LEGE nr. 5 din 28 martie 1973 (*republicată*)privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 122 din 31 decembrie 1980   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Fondul locativ de stat se administrează și se închiriază de întreprinderi specializate subordonate comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.Fondul locativ de stat construit din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat se administrează și se închiriază de către acestea.Fondul locativ construit din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste sau ale altor organizații obștești se administrează și se închiriază de către acestea.  +  Articolul 2Suprafața locativă cuprinde suprafața locuibilă și dependintele.Prin suprafața locuibilă se înțelege suprafața camerelor care, determinate ca atare prin construcția lor, servesc pentru locuit, inclusiv holurile și camerele de trecere.Prin dependințe se înțeleg încăperile care deservesc suprafața locuibilă și anume: vestibulul, antreul, tinda, veranda, culoarul, bucataria, chicineta, oficiul, camara, debaraua, camera de baie, closetul, spălătoria, uscătoria, pivnita, boxa la subsol, magazia din zid, logia și terasa acoperită.  +  Articolul 3Apartamentul cuprinde una sau mai multe camere de locuit cu dependintele aferente, situate la același nivel sau la nivele diferite, care împreună formează o unitate locativă de-sine-stătătoare, determinata ca atare prin construcția sa.La închiriere se va tine seama, pe cat posibil, ca într-un apartament sa locuiască o singura familie. În cazul în care apartamentul depășește nevoile unei familii, cu cel puțin o camera separată, acesta poate fi închiriat mai multor familii cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea fondului locativ.Prin camera separată se înțelege acea încăpere care nu servește de trecere pentru locatari, pentru intrare sau ieșire ori pentru folosirea dependintelor.  +  Articolul 4Suprafața locativă cu alta destinație decât aceea de locuinta cuprinde suprafața locativă necesară desfășurării activității economice, social-culturale, administrative sau obștești și dependintele aferente.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor identifica spațiile construite cu destinația de locuințe, care sînt folosite în prezent în alt scop, și vor lua măsuri ca în termen de un an acestea să fie redate scopului pentru care au fost construite.  +  Articolul 5Locatar principal este persoana fizica sau juridică titulara a contractului de închiriere.  +  Capitolul II Normarea locuințelor din fondul locativ de stat  +  Articolul 6Norma locativă pentru locintele din fondul locativ de stat este de 10 mp suprafața locuibilă pentru fiecare persoana. În cazul cînd din construcție rezultă camere mai mici pot fi atribuiti și 8 m². de persoana.  +  Articolul 7Suprafața locuibilă care depășește norma locativă constituie suprafața excedentară.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate să asigure închirierea locuințelor din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale privind normarea spațiului locativ de stat, în scopul de a se evita deținerea de suprafețe excedentare.Suprafața excedentară compusa din una sau mai multe camere separate poate fi închiriată altor persoane îndreptățite. Închirierea se face cu prioritate persoanelor îndreptățite la extindere, potrivit dispozițiilor legale, în funcție de veniturile cele mai mici care revin pe membru de familie și de numărul copiilor în întreținere.Persoanele care dețin locuințe din fondul locativ de stat ce depășesc nevoile de locuit pentru ele și familiile lor vor fi sprijinite de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare să obțină locuințe corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale privind normarea fondului locativ de stat.De asemenea comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor sprijini soluționarea cererilor persoanelor care dețin locuințe din fondul locativ de stat, pentru efectuarea schimburilor de locuințe, în vederea apropierii domiciliului de locul de muncă.Au dreptul la o camera în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele care prin natura activității pe care o desfășoară necesita spațiu suplimentar sau datorită stării sănătății ori stării fizice au nevoie de un asemenea spațiu.  +  Articolul 8Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului București și orășenești sînt obligate sa verifice trimestrial situația spațiilor locative excedentare și sa informeze, semestrial, cetățenii asupra modului în care se asigura buna gospodărire a fondului locativ și închirierea spațiului locativ cu respectarea stricta a prevederilor legale.  +  Articolul 9Închirierea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflat în admonistrarea unităților prevăzute la art. 1 se face în următoarea ordine de prioritate:– muncitorilor calificați, în primul rând celor din marile unități industriale;– personalului transferat în interesul serviciului din alte localități;– cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și invatanimant;– absolvantilor repartizați în producție, vaniti din alte localități;– familiilor cu mai mulți copii;– celor încadrați pe bază de concurs, veniti din alte localități;– celorlalte persoane încadrate în munca și pensionarilor.În cadrul categoriilor de mai sus, se acordă preferinta persoanelor care au condiții grele de locuit, îndeosebi celor cu mai mulți copii, precum și celor cu venituri mici.Cetățenii ale căror locuințe se demoleaza pentru noi construcții sau sistematizari vor primi cu chirie o locuinta din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile lor, pînă ce își construiesc sau își cumpara o locuinta. Suma încasată pentru locuinta demolata va constitui avansul pentru noua locuinta pe care o construiesc sau o cumpara.  +  Articolul 10Personalului muncitor din unitățile socialiste de stat I se va închiria locuințe pe baza propunerilor colectivelor de muncă în care își desfășoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii și de organele sindicale. Comitetele sindicale sînt obligate sa în adunările generale ale membrilor de sindicat asupra modului de soluționare, cu respectarea stricta a prevederilor legale, a cererilor de locuințe ale oamenilor muncii.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, împreună cu organele de conducere colectivă ale întreprinderilor și ale celorlalte unități, vor lua măsuri ca locuintele închiriate directorilor, inginerilor șefi și altor cadre de conducere ale acestora să fie situate în imediata apropiere a locurilor de muncă.  +  Articolul 11În cazul locuințelor construite din fondurile de investiții centralizate și nominalizate prin plan, pe noile obiectivă mai importante, contractul de închiriere este accesoriu contractului de muncă.  +  Articolul 12Suprafața curților și gradinilor aferente clădirilor va fi închiriată odată cu suprafața locativă în exclusivitate sau, după caz, în folosință comuna, și trecută în contractul de închiriere.  +  Articolul 13Închirierea locuințelor în orașele mari se poate face numai persoanelor care domiciliază sau au dreptul să-și stabilească domiciliul, în condițiile legii, în aceste orașe.  +  Articolul 14Locuinta poate fi ocupată numai după încheierea contractului de închiriere.  +  Articolul 15Locuinta din fondul locativ de stat se atribuie în folosință titularului contractului de închiriere și membrilor familiei sale, care vor fi prevăzuți nominal în contractul de închiriere.Fac parte din familie, în înțelesul alineatului precedent, sotii și copiii, precum și părinții soților, intretinuti de aceștia.  +  Capitolul III Închirierea locuințelor din fondul locativ de stat  +  Articolul 16Contractul de închiriere pentru locuintele din fondul locativ de stat se încheie în forma scrisă.Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuinta din fondul locativ de stat are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.  +  Articolul 17Locatarul principal are dreptul sa subinchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței, dacă aceasta nu constituie suprafața excedentară compusa din una sau mai multe camere separate.Subînchirierea se face astfel:a) persoanelor stabilite de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza deflotant în localitatea respectiva, ori sînt îndreptățite, potrivit legii, să-și stabilească domiciliul sau reședința, în acea localitate;b) turistilor, cetățeni români, stabiliți de oficiul de turism.Subînchirierea se face numai pe bază de contract încheiat în forma scrisă, care se înregistrează la administrația sau circumscripția financiară respectiva.Contractele de subinchiriere se încheie, în cazul persoanelor de la litera a), între locatarul principal și subchirias, iar în cazul turistilor de la litera b), între locatarul principal și oficiul de turism.Contractele de subinchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele și termenele de subinchiriere. Tarifele pentru subînchirierea da la litera a) sînt cele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la litera b) vor fi stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Contractul de subinchiriere încheiat cu încălcarea prevederilor alineatelor precedente este nul de drept, iar sumele încasate în temeiul lui se fac venit la stat.Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul articol constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei. Sancțiunea se aplică de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pe baza proceselor-verbale de constatare încheiate de împuterniciții acestora.Contravențiilor prevăzute în alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.Subînchirierea fără contract scris, în scopul vadit de a ocoli aplicarea dispozițiilor prezentului articol, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă.Ori de câte ari celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se savarsesc în astfel de condiții încît potrivit legii penale constituie infracțiuni, acestea vor fi urmărite, judecate și sancționate conform legii penale.  +  Articolul 18Subînchirierea suprafeței acordate peste norma locativă categoriilor de persoane stabilite în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 6 este interzisă.Încălcarea prevederilor alineatului precedent atrage pierderea dreptului locatarului la suprafața acordată peste norma locativă, fiind aplicabile și dispozițiile alin. 6-8 și 10 ale art. 17.  +  Articolul 19Persoanele care se muta definitiv în alta localitate își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței pe care o dețin, cel mult 6 luni de la data mutării, fără a o putea subînchiria pe această perioadă.  +  Articolul 20În cazul persoanelor care sînt transferate în interes de serviciu în alta localitate, spațiul ocupat de acestea și de membrii familiei cu care se muta devine disponibil la obținerea altei locuințe în localitatea respectiva.  +  Articolul 21Nici o persoană nu poate fi evacuata din locuinta deținută în mod legal decât în cazurile siin condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 22În caz de divorț, dac sotii nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuinta folosește soțului căruia i s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul cînd nu sînt copii, soțului care a obtinutdivortul.În toate celelalte situații instanța care pronunța divorțul va hotara care dintre soți va avea beneficiul contractului privitor la locuinta.  +  Articolul 23Persoanele care ocupa fără contract de închiriere o suprafața din fondul locativ aflat în administrarea întreprinderilor de stat prevăzute în art. 1 alin. 1 vor fi evacuate, fără atribuirea altei suprafețe locative, pe ba deciziei comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor.Evacuarea se face de către întreprinderile care au în administrare fondul locativ de stat prevăzut în alineatul precedent, iar în caz de opunere, evacuarea se face împreună cu organele de militie.  +  Articolul 24Locatarii principali și cei ce locuiesc împreună cu aceștia pierd dreptul de folosință a suprafeței locative și vor fi evacuati fără atribuirea altei suprafețe locative, în următoarele cazuri:a) dacă pricinuiesc însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care aceasta este situata, instalațiilor și accesoriilor acestora, precum și oricăror altor bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;b) dacă prin comportarea lor fac imposibila conviețuirea pentru alți locatari din același apartament sau clădire, ori împiedica folosirea normală a locuinței de către alți locatari;c) dacă locuinta a fost obținută ca urmare a săvîrșirii infracțiunii de filodorma sau a altor infracțiuni;d) dacă nu plătesc cu rea-credința timp de trei luni consecutiv chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le revin potrivit dispozițiilor legale.Dacă în cursul procesului de evacuare se plătește suma datorată, instanța va putea respinge cererea, obligând pe pîrît la plata cheltuielilor de judecată.Instanța va admite totuși cererea de evacuare dacă împotriva locatarului s-a pronunțat anterior o hotărîre definitivă prin care a fost obligat la plata chiriei ori la cota parte a cheltuielilor ce-i revin, sau la plata cheltuielilor de judecată.Evacuarea locatarilor în cazurile prevăzute de prezentul articol se dispune de instanța judecătorească.  +  Articolul 25Cînd interse de stat impun folosirea unor clădiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din aceste clădiri în alte locuințe corespunzătoare se dispune prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.  +  Articolul 26Locatarii principali au dreptul să facă între ei schimb de locuinta, cu aprobarea unităților socialiste prevăzute la art. 1.  +  Capitolul IV Stabilirea și plata chiriei  +  Articolul 27Chiria pentru locuinta se fixează potrivit cu: tariful de baza, gradul de confort al locuinței, retributia tarifara lunară sau pensia chiriașului.  +  Articolul 28Tariful de baza al chiriei este unic pe tot cuprinsul tarii, indiferent de locatar.Tariful de baza lunar este cel prevăzut în tabelul de mai jos:
  Categoria suprafețelorTariful de bază în funcție de retribuția tarifară sau pensia chiriașului
  pînă la 800 lei801- 1.100 lei1.101 1.300 lei1.301- 1.600 leipeste 1.600 lei
  -la suprafața locuibilă (lei/m.p.)1,802,202,402,502,70
  -la suprafața dependințelor (bucătărie, chicinetă, baie, cămară, vestibul, antreu, tindă, verandă, culoar, debara, oficiu) (lei/m.p.)0,720,881,001,001,00
  -la suprafața teraselor acoperite, boxelor în subsol și altor dependințe în folosință exclusivă (lei/m.p.)0,360,440,500,500,50
   +  Articolul 29Pentru chiriașii care nu sînt încadrați în munca sau pensionari se aplică tariful prevăzut pentru personalul muncitor cu peste 1.600 lei retributie, cu excepția acelora care primesc ajutor social, cărora li se aplică tariful de baza prevăzut pentru cei cu retributie sau pensie pînă la 800 lei lunar.Membrii cooperativelor meșteșugărești sînt asimilați cu persoanele încadrate cu contract de muncă, luându-se ca baza de calcul retributia tarifara a categoriei de încadrare.  +  Articolul 30Persoanele incapabile de muncă din cauza batranetii sau bolii și lipsite de mijloace, precum și studenții fără alte venituri decât cele provenite din bursa, care locuiesc singuri, plătesc chiria calculată la tariful de baza prevăzut pentru retributia tarifara sau pensia chiriașului pînă la 800 lei.  +  Articolul 31Calculul chiriei pentru locuinta ocupată de o familie în care sînt mai multe persoane încadrate în munca sau pensionari se va face pe baza retributiei tarifare lunare sau pensiei celei mai mari.  +  Articolul 32Tariful de baza se majorează cu 30% pentru locuintele cu încălzire centrala sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga suprafața locuibilă, după cum urmează:– 10% pentru locuintele construite din materiale de construcție inferioare ca: paianta, chirpici și lemn.Reducerile se aplică cumulativ.  +  Articolul 33Pentru suprafața locuibilă excedentară care depășește norma locativă, la tariful de baza se aplică o majorare progresiva de:– 25% pentru primii 10 mp;– 50% pentru următorii 10 mp;– 100% pentru restul suprafeței locuibile.  +  Articolul 34La chiria calculată potrivit art. 28-33 se adauga 12 lei lunar pentru baie cu cada și 8 lei lunar pentru baie numai cu dus.  +  Articolul 35Pentru persoanele încadrate cu contract de muncă sau pensionării cu un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar, chiria calculată potrivit art. 28-33 se majorează după cum urmează:– cu 50% pentru cazul în care retributia, respectiv pensia, care a constituit baza de calcul a chiriei este de pînă la 1.800 lei;– cu 75% pentru cazul în care retributia, respectiv pensia, este de la 1.801 pînă la 2.200 lei;– cu 100% pentru cazul în care retributia, respectiv pensia, este mai mare de 2.200 lei.De la prevederile alin. 1 se exceptează ținerii noi încadrați în producție, timp de 5 ani de la încadrare, ținerii căsătoriti care la data căsătoriei nu au împlinit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, persoanele încadrate cu contract de muncă transferate în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului, ofițerii, subofiterii și maistrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne.  +  Articolul 36Chiria pentru suprafața subinchiriata este egala cu chiria aferentă suprafeței locuibile subinchiriate și a dependintelor la care are acces subchiriasul, cu o majorare de pînă la 15%. În cazul în care acest spațiu este mobilat, majorarea poate fi de pînă la 150%, în raport de confort.  +  Articolul 37Chiria datorată de persoana încadrată într-o organizație de stat, organizație cooperatista ori alta organizație obsteasca, pentru locuinta deținută în clădirile proprietate de stat, se va retine de către acea organizație pe statul de retribuții din retributia lunară cuvenită acesteia, indiferent de orice alte rețineri, chiar dacă prin aceasta se depășesc limitele prevăzute de art. 409 din Codul de procedură civilă.Modalitatea reținerii se stipulează în contractul de închiriere.Chiriașii, alții decât cei prevăzuți în alineatul precedent, vor plati chiria în condițiile prevăzute în contractul de închiriere.
   +  Capitolul V Normarea, repartizarea și stabilirea chiriei pentru fondul locativ cu alta destinație decât aceea de locuinta  +  Articolul 38Suprafețele locative cu lata destinație decât aceea de locuinta, aflate în administrarea directa sau, după caz, în proprietatea organizațiilor socialiste, a altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice, folosite ca birouri, sînt supuse normarii.Pentru fiecare persoana încadrată cu munca de birou se va folosi o suprafața medie ce nu va depăși 5 mp, calculată pe întreaga unitate, cu excepția celor car lucrează la planseta și a altor categorii de personal stabilite de Consiliul de Miniștri, pentru care suprafața medie nu va depăși 6 mp de fiecare persoana.Suprafața locativă folosită ca birouri și care depășește suprafața rezultată din aplicarea dispozițiilor prevăzute în alineatul precedent constituie suprafața locativă excedentară.Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili funcțiile din unitățile socialiste pentru care se poate acorda o camera (birou) separată, precum și limitele de spațiu.  +  Articolul 39Reartizarea suprafeței locative cu alta destinație decât aceea de locuinta se face de către:– Consiliul de Miniștri, pentru organele centrale de stat, cooperatiste și ale altor organizații obștești;– organele centrale ale administrației d stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directa a organizațiilor subordonate acestor organe;– organele locale ale administrației de stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directa a organizațiilor subordonate acestor organe, în proprietatea altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice.Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la normarea spațiului locativ cu alta destinație, conducătorii unităților socialiste vor fi sancționați disciplinar sau cu amendă între 1.000-5.000 lei.  +  Articolul 40Garajele proprietatea unităților socialiste se repartizează de către comitetele și birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, acordându-se prioritate persoanelor juridice sau fizice care au sediul sau locuiesc în clădirea sau în apropierea clădirii în care este situat garajul. Cînd sînt mai mulți solicitanți, dintre care unul este o organizație socialistă, repartizarea se face acesteia.Garajele pot fi repartizate în folosință comuna cînd capacitatea lor și condițiile de acces permit aceasta.Persoanele juridice și fizice care dețin cu chirie garajele proprietate de stat pot face schimb de garaje, substituindu-se în drepturi și obligații, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor privind schimbul de locuințe.  +  Articolul 41Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafețele locative cu alta destinație decât aceea de locuinta este unic pe întreg cuprinsul tarii, indiferent de proprietar.  +  Articolul 42Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită pentru birouri este:a) pentru organizațiile socialiste, 3,50 lei/mp;b)pentru persoanele juridice, altele decât organizațiile socialiste, precum și pentru persoanele fizice, 5 lei/mp.Pentru suprafața locativă excedentară folosită ca birouri se plătește o chirie majorată de 100% față de tariful de baza.  +  Articolul 43Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită în alte scopuri decât pentru birouri este:a) pentru suprafața locativă folosită pentru activități socio-culturale, precum și pentru cazarea unor specialiști, 2,50 lei/mp;b) pentru suprafața locativă folosită pentru ateliere de către artiștii plastici și meseriașii autorizați, 3 lei/mp;c) pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii în municipiul București, 8 lei/mp.La celelalte municipii, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de baza este de 6 lei/mp, iar pentru depozite este de 5 lei/mp.În orașe, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de baza este de 5 lei/mp, iar pentru depozite este de 4 lei/mp. Notă
  Prin DECIZIA nr. 10 din 24 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 25 aprilie 1995, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 43 alin. 1 lit. c), alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 5/1973, republicată, sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție.
  În localitățile rurale tariful de baza prevăzut pentru suprafețele locative cu alta destinație situate în orașe se reduce cu 30%;d) pentru suprafața locativă a garajelor folosite de organizațiile socialiste, de alte persoane juridice și de persoanele fizice, 3 lei/mp.Plata chiriei pentru garaje închiriate personalului muncitor se face în condițiile prevăzute de art. 37.
   +  Articolul 44Tariful de baza al chiriei lunare prevăzut la art. 42 și 43 se majorează cu 30% pentru suprafața locativă dotată cu încălzire centrala sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga suprafața locativă după cum urmează:– 10% pentru clădirile lipsite de instalații de apa, canal, electricitate sau numai una ori unele dintre acestea;– 15% pentru suprafața locativă folosită pentru birouri situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperis, care nu au fost destinate prin construcție acestui scop;– 50% pentru suprafața locativă folosită de cooperativele de invalizi.Reducerile se aplică cumulativ.Tarifele pentru baile și dusurile existente în spații cu alta destinație decât aceea de locuinta sînt cele prevăzute la art. 34.  +  Articolul 45Pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative, induferent de destinație, tariful anual al chiriei este de 1 leu/mp.  +  Articolul 46Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu alta destinație decât aceea de locuinta se încheie în forma scrisă, pe baza ordinului de repartizare, în conformitate cu prevederile prezentei legi.Litigiile în legătură cu repartizarea, deținerea sau folosirea suprafeței locative cu alta destinație decât aceea de locuinta vor fi soluționate de catr organele de arbitraj, cînd toate părțile sînt organizații socialiste.
   +  Capitolul VI Obligațiile organizațiilor de stat care inchieiaza și ale chiriașilor în legătură cu întreținerea, repararea și folosirea fondului locativ de stat cu destinația de locuinta  +  Articolul 47Organizațiilor de stat care inchieiaza suprafețe locative cu destinația de locuinta sînt obligate la: repararea și înlocuirea tuturor elementelor de construcții și instalații din exteriorul clădirii și al anexelor ei, a elementelor de instalații aferente clădirii și anexelor ei, a elementelor de instalații aferente clădirii - ascensor, hidrofor, instalatie de încălzire centrala și preparare a apei calde, puncte termice, crematorii -, precum și efectuarea transformărilor instalațiilor de ardere ca urmare a schimbării combustibilului.Suprfata locativă închiriată se preda chiriașului în stare normală de folosință.  +  Articolul 48Chiriașii sînt obligați la plata chiriei, precum și la întreținerea și repararea elemntelor de construcții și instalații din interiorul locuinței și ale părților de folosință comuna ale clădirii și anexelor acesteia.Chiriașii sînt obligați la repararea și înlocuirea elementelor de construcții și instalații deteriorate ca urmare a folosirii necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sînt în interiorul sau exteriorul clădirii.  +  Articolul 49Chiriașii sînt obligați sa plătească cu regularitate cotele ce le revin din cheltuielile de întreținere și reparare a părților și instalațiilor de folosință comuna ale clădirii, iar la încetarea contractului de închiriere sînt obligați sa predea suprafața locativă în stare de folosință, ținându-se seama de starea în care a fost închiriată.În cazul neîndeplinirii de către chiriaș a obligațiilor pe care le are cu privire la întreținerea și repararea locuinței proprietate de stat, lucrările necesare vor fi executate de către unitatea sau organizația care închiriază, urmând ca contravaloarea acestor lucrări să fie recuperată de la chiriași.Chiriașii vor plati în întregime, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuielile pentru apa, canalizare, iluminat, încălzire, precum și alte cheltuieli ce decurg din folosirea părților și instalațiilor comune ale clădirii.  +  Articolul 50În locuintele proprietate de stat se interzice chiriașilor să execute modificări de spații sau alte modificări constructive.  +  Capitolul VII Dispoziții cu privire la locuintele construite din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat  +  Articolul 51Suprafețele locative din clădirile proprietate de stat aflate în administrarea întreprinderilor și organizațiilor economice de stat se închiriază de către conducerile acestora numai personalului lor.Contractul de închiriere a suprafețelor locative prevăzute în alineatul precedent este accesoriu al contractului de muncă.În cazul în care contractul de muncă încetează, chiriașii respectivi sînt obligați sa elibereze locuinta deținută, în termen de 3 luni de la încetarea contractului de muncă.Personalul întreprinderilor și organizațiilor economice de stat căruia i s-a închiriat locuințe în condițiile primului alineat și care a lucrat în întreprinderea respectiva cel puțin 10 ani are dreptul să le detina și după pensionare.În caz de deces al persoanei încadrate în munca sau pensionarului, evacuarea soțului sau a celorlalți membri ai familiei sale care locuiesc cu acesta nu se va putea face decât cu atribuirea unui spațiu locativ corespunzător.  +  Articolul 52Suprafața locativă aflată în administrarea directa a întreprinderilor sau organizațiilor economice de stat poate face obiectul schimbului numai între persoanele încadrate în aceeași unitate și cu aprobarea conducerii acestora.  +  Articolul 53Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru identificarea spațiilor de locuit destinate unor camere oficiale sau case de oaspeti și pentru închirierea lor în conformitate cu prevederile prezentei legi.Spațiile de acest fel aflate în incinta întreprinderilor sau în apropierea acestora vor fi închiriate cadrelor de conducere din întreprinderile respective, pentru putea interveni în mod operativ, în caz de necesitate.De asemenea, vor lua măsuri pentru a se amenaja pe oraș spații comune destinate cazarii temporare a unor persoane încadrate în munca, care să funcționeze pe principiul hotelurilor.  +  Articolul 54Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzatoe și locuințelor construite din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice de stat.  +  Capitolul VIII Dispoziții cu privire la locuintele de serviciu și la căminele muncitoresti pentru tineret  +  Articolul 55Se considera locuinta de serviciu suprafața locativă aflată în administrarea directa a unei unități socialiste de stat, situata în incinta unității ori în imediata apropiere a acesteia sau a locului de muncă, destinată cazarii persoanelor încadrate în munca și membrilor lor de familie, în cazul în care prezenta permanenta a acestora în preajma locului de muncă este impusa de caracterul specific al muncii.  +  Articolul 56Modul și condițiile de folosire a locuințelor de serviciu și a terenurilor aferente lor fac obiectul unui contract de închiriere, ca accesoriu al contractului de muncă. Dispozițiile prezentei legi privitoare la normarea spațiului locativ se aplică și locuințelor de serviciu.Persoanele încadrate în munca și familiile lor care ocupa locuințe de serviciu pierd dreptul de folosință a acestora odată cu încetarea contractului de muncă.  +  Articolul 57Căminele muncitoresti pentru tinert sînt destinate cazarii tinerilor muncitori și specialiști, care nu dispun de alte posibilități de cazare în localitatea unde își au locul de muncă.Căminele muncitoresti pentru tineret sînt administrate de către unitățile socialiste.  +  Articolul 58Pentru folosirea locurilor în căminele muncitoresti pentru tineret, locatarii vor plati un tarif lunar.Comitetul de Stat pentru Prețuri, Minnisterul Finanțelor, cu consultarea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, vor stabili metodologia unitară de calcul a tarifului, astfel încît să se acopere cheltuielile de întreținere și funcționare a instalațiilor comune, folosirea mobilierului și cazarmamentului, precum și toate celelalte cheltuieli reprezentând diferite servicii prestate locatarilor.Tarifele diferențiate pe categorii de cămine vor fi stabilite de Consiliul de Miniștri.  +  Articolul 59Sarcinile administrației caminului, drepturile și obligațiile locatarilor, precum și ale personalului caminului, modul de utilizare a bunurilor de folosință comuna, măsurile de asigurare a ordinii și disciplinei în cămin, se stabilesc prin regulament interior de funcționare, aprobat de consiliul oamenilor muncii din întreprinderea care are în administrare căminul respectiv.  +  Capitolul IX Dispoziții cu privire la locuintele proprietate personală  +  Articolul 60Apartamentul proprietate personală care este locuit de proprietar și familia sa va fi normat și folosit astfel:a) Proprietarul și familia sa au dreprul la o suprafața corespunzătoare nevoilor lor de locuit. La detrminarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurata câte o camera și, deosebit de acestea, încă cel mult două camere.Proprietarul poate închiria o parte din aceasta suprafața, inclusiv sub forma de camera mobilata.b) Camerele separate ce depășesc nevoile de locuit ale proprietarului și familiei sale - determinate potrivit celor arătate la lit. a) - vor fi închiriate de proprietar, inclusiv sub forma camerelor mobilate.În cazul în care proprietarul nu închiriază camerele prevăzute la alineatul precedent, comitetul sau biroul executiv al consiliului popular le poate închiria persoanelor îndreptățite.Închirierea spațiilor prevăzute în prezentul articol se face numai pe bază de contract încheiat în forma scrisă, înregistrat la administrația sau circumscripția financiară, cu stipularea, în mod obligatoriu, a tarifelor și termenelor, conform dispozițiilor alin. 3, 5-8 și 10 din art. 17 și ale celor din art. 36; aceste dispoziții sînt aplicabile și în cazul spațiilor proprietate personală, subinchiriate.Pentru toate suprafețele închiriate, proprietarul nu poate primi decât chiria calculată potrivit prevederilor prezentei legi.Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul în care proprietarul este transferat în interes de serviciu în alta localitate, iar o parte din familia sa cu care a locuit a rămas în apartament.  +  Articolul 61Apartamentul proprietate personală care nu este locuit de proprietar și familia sa este supus în întregime normarii și închirierii, în condițiile prevăzute pentru fondul locativ de stat.  +  Articolul 62Dispozițiile art. 60 și 61 se aplică numai apartamentelor proprietate personală situate în mediul urban.  +  Articolul 63Dispozițiile prezentei legi privind obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale chiriașilor ce dețin suprafețe locative proprietate de stat se aplică în mod corespunzător și suprafețelor locative proprietate personală.  +  Articolul 64Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor sprijini, la cerere, persoanele care au locuinta proprietate personală, dar nu locuiesc în ele, să se mute în aceste locuințe.În acest scop, vor închiria persoanelor care dețin locuintele respective, fie locuintele oferite în schimb de proprietari, fie alte locuințe din fondul locativ de stat, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea suprafețelor locative.Chiriașii și familiile lor care urmează sa elibereze locuinta potrivit alineatului precedent, dar au contract pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe în condițiile legii pentru dezvoltarea construcției de locuințe sau vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, precum și cei care urmează să se mute în locuinta proprietate personală deținută cu chirie de alte persoane, vor preda locuinta pe care o dețin la mutarea lor în locuinta construită, respectiv cumpărată sau eliberata de chiriași.Suprafața locativă din apartamentul proprietate personală care se eliberează prin mutari sau din alte cauze va fi pusă la dispoziția proprietarului și familiei sale, la cererea acestuia, fără a se putea exercita de către alți locatari dreptul de extindere.  +  Capitolul X Asociația locatarilor  +  Articolul 65În clădirile cu mai multe apartamente, locatarii principali, persoane fizice sau juridice, constituie de drept o asociație a locatarilor, avînd ca scop buna gospodărire a părților și instalațiilor de folosință comuna ale clădirii, icasarea la timp a cotelor din contribuția la plata cheltuielilor comune și promovarea unei atitudini juste față de avutul obștesc și respectarea normelor de conviețuire socialistă.Asociații de locatari se pot constitui și pe grupe de clădiri.Asociația locatarilor dobândește personalitate juridică de la data înregistrării la administrația financiară sau la circumscripția financiară.Asociația locatarilor reprezintă interesele membrilor săi în relațiile cu persoanele fizice și juridice.Asciatia locatarilor este reprezentată în fața organelor statului de către un împuternicit desemnat de adunarea generală a asociației locatarilor.Hotărîrile adunării generale a asociației locatarilor prin care se încalcă prevederile legale sau statutare pot fi atacate la instanțele judecătorești.  +  Articolul 66Modul de organizare și funcționare a asociației locatarilor, precum și modul de folosire a mijloacelor bănești și materiale, se vor stabili prin statutul asociației locatarilor, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.  +  Capitolul XI Dispoziții comune, tranzitorii și finale  +  Articolul 67Orice litigii în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluționează de instanțele judecătorești, cu excepția celor date în mod expres în competența altor organe.  +  Articolul 68Fondul locativ proprietatea organizațiilor cooperatiste sau altor organizații obștești este supus normarii.Organizațiile cooperatiste și alte organizații obștești vor aplica în mod corespunzător, cu privire la fondul locativ pe care îl au în proprietate, dispozițiile prezentei legi.  +  Articolul 69Personalul de deservire al clădirilor cu mai multe locuințe, precum și personalul casnic, care dețin suprafața locativă ca accesoriu al contractului de muncă, pierd dreptul de folosință a acestei suprafețe odată cu încetarea contractului de muncă, fără a li se atribui alta suprafața locativă.Camerele de serviciu aferente apartamentelor se pot închiria numai cu acordul locatarului principal sau, după caz, al proprietarului.  +  Articolul 70Pretinderea sau primirea, direct sau indirect, de bani sau orice alt folos material - filodorma - pentru a indica persoana căreia urmează a I se închiria o suprafața locativă sau pentru a consimți la închirierea sau schimbul unei suprafețe locative, cînd legea condiționeaza închirierea sau schimbul de o asemenea indicare sau consimtire, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Cu aceeași pedeapsa se sancționează plata, direct sau indirect, a unei filodorme, precum și intermedierea de asemenea fapte, în scopul arătat laalineatul precedent.Sancțiunea nu se aplică celui care plătește filodorma, dacă denunta fapta, din proprie inițiativă, de îndată ce a făcut plata.  +  Articolul 71Primirea unei chirii mai mari decât cea legală se pedepsește cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă.  +  Articolul 72Categoriile de persoane care au dreptul la o camera în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, precum și orice altemasuri de executare a prezentei legi, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.  +  Articolul 73Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași se abroga.-----