METODOLOGIE din 26 mai 2020de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul administrației penitenciare și unităților penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 12 iunie 2020  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 2.127/C din 26 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 498 din 12 iunie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Domeniul de aplicarePrezenta metodologie se aplică la nivelul tuturor unităților din cadrul sistemului administrației penitenciare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite.  +  Articolul 2Scopul metodologiei(1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul unităților sistemului administrației penitenciare prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.(2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către consilierul pentru integritate desemnat de conducătorul unității prin decizie scrisă, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.  +  Articolul 3Protecția datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul II Evaluarea incidentelor de integritate  +  Articolul 4Desemnarea consilierului de/pentru integritate(1) Directorul general al ANP și directorii unităților subordonate desemnează, prin decizie scrisă, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în persoana consilierului pentru integritate.(2) Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:a) asigură implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul instituției;b) asigură instruirea și informarea personalului de la nivelul instituției în ceea ce privește componenta de integritate;c) elaborează teme/materiale de interes care vizează componenta de integritate;d) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire;e) asigură secretariatul Grupului de lucru pentru prevenirea corupției.(3) Atribuțiile de la alin. (2) pot fi realizate de către consilierul pentru integritate împreună cu personalul Direcției prevenirea criminalității și terorismului, consilierul de etică și cu instituții sau organizații cu atribuții în domeniu.(4) Fișa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu prevederile alin. (2) de către șeful structurii din care face parte.(5) În cazul unităților în cadrul cărora nu se poate desemna un responsabil pentru implementarea metodologiei, atribuțiile privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se îndeplinesc de către instituția supraordonată în beneficiul acestora.(6) Pentru implementarea metodologiei, consilierul pentru integritate desfășoară următoarele activități:a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;b) analiza incidentului de integritate;c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.  +  Articolul 5Obținerea de informații privind incidentul de integritate(1) Conducerea unității, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează consilierul de/pentru integritate și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.(2) În măsura în care apreciază că este necesar, consilierul pentru integritate poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.  +  Articolul 6 Conținutul analizei incidentelor de integritate(1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;c) starea de fapt și modul de operare;d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul unității relevante pentru incidentul analizat;e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;i) impactul incidentului de integritate asupra activității instituției sau asupra imaginii sistemului administrației penitenciare.(2) Pe baza informațiilor obținute, consilierul pentru integritate întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport de analiză a incidentului de integritate cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse, prevăzut în anexa nr. 2A.(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii instituției.(4) Ulterior, raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate, iar o copie a acestuia se înaintează către Direcția prevenirea criminalității și terorismului, pentru centralizare.  +  Articolul 7Verificarea implementării recomandărilorConducerea unității penitenciare dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 9 alin. (3) și informarea consilierului pentru integritate.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 8 Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupțieDatele cuprinse în raportul menționat la art. 6 alin. (2) se utilizează pentru revizuirea anuală a registrului riscurilor de corupție.  +  Articolul 9Raportarea către Direcția prevenirea criminalității și terorismului(1) Consilierul pentru integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 2B, care se aprobă de către directorul instituției, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Direcția prevenirea criminalității și terorismului din cadrul ANP, până la data de 1 martie a anului în curs, pentru anul precedent.(2) Direcția prevenirea criminalității și terorismului centralizează toate rapoartele privind incidentele de integritate de la nivelul sistemului administrației penitenciare și întocmește un raport cu datele centralizate pe care îl înaintează Secretariatului tehnic al Strategiei naționale anticorupție din Ministerul Justiției până la data de 31 martie a anului. (3) Direcția prevenirea criminalității și terorismului publică anual pe portalul intern/site-ul ANP lista incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire a reapariției acestora.(4) Anexele nr. 2A și 2B fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 2Ala metodologie
  Raport de analiză a incidentului de integritate
  Descriere incident de integritate:
  Data producerii incidentului:
  tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat:
  sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit:
  starea de fapt și modul de operare:
  cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul unității relevante pentru incidentul analizat:
  cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat:
  durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară:
  sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate:
  efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate:
  impactul incidentului de integritate asupra activității instituției sau asupra imaginii sistemului administrației penitenciare:
  propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar:
  responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse:
   +  Anexa nr. 2Bla metodologie
  Raport anual privind evaluarea incidentelor
  de integritate al consilierului pentru integritate
  I. Incidente de integritate
  Nr. total de incidente de integritate
  Tipul de fapteNr. de abateri de la normele deontologice, etice sau de conduită menite să protejeze integritatea funcției publice
  Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor
  Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
  Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate
  Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritateNr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere
  Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție
  Nr. de sancțiuni aplicateNr. de sancțiuni disciplinare
  Nr. de sancțiuni administrative
  Nr. de sancțiuni penale
  Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare
  II. Măsuri de prevenire și/sau control
  Nr. total de măsuri propuse:
  Descrierea măsurilorStadiul implementării
  1.
  2.
  3.
  -----