ORDIN nr. 4.532 din 15 iunie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iunie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare<– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 202 din 26.02.2020,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins: (18) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se realizează de către comisia de admitere județeană/Comisia de admitere a municipiului București, în baza unei proceduri stabilite de Comisia națională de admitere.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală infrastructură, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 15 iunie 2020.Nr. 4.532.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.948/2019)
  CALENDARUL ADMITERII
  în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
  DATA-LIMITĂ/PERIOADAEVENIMENTUL
  A. Pregătirea admiterii
  27 mai 2020Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  27 mai 2020Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
  27 mai-2 iunie 2020Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
  5 iunie 2020Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
  2-12 iunie 2020Ședințe/Acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)
  17 iunie 2020Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  18 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  29 iunie 2020Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă la secretariatele unităților de învățământ de proveniență NOTĂ: După finalizarea etapei speciale a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în data de 4 iulie 2020, Comisia națională de admitere retransmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice. Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care au susținut evaluarea națională în etapa specială și care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă la secretariatele unităților de învățământ de proveniență se face în data de 4 iulie 2020.
  30 iunie 2020Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată NOTĂ: Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată, pentru candidații care au susținut evaluarea națională în etapa specială, se face în data de 4 iulie 2020.
  1 iulie 2020Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere NOTĂ: După finalizarea etapei speciale a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în data de 4 iulie 2020 se reanunță ierarhia la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a
  B. Probele de aptitudini
  2-5 iunie 2020Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare, și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentul prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
  9-12 iunie 2020Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din anexa nr. 3 la ordin
  12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
  15 iunie 2020Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  17 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
  4 iulie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  5 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
  5 iulie 2020Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera de către unitatea de învățământ gimnazial fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate NOTĂ: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată. Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  2-5 iunie 2020Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din anexa nr. 4 la ordin NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 iunie 2020.
  9-12 iunie 2020Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, conform prevederilor din anexa nr. 4 la ordin
  12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  15 iunie 2020Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  19-23 iunie 2020Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
  25 iunie 2020Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă la unitățile de învățământ de proveniență
  26 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
  27 mai 2020Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
  27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romilor. NOTĂ: Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare.
  30 iunie-5 iulie 2020Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare
  6 iulie 2020Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 15 iunie 2020.
  E. Admiterea candidaților pentru învățământul special
  5-6 iulie 2020 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul specialRepartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
  E.1. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  19 iunie 2020Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES
  30 iunie-5 iulie 2020 Depunerea, la comisia de admitere județeană/Comisia de admitere a municipiului București a cererilor de înscriere a candidaților pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES NOTĂ: Cererea de înscriere pe locurile distinct alocate pentru integrarea individuală a elevilor cu CES în învățământul de masă trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de orientare școlară și profesională emis de centrul județean/al Municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințele educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modificările ulterioare, și trebuie să fi fost emis până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul școlar în curs. Documentele obținute ulterior perioadei menționate și/sau eliberate de alte instituții decât CJRAE/CMBRAE nu vor fi luate în considerare la admiterea pe locurile alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
  6 iulie 2020Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/Comisia de admitere a municipiului București, a candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se realizează conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/Comisia de admitere a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ
  F. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
  2-8 iulie 2020Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
  2-8 iulie 2020Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
  3-8 iulie 2020Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  8 iulie 2020Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
  8 iulie 2020Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
  9 iulie 2020Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
  9 iulie 2020Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
  10 iulie 2020Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
  10 iulie 2020Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
  13-20 iulie 2020Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
  21 iulie 2020Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
  22-24 iulie 2020Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată
  G. A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
  24 iulie 2020Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
  27 iulie 2020Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  28-29 iulie 2020Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  24-30 iulie 2020Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională
  30 iulie-3 august 2020Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020.
  4 august 2020Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  H. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
  27 mai 2020Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
  3 iulie 2020Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
  13-17 iulie 2020Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
  22-24 iulie 2020Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă
  NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia națională de admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
  -----