NORMĂ nr. 28 din 28 mai 2020pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 12 iunie 2020    În temeiul prevederilor art. 57 alin. (5) și (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5)-(7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum și ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 27 mai 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 și 706 bis din 21 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) contabilitatea fondurilor de pensii administrate privat, a fondurilor de pensii facultative și a fondurilor de pensii ocupaționale;b) contabilitatea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale, care sunt societăți de pensii înființate potrivit prevederilor legale în vigoare;2. La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) fonduri de pensii administrate privat, fonduri de pensii facultative și fonduri de pensii ocupaționale, denumite în continuare fonduri de pensii private; b) administratori ai fondurilor de pensii administrate privat și/sau ai fondurilor de pensii facultative și/sau ai fondurilor de pensii ocupaționale, care sunt societăți de pensii înființate potrivit prevederilor legale în vigoare, denumiți în continuare administratori;3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Activele și pasivele unui fond de pensii ocupaționale sunt evidențiate și ținute separat de cele ale administratorului, ale celorlalte fonduri de pensii ocupaționale administrate, precum și de cele ale altor fonduri de pensii private administrate. (3^2) Activitățile de administrare și furnizare a pensiilor ocupaționale, precum și toate activele și angajamentele corespunzătoare acestora sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale administratorului, fără posibilitate de transfer.4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contabilitatea proprie a administratorului care desfășoară atât activitatea de administrare a fondului de pensii administrate privat, cât și activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale este organizată și ținută separat pentru fiecare segment de activitate, cu ajutorul conturilor contabile analitice.5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Contabilitatea Fondului de garantare este organizată astfel încât constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct față de constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii administrate privat și distinct față de constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii ocupaționale, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuțiilor și perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensației se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare a Fondului de garantare.6. La articolul 9 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) art. 2 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, denumită în continuare Legea nr. 1/2020.7. La articolul 279, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Contribuția entității la fondurile de pensii ocupaționale este evidențiată similar prevederilor alin. (2), în corespondență cu contul 6459. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la fondurile de pensii ocupaționale.8. La articolul 317, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) provizioane tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele fondurilor de pensii ocupaționale, conform prevederilor Legii nr. 1/2020.9. Articolul 318 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 318Provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii private se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garanției investiționale minime obligatorii stabilite prin lege sau, dacă este cazul, și a riscurilor aferente garanțiilor suplimentare asumate de administrator prin prospectul schemei de pensii administrate privat și/sau prin prospectul schemei de pensii facultative și/sau prin prospectul fondului de pensii ocupaționale, potrivit legii.10. După articolul 391 se introduce un nou articol, articolul 391^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 391^1În contabilitatea fondurilor de pensii private ocupaționale, veniturile din activitatea curentă cuprind: venituri din imobilizări financiare, venituri din investiții financiare pe termen scurt, venituri din creanțe imobilizate, venituri din investiții financiare cedate, venituri din dobânzi, venituri din diferențe de curs valutar, drepturile cuvenite în calitate de beneficiar și nerevendicate în termenul de prescripție și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen, alte venituri din activitatea curentă.11. La articolul 392 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) venituri de exploatare, care cuprind:(i) venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat și/sau al fondului de pensii facultative, stabilit prin prospectul schemei de pensii private, în temeiul legislației aplicabile; (ii) venituri din comisionul de administrare din contribuțiile fondului de pensii administrat privat și/sau ale fondului de pensii facultative, conform prospectului schemei de pensii private, în temeiul legislației aplicabile; (iii) venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale și veniturile din comisioanele de administrare suportate de angajatorul schemei de pensii ocupaționale, în temeiul legislației aplicabile;(iv) venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăși, care se înregistrează ca imobilizări corporale și necorporale; (v) venituri din subvenții de exploatare, reprezentând subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și pentru acoperirea pierderilor, precum și alte subvenții de care beneficiază entitatea; (vi) alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanțe recuperate, penalități contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum și alte venituri din exploatare;12. La articolul 392, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contabilitatea veniturilor administratorului care desfășoară atât activitatea de administrare a fondului de pensii administrate privat, cât și activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale este organizată și ținută separat pentru fiecare segment de activitate, cu ajutorul conturilor contabile analitice.13. După articolul 398 se introduce un nou articol, articolul 398^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 398^1În contabilitatea fondurilor de pensii private ocupaționale, cheltuielile din activitatea curentă cuprind:a) cheltuielile privind comisionul de administrare;b) cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii ocupaționale (onorarii de audit);c) cheltuielile privind comisionul de depozitare;d) cheltuielile privind comisionul de custodie;e) cheltuielile privind comisionul de tranzacționare;f) cheltuielile privind comisioanele bancare;g) cheltuieli financiare, precum: pierderi din creanțe legate de participații; cheltuieli privind investițiile financiare cedate; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exercițiul financiar în curs; pierderi din creanțe de natură financiară și altele.14. La articolul 430 litera a), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii facultative și către participanții fondurilor de pensii ocupaționale, precum și constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii administrate privat;15. La articolul 495^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 495^4(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative și administratorii de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, potrivit legii aplicabile, au obligația să întocmească raportări contabile anuale.16. La articolul 504 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 504(1) Pentru administratorii fondurilor de pensii administrate privat și/sau ai fondurilor de pensii facultative și/sau ai fondurilor de pensii ocupaționale, raportul de audit al situațiilor financiare anuale trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:17. La articolul 504, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Raportul de audit aferent situațiilor financiare anuale ale unui fond de pensii ocupaționale trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:  +  RAPORT DE AUDIT al situațiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii ocupaționale1. Titlul ........................................................2. Destinatarul .............................................  +  Raport asupra situațiilor financiare anuale3. Paragraful introductiv al raportului trebuie să identifice:a) situațiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internaționale de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar.4. Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare anuale ..........................5. Responsabilitatea firmei de audit ............6. Opinia firmei de audit:a) opinia firmei de audit care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă și fidelă a activității fondului de pensii ocupaționale și care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerințelor legale. Opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă firmele de audit nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar anterior de către o altă firmă de audit nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;b) o referire cu privire la aspectele asupra cărora firmele de audit atrag atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.  +  Raport asupra altor dispoziții legale și de reglementare7. Alte responsabilități de raportare:a) auditarea anuală a valorii activului net și a valorii unității de fond, firma de audit având obligația de a-și exprima opinia în ceea ce privește respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii ocupaționale;b) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce privește:(i) calculul, convertirea și evidența contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii ocupaționale;(ii) calculul și evidența comisionului constituit conform legii;(iii) calculul și evidența activelor fondurilor de pensii ocupaționale, inclusiv a dividendelor de încasat;(iv) calculul și evidența operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturile fondurilor de pensii ocupaționale;(v) calculul și evidența transferurilor participanților;(vi) calculul și evidența utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaționale, în caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;(vii) calculul și evidența provizioanelor tehnice constituite de administrator și/sau angajator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice, precum și regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite;(viii) calculul și evidența utilizării clauzei de vesting;c) o referire cu privire la practicile și procedurile controlului și auditului intern al administratorului, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit «Scrisoare către conducerea societății».  +  Raport asupra conformității raportului administratorului cu situațiile financiare anuale8. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii ocupaționale cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar9. Semnătura auditorului financiar^1 ......................................^1 Raportul de audit este semnat cel puțin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar în numele firmei de audit.10. Data raportului firmei de audit ...........................................11. Adresa firmei de audit ..........................18. La articolul 509, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 509(1) Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și fondurilor de pensii ocupaționale este prezentat în anexa nr. 1A.(2) Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private, societăți comerciale înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare, este prezentat în anexa nr. 2A.19. La articolul 515, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 515(1) Funcțiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și fondurilor de pensii ocupaționale este prezentată în anexa nr. 1B.(2) Funcțiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private, societăți comerciale înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare, este prezentată în anexa nr. 2B.20. La articolul 517 alineatul (3) litera b), punctele (i) și (ii) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) operațiunile realizate pe contul participantului la fondul de pensii administrat privat și/sau fondul de pensii facultative și/sau fondul de pensii ocupaționale, inclusiv convertirea contribuțiilor, comisionarea acestora, utilizarea activului personal net al participantului etc.;(ii) operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat și/sau fondului de pensii facultative și/sau fondului de pensii ocupaționale;21. La articolul 517 alineatul (4), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității administratorului pentru elementele de activ și de pasiv, de venituri și de cheltuieli, separat pentru segmentul aferent fondurilor de pensii facultative, separat pentru segmentul aferent fondului de pensii administrat privat și separat pentru segmentul aferent fondului de pensii ocupaționale, precum și pentru fiecare fond în parte; în cadrul segmentului aferent fondurilor de pensii facultative, cheltuielile și veniturile vor fi evidențiate distinct, la nivel de cont analitic, pentru fiecare fond de pensii facultative administrat;b) evidențierea tranzacțiilor aferente fiecărui segment de activitate, prin cont bancar distinct pentru fiecare dintre acestea; conturile prin care se efectuează tranzacțiile aferente activității de administrare a pensiilor administrate privat vor fi separate de conturile prin care se efectuează tranzacțiile aferente activității de administrare a pensiilor facultative și, după caz, vor fi separate de conturile prin care se efectuează tranzacțiile aferente activității de administrare a pensiilor ocupaționale, chiar dacă aceste conturi sunt deschise la aceeași instituție de credit;c) alocarea capitalului social necesar desfășurării activității de administrare a fondurilor de pensii facultative și a unui fond de pensii administrat privat, respectiv a unui fond de pensii ocupaționale, distinct, prin utilizarea conturilor analitice;22. La articolul 517 alineatul (5), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) controlul documentelor justificative care au stat la baza efectuării operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat și/sau fondului de pensii facultative și/sau fondului de pensii ocupaționale;c) controlul soldurilor și componenta acestora, la fiecare sfârșit de lună calendaristică, pentru conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat și/sau fondului de pensii facultative și/sau fondului de pensii ocupaționale;23. La articolul 519, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 519(1) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4), și alin. (6)-(10) din Legea nr. 411/2004, art. 38 lit. c), art. 121 alin. (2)-(4) și alin. (6)-(10) din Legea nr. 204/2006, precum și cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) și f), art. 145 și ale art. 147 alin. (2)-(4) și alin. (6) din Legea nr. 1/2020.24. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative“, titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și fondurilor de pensii ocupaționale25. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și fondurilor de pensii ocupaționale“, la clasa a 5-a - „Conturi de trezorerie“, după contul 512142. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată eșalonată (A) se introduce un nou cont, contul 51215, cu următoarea denumire:51215. Conturi la bănci în lei - cont de vesting (A)26. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și fondurilor de pensii ocupaționale“, la clasa a 5-a - „Conturi de trezorerie“, după contul 512542. Sume în curs de decontare - cont DIP plată eșalonată (A) se introduce un nou cont, contul 51255, cu următoarea denumire:51255. Sume în curs de decontare - cont de vesting (A)27. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și fondurilor de pensii ocupaționale“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, contul 6222 se modifică și va avea următorul cuprins:6222. Cheltuieli privind activitatea de tranzacționare datorate societăților de servicii de investiții financiare/intermediarilor28. La anexa nr. 1B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative“, titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:Funcțiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și fondurilor de pensii ocupaționale29. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private“, titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private30. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa 1 - „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate“, după contul 1502. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (P) se introduce un nou cont, contul 1503, cu următoarea denumire:1503. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaționale (P)31. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 4-a - „Conturi de terți“, după contul 41112. Clienți din tranzacții - fonduri de pensii facultative (A) se introduce un nou cont, contul 41113, cu următoarea denumire:41113. Clienți din tranzacții - fonduri de pensii ocupaționale (A)32. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 62012. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 62013, cu următoarea denumire:62013. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pensii ocupaționale33. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 620212. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 620213, cu următoarea denumire:620213. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare - Pensii ocupaționale34. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 620222. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori destinată garantării drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 620223, cu următoarea denumire:620223. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori destinată garantării drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii - Pensii ocupaționale35. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 62042. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 62043, cu următoarea denumire:62043. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pensii ocupaționale36. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială se introduce un nou cont, contul 6459, cu următoarea denumire:6459. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la fondurile de pensii ocupaționale37. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 7-a - „Conturi de venituri“, denumirile conturilor 70411. Comision de administrare - Pilon 2, 704111. Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2, 704112. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2, 70421. Comision de administrare - Pilon 3, 704211. Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 și 704212. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:70411. Venituri din comisionul de administrare - Pilon 2704111. Venituri din comisionul de administrare din contribuții plătite - Pilon 2704112. Venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 270421. Venituri din comisionul de administrare - Pilon 3704211. Venituri din comisionul de administrare din contribuții plătite - Pilon 3704212. Venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 338. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa a 7-a - „Conturi de venituri“, după contul 7042. Venituri din servicii prestate - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 7043, cu următorul cuprins: 7043. Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale70431. Venituri din comisionul de administrare - Pensii ocupaționale704312. Venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale704313. Venituri din comisionul de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale70433. Venituri din tarifele pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale39. La anexa nr. 2B, titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins: Funcțiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private40. La anexa nr. 2B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, la clasa 1 - „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate“, grupa 15 „Provizioane“, partea introductivă din funcțiunea contului 150 „Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 150 «Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private»Cu ajutorul contului 150 «Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private» se ține evidența sumelor ce reprezintă provizioanele constituite, majorate, respectiv diminuate sau anulate, determinate de punerea în aplicare a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale.41. La anexa nr. 2B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, clasa 4 „Conturi de terți“, grupa 43 „Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate“, funcțiunea contului 438 „Alte datorii și creanțe sociale“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 438 «Alte datorii și creanțe sociale»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența contribuției unității la fondurile de pensii facultative, contribuția unității la fondurile de pensii ocupaționale, primele de asigurare voluntară de sănătate și asigurările de viață, a datoriilor de achitat sau a creanțelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum și a plății acestora. Contul 438 «Alte datorii și creanțe sociale» este un cont bifuncțional. În creditul contului 438 «Alte datorii și creanțe sociale» se înregistrează: – contribuția unității la asigurările de viață (645); – contribuția unității la fondurile de pensii facultative (645); – contribuția unității la fondurile de pensii ocupaționale (645); – contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (645); – sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428); – sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relația cu bugetul asigurărilor sociale (512). În debitul contului 438 «Alte datorii și creanțe sociale» se înregistrează: – sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428); – sumele virate reprezentând contribuția unității la fondurile de pensii facultative (512); – sumele virate reprezentând contribuția unității la fondurile de pensii ocupaționale (512); – sumele virate reprezentând contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (512); – sumele virate reprezentând contribuția unității la asigurările de viață (512); – sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512); – sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul creditor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi plătite pentru contribuția unității la fondurile de pensii facultative, contribuția unității la fondurile de pensii ocupaționale, primele de asigurare voluntară de sănătate și asigurările de viață, precum și sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.42. La anexa nr. 2B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative și/sau fondurilor de pensii ocupaționale, precum și brokerilor de pensii private“, clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, funcțiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările și protecția socială“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 645 «Cheltuieli privind asigurările și protecția socială» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind asigurările și protecția socială. În debitul contului 645 «Cheltuieli privind asigurările și protecția socială» se înregistrează: – sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecția socială (423); – contribuția unității la asigurările sociale și de sănătate (431); – contribuția unității la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj (437); – contribuția unității la fondurile de pensii facultative (438); – contribuția unității la fondurile de pensii ocupaționale (438); – contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (438); – contribuția unității la asigurările de viață (438).43. La anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, la clasa a 4-a - „Conturi de terți“, după contul 4592. Sume datorate cu titlu de compensație pentru pierderile participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii facultative (P) se introduce un nou cont, contul 4593, cu următoarea denumire: 4593. Sume datorate cu titlu de compensație pentru pierderile participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii ocupaționale (P)44. La anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială se introduce un nou cont, contul 6459, cu următoarea denumire: 6459. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la fondurile de pensii ocupaționale45. La anexa nr. 3B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, clasa 4 „Conturi de terți“, grupa 43 „Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate“, funcțiunea contului 438 „Alte datorii și creanțe sociale“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 438 «Alte datorii și creanțe sociale» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența contribuției Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative, la fondurile de pensii ocupaționale și primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanțelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum și a plății acestora. Contul 438 «Alte datorii și creanțe sociale» este un cont bifuncțional. În creditul contului 438 „Alte datorii și creanțe sociale“ se înregistrează: – contribuția Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative (645); – contribuția Fondului de garantare la fondurile de pensii ocupaționale (645);– contribuția Fondului de garantare la primele de asigurare voluntară de sănătate (645); – sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428); – sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relația cu bugetul asigurărilor sociale (512). În debitul contului 438 „Alte datorii și creanțe sociale“ se înregistrează: – sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428); – sumele virate reprezentând contribuția Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative (512);– sumele virate reprezentând contribuția Fondului de garantare la fondurile de pensii ocupaționale (512); – sumele virate reprezentând contribuția Fondului de garantare la primele de asigurare voluntară de sănătate (512); – sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512); – sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul creditor al contului reprezintă contribuția Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative, la fondurile de pensii ocupaționale și la primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.46. La anexa nr. 3B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, funcțiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările și protecția socială“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 645 «Cheltuieli privind asigurările și protecția socială» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind asigurările și protecția socială. În debitul contului 645 «Cheltuieli privind asigurările și protecția socială» se înregistrează: – sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecția socială (423); – contribuția Fondului de garantare la asigurările sociale și de sănătate (431); – contribuția Fondului de garantare la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj (437); – contribuția Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative (438);– contribuția Fondului de garantare la fondurile de pensii ocupaționale (438); – contribuția Fondului de garantare la primele de asigurare voluntară de sănătate (438); – contribuția Fondului de garantare la asigurările de viață (438).47. Anexa nr. A1 „Bilanț“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. A1*)la normă *) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.48. Anexa nr. A2 „Contul de profit și pierdere“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. A2*)la normă *) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.  +  Articolul II(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.(2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena-Doina Dascălu
    București, 28 mai 2020.Nr. 28.----