NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017  Notă
  Aprobate de Hotărârea nr. 42 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017.
  Notă
  Conform art. 21, Cap. IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 2 iunie 2020, plățile/decontările aflate în curs de efectuare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data la care au fost începute.
   +  Articolul 1 În prezentele norme metodologice, termenul de "legitimație de călătorie" semnifică biletul de călătorie care se eliberează de la casele de bilete, din tren, de la automatele de vânzare legitimații de călătorie sau on-line de către operatorii de transport feroviar.  +  Articolul 2(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. (la 02-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie gratuite și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe durata anului calendaristic. (la 02-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (3) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.(4) Pentru elevii prevăzuți la alin. (3) operatorii de transport feroviar de călători vor elibera gratuit legitimații de călătorie pentru toate categoriile de tren, pentru tariful de rezervare, clasa a II-a, precum și abonamente lunare pentru elevi tuturor categoriilor de tren, cu număr nelimitat de călătorii pe distanțe până la 300 km, clasa a II-a.(5) Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cușetă sau la clasa I, toate categoriile de elevi vor plăti integral următoarele diferențe tarifare: diferență de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cușetă, după caz.(6) Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi și a legitimațiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren și on-line/automate de vânzare legitimații de călătorie, în funcție de posibilitățile și reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. (la 02-06-2020, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (7) Eliberarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor și legislației de punere în aplicare a acestuia, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie. Pentru elevii prevăzuți la alin. (3), în carnetul de elev, la rubrica «mențiuni», unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază. (la 02-06-2020, Alineatul (7) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (8) La verificarea legalității călătoriei în tren, conform reglementărilor în vigoare, elevii vor prezenta legitimația de călătorie/abonamentul lunar, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport; elevii din învățământul primar și gimnazial vor prezenta numai legitimația de călătorie și carnetul de elev.(9) În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (8), fie prezintă alte documente eliberate de unitățile de învățământ de apartenență, respectiv adeverințe, precum și alte documente școlare sau carnete de elev nevizate pentru anul școlar în curs sau care nu prezintă mențiunea privind gratuitatea, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie/abonament și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar.(10) În cazul achiziționării mai multor legitimații de călătorie/ abonamente în aceeași zi, pentru călătoria cu același tren sau pentru relații diferite în același timp de către aceeași persoană, contravaloarea călătoriilor suplimentare se va imputa posesorului de carnet de elev sau reprezentantului său legal.  +  Articolul 3(1) Studenții români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.(2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenților legitimații de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, cât și abonamente lunare gratuite pentru studenți cu număr nelimitat de călătorii pe distanțe până la 300 km, clasa a II-a.(3) Achiziționarea legitimațiilor de călătorie/abonamente lunare gratuite pentru studenți se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren sau on-line/automate de vânzare legitimații de călătorie, în funcție de posibilitățile și de reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.(4) Pentru achiziționarea de legitimații de călătorie/ abonamente lunare gratuite, studenții poartă responsabilitatea documentelor prezentate, cât și a datelor declarate în sistemul de achiziționare on-line/automate de vânzare legitimații de călătorie.(5) În cazul achiziționării mai multor legitimații de călătorie/ abonamente lunare gratuite în aceeași zi, pentru călătoria cu același tren sau pentru relații diferite în același timp de către aceeași persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimație de student pentru gratuitate la transport.(6) Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, cât și a abonamentelor lunare gratuite pentru studenți la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face astfel:a) până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimației de student pentru reducere la transport, cât și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport; legitimația de student pentru reducere la transport este prezentată în cadrul anexei nr. 1;b) după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport; legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport este prezentată în cadrul anexei nr. 2;c) până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu au beneficiat de legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, prevăzută în cadrul anexei nr. 1, pe baza unei adeverințe eliberate de instituția de învățământ superior la care sunt înmatriculați, din care să rezulte încadrarea în prevederile alin (1).(7) În cazul renunțării la călătorie, beneficiarii facilității la transport sunt obligați să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimațiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condițiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.(8) La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții vor prezenta legitimația de călătorie reducere/gratuit pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs sau adeverința de student și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.(9) În cazul în care, în tren, studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (9), fie prezintă alte documente eliberate de instituțiile de învățământ superior, de apartenență sau prezintă legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar.(10) În cazul în care, în tren, sunt depistați călători care sunt în posesia unor legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparțin, acestea vor fi reținute de către organele de control și vor fi înapoiate instituțiilor de învățământ superior de apartenență, iar călătorii vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport și a legislației în vigoare.  +  Articolul 4(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. (la 02-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului școlar.(3) Studenții români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, respectiv faza I, în tot timpul anului universitar și vor putea beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul și la celelalte titluri de transport din oferta tarifară, respectiv faza a II-a.(4) Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului universitar.(5) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare. Pentru elevii prevăzuți la alin. (2), în carnetul de elev, la rubrica «mențiuni», unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază. (la 02-06-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (6) Pentru elevii și studenții prevăzuți la alin. (2) și (4) operatorul de transport cu metroul va elibera gratuit abonament lunar.(7) Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% pentru studenți se face în baza legitimației de student pentru reducere la transport și a unui act de identitate - carte de identitate sau pașaport.(8) Abonamentele lunare vor fi eliberate de operatorul de transport cu metroul prin casieriile special amenajate din stațiile de metrou, de către casierul de serviciu, care va completa anexa nr. 5 (faza I), urmând ca toate titlurile de transport cu reducere 50% din oferta tarifară să poată fi eliberate la toate casieriile din stațiile de metrou (faza a II-a).(9) Elevii prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit. (la 02-06-2020, Alineatul (9) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (9^1) Studenții prevăzuți la alin. (3) și (4) beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere 50% sau gratuit la călătoria cu metroul, după caz. (la 02-06-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (10) Pe perioada valabilității abonamentului lunar studenții nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de călătorie cu metroul, respectiv faza a II-a. În faza a II-a, dacă studenții optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceștia pot achiziționa maximum 4 abonamente săptămânale sau maximum 3 cartele cu 10 călătorii sau maximum 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive.(11) Abonamentul lunar și celelalte titluri de transport gratuit sau cu reducere de 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoțite de actele de identificare care dovedesc calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalității călătoriei cu metroul, studenții vor prezenta legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs. (la 02-06-2020, Alineatul (11) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (12) La verificarea legalității călătoriei cu metroul, în cazul în care, la un control al documentelor de călătorie, elevii sau studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (9) și (10), fie prezintă alte documente eliberate de unitățile de învățământ de apartenență, respectiv adeverințe ori carnete de student sau prezintă carnete de elev/legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul școlar/universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără titlu de transport și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport cu metroul.  +  Articolul 5(1) Carnetele de elev și legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt nominale și netransmisibile.(2) Unitățile din învățământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal și liceal poartă responsabilitatea repartizării carnetelor de elev în timp util și a completării acestora cu datele de identificare ale elevilor, respectiv nume, prenume, codul numeric personal. În lipsa acestor documente nu se emit legitimații de călătorie cu reducere de către operatorii feroviari sau titluri de transport cu reducere 50% la călătoria cu metroul.(3) Legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport prezentate în cadrul anexei nr. 2 tipărite în condițiile legii de Ministerul Educației Naționale vor repartiza instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea distribuirii gratuite către studenții beneficiari, prevăzuți de prezentele norme, începând cu anul universitar 2017/2018.(4) Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenții români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, prevăzuți la art. 205 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în regim gratuit.(5) Ministerul Educației Naționale, în baza unui protocol încheiat în condițiile legii, va transmite operatorilor de transport feroviar, în format electronic, date din "Registrul matricol unic" cu privire la nume și prenume student, seria și număr legitimație de student pentru reducere/gratuitate la transport și codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de gratuitate la transportul feroviar, în primele doua săptămâni după începerea anului universitar. Pentru anul universitar 2016-2017, termenul-limită de transmitere a acestor date va fi de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În lipsa acestor date nu se pot emite legitimații de călătorie cu reducere/gratuitate în sistem on-line/automate de vânzare.(6) Ministerul Educației Naționale, în baza unui protocol încheiat în condițiile legii, va transmite operatorului de transport cu metroul, în format electronic, date din "Registrul matricol unic" cu privire la nume și prenume student, seria și număr legitimație de student pentru reducere/gratuitate la transport și codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul, anual, până la începerea anului universitar. În lipsa acestor date nu se pot emite legitimații de călătorie cu reducere/gratuitate în sistem on-line/automate de vânzare, respectiv faza a II-a.(7) Modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la alin. (5) și (6) se va face prin ordin comun al ministrului transporturilor și cel al ministrului educației naționale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) Operatorii de transport feroviar și cu metroul vor întocmi lunar deconturi pentru biletele de călătorie și titlurile de transport cu metroul pentru elevi și studenți, conform anexelor nr. 3-7, după caz.(2) Pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. calculul cheltuielilor de transport se face pe baza decontului centralizator prezentat care are la bază deconturile transmise de către sucursalele regionale de transport feroviar de călători, potrivit anexelor nr. 3 și 4.(3) Calculul cheltuielilor aferente facilităților acordate elevilor și studenților pentru transportul cu metroul se va face de către S.C. Metrorex - S.A., pe baza tabelelor nominale întocmite în stațiile unde se eliberează titlurile de transport cu metroul pentru elevi și studenți conform anexelor nr. 5-7.(4) Operatorii de transport feroviar și operatorul de transport cu metroul vor transmite deconturile către Ministerul Transporturilor până la data de 25 a lunii pentru biletele și titlurile de transport eliberate în luna precedentă.(5) Decontarea facilităților la transportul pe calea ferată și cu metroul al elevilor și studenților prevăzute în prezentele norme metodologice se va efectua, în condițiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu încadrare în bugetul aprobat, de la capitolul «Asigurări și asistență socială», către operatorii de transport feroviar și cu metroul, în baza deconturilor prezentate, conform anexelor nr. 3, 4 și 7. (la 02-06-2020, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (6) Operatorii de transport feroviar și operatorul de transport cu metroul răspund de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit deconturile, conform legii.  +  Articolul 7 Prevederile referitoare la faza a II-a prevăzute la art. 3 alin. 3, 6, 8 și 9, precum și art. 4 alin. 6 se aplică începând cu data de 1 iulie 2018.  +  Articolul 8 Prevederile privind colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării facilităților de transport intern feroviar și cu metroul se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeMODEL NR. 1  +  Anexa nr. 2la norme MODEL NR. 2*)  +  Anexa nr. 3la normeOperator de transport feroviar de călători Nr. ..........
  DECONTUL
  biletelor de călătorie gratuită, respectiv al abonamentelor lunare pentru transportul elevilor pe calea ferată
  luna .............. anul ...................
  Nr. crt.Denumirea unității prestatoare (sucursalei regionale de transport feroviar de călători*)Călători expediațiCălători kmValoarea prestației
  Nr. abonamenteValoare imprimatTotal valoare confecționare
  TOTAL
  *) Pentru SNTFC C.F.R. Călători - S.A. (la 02-06-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 4la norme Operator de transport feroviar de călători Nr. ......................................
  DECONTUL
  biletelor de călătorie, respectiv a abonamentelor lunare gratuite
  pentru transportul studenților pe calea ferată luna ..... anul ............
  Nr. crt.Denumirea unității prestatoare [sucursalei regionale de transport feroviar de călători*)] Călători expediați Călători km Valoarea prestației
  Nr. abonamenteValoare imprimat Total valoare confecționare
  TOTAL
  Notă
  *) Pentru SNTFC CFR Călători - S.A.
   +  Anexa nr. 5la norme
  TABEL NOMINAL
  pentru eliberarea titlurilor de transport cu
  metroul pentru elevi și studenți
  Nr. crt.Numele șiprenumeleSolicitantul(E sau S)*) Nr. și serialegitimațieide student sau ale carnetului de elev C.I. - seria și numărulSeria carteleiemise
  Notă
  *) E - elev
  S - student
   +  Anexa nr. 6la norme
  CENTRALIZATOR
  al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți
  Luna ....Stații case speciale gratuitateTotal bucățiTotal valoare cu reducere 100% (lei)
  Anul .....Stația .....Stația ..... Stația ........Stația ....
  Ziua .....
  ....................
  Ziua ....
  Total bucăți
  Total valoare (lei)
  (la 02-06-2020, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 7la norme
  FORMULAR
  centralizator de decont
  Nr. crt.Număr abonamente eliberate (buc.)Valoarea unitară a titlurilor de transport cu metroul (lei)Valoarea totală (lei)Valoarea totală cu reducere 100% (lei)
  0123 = 1*24 = 3*50%
  (la 02-06-2020, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 )
  -----