ORDIN nr. 1.529 din 27 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 243.390 din 11.12.2018,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE)nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/256 al Comisiei din 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, care se încheie între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de autoritate națională competentă, și beneficiarul sprijinului financiar, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3Sprijinul financiar aferent programelor de promovare a vinurilor aflate în derulare se plătește din cuantumul alocat măsurii de promovare în exercițiile financiare corespunzătoare perioadei de programare 2019-2023, până la finalizarea contractelor de punere în aplicare.  +  Articolul 4Pentru programele de promovare a vinurilor menționate la art. 3 se aplică prevederile Ordinului viceprimministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 27 decembrie 2018.Nr. 1.529.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor,eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023  +  Anexa nr. 2CONTRACTprivind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor