ORDIN nr. 1.926 din 7 mai 2020pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 11 mai 2020  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, având în vedere Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prin organizații aprobate de autoritățile competente din statele membre, în sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (Decizia 2020/491), se înțelege organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.(2) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, organizațiile prevăzute la alin. (1) depun o cerere în acest sens la: a) direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor mijlocii și a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București; b) administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora; c) administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor mijlocii; d) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov.(3) Cererile se analizează de comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.(4) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(5) Comisia prevăzută la alin. (3) decide asupra aprobării sau respingerii cererii privind autorizarea prevăzute la alin. (2). În acest sens, comisia emite „Decizia privind aprobarea/ respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA“, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Decizia se semnează de președintele comisiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent și se comunică solicitantului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA este valabilă pentru toate importurile care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea scutirii, efectuate de titularul deciziei în perioada acoperită de Decizia 2020/491, respectiv 30 ianuarie 2020-31 iulie 2020, și se acordă persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic;b) nu înregistrează la data depunerii cererii obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;c) declară că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.(6) Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (5) lit. b), comisia prevăzută la alin. (3) solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF.(7) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (5) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum și mențiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispozițiilor legale în vigoare. (8) Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA se prezintă în original la autoritatea vamală, care menționează pe verso numărul și data declarației vamale de punere în liberă circulație și reține o copie. (9) Direcția generală a vămilor organizează evidența operațiunilor de import efectuate în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA în temeiul Deciziei 2020/491, în vederea transmiterii către Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la art. 2 din decizie. (10) Organele cu atribuții de control din cadrul ANAF efectuează verificări la organizațiile care au obținut decizii privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, asupra modului în care sunt respectate prevederile Deciziei 2020/491. (11) În situația constatării de către organele cu atribuții de control din cadrul ANAF a nerespectării prevederilor prezentului ordin, organizațiilor li se anulează Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA de către autoritatea care a eliberat-o și care va înștiința autoritatea vamală în vederea încasării taxelor la import și a TVA aferente operațiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic sunt considerate autorizate conform prevederilor art. 2 alin. (1) pentru importurile efectuate anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin și care se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 și fac obiectul controlului ulterior al organelor cu atribuții de control din cadrul ANAF.  +  Articolul 4Persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import și a TVA anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin și se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 pot solicita rambursarea taxelor la import și a TVA la organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 7 mai 2020.Nr. 1.926.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVAconform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe
  la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare
  pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020
  Nr. crt.Numele produsuluiDescrierea produsuluiCodul NCRata dreptului convențional
  1.Dispozitive medicaleAparate respiratoare pentru îngrijire intensivă și subintensivăex 9019 20 00scutire
  Ventilatoare medicale (aparate pentru respirație artificială)ex 9019 20 00scutire
  Alte aparate de oxigenoterapie, inclusivcorturi de oxigenex 9019 20 00scutire
  Aparat pentru oxigenarea extracorporală cu membrană (ECMO)ex 9018 90scutire
  2.MonitoareMonitoare multiparametri, inclusiv versiunile lor portabileex 8528 52 9114%, dar acum scutite de drepturi vamale autonome
  ex 8528 52 9914%, dar acum scutite de drepturi vamale autonome
  ex 8528 59 0014%
  3.Pompe- Pompe de perfuzie pentru medicină- Pompe peristaltice pentru nutriție eternă- Pompe de aspirațieex 9018 90 50scutire
  ex 9018 90 84scutire
  ex 8413 81 00scutire
  Sonde de aspirație, injectomateex 9018 90 50scutire
  4.TuburiTuburi endotrahealeex 9018 90 60ex 9019 20 00scutire
  Tuburi sterilede la ex 3917 21 10la ex 3917 39 006,5%
  5.CăștiCăști NIV/CPAP (noninvazive)ex 9019 20 00scutire
  6.Măști NIV pentru față (noninvazive)Măști NIV pentru față (noninvazive) și măști pentru protecția gurii și nasuluiex 9019 20 00scutire
  7.Sisteme/Mașini de aspirațieSisteme de aspirațieex 9019 20 00scutire
  Mașini electrice de aspirațieex 9019 20 00scutire
   ex 8543 70 903,7%
  8.UmidificatoareUmidificatoareex 8415între 2,2 și 2,7%
   ex 8509 80 002,2%
   ex 8479 89 971,7%
  9.LaringoscoapeLaringoscoapeex 9018 90 20scutire
  10.Consumabile medicale- Kituri/Truse de intubație- Foarfece laparoscopiceex 9018 90scutire
  Seringi, cu sau fără ace9018 31scutire
  Ace metalice tubulare și ace pentru suturi9018 32scutire
  Ace, catetere, canuleex 9018 39scutire
  Truse de acces vascularex 9018 90 84scutire
  11.Stații de monitorizare, dispozitive de monitorizare a pacientului - Aparate electrodiagnosticeStații de monitorizare centrală pentru terapie intensivăex 9018 90scutire
  - Dispozitive de monitorizare a pacientului capabile să urmărească simultan doi sau mai mulți parametri fiziologici- Aparate electrodiagnostice9018 19 10ex 9018 19 90scutirescutire
  12.Scaner cu ultrasuneteAparate pentru diagnostic prin scanare ultrasonică (ecografe)9018 12 00scutire
  13.ElectrocardiografeElectrocardiografe9018 11 00scutire
  14.Scannere/sisteme computerizate de tomografieAparate de tomografie computerizatăAparate de scanare9022 12ex 9022 14 00scutirescutire
  15.Măști- Mască de față textilă, fără filtru înlocuibil sau părți mecanice, incluzând măști chirurgicale și măști de față confecționate din materiale textile nețesute- Mască de față FFP2 și FFP3ex 6307 90 98ex 6307 90 986,3%6,3%
  Măști chirurgicale din hârtieex 4818 90 10ex 4818 90 90scutirescutire
  Măști de gaz cu piese mecanice sau filtre înlocuibile pentru protecție împotriva agenților biologici. Includ, de asemenea, măști care încorporează protecție pentru ochi sau scuturi faciale9020 00 001,7%
  16.MănușiMănuși din plasticex 3926 20 006,5%
  Mănuși chirurgicale din cauciuc4015 11 002%
  Alte mănuși de cauciucex 4015 19 002,7%
  Mănuși tricotate sau croșetate care au fost impregnate sau acoperite cu materiale plastice sau cauciucex 6116 108,9%
  Mănuși din material textil care nu sunt tricotate sau croșetateex 6216 007,6%
  17.Scuturi din plastic pentru față- Scuturi de unică folosință și reutilizabile- Scuturi din plastic pentru față (acoperind mai mult decât zona ochilor)- Viziereex 3926 20 00ex 3926 90 976,5%
  18.Ochelari de protecțieOchelari de protecțieex 9004 90 10ex 9004 90 902,9%2,9%
  19.Combinezoane- halate impermeabile - diverse tipuri, diferite dimensiuni- îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical/medical alcătuit din pâslă sau materiale nețesute impregnate, acoperite sau laminate (țesături de la pozițiile 56.02 sau 56.03)Îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte (inclusiv mănuși, mitene și mănuși cu un deget), pentru orice utilizare, din cauciuc vulcanizatex 4015 90 005%
  Îmbrăcăminte de protecție din material plasticex 3926 20 006,5%
  Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte din hârtieex 4818 50 00scutire
  Îmbrăcăminte, alcătuite din țesături tricotate sau croșetate de la pozițiile 5903, 5906 sau 5907ex 6113 00 10ex 6113 00 908%12%
  Alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate611412%
  Îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical/medical din pâslă sau nețesute, impregnate sau nu, acoperite sau laminate (țesături de la pozițiile 5602 sau 5603) Aceasta include articole de îmbrăcăminte lipite.ex 6210 1012%
  Alte articole de îmbrăcăminte de protecție din materiale textile, țesături sau țesături care sunt impregnate, acoperite sau laminate (de la pozițiile 5903, 5906 sau 5907)ex 6210 20ex 6210 30ex 6210 40ex 6210 5012%12%12%12%
  20.Huse/acoperitori pentru încălțăminteHuse/Acoperitori pentru încălțăminteex 3926 90 97ex 4818 90 10ex 6307 90 986,5%scutire6,3%
  21.Articole pentru acoperit capulCaschete din material textilex 6505 00 302,7%
  Pălării și alte articole pentru acoperit capul, căști de păr din orice materialex 6505 00 902,7%
  Alte articole pentru acoperit capul, chiar căptușite sau împodobiteex 65062,7%
  22.TermometreTermometre cu lichid pentru citire directă, inclusiv termometru clinic standard „Mercur în sticlă“9025 11 20ex 9025 11 80scutire2,8%
  Termometre digitale sau termometre cu infraroșu pentru amplasare pe frunteex 9025 19 00scutire
  23.Săpun de mâiniSăpun și produse organice tensioactive și preparate pentru toaletăex 3401 11 00ex 3401 19 00scutire
  Săpun și preparate organice tensioactiveSăpun sub alte formeex 3401 20 10ex 3401 20 90scutirescutire
  Agenți organici de suprafață (în afară de săpun) - cationiciex 3402 12scutire
  Agenți organici de suprafață și preparate pentru spălarea pielii, sub formă de lichid sau cremă și puse la vânzare cu amănuntul, indiferent dacă conțin sau nu săpunex 3401 30 004%
  24.Distribuitor de dezinfectant pentru mâini montat pe pereteDistribuitor de dezinfectant pentru mâini montat pe pereteex 8479 89 971,7%
  25.Alcool, în litriNedenaturat, care conține în volum 80% sau mai mult alcool etilic2207 10 0019,2 €/hl
  Denaturat, de orice concentrație de alcoolex 2207 20 0010,2 €/hl
  Nedenaturat, care conține în volum mai puțin de 80% alcoolex 2208 90 91ex 2208 90 991 €/% vol./hl + 6,4 €/hl1 €/% vol./hl
  26.Soluție apă oxigenatăPreparate dezinfectante pe bază de apă oxigenată, pentru curățarea suprafețelorDezinfectanțiApă oxigenată, solidificată sau nu cu uree2847 00 005,5%
  Alte preparate dezinfectante3808 946%
  27.Cărucioare pentru urgențeCărucioare pentru persoane cu handicap (scaune cu rotile)ex 8713 90 00scutire
  Paturi și tărgi pentru mutarea pacienților în spitale, cliniciex 9402 90 00scutire
  28.Prelevator de ARNPrelevator de ARNex 9027 80scutire
  29.Kituri de testare pentru COVID-19/Instrumente și aparate utilizate pentru testele de diagnostic- Kituri de testare pentru coronavirus- Reactivi de diagnosticare pe bază de reacții imunologiceex 3002 13 00ex 3002 14 00ex 3002 15 00ex 3002 90 90scutire
  Reactivi de diagnosticare pentru testul de reacție polimerază în lanț (PCR) cu acid nucleicex 3822 00 00scutire
  Instrumente utilizate în laboratoarele clinice pentru diagnosticul in vitroex 9027 80 80scutire
  Kituri de testareex 9018 90ex 9027 80scutirescutire
  30.TampoaneVată, tifoane, feșe și articole similare (de exemplu, pansamente, cataplasme), impregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice pentru scopuri medicale, chirurgicaleex 3005 90scutire scutire
  31.Echipamente pentru înființarea spitalelor de campaniePaturi de spitalex 9402 90 00scutire
  Corturiex 6306 22 00 ex 6306 29 0012%
  Corturi din plasticex 3926 90 97 12%
  32.MedicamenteApă oxigenată, prezentată ca medicament Paracetamol, Hidroxiclorochină, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir, Tocilizumab, Favipiravir, Umifenovirex 3003 90 00 ex 3004 90 00 ex 3003 ex 3004scutire
  33.Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laboratorSterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laborator8419 20 00 scutire
  34.Propan-1-ol (alcool propilic) și propan-2-ol (alcool izopropilic)Propan-1-ol (alcool propilic) și propan-2-ol (alcool izopropilic)2905 12 005,5%
  35.Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcool, peroxizi de eter, peroxizi cetoniciEteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcool, peroxizi de eter, peroxizi cetoniciex 2909scutire/5,5%
  36.Acid formicAcid formic și sărurile lui2915 11 00 2915 12 005,5%
  37.Acid salicilicAcid salicilic și sărurile lui2918 21 006,5%
  38.Câmpuri operatorii de unică folosință formate din țesături de la poziția 5603, de tipul celor utilizate în timpul procedurilor chirurgicaleCâmpuri operatorii de unică folosință formate din țesături de la poziția 5603, de tipul celor utilizate în timpul procedurilor chirurgicale6307 90 926,3%
  39.Materiale nețesute, chiar impregnate, acoperite sau laminateMateriale nețesute, chiar impregnate, acoperite, acoperite sau laminateex 5603 11 10 ex 5603 94 90 4,3% 4,3%
  40.Articole de tipul celor utilizate în scopuri chirurgicale, medicale sau igienice, care nu sunt destinate vânzării cu amănuntulCearceafuri de hârtieex 4818 90scutire
  41.Sticlărie de laborator, sterilă sau farmaceuticăSticlărie de laborator, sterilă sau farmaceutică, chiar gradată sau calibratăex 7017 10 00 ex 7017 20 00 ex 7017 90 003% 3% 3%
  42.Dispozitive medicaleConsola ECMO/ECLS - Oxigenatoare membranei extracorporale/Sistem extracorporal de susținere a viețiiex 9018 90 84scutire
  Izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targăex 9402 90 00scutire
  Scannere termiceex 9018 20 00 ex 9025 19 00scutire scutire
  43.Camere de izolare cu presiune negativă Camere de izolare cu presiune negativă ex 9406 
  44.Unitate de terapie intensivă mobilăUnitate de terapie intensivă mobilăex 8716 
   +  Anexa nr. 2Denumirea organizației ............................ Codul de identificare fiscală .................... Adresa ................................................... Telefon .................................... Nr. de înregistrare .................... .
  CERERE
  privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire
  de la plata taxelor la import și a TVA
  În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale și ale Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, solicităm aprobarea pentru desfășurarea activităților de import în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA. În acest sens, declar pe propria răspundere că:I. Organizația pe care o reprezint:• este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic;• nu înregistrează obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;• deține evidențe contabile care permit autorităților competente supravegherea operațiunilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxelor la import și a TVA;• va plăti taxele la import și TVA aferente bunurilor importate în regim de scutire dacă nu va fi respectată oricare dintre condițiile pentru acordarea scutirii.II. Bunurile pentru care solicităm scutirea de taxe la import și TVA sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări:• distribuirea gratuită către persoanele contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19;• punerea, în mod gratuit, la dispoziția persoanelor contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19, bunurile rămânând în proprietatea organizației.III. Am luat cunoștință despre cerințele prevăzute la art. 78, 79 și 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 și la art. 55, 56 și 57 din Directiva 2009/132/CE, conform cărora:1. Bunurile care beneficiază de scutire de taxe la import și TVA nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără informarea în prealabil a autorităților vamale.În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care are dreptul la aceeași scutire de taxe la import și TVA, aceasta se acordă în continuare, cu condiția ca bunurile să fie utilizate în scopurile care le conferă dreptul la o astfel de scutire.În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, în funcție de tipul bunurilor și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale.2. În cazul bunurilor cu folosință îndelungată care beneficiază de scutire de taxe la import și TVA, după ce nu mai sunt folosite pentru scopurile care le dau dreptul la această scutire, nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, decât cu înștiințarea în prealabil a autorităților vamale.În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care are dreptul să beneficieze de aceeași scutire de taxe la import și TVA, aceasta se aplică în continuare, cu condiția ca această organizație să le folosească pentru scopurile care le dau dreptul la această scutire.În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, în funcție de tipul de mărfuri și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale.3. În situația în care organizația pe care o reprezint nu mai îndeplinește condițiile care dau dreptul la scutire sau dacă pentru bunurile admise cu scutire de taxe la import și TVA sunt propuse alte utilizări decât cele specificate, trebuie să informez autoritățile vamale în acest sens.În cazul bunurilor care rămân în posesia organizației pe care o reprezint și care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire, atunci când acestea sunt transferate unei alte organizații care are dreptul la scutire, aceasta se acordă în continuare, cu condiția ca organizația să folosească bunurile respective în scopurile care le conferă dreptul la această scutire.În alte cazuri, bunurile sunt supuse plății taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale.Bunurile care beneficiază de scutire și care sunt utilizate de către organizația pe care o reprezint pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate scutirile sunt supuse la plata taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care încep să fie utilizate în alt scop, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale.
  Reprezentantul legal al organizației, .........................................,
  (numele și prenumele)
  ........................................
  (semnătura)
  Data ....................
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ..................Unitatea fiscală ....................
  DECIZIE
  privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import
  de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA
  Nr. ............ din ..............
  În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale și ale Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, pe baza cererii depuse și înregistrate sub nr. ..............., se aprobă/respinge autorizarea desfășurării activității de import în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, de către organizația ..............., cu sediul social în localitatea ...................., str. ................. nr. ......, codul de identificare fiscală ............., telefon ............., reprezentată legal de către .............................................. (numele și prenumele)Autorizarea desfășurării activității de import a fost respinsă din următorul (următoarele) motiv (motive): ..............................Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (6) din același act normativ.Conducătorul organului fiscal,.............................................Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...............Cod: ........................
  -----