estimării și modul de efectuare a acesteia sunt prezentate în Anexa nr. 11.  +  Articolul 13Colaborarea între laboratoare În cadrul colaborării între laboratoarele instituțiilor competente teritoriale, la acțiunea de intercomparare a acestora ia nivel bazinal/local se va analiza în detaliu, modul de aplicare a metodelor comune de realizare a analizelor fizico-chimice și biologice în cadrul procedurilor de intercomparare. Instituțiile competente teritoriale ale Părților pentru aplicarea operativă și îmbunătățire a acestui Regulament sunt indicate în Anexa nr. 2. Acestea vor efectua, anual, în comun prelevări de probe și analizarea acestora, fiecare în laboratorul propriu. Experții de calitatea apei din cadrul Grupelor de lucru vor aprecia procesul de intercomparare și necesitatea acestuia în cadrul colaborării bilaterale. În cazul constatării unor diferențe semnificative, nejustificate din punct de vedere al metodelor și tehnicii analitice utilizate, între rezultatele analizelor obținute în laboratoarele proprii, la convocarea uneia dintre instituțiile competente teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2, se poate organiza o întâlnire a reprezentanților acestor instituții pentru examinarea rezultatelor respective.  +  Articolul 14Definiția noțiunii de poluare accidentală care poate avea efect transfrontalier1. Prin poluare accidentală care poate avea efect transfrontalier și care nu se mai poate evita, denumită în continuare poluare accidentală, se înțelege acea poluare care produce alterarea bruscă și imprevizibilă a calității apelor ca urmare a unor accidente, avarii, neglijențe sau a unor dezastre naturale, în urma cărora apa devine improprie folosirii de către utilizatori și conduce la grave dezechilibre ale ecosistemelor acvatice.2. Se pot considera poluări accidentale și situațiile în care în secțiunea de frontieră se constată sau se preconizează o alterare bruscă a calității apei prin modificări semnificative ale ecosistemului acvatic respectiv mortalitate vizibilă a viețuitoarelor acvatice, apariția peliculei de produse petroliere și poate avea efecte transfrontaliera.  +  Articolul 15Alarmarea în cazul producerii poluării accidentale1. Alarmarea în cazul poluărilor accidentale se face în timpul cel mai scurt, în conformitate cu prevederile din Anexele nr. 12 și nr. 13 și în concordanță cu sistemul AEWS (Accident Emergency Warning System Internațional Commission for the Protecion of the Danube River), în situațiile când:a) sunt cunoscute: sursa generatoare, tipul poluatului, cantitatea de poluant evacuată luând în considerație debitul emisarului, clasificarea substanțelor în baza clasificării "WRC", indexul de risc "WRI" calculat în baza proprietății "R" pentru apă care depășește pragurile de alarmare, conform tabelelor 1 și 2 din Anexa nr. 14;b) poluarea accidentală este detectată la nivelul cursului de apă, dar la care nu se cunosc sursa generatoare, tipul poluantului, cantitatea de poluant evacuat, însă se constată că într-o secțiune a sectorului de curs de apă al râurilor Tisa, Siret, Prut, sau a fluviului Dunărea sunt modificări semnificative ale ecosistemului acvatic, prin mortalitatea vizibilă a viețuitoarelor acvatice și/sau apariția peliculei de produse petroliere ce pot avea efecte transfrontalieră.2. Părțile se vor informa și coopera și în următoarele situații:a) antrenarea reziduurilor industriale și menajere depozitate în cazul inundațiilor și ghețurilor produse pe cursuri de apă;b) constatarea în apele de frontieră a mortalității sau înmulțirii în masă a grupurilor de viețuitoare specifice ecosistemelor acvatice;c) alte situații care nu pot avea un impact negativ asupra ecosistemelor acvatice ale apelor de frontieră.  +  Articolul 16Măsuri și acțiuni pentru combaterea poluării accidentale1. Părțile asigură, conform legislației naționale proprii, elaborarea și aplicarea planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale luând în considerare rezultatul evaluării riscului folosințelor potențial poluatoare pentru apele de frontieră.2. Părțile, pe teritoriul statului lor, obligă folosințele potențial poluatoare să elaboreze planuri proprii de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și să evalueze periodic eficiența acestora.3. Părțile, pe teritoriul statului lor, obligă folosințele potențial poluatoare să se doteze corespunzător cu mijloace și materiale de intervenție pentru situații de poluări accidentale.4. În cazul producerii poluării accidentale, ambele Părți vor acționa astfel:4.1. Conducătorii instituțiilor competente teritoriale sau reprezentanții lor vor lua contact direct pentru adoptarea măsurilor în scopul limitării efectelor poluării accidentale prin organizarea și desfășurarea activităților operative de protecție.4.2. În cazul în care o poluare accidentală a fost constatată pe teritoriul statului unde aceasta s-a produs, și poate trece pe teritoriul celuilalt stat, instituțiile teritoriale competente ale acesteia sunt obligate să anunțe imediat prin telefon, fax, e-mail sau orice alt mijloc, atât instituția competentă de pe teritoriul său (Anexa nr. 1) cât și instituțiile competente teritoriale ale celeilalte Părți (Anexa nr. 2), toate datele referitoare la poluare din momentul constatării acesteia. Conținutul informării este prezentat în Anexa nr. 12.4.3. În cazul în care poluarea accidentală a fost constatată de către una dintre Părți, pe teritoriul căreia aceasta a ajuns, instituțiile competente teritoriale ale acestui stat sunt obligate să anunțe imediat despre aceasta, atât instituția competentă de pe teritoriul său, cât și instituțiile competente teritoriale ale celeilalte Părți asupra datelor referitoare la poluare, din momentul constatării. Conținutul informației este prezentat în Anexa nr. 13.4.4. Frecvența informărilor referitoare la combaterea fenomenului de poluare accidentală se stabilește de către instituțiile competente ale celor două Părți, în fiecare caz, separat, în funcție de tipul și amploarea poluării.4.5. La cererea uneia dintre Părți, reprezentanții instituțiilor competente și/sau instituțiile competente teritoriale se întâlnesc și se informează reciproc despre efectele poluării accidentale și despre măsurile luate în vederea sistării acesteia.4.6. Informarea reciprocă trebuie continuată până la înlăturarea efectelor poluării accidentale și revenirea calității apei la starea inițială.  +  Articolul 17Efectuarea prelevărilor comune de probe de apă și a analizelor de laborator în cazul poluărilor accidentale1. În situația constatării stării de alterare bruscă a calității apei conform prevederilor art. 15 alin. (1), lit. a), b), se va proceda la declanșarea unui program de monitoring, pentru analiza calității apei cursului de apă respectiv în mai multe puncte, cu frecvență mărită, analiză pe parcursul căreia se vor determina în principal indicatorii de calitate caracteristici tipului de poluare produsă.2. Dacă se consideră necesar, la cererea uneia dintre Părți, vor avea loc prelevări comune de probe și analize de apă, în cel îmi scurt timp, dar nu mai mult de 24 de ore de la transmiterea informării despre poluarea accidentală.3. Indicatorii de calitate a apei sunt determinați, de la caz la caz, în funcție de tipul (specificul) poluării și amploarea acesteia.4. Prelevarea de probe de apă și analizele vor fi efectuate conform prevederilor prezentului Regulament privind urmărirea calității apelor.5. Pe baza rezultatelor monitoringului, se va stabili și se va informa cealaltă Parte, asupra următoarelor:– daca au existat cauze naturale sau antropice;– este nevoie de măsuri de prevenire sau combatere a efectelor;– poate avea efecte asupra utilizatorilor de apă și asupra ecosistemelor acvatice;– alte date utile de caracterizare a fenomenului de poluare accidentală.6. La cererea oricăreia dintre Părți, în timpul cel mai scurt posibil, trebuie cercetată orice situație de punere în evidență a unei stări de alterare bruscă a calității apei și despre măsurile luate în vederea depistării sursei care a produs fenomenul de poluare accidentală.  +  Articolul 18Analiza ulterioară a poluării accidentale1. La cererea uneia dintre Părți, cealaltă Parte poate coopera la lucrările de limitare și înlăturare a efectelor poluării, respectiv după caz, la refacerea și aducerea la starea inițială a calității apei, conform prevederilor legale interne.2. După fiecare eveniment, Părțile prin instituțiile competente și/sau instituțiile competente teritoriale, vor evalua urmările poluării accidentale și vor stabili eventualele acțiuni necesare în continuare (ex. continuarea analizelor de calitatea apei, evaluarea consecințelor).3. Părțile se vor informa reciproc asupra experienței acumulate privind eficiența acțiunilor de limitare a efectelor poluărilor accidentale și în legătură cu modul de înlăturare a substanței poluante.  +  Articolul 19Dispoziții finale1. Prezentul Regulament intră în vigoare la data primirii ultimei informări prin care împuterniciții se informează asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii Împuterniciților Guvernelor României și Ucrainei în problemele cooperării în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.2. Prezentul Regulament poate fi modificat și completat prin hotărârea Împuterniciților. Modificările și completările Regulamentului intră în vigoare conform alineatului precedent.3. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul Regulament și vor fi redactate în limbile română și ucraineană.4. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament conform punctului 1 din acest Articol, "Regulamentul privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră", cu modificările și completările ulterioare și "Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase ce nu se mai pot evita pe apele de frontieră", aprobate la Sesiunea a II-a a Împuterniciților (18-21 decembrie 2000, Odesa, Ucraina), își încetează valabilitatea.5. O dată pe an instituțiile competente ale Părților se vor întâlni pentru analizarea și evaluarea modului de aplicare și de îndeplinire a celor ce decurg din prevederile prezentului Regulament. Semnat la Suceava, în România, la data de 12 decembrie 2019, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.
  ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI ROMÂNIEIÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI UCRAINEI
   +  Anexa nr. 1
  LISTA INSTITUȚIILOR COMPETENTE PENTRU APLICAREA REGULAMENTULUI
  1. DIN PARTEA ROMÂNĂ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Direcția Managementul Resurselor de Apă Calea Plevnei 46-48, sector 1, București Telefon: 0040 21 316 22 20 Telefon/Fax: 0040 21 319 46 15 www.apepaduri.gov.ro Administrația Națională "Apele Române" București, str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, 010018 Telefon: +40-(21)-315-55-35; +40-21-315-13-01 Fax: +40-(21)-312-55-35; +40-21-312-21-74 E-mail: dispecer@rowater.ro2. DIN PARTEA UCRAINEANĂ Ministerul Energiei și Mediului din Ucraina 01601 Kiev, str. Hreșceatik 30 Telefon: +38-(044)-206-31-00; Telefon/Fax: +38-(044)-206-31-07; E-mail: gr_priem@menr.gov.ua Inspecția Ecologică de Stat din Ucraina Kiev, str. Novopccerschii 3, scara 2 Telefon/Fax: +38-521-20-40 E-mail: info@dei.gov.ua Agenția de Stat a Resurselor de Apă din Ucraina Kiev, str. Velika Vasikivska, 8 Telefon/Fax: +38-(044)-235-60-46 E-mail: davr@davr.gov.ua;
   +  Anexa nr. 2
  LISTA INSTITUȚIILOR COMPETENTE TERITORIALE LA NIVEL BAZINAL/LOCAL
  PENTRU RÂUL TISA
  1. DIN PARTEA ROMÂNĂ Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa str. Vânătorului nr. 17, 3400 Cluj-Napoca Telefon: +40-(264)-433-028 Fax: +40-(264)-433-026 E-mail:dispecerat@dast.rowater.ro Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș Str. Hortensiei nr. 2, Baia Mare Telefon: +40-(262)-225-044 Fax: +40-(262)-226-266 E-mail:dispecer@sgamm.dast.rowater.ro; laborator@sgamm.dast.rowater.ro Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare Str. Mircea cel Bătrân nr.8A, Satu Mare Telefon/Fax: +40-(261)-768-302 E-mail: dispeccrf sgasm.dast.rowater.ro, laborator@sgasm.dast.rowater.ro2. DIN PARTEA UCRAINEANĂ Inspecția Ecologică de Stat din Regiunea Transcarpatia 88000 Ujgorod, str. Șvabska 14 Telefon/Fax: +38-(0312)-61-43-30, +38-(0312)-61-35-65 E-mail: zak@edei.gov.ua, deizakarpat@ukr.net Direcția de Bazin a Resurselor de Apă-Tisa 88018 Ujgorod, str. Slaveanska naberejna 5 Telefon: +38-(0 312)-61-27-41; +38-(0312)-61-27-34; +38-(0312)-61-27-85; Fax: +38-(0312)-61-28-53; E-mail: office@bovrtvsa.gov.ua Web: http//www.buvrtysa.gov.ua Departamentul de Mediu și Resurse Naturale Administrația de Stat din Regiunea Transcarpatia 88018 Ujgorod, str. Narodna, 4 Telefon/Fax: +38-(0312) 616701 E-mail: central@ecozakarpat.gov.ua
  PENTRU RÂURILE SIRET, SUCEAVA ȘI PRUT
  1. DIN PARTEA ROMÂNĂ Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Siret Str. Cuza Vodă nr. 1, 600274 Bacău Telefon: +40-(234)-141-646 Fax: +40-(234)-510-050 E-mail: dispecer@das.rowater.ro Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad 700464 Iași, str. Th. Văscăuțeanu nr. 10 Telefon: +40-(232)-218-192 Fax: +40-(232)-213-884 E-mail: dispecer@dap.rowater.ro2. DIN PARTEA UCRAINEANĂ Direcția de Bazin a Resurselor de Apă Prut-Siret 58013 Cernăuți, str. Geroiv Maidanu 194-B Telefon: +38-(0372)-27-46-42; +38-(0372)-53-92-00; Fax: +38-(0372)-27-46-42; E-mail: dpbuvr@dpbuvr.gov.ua; dpbuvr.cruz@gmail.com; Web: http://aivs-pr.dpbuvr.gov.ua Departamentul de Mediu și Resurse Naturale Administrația de Stat din Regiunea Cernăuți 58003 Cernăuți, str. Maiacovskogo, 35. Telefon/Fax: +38-(372)-52-22-23; E-mail: ecology@bukoda.gov.ua
  FLUVIUL DUNĂREA
  1. DIN PARTEA ROMÂNĂ Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral Bd. Mircea cel Bătrân nr. 127, 900592 Constanța Telefon: +40-(241)-673-024 Fax: +40-(241)-673-025 E-mail: dispecer@dadl.rowater.ro Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea str. Alex. Ciucurencu nr.3, 820033 Tulcea Telefon: +40-(240)-517-439; +40-(240)-517-445 Fax: +40-(240)-514-145 E-mail: econstantin.lefter@sgatl.dadl.rowater.ro2. DIN PARTEA UCRAINEANĂ Direcția de Bazin a Resurselor de Apă a râurilor din Bazinul Mării Negre și pentru Dunărea de Jos 65078 Odesa, str. Ivana Iuria Lip, 13 Telefon: +38-(048) 766-90-87; 766-91-02 E-mail: buvr_odesa@ukr.net Web: oouvr.gov.ua Departamentul de Mediu și Resurse Naturale Administrația Regională de Stat din regiunea Odesa 65000 Odesa, str. Canatna, 83. Telefon: +38-(482)-25-13-22; +38-(482)-22-30-71 E-mail: ecolog@odessa.gov.ua
   +  Anexa nr. 3
  LOCUL DE PRELEVARE A PROBELOR DE APĂ
  Denumirea cursului de apăLocul de prelevareFrecvența de recoltareEfectuarea prelevării probelor de apăObservații
  râul TisaValea Vișeului - Dilove (amonte de confluență Valea Vișeului)Lunar, conform graficuluiFiecare Parte face recoltarea pe malul săuDouă dintre aceste probe vor fi prelevate în comun, la podul Sighet - Solotvino (pentru intercompararea rezultatelor)
  Teceul Mic - TeacivLunar, conform graficuluiFiecare Parte face recoltarea pe malul său
  râul SiretUcraina: localitatea CerepkivțiRomânia: 1 (un) km aval de frontierăLunar, conform graficuluiFiecare Parte face recoltarea pe teritoriul săuDouă dintre aceste probe vor fi prelevate în comun (pentru intercompararea rezultatelor)
  râul Suceava*----
  râul PrutOroftiana Pod TarasivțiLunar, conform graficuluiFiecare Parte face recoltarea pe malul săuDouă dintre aceste probe vor fi prelevate în comun (pentru intercompararea rezultatelor)
  fluviul DunăreaReni Mm 71Lunar, conform graficuluiRecoltarea se face pe mijlocul râuluiDouă dintre aceste probe vor fi prelevate în comun (pentru intercompararea rezultatelor)
  Vâlcov(Brațul Chilia km 20)Lunar, conform graficuluiRecoltarea se face pe mijlocul râului
  Notă: calcularea debitului asociat în fiecare secțiune se va face în comun de cele două Părți, în baza debitelor măsurate la stațiile hidrometrice prevăzute în Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date hidrologice și meteorologice. *- nu este necesară monitorizarea din punct de vedere al evaluării calității apei deoarece pe sectorul comun care formează frontiera nu au fost identificate surse semnificative de poluare.
   +  Anexa nr. 4
  INDICATORII DE CALITATE DETERMINAȚI, UNITĂȚILE DE MĂSURĂ A
  ACESTORA ȘI FRECVENȚA DE MĂSURARE ANUALĂ
  Indicatorul de calitate a apeiUMFrecvența de determinare anuală determinări/an
  A. Indicatorii regimului de oxigen
  Oxigen dizolvatmg/l12
  Saturația în oxigen%12
  CCO-Crmg O(2)/l12
  CBO(5)mg O(2)/l12
  B. Indicatorii Regimului de nutrienți
  Amoniu [N-NH(4)]mgN/l12
  Azotit [N-NO(2)]mgN/l12
  Azotat [N-NO(3)]mgN/l12
  Azot totalmg/l12
  Ortofosfat [P-PO(4)]mgP/l12
  Fosfor totalmg/l12
  C. Alți indicatori fizico-chimici generali
  Temperatura apei°C12
  pH-12
  Duritate totalămg CaCO(3)/l12
  Materii în suspensiemg/l12
  D. Indicatori de Salinitate
  ConductivitateµS/cm12
  Reziduu filtrabilmg/l12
  Calciu (Ca)mg/l12
  Magneziu (Mg)mg/l12
  Cloruri (Cl)mg/l12
  Sulfați [SO(4)]mg/l12
  E. Metale grele
  Mercur dizolvatµg/l12
  Cadmiu dizolvatµg/l12
  Plumb dizolvatµg/l12
  Cupru dizolvatµg/112
  Crom total dizolvatµg/l12
  Nichel dizolvatµg/l12
  Arsen dizolvatµg/l12
  Zinc dizolvatµg/l12
  Fier total (total)mg/l12
  Mangan total (total)mg/l12
  F. Alti indicatori relevanți
  Detergenți anioni activiµg/l12
  Fenoliµg/l12
  Cianuri totaleµg/l6
  Indice total de hidrocarburimg/l6
  G. Indicatori biologici
  Index saprobic fitoplancton-6
  Clorofila-amg/mc6
   +  Anexa nr. 5
  MODUL DE PRELEVARE, CONSERVARE, TRANSPORT
  ȘI DEPOZITARE A PROBELOR DE APĂ
  Prelevarea probelor de apă în secțiunile menționate în Anexa nr. 3 se realizează din stratul superior de 30 cm a cursului de apă. În perioada de viitură prelevarea și pregătirea probelor se va face de comun acord între cele două Părți. Conservarea probelor de apă*) *) Dacă proba răcită este prelucrată în mai puțin de 24 de ore aceasta nu mai trebuie conservată
  Indicatorii de calitate a apeiRăcire la 3-4°CAgentul de conservare (ml/l)Observații
  Temperatura apeideterminare în situu
  PH
  Oxigen dizolvat1 ml MnCl(2) (40 %) 1 ml iodură alcalinăReținerea oxigenului prin metoda Winkler în momentul recoltării
  Saturația în oxigen
  Conductivitate
  Reziduu filtrabil
  Materii în suspensie
  Duritate totală
  Fier total (total)5 ml cc. HNO(3)
  Mangan total (total)5 ml cc. HNO(3)
  Amoniu [N-NH(4)]+cc.H(2)SO(4) până la pH < 2
  Azotit [N-NO(2)]+vezi: Amoniu
  Azotat [N-NO(3)]+vezi: Amoniu
  Azot total+vezi: Amoniu
  Ortofosfat [P-PO(4)]+vezi: Amoniu
  Fosfor total+vezi: Amoniu
  Calciu (Ca)Fără conservare
  Magneziu (Mg)Fără conservare
  Cloruri (Cl)Fără conservare
  Sulfați [SO(4)]Fără conservare
  CCO-Cr+vezi: Amoniu
  CBO(5)+vezi: Amoniu
  Mercur, cadmiu,plumb, cupru, crom, zinc,nichel, arsen5 ml cc. HNO(3)
  Cianuri totale
  Detergenți anioni activi+cc.H(2)SO(4) până la pH < 2
  Fenoli
  Indice total de hidrocarburi
  Index saprob fitoplancton+5 ml soluție Lugol alcalina
  Clorofila-a+
  Transport, depozitare Probele de apă trebuie transportate în laborator în ziua prelevării acestora (probele ce necesită răcire se țin în geantă frigorifică). În laborator probele se depozitează în frigider până la prelucrare.
   +  Anexa nr. 6
  METODE DE EFECTUARE A ANALIZELOR FIZICE,
  CHIMICE ȘI BIOLOGICE
  Principiile metodologiilor de analize fizice, chimice, biologice și ale măsurătorilor de debit, pe scurt, sunt următoarele:1. Debitul apei /Q/ - Prezentarea valorilor se face:– cu precizie de 0,05 mc/s până la debitul de 10 mc/s,– cu precizie de 0,1 mc/s pentru debite între 10 și 100 mc/s– în cifre întregi pentru debite peste 100 mc/s.2. Temperatura apei/Tw/ - Determinarea se face cu termometru, precizie de 0,1°C, la fața locului.3. pH/pH/ - Determinarea se face potențiometric. Exprimarea rezultatelor se face în unități pH, precizia 0,1.4. Oxigenul dizolvat /DO/ - Determinarea se face prin metoda Winkler. Determinarea se face prin metoda electrochimică cu sondă conform SR EN ISO 5814/2013. Exprimarea rezultatelor se face în mgO(2)/l,– valoarea mai mare decât 1 cu două zecimale, precizie 0,01– valoarea mai mare decât 10 mg/l cu o zecimală, precizie 0,15. Conductivitatea/Conductivity/ - Determinarea se face electrometric, raportându-se la 20°C. Exprimarea rezultatelor se face în μS/cm și cifre întregi.6. Reziduu filtrabil - Substanțe dizolvate total/TDS/ - Determinarea se face gravimetric prin evaporarea probei filtrate prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm și uscarea reziduului la 105°C până la greutate constantă. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l și cifre întregi.7. Materii în suspensie - Suspensii totale /TSS/ - Determinarea se face gravimetric, prin filtrarea probei (pe membrană) prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm și uscarea (membranei) hârtiei la 105°C până la greutatea constantă. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l și cifre întregi.8. Duritate totală /Hard/ - Determinarea se face titrimetric, titrare complexonometrică cu EDTA. Exprimarea rezultatelor se face în mg (CaC0(3)/l), cu o zecimală, precizia 0,1.9. Fier (total) /Fe/ - Determinare prin absorbție atomică - tehnica flacără AAS, din probe de apă nefiltrată, standard utilizat: SR ISO 13315:1996/C91:2008 Exprimarea rezultatelor se face în mg/l,– sub valoarea unitară cu 3 zecimale, precizie 0,001– între 1 și 10 mg/l cu 2 zecimale, precizie 0,0110. Mangan (total) /Mn / - Determinare prin absorbție atomică - tehnica flacără AAS, din probe de apă nefiltrată, Standard utilizat: SR ISO 8662-2:1997. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l:– sub valoarea unitară cu 3 zecimale, precizie 0,001;– între 1 și 10 mg/l cu 2 zecimale, precizie 0,01.11. Ioni de amoniu/NH(4)/ - Determinarea se face spectrofotometric prin formarea compusului albastru format prin reacția amoniului cu ionii salicilat și hipoclorit în prezenta nitroprusiatului de sodiu (reactiv Nessler). Exprimarea rezultatelor se face în mgN/l:– sub valoarea unitară cu 3 zecimale, precizie 0,001;– între 1 și 10 mg/l cu 2 zecimale, precizie 0,01.12. Nitriți /NO(2)/ - Determinarea se face prin metoda cu acid sulfanilic și alfa-naftila-mină, fotometric. Exprimarea rezultatelor se face în mgN/l, cu trei zecimale, precizie 0,001. Nitrați /NO(3)/ - Determinarea se face prin metoda cu salicilat de sodiu, din apă filtrată, fotometric. Exprimarea rezultatelor se face în mgN/l;– sub valoarea unitară cu 3 zecimale, precizia 0,001;– între 1 și 10 mg/l cu 2 zecimale, precizie 0,01.13. Azot total /TN/ - Determinarea azotului organic prin metoda Kjeldahl, determinarea formelor de NO(2), NO(3), NH(4); azotul total din calcul. Suma dintre azot organic și celelalte forme de azot determinate. Mineralizare cu peroxodisulfat pentru transformare în azotați și aplicarea metodei spectrometrice cu acid sulfosalicilic; Standard utilizat: SR ISO 11905-1:2003 Exprimarea rezultatelor se face în mg/l, cu două zecimale, precizie 0,01:– determinarea conținutului de azot legat [TN(B)] după oxidarea la oxizi de azot cu analizor de carbon organic total cu modul de azot total conform EN 12260/2003. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l:– între 1 și 10 mg/l cu 2 zecimale, precizie 0,01.14. Ortofosfați /PO(4)/ - Determinarea se face cu molibdat de amoniu, în prezența sărurilor de antimoniu III și reducerea cu acid ascorbic, fotometric. Exprimarea rezultatelor se face în mgP/l, precizie 0,01:– sub valoarea unitară cu 3 zecimale, precizie 0,001.15. Fosfor total/TP/ - Determinarea se face, după mineralizare cu persulfat sau mineralizare sulfo mitrică, cu molibdat de amoniu, fotometric. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l, cu trei zecimale, precizie 0,001.16. Consumul chimic de oxigen prin metoda cu dicroniat /COD-K(2)Cr(2)O(7)/ Determinarea se face pe proba de apă brută (omogenizată), după mineralizare cu acid cromic, titrimetric. Exprimarea rezultatelor se face în O(2) mg/l, cu o zecimală, precizia 0,1.17. Consumul biochimic de oxigen la 5 zile /BOD(5)/ - Determinarea se face prin metoda Winkler. Exprimarea rezultatelor se face în O(2) mg/l, cu două zecimale, precizie 0,01. Determinarea se face prin metoda electrochimică cu sonda conform SR EN ISO 5814/2013. Exprimarea rezultatelor se face în mgO(2)/l:– valoarea mai mare decât 1 cu două zecimale, precizie 0,01.18. Mercur /Hg/ - Determinarea se face, prin proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm, prin metoda spectrofotometrică de absorbție atomică, cu sistem de vaporizare la rece. Exprimarea rezultatelor se face în μg/l, cu trei zecimale, precizie 0,001.19. Cadmiu /Cd/ - Determinarea se face, din proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm, prin metoda spectrofotometrică de absorbție atomică. Determinare prin absorbție atomică - tehnica cuptor de grafit GF-AAS; Standard utilizat: SR EN ISO 15586:2004 Exprimarea rezultatelor se face în μg/l, cu trei zecimale, precizie 0.001.20. Plumb /Pb/ - Determinarea se face, din proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm, prin metoda spectrofotometrică de absorbție atomică. Determinare prin absorbție atomică - tehnica cuptor de grafit GF-AAS; Standard utilizat: SR EN ISO 15586:2004 Exprimarea rezultatelor se face în μg/1, cu trei zecimale, precizie 0,001.21. Cupru /Cu/ - Determinarea se face, din proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm, prin metoda spectrofotometrică de absorbție atomică. Determinare prin absorbție atomică - tehnica cuptor de grafit GF-AAS; Standard utilizat: SR EN ISO 15586:2004 Exprimarea rezultatelor se face în μg/l, cu două zecimale, precizie 0,01.22. Crom /Cr/ - Determinarea se face, din proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm, prin metoda spectofotometrică de absorbție atomică. Determinare prin absorbție atomică - tehnica cuptor de grafit GF-AAS; Standard utilizat: SR EN ISO 15586:2004 Exprimarea rezultatelor se face în μg/l, cu trei zecimale, precizie 0,001.23. Zinc /Zn/ - Determinarea se face, din proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm. Determinare prin absorbție atomică - tehnica flacără AAS, Standard utilizat: SR ISO 8288/2001. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l:– sub valoarea unitară cu 3 zecimale, precizie 0,001;– între 1 și 10 mg/l cu 2 zecimale, precizie 0,01.24. Cianuri (Cyanhls) - Determinarea se face după eliberarea prin distilare a acidului cianhidric din proba de apă și absorbția lui în soluție de hidroxid de sodiu și determinat prin metoda fotometrică. Metoda spectrometrică de determinare a cianurilor totale cu reactive piridin barbi- turic Standard utilizat: SR ISO 6703-1:1998 Exprimarea rezultatelor se face în mg/l, cu trei zecimale, precizie 0,001.25. Detergenți anioni activi /ANA-Det/ - Determinarea se face colorimetric, prin metoda cu albastru de metilen. Determinarea spectrofotometrică conform SR EN 903/2003. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l, cu trei zecimale, precizie 0,001.26. Fenoli/Phenols/ - Determinarea se face prin distilare, reacție cu 4-amino-antipirina și extracție cu cloroform, prin metoda fotometrică. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l fenol, cu trei zecimale, precizie 0,001.27. Indice total de hidrocarburi /Oil/ - Se determină prin metoda spectrofotometrică în IR, după extracție cu hexan și trecerea prin coloană silicagel sau gaz-cromato-grafic cu detector FID. Exprimarea rezultatelor se face în mg/l, cu două zecimale, precizie de 0,0128. Index saprobic fitoplanctonic /S/ - Determinarea se face prin metoda Pantle - Buck. Analiza fitoplanctonului se face conform metodei Utermohl. Exprimarea rezultatelor se face cu 2 zecimale, precizie 0,01.29. Clorofila-a /Clorophyll-a/ - Determinarea se face după filtrarea pe membrană și extracție în alcool etilic, fotometric. Exprimarea rezultatelor se face în mg/mc, cu o zecimală, precizie 0,1.30. Nichel (Ni) - Determinarea se face, din proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm, prin metoda spectrofotometrică de absorbție atomică.– tehnica cuptor de grafit GF-AAS; Standard utilizat: SR EN ISO 15586:2004. Exprimarea rezultatelor se face în μg/l, cu două zecimale, precizie 0,0131. Arsen (As) - Determinarea se face, din proba de apă filtrată prin hârtie de filtru cu porozitate de 0,45 μm, prin metoda spectrofotometrică de absorbție atomică. Determinarea se face prin metoda ICP-MS - Metoda spectrometriei de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS); Standardul utilizat: SR EN ISO: 17294-2:2005. Exprimarea rezultatelor se face în μg/l, cu trei zecimale, precizie 0,001.32. Calciu (Ca) - Determinarea se face titrimetric, titrare complexonometrică. Exprimarea rezultatelor se face cu o zecimală, precizie 0,1.33. Magneziu (Mg) - Determinarea se face titrimetric, titrare complexonometrică. Determinarea se face prin calcul din Ca și duritate. Exprimarea rezultatelor se face cu o zecimală, precizie 0,1.34. Cloruri (Cl) - Determinarea se face titrimetric, se face prin metoda Mohr (titrare cu AgNO3). Exprimarea rezultatelor se face cu o zecimală, precizie 0,1.35. Sulfați [SO(4)] - Determinarea se face prin metoda turbidimetrică cu clorură de bariu. Exprimarea rezultatelor se face cu o zecimală, precizie 0,1.36. Condiții meteorologice - În momentul prelevării se determină condițiile meteorologice (nebulozitate, timp ploios, vânt) și:– Temperatura aerului /Ta/ - determinarea se face cu precizie de 0,1°C.– Fenomene de îngheț - se precizează eventuala prezentă a gheții în momentul prelevării probelor.– Pelicula și corpurile plutitoare - se constată vizual prezența peliculei de substanțe uleioase și a corpurilor plutitoare la suprafața apei.
   +  Anexa nr. 7
  REZULTATELE ANALIZELOR
  Cursul de apă:Secțiunea de prelevare: Anul:
  Indicatorul de calitate a apeiUMData prelevării probei (lună, zi)
  IIIIII.....XII
  A. Indicatorii regimului de oxigen
  Oxigen dizolvatmg/l
  Saturația în oxigen%
  CCO-Crmg O(2)/l
  CBO(5)mg O(2)/l
  B. Indicatorii Regimului de nutrienți
  Amoniu [N-NH(4)]mgN/l
  Azotit [N-NO(2)}mgN/l
  Azotat [N-NO(3)]mgN/l
  Azot totalmg/l
  Ortofosfat [P-PO(4)]mgP/l
  Fosfor totalmg/l
  C. Alți indicatori fizico-chimici generali
  Temperatura apei°C
  PH-
  Duritate totalămg
  Materii în suspensiemg/l
  D. Indicatori de Salinitate
  ConductivitateµS/cm
  Reziduu filtrabilmg/l
  Calciu (Ca)mg/l
  Magneziu (Mg)mg/l
  Cloruri (Cl)mg/l
  Sulfați [SO(4)]mg/l
  E. Metale grele
  Mercur dizolvatµg/l
  Cadmiu dizolvatµg/l
  Plumb dizolvatµg/l
  Cupru dizolvatµg/l
  Crom total dizolvatµg/l
  Nichel dizolvatµg/l
  Arsen dizolvatµg/l
  Zinc dizolvatµg/l
  Fier total (total)mg/l
  Mangan total (total)mg/l
  F. Alți indicatori relevanți
  Detergenți anioni activiµg/l
  Fenoliµg/1
  Cianuri totaleµg/l
  Indice total de hidrocar-mg/l
  G. Indicatori biologici
  Index saprobic fito--
  Clorofila-amg/mc
   +  Anexa nr. 8
  EVALUAREA CALITĂȚII APELOR
  Cursul de apă:Secțiunea de prelevare: Anul:
  Indicatorul de calitate a apeiUMMinimaMediaMaximaAsigurareaNr.campaniiStarea de calitate
  90%10%
  A. Indicatorii regimului de oxigen
  Oxigen dizolvatmg/l
  Saturația în oxigen%
  CCO-Crmg O(2)/l
  CBO(5)mg O(2)/l
  B. Indicatorii Regimului de nutrienți
  Amoniu [N-NH(4)]mgN/l
  Azotit [N-NO(2)]mgN/l
  Azotat [N-NO(3)]mgN/l
  Azot totalmg/l
  Ortofosfat[P-PO(4)]mg/l
  Fosfor totalmg/l
  C. Alți indicatori fizico-chimici generali
  Temperatura apei°C
  PH-
  Duritate totalămgCaCO(3)
  Materii în Suspensiemg/l
  D. Indicatori de salinitate
  ConductivitateµS/cm
  Reziduu filtrabilmg/l
  Calciu (Ca)mg/l
  Magneziu (Mg)mg/l
  Cloruri (Cl)mg/l
  Sulfați [SO(4)]mg/l
  E. Metale grele
  Mercur dizolvatµg/l
  Cadmiu dizolvatµg/i
  Plumb dizolvatµg/l
  Cupru dizolvatµg/l
  Crom total dizolvatµg/l
  Nichel dizolvatµg/l
  Arsen dizolvatµg/l
  Zinc dizolvatµg/l
  Fier total (total)mg/l
  Mangan total (total)mg/l
  F. Alți indicatori relevanți
  Detergenți anioni ac-µg/l
  Fenoliµg/l
  Cianuri totaleµg/l
  Indice total de hidro-mg/l
  G. Indicatori Biologici
  Index saprobic fito--
  Clorofila-amg/mc
  Nota: evaluarea stării de calitate se va efectua conform art. 10 și 11 ale prezentului Regulament
   +  Anexa nr. 9
  LIMITE PENTRU EVALUAREA STĂRII DE CALITATE A APEI
  Indicatori de calitate a apeiUMLimite pentru evaluarea stării de calitate a apei
  râul Tisa și Siretrâul Prutfl. Dunărea
  Foartebună/BunăBună/ModeratăFoartebună/BunăBună/ModeratăFoartebună/BunăBună/Moderată
  pH*6,5-8,5
  Conductivitate*µS/cm1500
  Oxigen dizolvat**mg/lO29,007,009,006,008,006,00
  CBO5*mg/lO23,006,003,006,003,006,00
  CCO-Cr*mg/lO210,0025,0010,0025,0010,0025,00
  N-NH4*mg/l0,300,500,300,6200,621,300
  N-NO2*mg/l0,0240,0470,0330,0650,090,180
  N-NO3*mg/l1,02,201,403,002,45,100
  N total*mg/l2,505,002,505,002,55,000
  P-PO4*mg/l0,060,1500,080,1600,10,210
  Fosfor totalmg/l0,150,300,200,500,230,50
  Mercur*** dizolvatµg/l0,050
  Cadmiu*** dizolvatµg/l≤0,08/ 0,08 /0,09/ 0,15/ 0,25 ****
  Plumb*** dizolvatµg/l7,20
  Nichel*** dizolvatµg/l20,00
  Cupru*** dizolvatµg/l1,22/5/ 10,00 ****
  Crom***total dizolvatµg/l8,80
  Arsen*** dizolvatµg/l49,00
  Zinc*** dizolvatµg/l11,8/50,2/73,00****
  Detergenți anionactivi***µg/l100,00
  Cianuri totale***µg/l50
  Fenoli***µg/l11,00
  NOTA: * evaluarea are în vedere valoare cu asigurarea de 90%; ** evaluarea are în vedere valoare cu asigurarea de 10%; *** evaluarea are în vedere valoarea medie aritmetică (anuală); **** limita care se supune conformării este în funcție de duritate. Observații:– în cazul în care valoarea care se supune evaluării este egală cu limita între stări, aceasta determină starea de calitate superioară;– limitele de conformare în evaluarea stării de calitate pentru metalele grele vor fi recalculate în funcție de aportul fondului natural.
   +  Anexa nr. 10
  TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND CALITATEA APEI PE GRUPE
  DE INDICATORI A RÂULUI ...... ÎN ANUL ...........
  Denumirea cursului de apăSecțiunea de prelevareIndicatorii regimului deoxigenIndicatorii regimului de nutriențiIndicatori de salinitateMetalegreleAlți poluanți relevanțiObservații
  râul TisaValea Vișeului - Dilove (amonte de confluență Valea Vișeului)
  râul TisaTeceul Mic - Teaciv
  râul SiretUcraina: localitatea CerepkivțiRomânia: 1 (un) km aval de frontieră
  râul PrutOroftiana Pod Tarasivți
  fluviul DunăreaReni Mm 71
  fluviul DunăreaVâlcov(Brațul Chilia km 20)
   +  Anexa nr. 11
  ESTIMAREA EVOLUȚIEI ÎN TIMP A INDICATORILOR DE
  CALITATE PE RÂURILE TRANSFRONTALIERE
  Indicatorul de calitate a apeiUMDenumirea cursului de apă Secțiunea de prelevare
  Media în perioada de bază(5Media anuală*
  A. Indicatorii regimului de oxigen
  Oxigen dizolvatmg/l
  Saturația în oxi-%
  CCO-Crmg O(2)/l
  CBO(5)mg O(2)/l
  B. Indicatorii Regimului de nutrienți
  Amoniu (N-mgN/l
  Azotit [N-NO(2)]mgN/l
  Azotat [N-NO(3)]mgN/l
  Azot totalmg/l
  Ortofosfat (P-mgP/l
  Fosfor totalmg/l
  C. Alți indicatori fizico-chimici generali
  Temperatura°C
  pH-
  Duritate totalămg CaCO(3)/l
  Materii în sus-mg/l
  D. Indicatori de Salinitate
  ConductivitateµS/cm
  Rezidiuu filtrabilmp/l
  Calciu (Ca)mg/l
  Magneziu (Mg)mg/l
  Cloruri (Cl)mg/l
  Sulfați [SO(4)]mg/l
  E. Metale grele
  Mercur dizolvatµg/l
  Cadmiu dizolvatµg/l
  Plumb dizolvatµg/l
  Cupru dizolvatµg/l
  Crom total dizol-µg/l
  Nichel dizolvatµg/l
  Arsen dizolvatµg/l
  Zinc dizolvatµg/l
  Fier total (total)mg/l
  Mangan total (to-mg/l
  F. Alți indicatori relevanți
  Detergenți anioniµg/l
  Fenoliµg/l
  Cianuri totaleµg/l
  Indice total de hidrocarburi**mg/l
  G. Indicatori biologici
  Index saprobic fitoplancton-
  Clorofila-amg/mc
  *Anul anterior întâlnirii experților ** Analiza indicatorului se va efectua doar în cazul în care există irizații.
   +  Anexa nr. 12
  INFORMAȚII PRIVIND POLUAREA ACCIDENTALĂ
  (se întocmește de țara de unde provine poluarea)
  1) Instituția de informare (teritorial) Denumirea .................................... Adresa ...................................... Numele salariatului ............................. Data ..................... Ora ...............2) Persoana/organismul care a observat poluarea accidentală Denumirea .................................... Adresa ...................................... Numele persoanei ............................. Data ..................... Ora ...............3) Momentul observării poluării accidentale Data ..................... Ora ...............4) Locul poluării accidentale Denumirea localității ............................................... Sursa de poluare (numele întreprinderii etc.) ...................................... Denumirea cursului de apă afectat ................................... Localizarea poluării pe cursul de apă (mal, masa apei, etc,) ................................. km (de la confluență) .......................................5) Cauza poluării accidentale (ex, conductă de transport avariată, accident)....... .................................................6) Natura substanței(lor) poluante ...................................... Denumirea exactă a substanței poluante ..................................................7) Cantitatea poluantului (t și/sau mc) ................................ Durata poluării (ore, minute) ............................8) Caracteristicile poluării accidentale Colorație (da, nu) ................................... Miros (da, nu) ............................ Plutitori (da, nu) ........................ Mortalitate piscicolă (da, nu) ..................................... Altele ................................................9) Dimensiunile vizibile ale fenomenului Lungime (m) .................. Lățime (m) ...................10) Concentrația substanței(lor) poluante în secțiunea de frontieră Determinată (mg/l, sau μg/l) ............................ Estimată (mg/l, sau μg/l) .............................. Data ........................... Ora ............................11) Efecte posibile asupra calității apei (ex, lipsa oxigenului, mortalitate piscicolă, miros, efect toxic) ........................................... Durata probabilă a fenomenului/zile, ore) .......................12) Date hidrologice Stația de măsurare ............................... Nivel (cm) ....................................... Debit (mc/s) ..................................... Viteza medie (m/s) ............................... Temperatură (°C) ................................. Data .......................... Ora ...........................13) Descrierea amănunțită a măsurilor luate și preconizate pentru Protecția folosințelor ............................. Sistarea fenomenului ............................... Alte măsuri ........................................
   +  Anexa nr. 13
  INFORMAȚII PRIVIND POLUAREA ACCIDENTALĂ
  (se întocmește de țara aval atunci când se
  constată o poluare accidentală
  în zona de frontieră)
  1) Instituția de informare (teritorială) Denumirea ................................................... Adresa ...................................................... Numele salariatului ......................................... Data ........................... Ora ...................2) Persoana/organismul care a observat poluarea accidentală Denumirea ................................................... Adresa ...................................................... Numele persoanei ............................................ Data .............................. Ora ...............................3) Momentul observării poluării accidentale Data ......................... Ora ..........................4) Locul poluării accidentale Denumirea localității .................................. Denumirea cursului de apă afectat ................................ Localizarea poluării pe cursul de apă (mal, masa apei, etc,) ............................ ........................................... km (de la confluență) ..........................5) Caracteristicile poluării accidentale Colorație (da, nu) ........................... Miros (da, nu) ............................... Plutitori (da, nu) ........................... Mortalitate piscicolă (da, nu) .......................... Altele ...........................6) Dimensiunile vizibile ale fenomenului Lungime (m) ............................... Lățime (m) ................................7) Concentrația substanței(lor) poluante în secțiunea de frontieră Determinată (mg/l, sau μg/l) ...................................... Data ............................... Ora ................................8) Efecte observate asupra calității apei (ex, lipsa oxigenului, mortalitate piscicolă, miros, efect toxic)........ ..............................................9) Descrierea amănunțită a măsurilor luate și preconizate Protecția folosințelor ............................ Sistarea fenomenului .............................. Alte măsuri ...........................
   +  Anexa nr. 14
  CLASIFICAREA SUBSTANȚEI POLUANTE ȘI
  VALORI ALE PRAGURILOR DE ALARMARE
   +  Tabel nr. 1
  CLASIFICAREA SUBSTANȚEI POLUANTEVALORI ALE PRAGURILOR DEALARMARE
  WRC (Water Risk Class)ALARMARE kg sau 1
  0100 000
  110 000
  21 000
  3100
  WRI (Water Risk Index)2
   +  Tabel nr. 2
  AMESTEC DE SUBSTANȚE POLUANTEVALORI ALE PRAGURILOR DE ALARMARE kg sau 1
  Oil (hidrocarburi petroliere)1 000
  Ape de răcire - spălare - incendiu10 000
  Suspensii, nămoluri10 000
  WRI (Water Risk Index)2
   +  Anexa nr. 5ala Protocolul Sesiunii a XI-a, 12 decembrie 2019, Suceava, România
  PROGRAM DE LUCRU
  pe anul 2020 pentru realizarea prevederilor
  Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei
  privind cooperarea în domeniul gospodăririi
  apelor de frontieră
  Nr.crtAcțiuneȚaraPerioadaParticipanți
  1.Evaluarea calității apelor pe râurile Prut și Siret în secțiunile de frontieră și intercompararea laboratoarelor Botoșani, Suceava și Cernăuți; Efectuarea de măsurători comune de debit pe râurile Prut și Siret;UcrainamaiExperți ai Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut-Siret
  2.Întâlnirea coordonatorilor Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și a experților pentru evaluarea calității apei și pentru hidrometeorologieUcrainamai-iulieCoordonatorii și experții Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa,
  3.Întâlnirea grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și SiretRomâniaiunie-iulieCoordonatorii Grupei de lucru pentru problemele râurilor Siret și Prut, experți
  4.Întâlnirea grupei de lucru pentru problemele fluviului DunăreaUcrainaaugust-septembrieCoordonatorii Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, experți
  5.Verificarea pe teren anuală, obligatorie, a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe ambele teritorii în fiecare bazin și analiza situației lucrărilor existente, în curs de execuție, proiectate pentru fluviul Dunărea, râul Tisa, Râurile Prut și SiretRomâniaUcrainaseptembrieoctombrienoiembrieExperți din grupele de lucru de resort din România și Ucraina
  6.Efectuarea măsurilor comune de debite pe râul Tisa și fluviul DunăreaRomâniaUcrainaConformregulamentuluiExperți din grupele de lucru
  7.Prelevarea în comun a probelor de apă pentru intercompararea laboratoarelor, fluviul Dunărea, pe râul Tisa, râurile Prut și SiretRomâniaUcrainaConformRegulamentuluiExperți din grupele de lucru
  8.Prelevarea probelor de apă pentru analizele de calitate a apelor transfrontaliere, pe fluviul Dunărea, Tisa, râurile Prut și SiretRomâniaUcrainaLunar, conform RegulamentuluiExperți din grapele de lucru, angajați din cadrul laboratoarelor
  9Pregătirea Sesiunii și desfășurarea lucrărilor Sesiunii a XII-a a Împuterniciților Guvernelor României și UcraineiUcrainaseptembrieÎmputerniciții, locțiitorii, secretarii, Coordonatorii grupelor de lucru, experți
  10.Alte întâlniri în vederea îmbunătățirii colaborării, concordării documentațiilor, etc.ȚarasolicitantăConformînțelegerilorGrupa de lucru, experți
   +  Anexa nr. 6ala Protocolul Sesiunii a XI-a, 12 decembrie 2019, Suceava, România
  Situația volumelor de nisipuri și pietrișuri
  aferente râurilor Tisa, Prut și Siret în anul 2018
   +  RÂU TISA
  Nr. crt.Denumire perimetru exploatare agregate minerale și localizareVolum exploatat (mc)
  pe teritoriul ucrainean
  1Decolmatarea albiei râului Tisa, Bocicoiu Mare, Rahiv SF302-304, SF 304-3055791
  2Decolmatarea albiei râului Tisa, Solotvino (Slatina) SF 284. SF286-287, SF 291-2923805
  3Decolmatarea albiei râului Tisa, Solotvino (Slatina) SF 283-2862700
  4Decolmatarea albiei râului Tisa la Grușevc SF 287-2792020
  5Decolmatarea albiei râului Tisa la Teccu, SF 2544060
  pe teritoriul românesc
  1Confluență Iza Tisa, Sighetu Marmației SF28810000
   +  RÂU PRUT
  Nr.crt.Denumire perimetru exploatare agregate mineraleVolum exploatat (mc)
  pe teritoriul ucrainean
  1Tarasivți (SF907-988)20647
  2Vancikivți (SF909-910)23400
  3Kosticeanâ (SF 914-915)9310
  pe teritoriul românesc
  1Prundu Popii 1300
  2Prundu Popii1839
  3Baranca 23989
  4Teioasa amonte1018
  5Teioasa 11300
  6Pescăruș10110
   +  RÂU SIRET
  Nr. crt.Denumire perimetru exploatare agregate minerale și localizareVolum exploatat (mc)
  pe teritoriul ucrainean
  1Tereblece6 442
  Din albia râului Siret, pe teritoriul României, în cursul anului 2018 nu s-au excavat agregate minerale, pe tronsonul de interes comun cu partea ucraineană. Volumul maxim de agregate preliminat a se exploata în anul 2020 este de 50.000 mc.
   +  Anexa nr. 7ala Protocolul Sesiunii a XI-a, 12 decembrie 2019, Suceava, România
  Lista proiectelor care pot fi realizate în comun
  1. România coordonează împreună cu Ungaria Aria Prioritară 5 - Managementul Riscurilor de mediu din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Donării;2. În cadrul activităților programate pentru anul 2019 România și-a propus definirea de proiecte comune cu Ucraina și Republica Moldova care să fie promovate spre finanțarea în următoarea perioadă de programare financiară a Uniunii Europene (2021-2027) respectiv programul de cooperare transfrontieră România Ucraina și Programul Transnațional Dunărea;3. Proiectele propuse de cuprind:– Continuarea proiectului East Avert pentru întărirea capacității de monitorizare și prognoza inundațiilor în bazinele râurilor Prut și Siret;– Dezvoltarea unui proiect regional privind reducerea poluării cu plastic a apelor din bazinul superior al râului Tisa. Dorim ca arest proiect să includă România, Ucraina, Slovacia și Ungaria și să propună măsuri și un sistem de monitorizare a poluării apelor cu produse din plastic. Așa cum probabil se știe această poluare este foarte mare și a devenit subiectul unor acțiuni internaționale, în fiecare Ungaria organizează în fiecare an Cupa Plasticului prin care colectează pe teritoriul Ungariei produse de plastic din apa provenită din țările din amonte. La acțiune participă voluntari inclusiv din SUA și Australia. Anul acesta au fost colectate peste 10 tone de deșeuri;– Îmbunătățirea capacității de monitorizare evaluare și prognoza a fenomenelor hidrologice extreme pe sectorul comun al râului Tisa;– Dezvoltarea de elemente ale Planului de management al riscului la inundații pe sectoarele transfrontiere de interes comun între România și Ucraina inclusiv promovarea unei abordări bazinele (în care să se aibă în vedere măsuri naturale de retenție, împăduriri, lucrări pe torenți etc);– Monitorizarea, evaluarea și managementul impactului schimbărilor climatice asupra cursurilor de apă transfrontieră sau care formează frontiera dintre România și Ucraina.
  -----