ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 21 mai 2020pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020  În considerarea faptului că în data de 17 octombrie 2016, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a notificat, conform procedurii prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, proiectul de „Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern“ și această notificare a primit nr. 2016/0554/RO, fiind stabilită o perioadă de așteptare de 3 luni, respectiv până în data de 18 ianuarie 2017,ținând cont că înainte de expirarea acestui termen de 3 luni Legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor de lapte matern a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 11 noiembrie 2016,având în vedere că în perioada de așteptare proiectul a primit o serie de observații și aviz detaliat din partea unor state membre și ca urmare perioada de așteptare a proiectului s-a prelungit cu încă 3 luni, până în data de 18 aprilie 2017,ținând cont că în data de 20 februarie 2017 Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a notificat legea și către Comisia Europeană, Direcția generală sănătate și siguranță alimentară, conform art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și a 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei,având în vedere că reprezentanții Comisiei Europene au informat, în luna aprilie 2017, că perioada de așteptare de 3 luni, stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, nu a început să curgă niciodată, deoarece nu s-a respectat art. 45 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, conform căruia toate proiectele de acte normative care prevăd includerea unor noi informații (respectiv informații suplimentare față de cele prevăzute de acquis-ul comunitar) pe etichetele produselor alimentare, se notifică Comisiei Europene în stadiul de proiect, ținând cont că reprezentanții Comisiei Europene au recomandat abrogarea Legii nr. 207/2016, cu modificările ulterioare, și elaborarea unui nou act normativ care să fie notificat în faza de proiect,având în vedere că Ministerul Sănătății a avut în procedură de avizare interinstituțională proiectul de „Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern și promovarea alăptării“,ținând cont că pe perioada de interimat a Guvernului României acesta nu era abilitat pentru adoptarea de ordonanțe de urgență sau legi și, pe cale de consecință, nici procedura de avizare a proiectului „Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern și promovarea alăptării“ nu a mai putut fi continuată, în considerarea faptului că Legea nr. 207/2016, cu modificările ulterioare, nu poate fi implementată în totalitate, în primul rând din cauza faptului că actul normativ impune o serie de modificări noi în domeniul etichetării produselor; procedura de schimbare a etichetelor este laborioasă și de durată, astfel încât intrarea în vigoare a legii ar pune producătorii de înlocuitori ai laptelui matern în imposibilitatea conformării cu aceste cerințe fără a se genera discontinuități în furnizarea acestor produse,ținând cont că nerespectarea procedurii de notificare către Comisia Europeană a legii în stadiul de proiect poate atrage declanșarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către România, având în vedere că data de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 este 11 mai 2020, o eventuală legiferare pe altă cale decât abrogarea legislativă, în procedură de urgență, nu ar fi de natură să confere cadrul pentru soluționarea situațiilor mai sus prezentate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 11 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 21 mai 2020.Nr. 76.-----