ORDIN nr. 4.421 din 29 mai 2020privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020    Având în vedere:– prevederile art. 77 alin. (6), (7) și (8) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În anul școlar 2019-2020, examenul de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, se organizează și se desfășoară prin derogare de la prevederile art. 4, 6, 11 și 14 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009.  +  Articolul 2Perioada de desfășurare a examenului care era prevăzută în intervalul 1-30 mai se modifică după cum urmează:1. Înscrierea candidaților și evaluarea probei de specialitate se realizează în perioada 2 iunie-12 iunie 2020.2. Comunicarea rezultatelor finale se realizează cu maximum două zile înainte de desfășurarea primei probe scrise a examenului de bacalaureat.3. Perioadele prevăzute la pct. 1 și 2 pot fi modificate prin notă aprobată de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.  +  Articolul 3Înscrierea candidaților la examenul de atestare a competențelor profesionale se realizează exclusiv on-line pe baza unei proceduri elaborate de către comisia de examen din fiecare unitate de învățământ.  +  Articolul 4Proba de specialitate se evaluează după cum urmează:1. Proba practică, susținută de absolvenții clasei a XII-a, se echivalează cu rezultatul activității la clasă a candidatului, obținut pe parcursul liceului, după cum urmează:a) punctajul pentru subiectul privind sistemele de gestiune a bazelor de date se echivalează cu media anuală a clasei a XII-a, obținută de candidat, numai la disciplina informatică;b) punctajul pentru subiectul de programare se echivalează cu media aritmetică calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, obținute de candidat, numai la disciplina informatică;c) punctajul pentru subiectul vizând sisteme de operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint se echivalează cu media aritmetică calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a și a X-a, obținute de candidat, numai la disciplina TIC;d) nota finală acordată candidatului la proba practică se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a celor trei punctaje stabilite la lit. a), b) și c). Nota finală la proba practică trebuie să fie minimum 5 (cinci) pentru promovarea examenului.2. Proiectul care trebuia susținut în fața comisiei de către candidat se realizează în format digital și se va transmite pentru înscriere exclusiv on-line, pe baza unei proceduri elaborate de către comisia de examen din fiecare unitate de învățământ. Evaluarea proiectului se realizează după cum urmează:a) proiectul nu va fi prezentat/susținut de către candidat, comisia evaluând doar conținutul acestuia;b) la evaluarea proiectului, fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor stabilite de comisia de examen. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator;c) în situația în care diferența dintre notele acordate de membrii comisiei este mai mare de un punct, vicepreședintele comisiei va stabili nota finală, prin reevaluarea proiectului;d) nota finală pentru proiect trebuie să fie minimum 7 (șapte) pentru promovarea examenului.3. Nota finală acordată pentru proba de specialitate se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor stabilite conform pct. 1 și 2.4. Examenul se consideră promovat dacă nota finală acordată pentru proba de specialitate este cel puțin 7 (șapte).  +  Articolul 5Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 29 mai 2020.Nr. 4.421.----