CRITERII din 18 mai 2020de autorizare a stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 134 din 18 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020.
   +  Capitolul I Criterii de autorizare a stupinei de elită  +  Articolul 1(1) Stupina de elită, potrivit prevederilor art. 5 lit. ș) din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, este stupina autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, denumită în continuare ANZ, în creșterea familiilor de albine de elită și producerea de material biologic selecționat, conform programului național de ameliorare la albine.(2) Modelul autorizării stupinei de elită este prevăzut în anexa nr. 1.(3) Familia de albine de elită, potrivit prevederilor art. 5 lit. ș) din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, este familia de albine de rasă pură, cu performanțe superioare selecționate, ca urmare a aplicării programului național de ameliorare, și care transmite constant, prin descendență, însușirile respective.(4) În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:a) stație de împerechere apicolă controlată - un amplasament care asigură o zonă de izolare reproductivă la albine, utilizată temporar, pentru împerecherea mătcilor selecționate, asigurând controlul împerecherilor și pe linie paternă. Stația de împerechere apicolă controlată reprezintă un instrument care poate fi utilizat pentru a spori eficiența măsurilor de conservare a unor genotipuri valoroase și valorificarea acestora prin selecție;b) nucleu de împerechere - unitate biologică de albine, de dimensiuni mici, în care se introduc mătcile obținute în stupină, în vederea împerecherii și livrării ulterioare a acestora către beneficiari.  +  Articolul 2Pentru a fi autorizată ca stupină de elită, stupina trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să dețină cel puțin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol și identificate conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;b) să dețină autorizație sanitară veterinară, din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase și potențial transmisibile;c) să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenența la rasă a familiilor de reproducție din care vor fi transvazate larve pentru creșterea mătcilor și, respectiv, a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiți pentru împerechere controlată;d) deținătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecție și ameliorare; de asemenea, să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislației în vigoare;e) să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin stație de împerechere apicolă controlată și/sau însămânțare artificială;f) în cazul împerecherii în stația de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale stației de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum și perioada de timp în care aceasta va fi funcțională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere și crescătorii de trântori și data când vor fi readuse pe vatra permanentă;g) în cazul însămânțării artificiale, să dețină aparat de însămânțare artificială, tub de dioxid de carbon și stereomicroscop; deținătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânțarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislației în vigoare;h) să dețină baza tehnico-materială pentru creșterea mătcilor și evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creștere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuțe de opalit cu numere de la 1 la 99 care să respecte codul internațional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuști pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producției de miere obținute de la familiile evaluate.  +  Articolul 3(1) Pe întreaga perioadă de funcționare a stupinei de elită, deținătorul acesteia are următoarele obligații:a) să înființeze și să actualizeze permanent baze de date care să reflecte valorile de evaluare și să calculeze valorile finale de testare pentru fiecare criteriu de selecție evaluat;b) să evalueze anual minimum o treime din efectiv; restul familiilor vor putea fi folosite pentru creșterea trântorilor și popularea nucleelor de împerechere sau vor fi familii de reproducție deja evaluate în sezonul anterior;c) să marcheze toate mătcile împerecheate controlat sau însămânțate artificial cu plăcuțe de opalit numerotate și colorate, conform codului internațional de marcare a mătcilor;d) să țină un registru de evidență al stației de împerechere și/sau al laboratorului de însămânțare artificială, în care să se menționeze:(i) data recoltării mătcilor împerecheate natural/ însămânțate artificial;(ii) numărul de mătci împerecheate natural sau însămânțate artificial și codul familiei de reproducție din care sau transvazat larvele pentru creșterea mătcilor, respectiv codul familiei din care provine bunica trântorilor;e) să elibereze certificat de origine, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care să conțină minimum: numărul plăcuței de opalit al mătcii, codul mătcii, data ecloziunii mătcii, data recoltării mătcii din nucleul de împerechere, data însămânțării artificiale (dacă a fost însămânțată artificial), codul mamei mătcii, codul bunicii trântorilor și rezultatele evaluării mătcilor de reproducție, atât pe linie maternă, cât și pe linie paternă;f) să țină o evidență strictă a activității, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 3-8.(2) Criteriile de selecție a familiilor de albine în stupina de elită sunt minimum:a) vitalitatea - rezistența la iernare și boli; verificarea se face toamna și primăvara de către ANZ;b) instinctul de acumulare - cantitatea totală de miere marfă obținută de la fiecare familie de albine într-un sezon;c) blândețea - se va evalua blândețea la fiecare intervenție în stup cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă familie extrem de agresivă și 4 familie extrem de blândă, iar la finalul perioadei de evaluare se face media aritmetică;d) tendința de roire - primăvara și vara se evaluează tendința de roire cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă tendința de roire foarte mare și 4 familia nu a făcut botci de roire, iar la finalul perioadei de evaluare se ia în calcul valoarea cea mai mică;e) opțional se pot evalua și alte criterii: comportamentul pe faguri, rezistența la varooză, producția de polen, prolificitatea etc.  +  Articolul 4(1) Stupinele de elită pot duce nuclee de împerechere și familii crescătoare de trântori în perioada mai-septembrie la stațiile de împerechere apicolă controlată, în vederea obținerii de mătci împerecheate controlat.(2) Stupinele de elită care vor opta pentru împerecherea mătcilor pe stațiile de împerechere apicolă controlată vor transmite anual către ANZ, cu minimum 2 săptămâni înainte de a deplasa familiile crescătoare de trântori și nucleele de împerechere, coordonatele GPS ale stației de împerechere.(3) Stația de împerechere apicolă controlată trebuie să aibă o izolare de minimum 20 km în zona de deal și câmpie, respectiv pe o rază de 20 km în linie dreaptă, de jur împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină, sau de minimum 10 km în zona de munte, la altitudine de peste 1.000 metri, respectiv pe o rază de 10 km în linie dreaptă, de jur împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină.(4) După verificarea îndeplinirii condițiilor de la alin. (3), ANZ va notifica în scris autoritățile administrației publice locale și autoritățile silvice care dețin sau administrează terenuri aflate în raza de izolare a stațiilor de împerechere, în sensul informării acestora despre faptul că în raza de izolare nu pot funcționa alte stupine.  +  Capitolul II Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare  +  Articolul 5(1) Stupina de multiplicare, potrivit prevederilor art. 5 lit. t) din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, este stupina autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ, pentru multiplicarea materialului genetic provenit de la familii de albine cu performanțe superioare, de rasă pură, din stupina de elită, conform programului național de ameliorare.(2) Modelul autorizării stupinei de multiplicare este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 6Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, stupina trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:a) are o schemă de multiplicare și tehnologie de creștere proprie aprobată de ANZ;b) minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare se achiziționează din stupinele de elită autorizate de ANZ;c) dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol;d) deținătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire;e) identificarea familiilor de albine se realizează conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;f) individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internațional al culorilor;g) să dețină autorizație sanitară veterinară din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase și potențial transmisibile;h) deținătorul stupinei de multiplicare trebuie să țină o evidență strictă a activității, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 3-8;i) eliberează declarația de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;j) deținătorul va prezenta la ANZ o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că familiile aferente stupinei de multiplicare stau tot timpul anului pe vatra permanentă.  +  Capitolul III Condiții de comercializare a mătcilor din stupinele de elită și multiplicare  +  Articolul 7Mătcile vor fi comercializate cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) din punctul de vedere al însușirilor morfologice și fiziologice:(i) conformația corpului - normală din punct de vedere anatomic;(ii) integritatea corporală;(iii) culoarea tegumentului - caracteristica rasei de albine Apis Mellifera Carpatica;(iv) greutatea corporală - trebuie să aibă la livrare minimum 160 mg;(v) prezența pontei proprii;b) din punctul de vedere al stării de sănătate a mătcilor și a albinelor însoțitoare, acestea trebuie să fie indemne de orice boală și paraziți;c) din punctul de vedere al individualizării mătcilor, aceasta trebuie să respecte codul internațional al culorilor;d) din punctul de vedere al ambalării mătcilor, aceasta se face în cuști de transport speciale cu albine însoțitoare și hrană necesară pentru o perioadă de 10 zile.  +  Articolul 8(1) Comercializarea mătcilor din stupina de elită este însoțită de certificatul de origine prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e).(2) Comercializarea mătcilor din stupina de multiplicare este însoțită de declarația de conformitate prevăzută art. 6 lit. i) și o copie a certificatului de origine a mamei/mamelor mătcilor comercializate, primit de la stupina de elită.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 9(1) În urma verificării stupinelor autorizate și constatării nerespectării cel puțin a unuia dintre criteriile de autorizare sau a unei obligații prevăzute în prezentele criterii de autorizare, ANZ îl notifică pe deținătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare despre neregula constatată și perioada de timp în care trebuie să se conformeze.(2) În cazul în care după perioada notificată potrivit prevederilor alin. (1) deținătorul nu a remediat neregula, ANZ retrage autorizarea stupinei de elită/stupinei de multiplicare, iar timp de 2 ani de la retragere aceasta nu mai poate solicita o nouă autorizare.  +  Articolul 10ANZ elaborează Procedura operațională privind autorizarea și controlul stupinelor de elită și al stupinelor de multiplicare, care se aprobă prin decizie a directorului general al ANZ.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele criterii de autorizare.  +  Anexa nr. 1la criteriile de autorizare
  AUTORIZARE
  pentru stupina de elită
  Stupina .................................................., cu sediul în localitatea .........................., str. ............................... nr. ........, județul ............................................, îndeplinește criteriile pentru a fi stupină de elită, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare, și se autorizează în conformitate cu prevederile Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, cu modificările și completările ulterioare.
  Director general,
  .....................
  Nr. ......./.........
   +  Anexa nr. 2la criteriile de autorizare
  CERTIFICAT
  de origine a mătcii de elită
  Numele și adresa stupinei de elită..................................Data eliberării......................................Numărul autorizației sanitar-veterinare .........................Programul informatic folosit pentru analiza apartenenței rasiale .......................Familia maternă a colectat ......... kg miere în sezonul ............, a fost evaluată cu media ....... la blândețe și a primit cea mai mică notă ......... pentru tendința de roire.Familia bunicii trântorilor a colectat ......... kg miere în sezonul ............, a fost evaluată cu media ....... la blândețe și a primit cea mai mică notă ......... pentru tendința de roire.
  Codul mătciiNumăr plăcuță opalitNumăr de identificare a familiei materneNumăr de identificare a familiei bunicii trântorilorData ecloziunii mătciiData însămânțării artificiale (doar la mătci însămânțate artificial)Data recoltării mătcii

  Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. la criteriile de autorizare  +  Anexa nr. 4la criteriile de autorizare
  FIȘA
  nucleului de împerechere a mătcilor
  Nr. nucleu ....................................................
  ABCD
  origineintrodusextrasorigineintrodusextrasorigineintrodusextrasorigineintrodusextras
   +  Anexa nr. 5la criteriile de autorizare
  PRODUCȚIA OBȚINUTĂ
  Mătci
  Nr. crt.DestinațiaPlanRealizat
  1.Pentru înlocuire
  2.Pentru formarea de familii noi
  3.Pentru rezervă
  4.Pentru vânzare
  TOTAL
   +  Anexa nr. 6la criteriile de autorizare
  SITUAȚIA
  controlului de primăvară al familiilor de albine
  Nr. crt.Tipul de stup folositAnul eclozării mătciiNr. fagurilor lăsați în stup pentru iarnăPuterea familiilor exprimată în spații ocupate de albine în kgNr. fagurilor cu puietStarea sanitar-veterinarăHrană total miere în kgObservații
  Spații ocupate de albineKg
   +  Anexa nr. 7 la criteriile de autorizare
  SITUAȚIA
  controlului de toamnă al familiilor de albine
  Nr. crt.Nr. familiei de albineTipul de stup folositAnul eclozării mătciiNr. fagurilor lăsați în stup pentru iarnăPuterea familiilor exprimată în spații ocupate de albine în kgNr. fagurilor cu puietStarea sanitarăHrană total miere în kgObservații
  Spații ocupate de albineKg
   +  Anexa nr. 8 la criteriile de autorizare
  DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
  Numele și adresa stupinei de multiplicare ..................................Numărul autorizației sanitar-veterinare a stupinei de multiplicare …………………….Data eliberării ......................................
  Nr. crt.Proveniența mamei mătciiCodul mamei mătciiData ecloziuniimătciiData recoltării mătciiCantitatea de miere recoltată de la familia mamei mătciiMedia evaluării blândeții familiei mamei mătciiTendința de roire a familiei mamei mătcii

  Semnătura ...................
   +  Anexa nr. 9 la criteriile de autorizare
  AUTORIZARE
  pentru stupina de multiplicare
  Stupina .........................., cu sediul în localitatea ..............................., str. ........................ nr. ........, județul ....................., îndeplinește criteriile pentru a fi stupină de multiplicare, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare, și se autorizează în conformitate cu prevederile Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, cu modificările și completările ulterioare.
  Director general,
  .......................................
  Nr. ............/..............
  -----