ORDIN nr. 4.206 din 6 mai 2020privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 8 mai 2020    În baza prevederilor art. 136, 137, 138, 143, 144, 287 și 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ,ținând seama de prevederile art. 77 și 79 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) nr. 7/2020 privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căreia se recomandă „utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ“,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (3^1) și (3^2) vor avea următorul cuprins:(3^1) Prin derogare de la alin. (3), pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, probele menționate la alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(3^2) Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.2. La articolul 18, alineatele (2^1) și (2^2) vor avea următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la alin. (2), pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, susținerea lucrării de disertație se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(2^2) Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.  +  Articolul 2(1) Pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, susținerea tezei de doctorat se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(2) Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare doctorand în parte, și arhivată la nivelul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).  +  Articolul 3Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.121/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatele (1^1) și (1^2) vor avea următorul cuprins:(1^1) Pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, susținerea tezei de abilitare se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(1^2) Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare candidat în parte, și arhivată la nivelul IOSUD.2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la alin. (1), pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, în urma susținerii on-line, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmește on-line un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum și motivația deciziei luate. Raportul va fi semnat electronic de către membrii comisiei.  +  Articolul 4(1) Pentru anul universitar 2019-2020, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, pot utiliza ca metodă didactică alternativă de învățământ modul on-line. (2) Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată în modul on-line.(3) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea „față în față“, vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.(4) Pentru anul universitar 2019-2020, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.(5) Participarea studenților și studenților doctoranzi la examenele prevăzute de art. 143 și 144 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care pe perioada stării de urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, se realizează în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.(6) Instituțiile de învățământ superior au obligația de a actualiza metodologiile proprii destinate proceselor didactice de predare-învățare-evaluare, precum și a celorlalte activități prevăzute la art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu informații specifice derulării în modul on-line.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ universitar, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 9 aprilie 2020, se abrogă.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 6 mai 2020.Nr. 4.206.-----